Etaamb.openjustice.be
Decreet van 21 december 2007
gepubliceerd op 04 februari 2008

Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005

bron
vlaamse overheid
numac
2008035094
pub.
04/02/2008
prom.
21/12/2007
ELI
eli/decreet/2007/12/21/2008035094/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2007. - Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Artikel 2, 17°, b), van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wordt vervangen door hetgeen volgt : « b) elke boodschap in verband met hun opdracht van algemeen belang die uitgaat van sociale en humanitaire verenigingen of verenigingen die behoren tot het domein van het algemeen welzijn, ongeacht de vorm en ongeacht de betaling of de betalingswijze. »

Art. 3.Artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wordt aangevuld als volgt : « c) elke boodschap die uitgaat van door openbare besturen erkende of gesubsidieerde culturele verenigingen en die ertoe strekt hun culturele activiteiten aan het publiek kenbaar te maken, ongeacht de vorm en ongeacht de betaling of de betalingswijze. »

Art. 4.Aan artikel 110 van dezelfde gecoördineerde decreten wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Boodschappen van algemeen nut die afkomstig zijn van sociale en humanitaire verenigingen of van verenigingen die behoren tot het domein van het algemeen welzijn mogen rechtstreeks noch onrechtstreeks gericht zijn op de commerciële promotie van individuele producten of diensten. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, G. BOURGEOIS _______ Nota Zitting 2006-2007.

Stukken. - Ontwerp van decreet, 1301 - Nr. 1.

Zitting 2007-2008.

Stukken. Verslag, 1301 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1301 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 20 december 2007.

^