Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 oktober 2010
gepubliceerd op 28 december 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2010036006
pub.
28/12/2010
prom.
22/10/2010
ELI
eli/besluit/2010/10/22/2010036006/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004035239 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet door personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035006 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op 9 september 1996;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, artikel 2, 7°, artikel 3, § 5, artikel 10, § 6, en artikel 32, vervangen bij het decreet van 20 april 1994;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.1.1, 20°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035178 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007, gesloten tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/04/2008 numac 2008201135 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie sluiten en vervangen bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 16.1.2, 1°, f), artikel 16.3.1, § 1, 1°, artikel 16.3.9, § 2, artikel 16.4.27, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035178 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007, gesloten tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/04/2008 numac 2008201135 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004035239 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet door personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035006 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 juli 2010;

Gelet op advies nr. 48.625/1/V van de Raad van State, gegeven op 17 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004035239 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet door personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035006 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer

Artikel 1.In artikel 1.1.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004035239 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 21/01/2004 numac 2004035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 juli 1995 betreffende het verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet door personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004035006 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/05/2004 numac 2004035514 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling, voor de jaren 2004 en 2005, van de lijst van vrijwilligersactiviteiten die bij voorrang voor subsidiëring in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 04/03/2004 numac 2004035329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004035104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2004 sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004, 17 december 2004, 9 februari 2007, 7 maart 2008 en 13 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°in paragraaf 2, 85° wordt het woord « scheepvaart » vervangen door het woord « zeevaart »; 2° aan paragraaf 3 wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 8° voertuigproducent : de voertuigfabrikant of de beroepsimporteur van een voertuig in een lidstaat van de Europese Unie.»; 3° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 5.Voor de toepassing van onderafdeling XIIbis van afdeling V van hoofdstuk V gelden de definities, vermeld in het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op 9 september 1996. »

Art. 2.Artikel 1.4.1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « Art. 1.4.1. Onder handelingen voor de nuttige toepassing van afvalstoffen, als vermeld in artikel 2, 7°, van het Afvalstoffendecreet, worden de volgende handelingen verstaan :

EU-code

Handelingen

R1

Hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking; (*)

R2

Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen;

R3

Recyclage/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van compostering en andere biologische omzettingsprocessen); (**)

R4

Recyclage/terugwinning van metalen en metaalverbindingen;

R5

Recyclage/terugwinning van andere anorganische materialen; (***)

R6

Regeneratie van zuren of basen;

R7

Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan;

R8

Terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren;

R9

Herraffinage van olie en ander hergebruik van olie;

R10

Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering;

R11

Gebruik van afvalstoffen die vrijkomen bij een van de behandelingen, vermeld in R1 tot en met R10;

R12

Uitwisseling van afvalstoffen voor een van de behandelingen, vermeld in R1 tot en met R11; (****)

R13

Opslag van afvalstoffen voor een van de handelingen, vermeld in R1 tot en met R12, (met uitsluiting van tijdelijke opslag voorafgaand aan inzameling op de plaats van productie). (*****)


(*) Hieronder vallen ook verbrandingsinstallaties die specifiek bestemd zijn om vast stedelijk afval te verwerken, op voorwaarde dat hun energie-efficiëntie ten minste : 1° 0,60 bedraagt bij installaties die voor 1 januari 2009 in bedrijf zijn en over een vergunning beschikken overeenkomstig het Milieuvergunningendecreet;2° 0,65 bedraagt bij installaties waarvoor na 31 december 2008 een vergunning wordt afgegeven, zoals berekend met de volgende formule : energie-efficiëntie = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)), waarbij : a) Ep = de hoeveelheid energie die jaarlijks als warmte of elektriciteit wordt geproduceerd.Bij de berekening wordt energie in de vorm van elektriciteit vermenigvuldigd met een factor 2,6, en warmte die wordt geproduceerd voor commerciële toepassingen met een factor 1,1 (in GJ/jaar); b) Ef = de jaarlijkse energie-input in het systeem, afkomstig van brandstoffen die voor de productie van stoom worden gebruikt (in GJ/jaar);c) Ew = de hoeveelheid energie die is besloten in de jaarlijks verwerkte hoeveelheid afvalstoffen, berekend aan de hand van de nettocalorische waarde van de afvalstoffen (in GJ/jaar);d) Ei = de hoeveelheid energie die jaarlijks wordt geïmporteerd, Ew en Ef niet meegerekend (in GJ/jaar);e) 0,97 = correctiefactor om rekening te houden met energieverliezen via bodemas en straling. De formule wordt toegepast overeenkomstig het Europese referentiedocument over de best beschikbare technieken voor afvalverbranding. De berekeningswijze en toepassing van de formule worden goedgekeurd en geverifieerd door de OVAM. (**) Hieronder vallen ook vergassing en pyrolyse waarbij de componenten worden gebruikt als chemicaliën. (***) Hieronder valt ook bodemreiniging die resulteert in terugwinning van de bodem en het recycleren van anorganisch bouwmateriaal. (****) Als er geen andere passende R-code voorhanden is, kan dit voorbereidende handelingen voorafgaand aan nuttige toepassing omvatten, inclusief voorbehandeling, zoals demonteren, sorteren, verbrijzelen, verdichten, pelletiseren, drogen, versnipperen, conditioneren, herverpakken, scheiden of mengen, voorafgaand aan een van de handelingen, vermeld in R1 tot en met R11. (*****) Tijdelijke opslag als vermeld in dit artikel betekent voorlopige opslag die niet plaatsvindt op de plaats van productie. »

