Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 november 2022
gepubliceerd op 20 december 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten die verband houden met de watertoets en de informatieverplichting uit artikel 1.3.1.1 en 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2022034660
pub.
20/12/2022
prom.
25/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten die verband houden met de watertoets en de informatieverplichting uit artikel 1.3.1.1 en 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, artikel 1.3.1.1 en 1.3.3.3.2, gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/06/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015459 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 sluiten; - de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 2.2.7, § 2, eerste lid, 4°, artikel 2.2.12, § 2, eerste lid, 4° en artikel 2.2.18, § 2, eerste lid, 4°, vervangen bij het decreet van 1 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/07/2016 pub. 19/08/2016 numac 2016036276 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten sluiten, artikel 4.2.2, § 1, vervangen bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, artikel 4.2.3, gewijzigd bij de decreten van 25 april 2014 en 18 december 2015 en artikel 7.4.4/1, § 4, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040986 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving type decreet prom. 08/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018030163 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en tot opheffing van diverse bepalingen van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007 sluiten; - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.6.2 en 5.6.3, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, artikel 5.6.5, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040986 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving type decreet prom. 08/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018030163 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en tot opheffing van diverse bepalingen van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007 sluiten, artikel 5.6.7, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, artikel 16.1.2, 1°, f), ingevoegd bij decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten, artikel 16.3.1, ingevoegd bij decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, 8 juni 2018 en 7 december 2018, artikel 16.3.9, § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten en artikel 16.4.27, ingevoegd bij decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, 30 april 2009 en 8 juni 2018; - het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende de omgevingsvergunning, artikel 24, artikel 42, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017040986 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving type decreet prom. 08/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018030163 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 38 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en tot opheffing van diverse bepalingen van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007 sluiten en artikel 59; - het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015281 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de gebouwenpas sluiten betreffende de gebouwenpas, artikel 4; - het decreet van 24 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/06/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015459 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 sluiten betreffende de wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 april 2008, artikel 19.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 11 augustus 2022. - De Raad van State heeft advies 72.280/1 gegeven op 3 november 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten0 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Artikel 1.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten0 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013, wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: "4° advieskaart watertoets: de advieskaart die is opgenomen in bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 11°, e), worden de woorden "afstromen naar een bevaarbare waterloop of naar het strand en geheel of ten dele in effectief overstromingsgevoelig gebied op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden" vervangen door de zinsnede "binnen een zone liggen waarvoor de Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust of het Departement Mobiliteit en Openbare Werken als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets";2° in punt 12°, g), worden de woorden "geheel of ten dele afstromen naar een onbevaarbare waterloop van eerste categorie en geheel of ten dele in effectief overstromingsgevoelig gebied op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden" vervangen door de woorden "volledig of gedeeltelijk binnen een zone liggen waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets";3° in punt 12° wordt punt h) opgeheven;4° in punt 13°, c), worden de woorden "geheel of ten dele afstromen naar een onbevaarbare waterloop van tweede categorie en geheel of ten dele in effectief overstromingsgevoelig gebied op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden" vervangen door de woorden "volledig of gedeeltelijk binnen een zone liggen waarvoor de provincie als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets";5° in punt 22°, c), worden de woorden "geheel of ten dele afstromen naar een naar een onbevaarbare waterloop van tweede of derde categorie en geheel of ten dele in effectief overstromingsgevoelig gebied op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden" vervangen door de woorden "volledig of gedeeltelijk binnen een zone liggen waarvoor het polderbestuur of het bestuur van de Watering als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

Art. 3.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2014, 24 februari 2017 en 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 14° wordt vervangen door wat volgt: "14° overstromingsgevoelig gebied: een gebied zoals vermeld in artikel 1.3.3.3.2, § 1, vijfde lid, van het decreet en vastgesteld in bijlage III, IV en V, die bij dit besluit zijn gevoegd;"; 2° er wordt een punt 15° ingevoegd, dat luidt als volgt: "15° publieke gracht: een gracht als vermeld in artikel 1, 12, van de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen;"; 3° in punt 18° wordt tussen de woorden "rechtspersoon die" en de woorden "grachten beheert" het woord "publieke" ingevoegd;4° punt 19° wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten7 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten2, wordt de zinsnede "bijlage 2" vervangen door de zinsnede "bijlage II".

