Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 februari 2014
gepubliceerd op 09 april 2014

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie

bron
vlaamse overheid
numac
2014035342
pub.
09/04/2014
prom.
21/02/2014
ELI
eli/besluit/2014/02/21/2014035342/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie


De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, artikel 32septies, § 4, vervangen bij het decreet van 21 december 2012, en artikel 32septies, § 5, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 20bis, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036515 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie sluiten houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 september 2013;

Gelet op het gezamenlijk advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 9 december 2013;

Gelet op advies 55.041/1 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu;2° dag: kalenderdag;3° kennisgeving: een schriftelijke mededeling die gedaan kan worden door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs of door afgifte tegen ontvangstbewijs;4° de wet van 26 maart 1971: de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;5° VLAREM I: het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;6° VLAREM II: het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;7° het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035948 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer sluiten: het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035948 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer sluiten tot uitvoering van het hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktenwateren tegen verontreiniging en hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer; 8° de VMM: de Vlaamse Milieumaatschappij, vermeld in artikel 10.2.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 9° de economische toezichthouder: de instantie die belast is met het economische toezicht, vermeld in artikel 10.2.3, § 1, 8°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 10° de nv Aquafin: de naamloze vennootschap, vermeld in artikel 32septies, § 1, van de wet van 26 maart 1971;11° de toezichthouder, bevoegd voor milieuhandhaving: de toezichthouder die bevoegd is voor milieuhandhaving, vermeld in artikel 12, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;12° vergunning: een lozings- of milieuvergunning, respectievelijk verleend overeenkomstig de wet van 26 maart 1971 of het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, of het bodemsaneringsattest ter uitvoering van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;13° bedrijfsafvalwater: alle afvalwater dat niet afkomstig is van huishoudelijke activiteiten als vermeld als hoofdactiviteit met nummer 56 in de bijlage bij de wet van 26 maart 1971;14° saneringscontract: het contract, vermeld in artikel 32septies, § 4 en § 5, van de wet van 26 maart 1971 inzake de sanering van afvalwater dat niet afkomstig is van huishoudelijke activiteiten;15° permanente lozing: de lozing van afvalwater overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 32septies, § 4, van de wet van 26 maart 1971,dat afkomstig is uit normale bedrijfsactiviteiten gedurende de volledige en in principe ononderbroken looptijd van de vergunning voor exploitanten die het hele jaar door actief zijn, of tijdens de periodes van activiteit voor de exploitanten die slechts een gedeelte van het jaar activiteiten ontwikkelen;16° tijdelijke lozing: de lozing van afvalwater overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 32septies, § 4,van de wet van 26 maart 1971, dat afkomstig is uit normale bedrijfsactiviteiten gedurende al dan niet periodieke korte of middellange periodes als vermeld in de vergunning van de exploitant en die verschillend is van een permanente lozing;17° de noodlozing: de lozing overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 32septies, § 5, van de wet van 26 maart 1971; 18° de bronbemaling: bemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen als vermeld in subrubriek 53.2 van de indelingslijst van VLAREM I; 19° RWZI: openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van afvalwater dat aangevoerd wordt via openbare riolen of collectoren als vermeld in de rubriek 3.6.4 van bijlage 1 bij VLAREM I, en overeenkomstig de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 32septies, § 2, van de wet van 26 maart 1971, die geëxploiteerd wordt door de nv Aquafin ter uitvoering van de beleidstaken, vermeld in hoofdstuk 2.3 van VLAREM II; 20° RWZI restcapaciteit: de overblijvende capaciteit als de RWZI-ontwerpcapaciteit groter is dan de minimale capaciteit die noodzakelijk is voor de behandeling van het aangevoerde huishoudelijk (stedelijk) afvalwater;21° capaciteit van de biologische straat: het debiet per dag (m3/d) waarvoor de biologische straat van de RWZI gedimensioneerd is, zonder rekening te houden met de piekfactordie de discontinue aanvoer van huishoudelijk afvalwater in rekening brengt (zijnde 1,714, namelijk Q24u/Q14u);22° Qverg: het vergunde dagdebiet (m3/d) dat door de exploitant geloosd mag worden;23° verdund afvalwater: afvalwater waarvan de biologische zuurstofvraag (BZV) gemiddeld lager is dan 100 mg/l. HOOFDSTUK 2. - Regels voor de lozing van bedrijfsafvalwater op een RWZI

Art. 2.§ 1.Voorde beoordeling van de lozing van bedrijfsafvalwater op een RWZI dat afkomstig is van een tijdelijke of permanente lozing, is een grondige evaluatie vereist van de aansluitbaarheid op de RWZI als het bedrijfsafvalwater aan bepaalde criteria voldoet.