Art. 3.In artikel 2.3.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, vermeld in artikel 16.2.7 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten, wordt punt 18° vervangen door wat volgt : « 18° afval van de zee- en binnenvaart; ».

Art. 4.In artikel 3.1.1.2, § 3, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007035515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de investeringswaarborg voor rusthuizen, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007035437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007035393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 22/03/2007 numac 2007035392 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, vermeld in artikel 16.2.7 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, worden de punten c) en d) opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden « 1°, c), 1°, d) » opgeheven.

Art. 5.Aan artikel 5.5.4.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007035515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de investeringswaarborg voor rusthuizen, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007035437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 04/05/2007 numac 2007035393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 22/03/2007 numac 2007035392 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 5. Bij de afgedankte voertuigen zijn bij inlevering in een erkend centrum voor depollutie, ontmanteling en vernietiging van afgedankte voertuigen de boorddocumenten gevoegd, namelijk het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs. »

Art. 6.In artikel 5.5.4.3, § 5, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het woord « eigenaar » en de woorden « een certificaat » wordt het woord « gratis » ingevoegd;2° de volgende zin wordt toegevoegd : « De certificaten van vernietiging die door een lidstaat van de Europese Unie of door een van de twee andere Belgische gewesten worden afgegeven, gelden ook voor het Vlaamse Gewest.»

Art. 7.In het opschrift van onderafdeling XII van hoofdstuk V, afdeling V, van hetzelfde besluit wordt het woord « scheepvaart » vervangen door het woord « zeevaart ».

Art. 8.In hoofdstuk V, afdeling V, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling XIIbis, bestaande uit artikel 5.5.20bis tot en met 5.5.20octies, ingevoegd, die luidt als volgt : « Onderafdeling XIIbis. - Afval van de binnenvaart Art. 5.5.20bis. Deze onderafdeling voorziet in de gedeeltelijke uitvoering van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op 9 september 1996.

Art. 5.5.20ter. Deze onderafdeling is van toepassing op schepen die zich bevinden op de voor het scheepvaartverkeer openstaande binnenwateren.

In afwijking van het eerste lid is deze onderafdeling niet van toepassing op zeeschepen en op pleziervaartuigen.

Art. 5.5.20quater. De havenbeheerders die binnenschepen ontvangen, en de waterwegbeheerders moeten voorzien in een voldoende dicht netwerk van ontvangstinrichtingen voor de inzameling van scheepsafval en afval van lading. De beheerders kunnen daarin zelf voorzien of daarin laten voorzien.

Art. 5.5.20quinquies. § 1. De havenbeheerders die binnenschepen ontvangen, en de waterwegbeheerders stellen een passend plan op voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval, restlading, overslagresten, ladingsrestanten en waswater. Het plan wordt door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, na overleg met de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, goedgekeurd. § 2. Het plan wordt uitgewerkt in overleg met de betrokken partijen, in het bijzonder met de havengebruikers of hun vertegenwoordigers. § 3. Het plan moet betrekking hebben op alle soorten scheepsafval, restlading, overslagresten, ladingsrestanten en waswater, afkomstig van schepen die gebruikmaken van de vaarwegen.

