Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020201506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2019055611 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van De Vriendt, Maria Gabrielle Juliana Mevr. De Vriendt, Maria Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...) type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020055613 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Lehouck Rosette Mevr. Lehouck, Rosette, geboren te Köln Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020020451 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2938 van 27 januari 2020, wordt aan mevrouw Inge Mertens, op 1 november 2019 eervol ontslag uit haar ambt van stagedoend attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020020455 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2939 van 27 januari 2020, wordt de luitenant-kolonel vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020020456 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2940 van 27 januari 2020, wordt majoor van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld op 1 augustus 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020020466 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2941 van 27 januari 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020030207 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie ****. - Verlenging Bij koninklijk besluit ****. 2934 van 10 januari 2020, wordt de aanstelling in de graad van geneesheer-brigadegeneraal van geneesheer-brigadegeneraal ****. ****, vanaf 1 januari 2020, **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020040569 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 2933 van 8 januari 2020, Worden de sergeanten van het reservekader van wie de namen volgen, op 1 december 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant **** **** ****-****., **** ****., **** **** ****-****., **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020040613 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden **** **** koninklijk besluit van 1 maart 2020 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020040615 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020 is machtiging verleend aan juffrouw Van **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "De Mol" te **** **** koninklijk besluit van 1 maart 2020 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020040749 bron federale overheidsdienst justitie Internationaal Strafhof. - Aanwijzing van een kandidaat voor België voor de volgende verkiezing van rechters Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020 wordt Mevr. Laurence Massart, eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel, aangewezen a Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. (...) type koninklijk besluit prom. 24/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040773 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020201177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020201594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020 wordt de heer Bruno LAMBRECTH met ingang van 16 maart 2020, op eigen verzoek, ontslag verleend uit zijn functies van attache klasse A2.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040691 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2019 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2016 houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type ministerieel besluit prom. 17/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 25/03/2020 numac 2020201362 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 04/11/2019 pub. 25/03/2020 numac 2020201363 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 25/03/2020 numac 2020201365 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 25/03/2020 numac 2020201366 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020020600 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van bvba Interim Vastgoedbeheer als een organisatie als vermeld in artikel 91, § 1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030264 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040634 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 34, § 1, derde lid, van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de lijst van equivalente maatregelen, vermeld in artikel 14, § 5, van het Mestdecreet van 22 december 2006, voor het jaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040689 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N382a-Varentstraat tussen kilometerpunt 0,000 en 1,409 op het grondgebied van de gemeente Anzegem type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040690 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg Kruishoutemseweg over een lengte van 305 meter op het grondgebied van de stad Waregem

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020040732 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Mandaat Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 29 november 2018 wordt de heer VANOERBEEK Christophe aangesteld om het mandaat van Directeur-generaal bij Brussel Mobiliteit in de Franse taalkader van de Gewestelijke overhei(...) Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling a(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020040739 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Mandaat Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 19 april 2018 wordt de heer MONAMI-MICHAUX Eric aangesteld om het mandaat van Directeur-Diensthoofd "Bouw" bij Brussel Mobiliteit in de Franse taalkader van de Gewes(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 19 april 2018 wordt de heer VAN CRAENE(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" en hun uitvoeringsbesluiten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020201581 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van het Overleg- en opvolgingscomité inzake landbouwkundig onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020201584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020201473 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 februari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 februari 2020, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Luik, de vo « 1. Ten aanzien van de bestaanbaarheid van artikel 2 van de wet van 11 april 1995 tot invoering va(...) type bericht prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020201474 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 februari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 februari 2020, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel de vo « Schendt artikel 36, § 2, 3°, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de onde(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020040759 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Académie royale de Médecine de Belgique Samenstelling van het Bestuur voor 2019 Voorzitter: CROMMEN, Jacques, emeritus hoogleraar van de Université de Liège, Onderstraat 21, bus 9, 3730 Werm Vast Secretaris: FOIDART Jean-Miche(...) Eerste ondervoorzitter: CASIMIR, Georges, gewoon hoogleraar van de Université libre de Bruxelles(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020201534 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Begrotingsmanagers Directoraat-generaal Materiële middelen (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20084. - Erratum Deze selectie wordt tot een latere datum uitgesteld rek(...) type erratum prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020201535 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Contract Manager (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG20063. - Erratum Deze selectie wordt tot een latere datum uitgesteld rekening houdend met de richtlijnen aangaan(...)

document

type document prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020201599 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Sociaal Inspecteurs Nijvel en Verviers Franstalig (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG19255 Deze selectie werd afgesloten op 29 november 2019. Er is (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020201601 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Sociaal Controleurs Franstalig (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG19220 Deze selectie werd afgesloten op 20/03/2020. Er zijn 17 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020201602 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Sociaal Controleurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG19233 Deze selectie werd afgesloten op 24/02/2020. Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaa(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020040648 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Oproep tot kandidaten voor de medische jury opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle De medische jury, ingesteld bij hoofdstuk VI van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van 1. de erkenningsaanvragen, de bekwaamheid en de permanente vorming inzake stralingsbescherming van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020040744 bron nationale bank van belgie Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen Oproep voor kandidaten De Nationale Bank van België richt een procedure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het Kandidaturen moeten uiterlijk op dinsdag 30 juni 2020 per e-mail worden gericht aan de Nationale Ba(...)

document

type document prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020040735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de k(...) - Op 2 mei 2020, in de provincie Luik, Ecole du feu du la Province de Liège, Op de site van Waremme(...) type document prom. -- pub. 25/03/2020 numac 2020201598 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20007 Deze selectie werd afgesloten op 17/03/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^