Art. 5.In artikel 2/1, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten7, wordt de zinsnede "artikel 8" telkens vervangen door de zinsnede "artikel 1.3.1.1".

Art. 6.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011, 12 december 2014 en 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid wordt de zinsnede "De vergunningverlenende overheid moet in uitvoering van artikel 1.3.1.1, § 3, derde lid van het decreet advies vragen aan de adviesinstanties met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater indien het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd:" vervangen door de zinsnede "De vergunningverlenende overheid vraagt advies over de mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater als vermeld in artikel 1.3.1.1, § 3, derde lid, van het decreet als het project waarvoor een vergunning of attest wordt aangevraagd:"; 2° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, wordt de zinsnede "gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de kaart, opgenomen in bijlage 1," vervangen door de zinsnede "opgenomen is op de advieskaart watertoets, opgenomen in bijlage I,";3° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van gebouwen en de verharde oppervlakte met" vervangen door de zinsnede "betrekking heeft op de oprichting of het herbouwen van boven- of ondergrondse constructies of de aanleg of heraanleg van verhardingen, met een oppervlakte van";4° in paragraaf 2, eerste lid, 3°, worden in punt f) de woorden "een niet-geklasseerde onbevaarbare waterloop in beheer van een polder of een watering" vervangen door de woorden "een publieke gracht";5° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 4° opgeheven; 6° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede "De vergunningverlenende overheid moet in uitvoering van artikel 1.3.1.1, § 3, derde lid van het decreet advies vragen aan de adviesinstanties met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het grondwater indien het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd:" vervangen door de zinsnede "De vergunningverlenende overheid vraagt advies aan de adviesinstantie over de mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het grondwater, vermeld in artikel 1.3.1.1, § 3, derde lid, van het decreet, als het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd binnen een beschermingszone voor drinkwaterwinning ligt en betrekking heeft op:"; 7° in paragraaf 2, tweede lid, 1°, wordt het woord "verkavelingsaanvraag" vervangen door het woord "verkaveling";8° in paragraaf 2, tweede lid, 2°, worden de woorden "leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van gebouwen en de verharde oppervlakte met" vervangen door de zinsnede "de oprichting of het herbouwen van boven- of ondergrondse constructies of de aanleg of heraanleg van verhardingen, met een oppervlakte van";9° in paragraaf 2, tweede lid, 3°, wordt het woord "bevat" opgeheven;10° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "op voordracht van de CIW" opgeheven;11° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: "De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor openbare werken, zijn gemachtigd om samen bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd, aan te passen aan de actuele toestand na advies van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.Dat advies wordt aan de vermelde ministers bezorgd van zodra voldoende informatie verzameld werd, die aanleiding geeft tot een actualisatie van de kaart.

Minstens wordt de actualisatie zesjaarlijks uitgevoerd wanneer overeenkomstig artikel 1.6.2.2, § 2 van het decreet de stroomgebiedbeheerplannen herzien worden.

De kaart, die conform het eerste lid wordt aangepast, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en elektronisch ter beschikking gesteld op www.waterinfo.be/watertoets, waar die tot op het niveau van kadastrale percelen geconsulteerd kan worden."; 12° een paragraaf 5 wordt toegevoegd, die luidt als volgt: " § 5.De instantie waaraan een adviesvraag wordt voorgelegd door de vergunningverlenende overheid conform bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd en artikel 5 wordt geacht bevoegd te zijn om daarover advies uit te brengen.

De instantie, vermeld in het eerste lid, onderzoekt bij ontvangst van de adviesaanvraag, vermeld in het eerste lid, of ze bevoegd is. Als de instantie, vermeld in het eerste lid, vaststelt dat een andere instantie bevoegd is om advies uit te brengen doordat op basis van artikel 3, 4 en 4bis van de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen een waterloop na actualisatie van bijlage I bij een andere categorie is ingedeeld, een waterloop is opgeheven of voor het eerst in een categorie is ingedeeld, stuurt die instantie de adviesvraag met het volledige vergunningsaanvraagdossier of een afschrift ervan door naar de bevoegde adviesinstantie. Tegelijkertijd brengt ze de overheid waarvan ze de adviesvraag heeft ontvangen, op de hoogte daarvan.".