De volgende elementen maken deel uit van het plan : 1° een beschrijving van het toepassingsgebied : a) de geografische afbakening en oplijsting van de vaarwegen;b) de schepen waarvoor de ontvangstinrichtingen voorzien zijn;2° een beschrijving van de toepasselijke wetgeving waarin minstens de volgende elementen worden verwerkt : a) een verwijzing naar het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart en de ratificatie ervan in het Vlaamse Gewest;b) een oplijsting van de begrippen en definities die relevant zijn voor het gebruik en de uitbating van het netwerk van ontvangstinrichtingen;3° een beschrijving en oplijsting van de ontvangstvoorzieningen die binnen het geografische toepassingsgebied aanwezig zijn : a) per haven/waterwegbeheerder;b) per afvalstroom;4° een beschrijving van de mate waarin het netwerk van ontvangstvoorzieningen een voldoende dicht netwerk vormt voor de inzameling van scheepsafval en afval van lading.Daarbij wordt minstens aandacht geschonken aan de geografische spreiding, het aantal voorzieningen per afvalstof en de behoeften van schepen die ervan gebruikmaken. Bij de toetsing van het voldoende dichte netwerk wordt aandacht geschonken aan : a) ontvangstinrichtingen voor huisvuil : 1) bij overslaginstallaties of in havens;2) aan aanlegplaatsen voor passagiersschepen;3) bij ligplaatsen en sluizen;b) ontvangstinrichtingen voor slops en klein gevaarlijk scheepsafval in havens;c) ontvangstinrichtingen voor huishoudelijk afvalwater bij ligplaatsen van passagiersschepen waaraan de toestemming is verleend om meer dan vijftig personen te vervoeren;5° een beschrijving van de procedures voor ontvangst en inzameling van scheepsafval en afval van lading, alsook een gedetailleerde beschrijving van het tariefsysteem, opgesplitst in de volgende deelstromen : a) olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval;b) afval van de lading;c) overig scheepsbedrijfsafval;6° een beschrijving van de procedure voor het melden van vermeende tekortkomingen van ontvangstinrichtingen;7° een beschrijving van de procedures voor structureel overleg met alle actoren die betrokken zijn bij het gebruik en de uitbating van de ontvangstinrichtingen. Art. 5.5.20sexies. § 1. Het plan, vermeld in artikel 5.5.20quinquies, voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval en afval van lading van de binnenvaart wordt behandeld als volgt : 1° de havenbeheerders die binnenschepen ontvangen, en de waterwegbeheerders sturen een voorstel van plan voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval en afval van lading per aangetekende brief naar OVAM.OVAM onderzoekt het plan op volledigheid als vermeld in artikel 5.5.20quinquies, § 3, en onderzoekt of de procedures in het plan voldoen aan de bepalingen van artikel 5.5.20quinquies; 2° binnen een termijn van zestig kalenderdagen na de ontvangst van het voorstel van plan voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval van de binnenvaart verleent OVAM daarover advies aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid;3° de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, doet na overleg met de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, uitspraak over het plan binnen een termijn van maximaal vier maanden na de datum van ontvangst van het voorstel van plan bij OVAM;4° OVAM zendt binnen een termijn van tien kalenderdagen na de datum van die beslissing, die beslissing of een eensluidend verklaard afschrift ervan aan de beheerders. § 2. Het plan voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval, vermeld in paragraaf 1, is geldig voor een termijn van maximaal vijf jaar. Elke beslissing die voor een kortere termijn geldt, moet ter zake gemotiveerd zijn. § 3. Bij significante veranderingen in de werking van het netwerk van ontvangstinrichtingen moeten de havenbeheerders die binnenschepen ontvangen, en de waterwegbeheerders dat onverwijld en per aangetekende brief aan OVAM meedelen. Op basis van de door de beheerder meegedeelde wijzigingen kan OVAM binnen vijftien kalenderdagen na de mededeling ervan beslissen dat het noodzakelijk is om een nieuw plan in te dienen. Een nieuw plan moet ingediend worden volgens de procedure, vermeld in paragraaf 1. Bovendien kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, in geval van wijzigingen in de wetgeving of een herziening van het beleid, na advies van de OVAM, ambtshalve wijzigingen in het plan doorvoeren.

