Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 april 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 24/04/2020 numac 2020010385 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020040954 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen door de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020040961 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 06/07/2021 numac 2021042349 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen door de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020040957 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beroepscommissie betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen per comfortniveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

arrest

type arrest prom. 24/04/2020 pub. 26/08/2020 numac 2020031234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2020 van de Rijksdienst voor sociale zekerheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020010386 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake scholing, examens, terugkommoment en subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020030834 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2020 pub. 28/04/2020 numac 2020040953 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 6 betreffende de organisatie van het einde van het academiejaar 2019-2020

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 29/04/2020 numac 2020040970 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat betreft de tweede beoordelingsronde van 2020 voor projectsubsidies en beurzen binnen het Kunstendecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020041012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verlenging van de maatregelen inzake de tegemoetkoming door de overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020041022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van inhoudelijke, administratieve, en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020041041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 11/05/2020 numac 2020041049 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** tot wijziging van artikel 2 en 6 van het besluit van de **** **** van 17 februari 2017 tot toekenning van **** voor langdurig werkzoekenden type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041105 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 06/05/2020 numac 2020041107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020041186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van weggedeelten van de gewestwegen Gaverstraat, Pannenstraat en 13e Liniestraat op grondgebied van de gemeente Wielsbeke type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041218 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale opleidingen in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 25/05/2020 numac 2020041299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van bvba Prevenda als een organisatie als vermeld in artikel 91, § 1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode
^