Art. 7.In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 en 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2 wordt de zinsnede "in voorkomend geval," vervangen door de zinsnede "in het geval een schadelijk effect zich kan voordoen, de beschrijving van de mogelijk schadelijke effecten,";2° er wordt een punt 4 toegevoegd, dat luidt als volgt: "4° een beschrijving van de ligging van het project op de kaarten die zijn opgenomen in bijlage III, IV en V, die bij dit besluit zijn gevoegd.Als de vergunningverlener kennis heeft van overstromingen die om eender welke reden niet op de kaarten zouden zijn aangeduid, wordt dat ook weergegeven.".

Art. 8.In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 en 26 april 2019, wordt in punt 3° de zinsnede "niet-geklasseerde waterloop die onder hun respectievelijke beheer valt" vervangen door de woorden "publieke gracht in beheer bij de polder of watering".

Art. 9.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011, 12 december 2014 en 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° een korte beschrijving van de kenmerken van het watersysteem of bestanddelen ervan, waaronder een beschrijving van de ligging op basis van de kaarten die bijgevoegd zijn in bijlage III, IV en V, die kunnen worden beïnvloed door de vergunningsplichtige activiteit waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft.Als de adviesinstantie kennis heeft van overstromingen die om eender welke reden niet op de kaarten zouden zijn aangeduid, moet dat ook weergegeven worden;"; 2° punt 2° wordt opgeheven;3° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de activiteit waarvoor de vergunning wordt aangevraagd met het watersysteem.Daarbij gaat de adviesinstantie, als dat relevant is voor de vergunningsplichtige activiteit, in op de aspecten, vermeld in artikel 1.2.2 van het decreet, behalve als de overheid haar vraag om advies uitdrukkelijk heeft beperkt tot een of meer van die aspecten.

In voorkomend geval gaat de adviesinstantie bij de gemotiveerde beoordeling ook in op de maatregelen en acties uit de waterbeheerplannen die relevant zijn om de verenigbaarheid van de activiteit te beoordelen;".

Art. 10.In hetzelfde besluit worden een hoofdstuk III/1 en een hoofdstuk III/2, die bestaan uit artikel 8/1 tot en met 8/6, ingevoegd, die luiden als volgt: "Hoofdstuk III/1. Nadere regels voor de informatieplicht

Art. 8/1.§ 1. Met het oog op de uitvoering van de informatieplicht, vermeld in artikel 1.3.3.3.2 van het decreet, kan de ligging in overstromingsgevoelig gebied, in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone op de website www.waterinfo.be/informatieplicht geraadpleegd worden. § 2. De mate waarin het onroerend goed overstromingsgevoelig is, wordt bepaald door middel van een score: - de P-score geeft de ligging in overstromingsgevoelig gebied van een perceel weer; - de G-score geeft, indien van toepassing, de ligging in overstromingsgevoelig gebied van elk gebouw groter dan 25 m2 weer.

De P-score en de G-score bestaan uit vier klassen (A, B, C en D), die op de volgende wijze worden bepaald: 1° klasse A: geen overstroming gemodelleerd;2° klasse B: kleine kans op overstromingen onder de klimaatverandering 2050;3° klasse C: kleine kans op overstromingen onder het huidige klimaat;4° klasse D: middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat. De P-score en de G-score worden bepaald op basis van de overstromingsgevoeligheid in bijlage III, IV en V met de hoogste klasse voor het volledige perceel of het deel in kwestie ervan dat in overstromingsgevoelig gebied ligt. Voor de bepaling van de G-score wordt een bufferzone van één meter rond de buitenkant van het gebouw in overweging genomen. De P-score kan nooit lager zijn dan de G-score.

Art. 8/2.Een deskundige overstromingsattest die conform artikel 6, 1°, h), van het VLAREL van 19 november 2010 erkend is, kan een overstromingsattest opmaken om de P-score en G-score te actualiseren op basis van de gebouwkenmerken, de bouwwijze of de genomen maatregelen voor de bescherming tegen overstromingen.