Voor verdund bedrijfsafvalwater is een grondige evaluatie vereist als aan minstens een van de onderstaande criteria voldaan is: 1° Qverg > 200 m3/d;2° Qverg >2,5 % van de capaciteit van de biologische straat van de RWZI (maar met een minimum van 20 m3/d). Voor niet-verdund bedrijfsafvalwater is een grondige evaluatie vereist als aan minstens een van de onderstaande criteria voldaan is: 1° Qverg > 2,5 % van de capaciteit van de biologische straat van de RWZI (maar met een minimum van 20 m3/d);2° een vracht van meer dan 15 % van de ontwerp-BZV-vracht van de RWZI;3° een vracht van meer dan 5 % van de ontwerp-CZV-vracht van de RWZI;4° een vracht van meer dan 5 % van de ontwerp-ZS-vracht van de RWZI;5° een stikstofvracht van meer dan 5 % van de ontwerpvracht aan totaal stikstof van de RWZI;6° een fosforvracht van meer dan 5 % van de ontwerpvracht aan totaal fosfor van de RWZI. De volgende aspecten worden geëvalueerd bij de grondige evaluatie van de aansluitbaarheid op de RWZI: 1° de goede werking, namelijk de naleving van de VLAREM-effluentnormen, van de RWZI en de overige saneringsinfrastructuur: het lozen van bedrijfsafvalwater op een RWZI mag geen aanleiding geven tot het minder goed functioneren van de RWZI noch tot beschadiging of verstoring van de werking van het toevoerend rioleringsstelsel en de pompstations.Via ingrepen in het productieproces van de exploitant of door gerichte behandeling van het bedrijfsafvalwater kan ervoor gezorgd worden dat de goede werking van de saneringsinfrastructuur gevrijwaard wordt; 2° de goede verwerkbaarheid van het bedrijfsafvalwater: goed verwerkbaar bedrijfsafvalwater voldoet aan de voorwaarden voor goed verwerkbaar afvalwater, vermeld in artikel 35quinquies, § 1, derde lid, van de wet van 26 maart 1971.Complementair afvalwater voldoet aan de voorwaarden voor complementair afvalwater vermeld in artikel 35quinquies, § 1, vierde lid, van de wet van 26 maart 1971, en neemt geen bijkomende capaciteit in op de RWZI. Als er onvoldoende beschikbare restcapaciteit is op de RWZI, kunnen voorwaarden, waarvoor redelijke overgangstermijnen kunnen vastgelegd worden, in de vergunning worden opgelegd; 3° het afkoppelen van vergaand gezuiverd of verdund bedrijfsafvalwater van de riolering en het lozen van dat bedrijfsafvalwater in een geschikt oppervlaktewater: als er een geschikt oppervlaktewater (natuurlijke of kunstmatige waterloop) in de nabijheid van het bedrijf ligt of bereikt kan worden via de regenwaterafvoerleiding of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater (bijvoorbeeld gracht), kan er volledig aan de bron worden gesaneerd en geloosd op oppervlaktewater. Ook grachten langs gewestwegen en provinciale wegen kunnen daarvoor ingeschakeld worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht en de bestemming van het ontvangende oppervlaktewater.

