Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 maart 2020

Snelle toegang:

arrest

type arrest prom. 20/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2020 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

decreet

type decreet prom. 20/03/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020772 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Democratische Republiek Congo betreffende het luchtvervoer, opgemaakt te Kinshasa op 2 februari 2013 type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid type decreet prom. 20/03/2020 pub. 06/04/2020 numac 2020040927 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Federale Republiek Brazilië betreffende luchtdiensten, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 type decreet prom. 20/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020040935 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal betreffende het luchtvervoer, gedaan te Dakar op 18 januari 2013

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020020857 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020030417 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020030624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de observatie- en behandelcentra, de centra voor minderjarigen met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen en de centra voor ontwikkelingsstoornissen en andere regelgeving uit de jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 22/04/2020 numac 2020030637 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden meubelmakerij, schrijnwerkerij en specifieke personenzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, wat betreft het groeipad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 27/04/2020 numac 2020030664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" en hun uitvoeringsbesluiten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 93 betreffende de overdracht van verloven van 2019
^