De reden voor de actualisatie van de G-score en de P-score tijdens de publiciteit worden grondig gemotiveerd en beschreven in een overstromingsattest. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, kan de technische inhoud van het overstromingsattest verder bepalen.

Art. 8/3.Indien van toepassing, wordt de vermelding dat een overstromingsattest werd bekomen, dat ten hoogste één jaar voor het verlijden van het document werd verleend, toegevoegd in de volgende documenten: 1° de onderhandse of authentieke akte van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed;2° de onderhandse of authentieke akte van inbreng van een onroerend goed in een vennootschap;3° de onderhandse of authentieke akte van vestiging of overdracht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal;4° elke andere akte van een eigendomsoverdracht onder bezwarende titel, met uitzondering van huwelijkscontracten en de wijzigingen ervan en contracten over de mandeligheid. De geldigheidstermijn voor het overstromingsattest wordt gerekend vanaf de opmaak van het attest door de deskundige.

Art. 8/4.Als de informatieplicht, vermeld in artikel 1.3.3.3.2 van het decreet, van toepassing is, worden de P-score en indien van toepassing de G-score meegedeeld in de onderhandse en de authentieke akte, vermeld in artikel 1.3.3.3.2, § 1, van het decreet. Er wordt altijd een schriftelijke vermelding van de P-score en indien van toepassing de G-score opgenomen in de publiciteit. Als er een geactualiseerde score beschikbaar is via een overstromingsattest, kan die geactualiseerde score bijkomend opgenomen worden, voor zover het overstromingsattest dat werd opgemaakt door de deskundige overstromingsattest maximum één jaar oud is.

Voor percelen die conform artikel 8/1, § 2, een P-score hebben die onder klasse D valt, wordt bij de publiciteit het symbool gebruikt dat opgenomen is in bijlage VI, 1°, die bij dit besluit is gevoegd. Voor de gebouwen die conform artikel 8/1, § 2, een G-score hebben die onder klasse D valt, wordt bij de publiciteit gebruikgemaakt van het symbool dat opgenomen is in bijlage VI, 2°, die bij dit besluit is gevoegd.

Op kleine publiciteitsinrichtingen op een onroerend goed, die zich hoofdzakelijk beperken tot een vermelding "te koop" of "te huur" en de contactgegevens van de verkoper of makelaar, is geen enkele vermelding vereist. In zoekertjes in gedrukte tijdschriften, kranten of weekbladen is enkel het gebruik van de symbolen opgenomen in bijlage VI verplicht, indien van toepassing, en is geen verdere vermelding vereist. In alle andere gevallen moeten de symbolen in bijlage VI gebruikt worden, indien van toepassing en een voluit geschreven vermelding.

Art. 8/5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor openbare werken, zijn gemachtigd om samen bijlage III, IV en V, die bij dit besluit zijn gevoegd, aan te passen aan de actuele toestand na advies van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Dat advies wordt aan de vermelde ministers bezorgd van zodra voldoende informatie verzameld werd, die aanleiding geeft tot een actualisatie van de kaart.

Minstens wordt de actualisatie zesjaarlijks uitgevoerd wanneer overeenkomstig artikel 1.6.2.2, § 2 van het decreet de stroomgebiedbeheerplannen herzien worden.

De kaarten die conform het eerste lid worden aangepast, worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en elektronisch ter beschikking gesteld op www.waterinfo.be/informatieplicht, waar die tot op het niveau van kadastrale percelen geconsulteerd kunnen worden.

Hoofdstuk III/2. Opname informatieplicht in gebouwenpas

Art. 8/6.De P-score en indien van toepassing de G-score worden opgenomen in de gebouwenpas, vermeld in artikel 4 van het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015281 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de gebouwenpas sluiten betreffende de gebouwenpas. Als een overstromingsattest wordt opgemaakt, wordt dat attest ook opgenomen in de gebouwenpas.".

Art. 11.Bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 15 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten, wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 12.Bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten7 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 en 26 april 2019, wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 13.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten2, worden bijlage III, IV, V en VI, die als bijlage 3, 4, 5 en 6 bij dit besluit zijn gevoegd, toegevoegd. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten2 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 14.In artikel 12, punt 9° /2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten2 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten6 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021, wordt tussen het woord "boorbedrijven" en de zinsnede ", die de leidend ambtenaar", de woorden "en de erkenning van deskundigen overstromingsattest" ingevoegd.