Afhankelijk van de ernst van de verstoring, de bereikbaarheid van het geschikte oppervlaktewater en de haalbaarheid van de lozingsnormen voor rechtstreekse lozing in oppervlaktewater zullen daarvoor redelijke overgangstermijnen vastgelegd worden in de milieuvergunning; 4° het transport van het bedrijfsafvalwater naar de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie: dit mag geen toewijsbaar negatieve impact hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater door het veelvuldig overstorten van grote hoeveelheden ongezuiverd afvalwater. Voor geconcentreerde bedrijfsafvalwaters (BZV > 500 mg/l) zal dat aspect worden onderzocht. Het beschikken over voldoende buffercapaciteit voor het tijdelijk stopzetten van de lozing van het bedrijfsafvalwater op riolering bij inwerkingtreding van overstorten op het rioleringsstelsel kan daarvoor als bijzondere voorwaarde, waarvoor redelijke overgangstermijnen kunnen vastgelegd worden, in de vergunning worden opgelegd; 5° de geloosde gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater: RWZI's zijn niet uitgebouwd voor de sanering van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van fosfor P.Voor alle gevaarlijke stoffen is sanering aan de bron, progressieve vermindering en het halen van de milieukwaliteitsnormen het uitgangspunt. Voor gevaarlijke stoffen wordt aldus dezelfde aanpak gehanteerd voor oppervlaktewaterlozers als voor rioollozers. De lozing van gevaarlijke stoffen in concentraties boven het indelingscriterium, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II, is vergunningsplichtig; 6° de specifieke investeringsmaatregelen en de specifieke exploitatiemaatregelen: als de verwerking van het bedrijfsafvalwater op de RWZI specifieke investeringsmaatregelen of specifieke exploitatiemaatregelen vereist, worden de specifieke investeringskosten of de specifieke exploitatiekosten die daaruit voortvloeien, (mee)gefinancierd door de exploitant tenzij deze kosten opgenomen zijn in de berekening van Ev, zijnde de extra verwerkingskosten voor de sanering van afvalwater dat niet goed verwerkbaar is, als vermeld in artikel 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971.Voor bedrijven die op 31 december 2012 een vuilvracht loosden waarbij N1 < 600, N2 < 200, N3 < 400 én het vergunde geloosde debiet niet meer is dan 200 m3/d wanneer de gemiddelde BZV concentratie kleiner is dan 100 mg/l en lozen op een RWZI met onvoldoende capaciteit en hieraan nog steeds voldoen op het moment van de grondige evaluatie, kan voor wat betreft de specifieke investeringskosten een overgangsbepaling in de milieuvergunning opgenomen worden. § 2. De andere bedrijfsafvalwaters kunnen in principe, als de werking van de RWZI of het transport naar de RWZI niet wordt verstoord, geloosd worden op een RWZI.

Art. 3.Een noodaansluiting voor het lozen van bedrijfsafvalwater op een RWZI dat afkomstig is van een noodlozing ten gevolge van een calamiteit, wordt als een bijzondere voorwaarde vergund.

De volgende aspecten worden bij de beoordeling van de aansluitbaarheid van de noodlozing op de RWZI geëvalueerd: 1° punt 4° en 5° vermeld in het vierde lid van artikel 2, § 1;2° de bijkomende maatregelen die tijdens de noodlozing door de exploitant genomen worden, en die als bijzondere voorwaarde in de vergunning opgelegd kunnen worden.

Art. 4.De criteria en aspecten, vermeld in artikel 2 en 3, gelden als te hanteren regels voor alle diensten en instanties die bij het afvalwaterbeleid betrokken zijn. HOOFDSTUK 3. - Saneringscontracten voor permanente lozingen, tijdelijke lozingen en bronbemalingen

Art. 5.Als uit de beoordeling van de aansluitbaarheid van het bedrijfsafvalwater op de RWZI, vermeld in artikel 2, § 1, vierde lid, punt 6°, blijkt dat de verwerking van het bedrijfsafvalwater van de exploitant specifieke investeringsmaatregelen of specifieke exploitatiemaatregelen voor de RWZI vereist, wordt in de vergunning van de exploitant als bijzondere voorwaarde opgelegd dat een saneringscontract gesloten wordt.

Art. 6.De economische toezichthouder stelt, in overleg met de nv Aquafin, de nadere vorm van en de richtlijnen voor de saneringscontracten vast. Er zijn minstens typecontracten beschikbaar voor permanente lozingen, tijdelijke lozingen en bronbemalingen.

De nv Aquafin bepaalt, onder toezicht van de economische toezichthouder, de berekeningswijze en de tarieven van de kosten.

Art. 7.Als de verwerking van het bedrijfsafvalwater van de exploitant specifieke investeringsmaatregelen vereist, worden de specifieke investeringskosten expliciet opgenomen in het saneringscontract. Het saneringscontract beschrijft daarbij minstens: 1° de motivering, de wijze van vaststelling en het bedrag van de specifieke investeringskosten;2° de wijze van de facturatie van de specifieke investeringskosten aan de exploitant;3° de voorwaarden voor het aanrekenen van de specifieke investeringskosten aan de exploitant;4° de eigenaar van de investeringen;5° de verbrekingsvergoeding ingeval van vroegtijdige stopzetting van de overeenkomst.

