Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 april 2020
gepubliceerd op 29 april 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat betreft de tweede beoordelingsronde van 2020 voor projectsubsidies en beurzen binnen het Kunstendecreet

bron
vlaamse overheid
numac
2020040970
pub.
29/04/2020
prom.
24/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/24/2020040970/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat betreft de tweede beoordelingsronde van 2020 voor projectsubsidies en beurzen binnen het Kunstendecreet


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 5.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 23 april 2020. - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. De dringende noodzakelijkheid laat niet toe om te wachten op het advies van de Raad van State binnen een verkorte termijn van 5 dagen, omwille van de coronacrisis en de zeer snelle evolutie van de situatie. Het is voor het kunstenveld van cruciaal belang dat er onmiddellijk duidelijkheid komt over de tweede subsidieronde 2020 binnen het Kunstendecreet, met uiterste indiendatum 15 mei 2020. Maximale rechtszekerheid binnen de kortst mogelijke termijn is noodzakelijk.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid verleent in artikel 5 de Vlaamse Regering de bevoegdheid om in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid nadere regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij om een maximale rechtszekerheid te verzekeren; - Rekening houdend met de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de kunstensector, werd tijdens de recente begrotingsbesprekingen alsnog een substantieel budget vrijgemaakt voor de organisatie van een tweede beoordelingsronde in 2020 van aanvragen voor subsidiëring van projecten en beurzen binnen het Kunstendecreet. Om die reden wordt de uiterste indiendatum voor deze ronde eenmalig gewijzigd van 15 maart 2020 in 15 mei 2020. - Kunstenaars en kunstenorganisaties zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Om kunstenaars en kunstenorganisaties alle kansen te geven in deze moeilijke omstandigheden hun praktijk/werking verder te zetten, zal de beoordelingsronde voor subsidies met uiterste indiendatum 15 mei 2020 eenmalig uitsluitend focussen op kortlopende beurzen, projecten van individuele kunstenaars en projecten van organisaties met een maximale looptijd van één jaar. Door in te zetten op een korte looptijd blijven de engagementen in deze onzekere tijden beperkt tot maximaal één jaar en kunnen meer spelers uit de kunstensector gesubsidieerd worden. - Met toepassing van artikel 44 van het Kunstendecreet en artikel 16, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten sluiten betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014035384 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036154 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit sluiten houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, worden aanvragen voor projectsubsidies binnen het Kunstendecreet geadviseerd door een beoordelingscommissie samengesteld uit minimaal 3 en maximaal 13 leden, voorgezeten door een voorzitter. Op dit moment is het, gelet op de geldende coronamaatregelen, onzeker of zulke beoordelingscommissies zullen kunnen plaatsvinden voor wat betreft de subsidieronde met uiterste indiendatum 15 mei 2020. Om die reden zullen, eenmalig, enkel binnen de beoordelingsronde van 15 mei 2020 aanvragen voor projectsubsidies van individuele kunstenaars en organisaties beoordeeld worden op dezelfde wijze als aanvragen voor beurzen: met een ad hoc commissie bestaande uit 3 leden van de pool van beoordelaars en een secretaris. Daardoor wordt het risico beperkt op onrechtmatig samengestelde beoordelingscommissies als gevolg van uitval van commissieleden wegens ziekte of andere noodzakelijke werkzaamheden als gevolg van corona. Kleine commissies kunnen ook eenvoudiger digitaal vergaderen en adviseren. - De strategische visienota kunsten van 1 april 2020 stelde een aantal aandachtspunten voorop waarmee krachtens artikel 23, § 2, 4° van het Kunstendecreet bij de beoordeling van aanvragen voor projectsubsidies rekening moet worden gehouden. Op dit moment zijn deze aandachtspunten nog niet geïntegreerd in de digitale tool Kiosk die wordt gebruikt voor het indienen en beoordelen van subsidieaanvragen. Dringende werkzaamheden als gevolg van de coronacrisis kregen voorrang.

Bovendien waren al een groot aantal dossiers in aanmaak voor de oorspronkelijke indiendatum van 15 maart die zich gealigneerd hebben op de aandachtspunten uit de strategische visienota dd. 1 april 2015.

Bijgevolg zullen de subsidieaanvragen die worden ingediend uiterlijk op 15 mei 2020, eenmalig nog worden beoordeeld met toepassing van de aandachtspunten uit de strategische visienota dd. 1 april 2015. Mocht de uiterste indiendatum in 2020 behouden zijn op 15 maart en niet uitgesteld tot 15 mei, dan zouden dezelfde aandachtspunten gehanteerd zijn.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het Kunsten decreet van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014035384 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036154 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit sluiten; - het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten sluiten betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014035384 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036154 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit sluiten houdende de ondersteuning van de professionele kunsten; - het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020030348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In afwijking van artikel 3, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten sluiten betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014035384 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036154 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit sluiten houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, worden in het jaar 2020 aanvragen tot subsidiëring eenmalig uiterlijk op 15 mei ingediend. Deze aanvragen hebben betrekking op projecten die van start gaan in de periode van 1 september tot en met 31 december 2020.

Art. 2.In afwijking van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten sluiten betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014035384 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036154 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit sluiten houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, worden op 15 mei 2020 eenmalig enkel aanvragen tot subsidiëring ingediend als vermeld in artikel 15, 21 en 30 van het Kunstendecreet.

Voor de toepassing van het eerste lid worden in afwijking van artikel 21 en artikel 30 van het Kunstendecreet respectievelijk projectsubsidies voor kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties eenmalig toegekend voor een looptijd van maximaal één jaar.

Art. 3.In afwijking van artikel 16, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2018 pub. 18/02/2019 numac 2019040252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten sluiten betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014035384 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten type decreet prom. 13/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036154 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit sluiten houdende de ondersteuning van de professionele kunsten worden voor de advisering over de subsidies vermeld in artikel 21 en in artikel 30 van het Kunstendecreet eenmalig voor de ronde van 15 mei 2020 ad hoc commissies samengesteld die bestaan uit drie leden van de pool van beoordelaars en een secretaris, die in dienst is bij de administratie.

Art. 4.In uitvoering van artikel 23, § 2, 4°, van het Kunstendecreet houdt de ad hoc commissie als vermeld in artikel 3 eenmalig nog rekening met de strategische visienota van 1 april 2015.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 maart 2020.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 april 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, J. JAMBON

^