Art. 15.Aan artikel 28/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten6 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 december 2017 en 7 september 2018, worden de woorden ", evenals de erkenning als deskundige overstromingsattest, en het gebruik van die erkenning" toegevoegd.

Art. 16.In bijlage XXIII van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten4, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten4, worden aan het punt "Bijzondere gebruikseisen voor deskundigen" de volgende rijen toegevoegd:

39/3, 1°

De erkende deskundige overstromingsattest, vermeld in artikel 6, 1°, h): 1° volgt bij de uitvoering van de taken de bepalingen van het ministerieel besluit met de richtlijnen voor het aanpassen van de G-score en de P-score, vermeld in artikel 8/2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018;

39/3, 2°

De erkende deskundige overstromingsattest, vermeld in artikel 6, 1°, h): 2° beschikt over het noodzakelijke materiaal voor de uitvoering van de taken waarvoor de erkenning is verkregen, dat behoorlijk onderhouden is en voldoet aan alle reglementaire eisen; 39/3, 3°

De erkende deskundige overstromingsattest, vermeld in artikel 6, 1°, h): 3° beschikt over de nodige vakliteratuur en technische gegevens over de uit te voeren taken met betrekking tot de erkenning; 39/3, 4°

De erkende deskundige overstromingsattest, vermeld in artikel 6, 1°, h): 4° blijft op de hoogte van de recentste ontwikkelingen met betrekking tot overstromingsbescherming door tweejaarlijks een geattesteerde bijscholing van ten minste twee uur te volgen; 39/3, 5°

De erkende deskundige overstromingsattest, vermeld in artikel 6, 1°, h): 5° heeft geen rechtstreeks belang in een bedrijf dat apparaten, toestellen of andere middelen aanlevert om gebouwen beter te beschermen tegen overstromingen; 39/3, 6°

De erkende deskundige overstromingsattest, vermeld in artikel 6, 1°, h): 6° bezorgt na iedere attestering het overstromingsattest aan de eigenaar van het gebouw.Het overstromingsattest bevat het resultaat van de attestering, alsook, indien van toepassing, de bijkomende maatregelen die nodig zijn om een aanpassing van de P-score of G-score te verkrijgen en, in voorkomend geval, de evaluatie van de aanbevelingen die bij de vorige attestering zijn geformuleerd;


". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten3 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is

Art. 17.In artikel 1.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten3 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 en 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een punt 3° /2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "3° /2 gebied met middelgrote kans op overstromingen: het als dusdanig vastgestelde gebied, in bijlage IV en V bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018;"; 2° punt 8° /1 wordt opgeheven.

Art. 18.In artikel 1.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten9 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 en 26 april 2019, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De bepalingen van het eerste lid zijn niet van toepassing op handelingen, uitgevoerd door of in opdracht van de beheerder van de waterloop of gracht, of op stedenbouwkundige handelingen met betrekking tot afbraak, vermeld in hoofdstuk 13.".

Art. 19.In artikel 5.1, punt 1/1°, c), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten9, wordt de zinsnede "ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of effectief overstromingsgevoelig gebied" vervangen door de zinsnede "een van de volgende gebieden: 1) een gebied dat ruimtelijk kwetsbaar is;2) een gebied dat erosiegevoelig is; 3) een gebied met middelgrote kans op overstromingen.".

Art. 20.In artikel 5.2, punt 2°, b), 3), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten8 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten9, worden de woorden "effectief overstromingsgevoelig gebied" vervangen door de zinsnede "gebied met middelgrote kans op overstromingen".

Art. 21.In artikel 12/1.1, punt 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten9, wordt de zinsnede "ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied" vervangen door de zinsnede "een van de volgende gebieden: a) een gebied dat ruimtelijk kwetsbaar is;b) een gebied dat erosiegevoelig is; c) een gebied dat aangeduid is in bijlage IV of V bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.".