Art. 8.Als de verwerking van het bedrijfsafvalwater van de exploitant specifieke exploitatiemaatregelen vereist, worden de specifieke exploitatiekosten expliciet opgenomen in het saneringscontract. Het saneringscontract beschrijft daarbij minstens: 1° de motivering, de wijze van vaststelling en het tarief van de specifieke exploitatiekosten;2° de wijze van de facturatie van de specifieke exploitatiekosten aan de exploitant;3° de voorwaarden voor het aanrekenen van de specifieke exploitatiekosten aan de exploitant.

Art. 9.In geval van een bronbemaling bevat het saneringscontract de berekeningswijze van de vergoeding V, vermeld in artikel 32septies, § 4, zesde lid, van de wet van 26 maart 1971.

Art. 10.Het saneringscontract bevat een tijdschema waarop minstens de begin- en einddatum van de lozing vermeld zijn. In geval van een tijdelijke lozing vermeldt het tijdschema ook de tijdstippen waarop het afvalwater geloosd kan worden. In geval van een lozing ten gevolge van een bronbemaling kan de begin- en einddatum indicatief aangegeven worden, waarbij de exploitant uiterlijk 48 uur na respectievelijk de start ende beëindiging van de lozing de nv Aquafin op de hoogte brengt van de werkelijke begin- en einddatum.

Het saneringscontract vermeldt de geldigheidsduur van het tijdschema en de procedure voor het vastleggen van een hernieuwd tijdschema. Het tijdschema wordt in elk geval voorafgaand aan de lozing in overleg tussen de nv Aquafin en de exploitant opgesteld.

Het saneringscontract is van rechtswege nietig als de lozing aangevat wordt zonder een geldig tijdschema. In elk geval blijft de verbrekingsvergoeding verschuldigd.

Art. 11.Het saneringscontract vermeldt de toegelaten vuilvrachten, alsook de samenstelling en het debiet van het afvalwater dat tijdens de lozing verwerkt kan worden. Die zijn in overeenstemming met de bepalingen van de vergunning van de exploitant en kunnen, in aanvulling op het tijdschema, vermeld in artikel 10, tijdsgebonden zijn.

Art. 12.Het saneringscontract vermeldt de contactgegevens en de procedure voor de melding van het begin- en eindtijdstip van de lozing. HOOFDSTUK 4. - Saneringscontracten voor noodlozingen

Art. 13.Als uit de beoordeling van het lozen van het bedrijfsafvalwater dat afkomstig is van een noodlozing op de RWZI, vermeld in artikel 3, blijkt dat het afvalwater potentieel verwerkbaar is op een RWZI, wordt in de vergunning van de exploitant als bijzondere voorwaarde opgelegd dat een saneringscontract gesloten wordt.

Art. 14.Het saneringscontract voor het verwerken van het bedrijfsafvalwater dat een exploitant tijdens een noodlozing geloosd heeft op de RWZI, kan uiterlijk tot negentigdagen na de beëindiging van de noodlozing gesloten worden. De exploitant is verantwoordelijk voor het tijdig starten van de contractaanvraag, vermeld in artikel 22, zodat het contract binnen negentig dagen na de beëindiging van de noodlozing door de exploitant ondertekend kan worden.

Art. 15.Voorafgaand aan de noodlozing meldt de exploitant zowel aan de toezichthouder, bevoegd voor milieuhandhaving, als aan de nv Aquafin telefonisch minstens het volgende: 1° het adres en de contactgegevens van de exploitant;2° de datum en het tijdstip waarop de noodlozing start;3° een indicatie van de vermoedelijke duur van de noodlozing;4° de locatie van het noodlozingspunt;5° een beschrijving van de oorsprong, de samenstelling en het debiet van het afvalwater dat geloosd zal worden. Binnen vierentwintig uur na de telefonische melding stuurt de exploitant een kennisgeving van punten 1 tot en met 5, samen met de oorzaak van de calamiteit en de voorlopige maatregelen die door de exploitant genomen worden, naar de toezichthouder, bevoegd voor milieuhandhaving. Uiterlijk tien werkdagen nadat hij de kennisgeving van de exploitant ontvangen heeft, stuurt de toezichthouder, bevoegd voor milieuhandhaving, een schriftelijke ontvangstmelding naar de exploitant.

De kennisgeving bij het beëindigen van de noodlozing is zowel gericht aan de toezichthouder, bevoegd voor milieuhandhaving, als aan de nv Aquafin. De kennisgeving wordt gedaan door de exploitant uiterlijk vierentwintig uur na het stopzetten van de lozing en vermeldt minstens: 1° het adres en de contactgegevens van de exploitant;2° de datum en het tijdstip waarop de noodlozing beëindigd is;3° de locatie van het noodlozingspunt.