Art. 5.5.20septies. De havenbeheerders die binnenschepen ontvangen, en de waterwegbeheerders zorgen ervoor dat voor de binnenschepen de volgende informatie beschikbaar is : 1° een korte verwijzing naar het fundamentele belang van een behoorlijke afgifte van scheepsafval;2° de locatie van de vaste ontvangstvoorzieningen, met tekening/kaart;3° een lijst van de afvalstromen die worden aanvaard;4° een lijst van contactadressen, exploitanten en geboden diensten;5° een beschrijving van de afgifteprocedures en van het tariefsysteem;6° een beschrijving van de procedures voor het melden van vermeende tekortkomingen van havenontvangstvoorzieningen. Art. 5.5.20octies. De kosten voor de inname en verwijdering van het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval worden in eerste instantie betaald door de beheerders van de havens en de waterwegen. De beheerders kunnen die kosten verhalen op het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren VZW. De beheerders van de havens en de waterwegen zijn verplicht om per kwartaal de volgende gegevens te rapporteren aan het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren VZW : 1° de totale hoeveelheid ingenomen en verwijderd olie- en vethoudend afval;2° de totale inname- en verwijderingskosten voor de hoeveelheden, vermeld in punt 1°.» HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 9.In hoofdstuk I van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009035502 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202338 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg sluiten, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 2/1.De bepalingen van het decreet van 5 april 1995, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten ervan, zijn van toepassing op het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg, op 9 september 1996. »

Art. 10.Aan artikel 26, § 1, van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 6°, oefenen ook het toezicht uit op de toepassing van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg, op 9 september 1996. »

Art. 11.In bijlage VIII van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009035502 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202338 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg sluiten, wordt de bepaling

5.5.19, § 1

De beheerder van de haven zorgt ervoor dat de kosten voor het gebruik van de havenontvangstvoorzieningen verbonden aan de afgifte van scheepsafval, met inbegrip van de behandeling en verwijdering van het scheepsafval, worden betaald met bijdragen van de schepen via een kostendekkingsysteem dat niet mag aanzetten tot het lozen van afval op zee.


vervangen door de volgende bepaling :

5.5.19, § 1

De beheerder van de haven zorgt ervoor dat de kosten voor het gebruik van de havenontvangstvoorzieningen verbonden aan de afgifte van scheepsafval, met inbegrip van de behandeling en verwijdering van het scheepsafval, worden betaald met bijdragen van de schepen via een kostendekkingsysteem dat niet mag aanzetten tot het lozen van afval op zee.

5.5.20quinquies, § 1

De havenbeheerders die binnenschepen ontvangen, en de waterwegbeheerders stellen een passend plan op voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval, restlading, overslagresten, ladingsrestanten en waswater.

5.5.20sexies, § 3

Bij significante veranderingen in de werking van het netwerk van ontvangstinrichtingen moeten de havenbeheerders die binnenschepen ontvangen, en de waterwegbeheerders dat onverwijld en per aangetekende brief aan OVAM meedelen.

5.5.20septies

De havenbeheerders die binnenschepen ontvangen, en de waterwegbeheerders zorgen ervoor dat voor de binnenschepen de volgende informatie beschikbaar is : 1° een korte verwijzing naar het fundamentele belang van een behoorlijke afgifte van scheepsafval;2° de locatie van de vaste ontvangstvoorzieningen, met tekening/kaart;3° een lijst van de afvalstromen die worden aanvaard;4° een lijst van contactadressen, exploitanten en geboden diensten;5° een beschrijving van de afgifteprocedures en van het tariefsysteem;6° een beschrijving van de procedures voor het melden van vermeende tekortkomingen van havenontvangstvoorzieningen. 5.5.20octies

De kosten voor de inname en verwijdering van het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval worden in eerste instantie betaald door de beheerders van de havens en de waterwegen. De beheerders kunnen die kosten verhalen op het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren VZW. De beheerders van de havens en de waterwegen zijn verplicht om per kwartaal de volgende gegevens te rapporteren aan het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren VZW : 1° de totale hoeveelheid ingenomen en verwijderd olie- en vethoudend afval;2° de totale inname- en verwijderingskosten voor de hoeveelheden, vermeld in punt 1°.

. » HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 oktober 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^