Art. 22.In artikel 13.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014, 27 november 2015 en 4 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° het betreft geen afbraak van gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1000 kubieke meter voor alle niet-residentiële gebouwen, of groter dan 5000 kubieke meter voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen, met uitzondering van eengezinswoningen;"; 2° een punt 4° wordt ingevoegd, dat luidt als volgt: "4° het betreft geen afbraak in het kader van infrastructuurwerken waarvan het volume groter is dan 250 kubieke meter."; 3° een tweede lid wordt ingevoegd, dat luidt als volgt: "Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de volledige of gedeeltelijke afbraak van verhardingen op voorwaarde dat de verhardingen niet zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, vastgesteld met toepassing van artikel 4.1.1 van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed sluiten betreffende het onroerend erfgoed.". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten3 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 23.In artikel 5/2, punt 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten3 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten9, wordt de zinsnede "ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of effectief overstromingsgevoelig gebied" vervangen door de zinsnede "een van de volgende gebieden: a) een gebied dat ruimtelijk kwetsbaar is;b) een gebied dat erosiegevoelig is; c) een gebied met middelgrote kans op overstromingen, zoals vastgesteld in bijlage IV en V bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen aan het VLAREL van 19 november 2010

Art. 24.Aan artikel 4, § 1, 43°, van het VLAREL van 19 november 2010, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten6 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021, wordt een punt i) toegevoegd, dat luidt als volgt: "i) voor de erkenning, vermeld in artikel 6, 1°, h): de entiteit binnen de VMM die bevoegd is voor de erkenning van deskundigen overstromingsattest;".

Art. 25.Aan artikel 6, 1°, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten4, wordt een punt h) toegevoegd, dat luidt als volgt: "h) deskundige overstromingsattest: deskundige voor het opstellen van een overstromingsattest als vermeld in artikel 8/2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018;".

Art. 26.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2022, wordt een artikel 13/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 13/3.De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor de deskundige overstromingsattest, vermeld in artikel 6, 1°, h): 1° een natuurlijke persoon zijn;2° minstens een jaar erkend zijn als keurder en minstens honderd keuringen uitgevoerd hebben ter uitvoering van artikel 12/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten5 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting voor de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement; 3° met gunstig gevolg een opleiding hebben genoten waarin minstens de onderwerpen aan bod zijn gekomen, vermeld in bijlage 25, die bij dit besluit is gevoegd.".

Art. 27.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2022, wordt een artikel 39/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 39/3.De erkende deskundige overstromingsattest, vermeld in artikel 6, 1°, h): 1° volgt bij de uitvoering van de taken de bepalingen van het ministerieel besluit met de richtlijnen voor het actualiseren van de G-score en de P-score, vermeld in artikel 8/2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018; 2° beschikt over het noodzakelijke materiaal voor de uitvoering van de taken waarvoor de erkenning is verkregen, dat behoorlijk onderhouden is en voldoet aan alle reglementaire eisen;3° beschikt over de nodige vakliteratuur en technische gegevens over de uit te voeren taken met betrekking tot de erkenning;4° blijft op de hoogte van de recentste ontwikkelingen met betrekking tot overstromingsbescherming door tweejaarlijks een geattesteerde bijscholing van ten minste twee uur te volgen;5° heeft geen rechtstreeks belang in een bedrijf dat apparaten, toestellen of andere middelen aanlevert om gebouwen beter te beschermen tegen overstromingen;6° bezorgt na iedere attestering het overstromingsattest aan de eigenaar van het gebouw.Het overstromingsattest bevat het resultaat van de attestering, alsook, indien van toepassing, de bijkomende maatregelen die nodig zijn om een actualisatie van de P-score of G-score te verkrijgen en, in voorkomend geval, de evaluatie van de aanbevelingen die bij de vorige attestering zijn geformuleerd; 7° mag zijn erkenning niet gebruiken als: a) hij, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever of het bureau dat gelast is met de verkoop van het vastgoed;b) de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon of het bureau dat gelast is met de verkoop van het vastgoed;c) hij bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde graad is met de opdrachtgever of het bureau dat gelast is met de verkoop van het vastgoed;d) er financiële banden zijn tussen hem en de opdrachtgever of het bureau dat gelast is met de verkoop van het vastgoed; e) hij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de opdrachtgever of het bureau dat gelast is met de verkoop van het vastgoed.".