Art. 16.De exploitant neemt een representatief schepmonster op de volgende tijdstippen: bij het begin van de noodlozing en vervolgens na één dag, na drie dagen en na zeven dagen vanaf het begin van de noodlozing. Als de noodlozing langer dan zeven dagen duurt, wordt aanvullend wekelijks een representatief schepmonster genomen. De exploitant meldt, overeenkomstig de modaliteiten in het contract, aan de VMM het tijdstip van de monstername minstens vierentwintig uur voor elke monstername die plaatsvindt na het begin van de noodlozing.

Tijdens de noodlozing meet de exploitant het debiet continu. De schepmonsters worden op kosten van exploitant geanalyseerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein afvalwater, als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. De exploitant verleent vrije toegang aan de VMM zodat de VMM de nuttige vaststellingen kan doen om de geldigheid van de schepmonsters en de debietmeting te beoordelen of om zelf schepmonsters te nemen.

Als er voor bepaalde tijdstippen als vermeld in het eerste lid, geen representatieve schepmonsters genomen zijn of als er geen geldige analyseresultaten van de genomen schepmonsters beschikbaar zijn, worden voor die tijdstippen de analyseresultaten van de samenstelling van het ongezuiverde bedrijfsafvalwater gebruikt. De samenstelling van het ongezuiverde bedrijfsafvalwater wordt, conform de voorwaarden, vermeld in artikel 2, 3° en 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002035948 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer sluiten, bepaald met een driedaagse tijds- of debietgebonden meet- en bemonsteringscampagne van het afvalwater voor enige vorm van (voor)zuivering. De driedaagse tijds- of debietgebonden meetcampagne wordt op kosten van de exploitant uitgevoerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein afvalwater, als vermeld in artikel 6, 5°, a), van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, en vindt plaats tijdens een representatieve periode van stabiele bedrijfsvoering voor of na de noodlozing. De exploitant meldt aan de VMM minstens veertien dagen voor de start van de driedaagse tijds- of debietgebonden meetcampagne de data waarop bemonsterd zal worden, en verleent vrije toegang aan de VMM zodat de VMM de nuttige vaststellingen kan doen om de geldigheid van de driedaagse tijds- of debietgebonden meetcampagne te beoordelen.

Als er voorbepaalde dagen tijdens de noodlozing geen meting van het debiet beschikbaar is, wordt het debiet bepaald op basis van Qverg, op basis van de nominale capaciteit van de pompen, uitgedrukt in m3 per uur, die gebruikt zijn om het afvalwater te lozen dat afkomstig is van de noodlozing, of op basis van de nominale capaciteit van de waterzuivering, uitgedrukt in m3 per uur, van waaruit het afvalwater geloosd is dat afkomstig is van de noodlozing. Als verschillende gegevens beschikbaar zijn, wordt de hoogste waarde genomen. Mits het leveren van een schriftelijk bewijs dat de exploitant bij de aanvraag van het saneringscontract, vermeld in artikel 22, voegt, kan in het contract een andere waarde bepaald worden.

Art. 17.Als de noodaansluiting als een bijzondere voorwaarde opgenomen is in de vergunning van de exploitant, is de exploitant verantwoordelijk voor: 1° de schriftelijke aanvraag van de verzegeling van de noodaansluiting door de toezichthouder, bevoegd voor milieuhandhaving;2° de voorzieningen om een debietmeting en een representatieve bemonstering van de lozing toe te laten, zodat het debiet en de samenstelling van het geloosde bedrijfsafvalwater overeenkomstig artikel 16, eerste lid, bepaald kunnen worden.

Art. 18.De economische toezichthouder stelt, in overleg met de nv Aquafin, de nadere vorm van en de richtlijnen voor het saneringscontract vast. Er is een typecontract beschikbaar voor noodlozingen.

Art. 19.Het saneringscontract beschrijft de berekeningswijze van de vergoeding voor de sanering van het geloosde bedrijfsafvalwater tijdens de noodlozing en de tarieven van de administratieve kosten en de specifieke exploitatiekosten. De vergoeding wordt berekend op basis van het geloosde bedrijfsafvalwater tijdens de noodlozing of, bij gebrek daaraan, op basis van het ongezuiverde bedrijfsafvalwater. De duur en frequentie van de noodlozing worden in rekening gebracht via een progressief tarief. De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van de heffing overeenkomstig artikel 35ter, § 10, van de wet van 26 maart 1971. Naast de vergoeding kunnen, als dat van toepassing is, administratieve kosten of specifieke exploitatiekosten aangerekend worden. Het saneringscontract vermeldt de wijze van de facturatie van de vergoeding voor de sanering van het geloosde bedrijfsafvalwater tijdens de noodlozing, van de administratieve kosten en van de specifieke exploitatiekosten aan de exploitant.

Als er zes maanden na het beëindigen van de noodlozing geen geldige analyseresultaten of debietgegevens beschikbaar zijn overeenkomstig de bepalingen in artikel 16, vervalt de aanrekening van de vergoeding door de nv Aquafin en worden de kosten voor de sanering van het geloosde bedrijfsafvalwater tijdens de noodlozing door de VMM aangerekend overeenkomstig artikel 35ter, § 10, van de wet van 26 maart 1971.

Art. 20.De exploitant stelt een verslag op dat minstens de oorzaak van de noodlozing en de te nemen maatregelen om een gelijkaardige noodlozing in de toekomst te vermijden, bevat. Het verslag wordt uiterlijk achtentwintig dagen na het beëindigen van de noodlozing aan de toezichthouder, bevoegd voor milieuhandhaving, en aan de nv Aquafin bezorgd.

Art. 21.Het saneringscontract vermeldt dat de nv Aquafin beperkingen inzake de noodlozing kan opleggen aan de exploitant bij het gebruik van de noodaansluiting. HOOFDSTUK 5. - Aanvraagprocedure

Art. 22.De exploitant richt een aanvraag om een saneringscontract te sluiten aan de nv Aquafin. Als de aanvraag volledig is, is de aanvraagdatum de datum waarop de nv Aquafin de aanvraag ontvangt. De exploitant wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht door de nv Aquafin. Als de aanvraag onvolledig is, vraagt de nv Aquafin de ontbrekende gegevens op bij de exploitant. De aanvraagdatum is de datum waarop de nv Aquafin alle ontbrekende gegevens ontvangen heeft.

De exploitant wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht door de nv Aquafin.

In geval van een permanente of tijdelijke lozing worden minstens de volgende documenten of gegevens bij de aanvraag gevoegd: 1° de vigerende vergunningen;2° de motivering van de aanvraag, als het contract niet verplicht is volgens de vergunning;3° de actuele samenstelling van het bedrijfsafvalwater in geval van een permanente lozing, de actuele samenstelling van het ongezuiverde en voorgezuiverde bedrijfsafvalwater in geval van een tijdelijke lozing;4° de berekeningsnota van de heffing op de waterverontreiniging van de twee laatst vastgestelde heffingsjaren, als de exploitant heffingsplichtig was;5° de geplande duur of periode van de lozing, de gevraagde vrachten en de samenstelling van het bedrijfsafvalwater, die als uitgangspunt gelden voor het contract. In geval van een noodlozing worden minstens de volgende documenten of gegevens bij de aanvraag gevoegd: 1° de vigerende vergunningen of een schriftelijke verklaring van de exploitant als vermeld in artikel 32septies, § 5, derde lid, punt 3, van de wet van 26 maart 1971;2° de technische uitvoering van de noodaansluiting;3° de actuele samenstelling van het ongezuiverde bedrijfsafvalwater, als die beschikbaar is op het tijdstip van de aanvraag;4° de samenstelling van het geloosde bedrijfsafvalwater, als de noodlozing plaatsvond voorafgaand aan de aanvraag. In geval van een bronbemaling worden minstens de volgende documenten of gegevens bij de aanvraag gevoegd: 1° de naam, het adres, het telefoonnummer en, in voorkomend geval, de btw-gegevens van de (maatschappelijke zetel van de) exploitant;2° de locatie, het geschatte debiet, het merk- en serienummer van de debietmeters;3° de start- en einddatum van de bronbemaling;4° de aktename van de melding van de bronbemaling.

Art. 23.Voor de aanvragen, vermeld in artikel 22, tweede en derde lid, legt de nv Aquafin, uiterlijk eenentwintigdagen na de aanvraagdatum, een gemotiveerd contractvoorstel ter advisering voor aan de VMM. Voor de aanvragen, vermeld in artikel 22, vierde lid, legt de nv Aquafin, uiterlijk achtentwintig dagen na de aanvraagdatum, een door haar ondertekend contractvoorstel via een kennisgeving voor aan de exploitant.

Art. 24.De VMM deelt, uiterlijk eenentwintigdagen na de ontvangst van het gemotiveerde contractvoorstel van de nv Aquafin, vermeld in artikel 23, eerste lid, haar advies over het contractvoorstel mee aan de nv Aquafin. Bij gebrek aan een advies binnen de gestelde termijn wordt de VMM geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

Als het advies van de VMM gunstig is, deelt de nv Aquafin, uiterlijk veertiendagen na de ontvangst van het advies van de VMM, het door haar ondertekende contractvoorstel via een kennisgeving mee aan de exploitant.

Als het advies van de VMM niet gunstig is, legt de VMM, uiterlijk eenentwintig dagen na de ontvangst van het gemotiveerde contractvoorstel van de nv Aquafin, haar advies samen met het gemotiveerde contractvoorstel via een kennisgeving voor aan de minister.

De minister neemt, binnen eenentwintig dagen na de ontvangst van het gemotiveerde contractvoorstel en het advies van de VMM, een beslissing over het contractvoorstel en deelt die beslissing mee aan de nv Aquafin en aan de VMM. De nv Aquafin past het contractvoorstel overeenkomstig de beslissing van de minister aan. Als de minister geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn, wordt het contractvoorstel door de nv Aquafin overeenkomstig het advies van de VMM aangepast. De nv Aquafin deelt het door haar ondertekende en aangepaste contractvoorstel, binnen veertien dagen na de ontvangst van de beslissing van de minister of na het verstrijken van de gestelde termijn, via een kennisgeving mee aan de exploitant.

Art. 25.Uiterlijk achtentwintigdagen na de ontvangst van het contractvoorstel, vermeld in artikel 23, tweede lid, en in artikel 24, tweede en vierde lid, ondertekent de exploitant het contractvoorstel en legt het ondertekende saneringscontract voor aan de nv Aquafin via een kennisgeving, op straffe van nietigheid.

Als de exploitant binnen de termijn, vermeld in artikel 29, eerste lid, beroep instelt tegen het contractvoorstel van de nv Aquafin, geldt het door de exploitant niet-ondertekende contractvoorstel als saneringscontract tot de datum waarop over het beroep uitspraak wordt gedaan. In afwijking van het eerste lid, ondertekent de exploitant in voorkomend geval het in beroep bevestigde of het na de uitspraak in beroep aangepaste en door de nv Aquafin ondertekende contractvoorstel op straffe van nietigheid en stuurt het naar de nv Aquafin binnen achtentwintig dagen.

Art. 26.Uiterlijk veertien dagen na de ontvangst van het door beide partijen ondertekende saneringscontract legt de nv Aquafin een afschrift van het ondertekende saneringscontract voor aan de VMM.

Art. 27.Saneringscontracten die niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit, zijn geen saneringscontracten als vermeld in artikel 32septies, § 4 en § 5, van de wet van 26 maart 1971. De specifieke investeringsmaatregelen en de specifieke exploitatiemaatregelen die daardoor niet vergoed worden door de exploitant, zijn ten laste van de nv Aquafin en kunnen niet beschouwd worden als redelijke kosten als vermeld in de overeenkomst, vermeld in artikel 32septies, § 2, van de wet van 26 maart 1971. HOOFDSTUK 6. - Beroepsprocedure tegen het contractvoorstel van de nv Aquafin

Art. 28.Tegen het contractvoorstel van de nv Aquafin, vermeld in artikel 23, tweede lid, en in artikel 24, tweede en vierde lid, kan de exploitant beroep instellen bij de minister.

Art. 29.Op straffe van onontvankelijkheid wordt het beroep binnen achtentwintig dagen die volgen op de ontvangst van het contractvoorstel van de nv Aquafin, vermeld in artikel 23, tweede lid, en in artikel 24, tweede en vierde lid, samen met het gemotiveerde contractvoorstel via een kennisgeving ingediend bij de VMM. De VMM onderzoekt na de ontvangst van het beroep de ontvankelijkheid ervan.

De beslissing over de ontvankelijkheid van het beroep wordt, binnen eenentwintig dagen na de ontvangst van het beroep, door de VMM via een kennisgeving meegedeeld aan de exploitant.

De VMM deelt het beroep samen met de beslissing over de ontvankelijkheid van het beroep, binnen eenentwintigdagen na de ontvangst van het beroep, mee aan de nv Aquafin.

Art. 30.Binnen tweeënveertig dagen na de ontvangst van de mededeling, vermeld in artikel 29, vierde lid, waarbij het beroep ontvankelijk is bevonden, deelt de nv Aquafin haar schriftelijke opmerkingen over het ingediende beroep mee aan de VMM.

Art. 31.Binnen tweeënveertig dagen na de ontvangst van de opmerkingen van de nv Aquafin of na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 30, bezorgt de VMM haar gemotiveerde advies aan de minister, die beslist over het ingestelde beroep.

Art. 32.Binnen tweeënveertig dagen na de ontvangst van het gemotiveerde advies of na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 31, doet de minister bij gemotiveerde beslissing uitspraak over het ingediende beroep. Die termijn kan slechts eenmaal worden verlengd met een aanvullende termijn van maximaal achtentwintig dagen.

In dat geval deelt de minister de beslissing tot verlenging mee aan de exploitant, de nv Aquafin en de VMM. Binnen veertien dagen die volgen op de datum van de uitspraak over het ingediende beroep, deelt de minister de beslissing mee aan de exploitant, de nv Aquafin en de VMM.

Art. 33.Binnen achtentwintig dagen na de ontvangst van de beslissing van de minister, vermeld in artikel 32, ondertekent de nv Aquafin het gemotiveerde contractvoorstel, dat in overeenstemming is met de beslissing van de minister, en legt het voor aan de exploitant.

Uiterlijk achtentwintig dagen na de ontvangst van het contractvoorstel, vermeld in het eerste lid, ondertekent de exploitant het contractvoorstel en legt het ondertekende saneringscontract voor aan de nv Aquafin via een kennisgeving, op straffe van nietigheid.

Uiterlijk veertien dagen na de ontvangst van het door beide partijen ondertekende saneringscontract legt de nv Aquafin een afschrift van het ondertekende saneringscontract voor aan de VMM. Als de nv Aquafin niet voldoet aan het eerste lid, vergoedt de nv Aquafin een van de volgende meerkosten aan de exploitant: 1° in geval van een permanente of tijdelijke lozing: het verschil tussen het bedrag van de heffing, vermeld in artikel 35ter, § 10, van de wet van 26 maart 1971,en het bedrag van de heffing, vermeld in artikel 35ter, § 1, van de wet van 26 maart 1971;2° in geval van een noodlozing: het verschil tussen het bedrag van de heffing, vermeld in artikel 35ter, § 10, van de wet van 26 maart 1971, en het bedrag van de contractuele kosten. De meerkosten worden verworpen als redelijke kosten als vermeld in de overeenkomst, vermeld in artikel 32septies, § 2, van de wet van 26 maart 1971. De meerkosten worden bewezen door de exploitant.

Als de nv Aquafin voldoet aan het eerste lid, worden de kosten, voorgesteld door de nv Aquafin in het gemotiveerde contractvoorstel, vermeld in artikel 23, tweede lid, en in artikel 24, tweede en vierde lid, die niet opgenomen zijn in het gemotiveerde contractvoorstel, vermeld in het eerste lid, aanvaard als redelijke kosten als vermeld in de overeenkomst, vermeld in artikel 32septies, § 2, van de wet van 26 maart 1971. HOOFDSTUK 7. - Informatie-uitwisseling

Art. 34.De nv Aquafin bezorgt aan de VMM, op eenvoudig verzoek: 1° een overzicht van de aanvragen om een saneringscontract te sluiten, waarbij de data van de ontvangst van het contractvoorstel door de exploitant vermeld zijn;2° een overzicht per exploitant van de kosten die in het voorgaande jaar aangerekend zijn, opgesplitst per type van kosten;3° een overzicht van de evolutie van de verwerkbaarheid van het contractueel gesaneerde bedrijfsafvalwater per exploitant. HOOFDSTUK 8. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 35.Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036515 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie sluiten houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, en de omzendbrief LNW 2005/01 met betrekking tot verwerking van het bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur van 23 september 2005, worden opgeheven.

Behalve in geval van tegenstrijdige wettelijke bepalingen blijven de saneringscontracten die gesloten zijn ter uitvoering van het besluit, vermeld in het eerste lid, geldig.

Art. 36.In artikel 4.2.2.3.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011, wordt punt 7° vervangen door wat volgt: "7° om het lozen van bedrijfsafvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie te beoordelen, gelden als regels de criteria, vermeld in artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.".

Art. 37.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 februari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^