Art. 28.In artikel 55 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een paragraaf 2/4 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 2/4.De erkenning van een deskundige overstromingsattest als vermeld in artikel 6, 1°, h), vervalt van rechtswege in de volgende gevallen: 1° als de deskundige de bijscholing niet heeft gevolgd.In dat geval toont de deskundige, voor de erkenning opnieuw kan worden verleend, aan dat hij de bijscholing, vermeld in artikel 39/3, 4°, gevolgd heeft. 2° als de deskundige niet meer over de erkenning als keurder, vermeld in artikel 13/3, 2°, beschikt."; 2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "In afwijking van paragraaf 2, 2/1 en 2/3" vervangen door de zinsnede "In afwijking van paragraaf 2, 2/1, 2/3 en 2/4, 1° ".

Art. 29.In bijlage 18 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten6, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in tabel A wordt na de rij

- MER-coördinator a) indien niet erkend als MER-deskundige b) indien erkend als MER-deskundige

500 euro 125 euro


de volgende rij ingevoegd:

- deskundige overstromingsattest

500 euro


2° in tabel B wordt na de rij

- MER-coördinator a) indien niet erkend als MER-deskundige b) indien erkend als MER-deskundige

100 euro 25 euro


de volgende rij ingevoegd:

- deskundige overstromingsattest

100 euro


" .

Art. 30.Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage 25 toegevoegd, die als bijlage 7 bij dit besluit is gevoegd.

Hoofdstuk 7. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten0 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen

Art. 31.In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten0 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 en 11 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1.9, 5°, wordt de zinsnede "in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen, zoals aangegeven op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, opgenomen" vervangen door de zinsnede "binnen een zone liggen waarvoor de Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust of het Departement Mobiliteit en Openbare Werken als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets"; 2° in punt 1.10, 6°, wordt de zinsnede "in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, opgenomen" vervangen door de woorden "binnen een zone liggen waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets"; 3° in punt 1.11, 3°, wordt de zinsnede "in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen, zoals aangegeven op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, opgenomen" vervangen door de woorden "binnen een zone liggen waarvoor de provincie als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets"; 4° in punt 1.13, 3°, wordt de zinsnede "in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen, zoals aangegeven op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, opgenomen" vervangen door de woorden "binnen een zone liggen waarvoor het polderbestuur of het bestuur van de watering als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets"; 5° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De advieskaart watertoets is de advieskaart die is opgenomen in bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.". HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten3 inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 32.In artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten3 inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 en 11 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 10°, e), wordt de zinsnede "in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen, zoals aangegeven op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, opgenomen" vervangen door de zinsnede "binnen een zone liggen waarvoor de Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust of het Departement Mobiliteit en Openbare Werken als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets";2° in punt 11°, d), wordt de zinsnede "afstromen naar een onbevaarbare waterloop van eerste categorie en geheel of gedeeltelijk in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, opgenomen in bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1, vermeld in punt 8°, e)" vervangen door de woorden "binnen een zone liggen waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij op de advieskaart watertoets is aangewezen";3° in punt 12°, c), wordt de zinsnede "afstromen naar een onbevaarbare waterloop van tweede categorie en geheel of gedeeltelijk in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen, zoals aangegeven op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, opgenomen in bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1, vermeld in punt 8°, e)" vervangen door de woorden "binnen een zone liggen waarvoor de bevoegde provinciale administratie als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets";4° in punt 13°, c), wordt de zinsnede "afstromen naar een onbevaarbare waterloop van tweede of derde categorie en geheel of gedeeltelijk in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen, zoals aangegeven op de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, opgenomen in bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1, vermeld in punt 8°, e)" vervangen door de woorden "binnen een zone liggen waarvoor het polderbestuur of het bestuur van de watering als adviesinstantie is aangewezen op de advieskaart watertoets"; 5° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De advieskaart watertoets is de advieskaart die is opgenomen in bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten1 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.". HOOFDSTUK 9. - Slotbepalingen

Art. 33.Artikel 2 is van toepassing op ruimtelijke uitvoeringsplannen die voorlopig worden vastgesteld na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 6 is van toepassing op de vergunningsaanvragen die vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden ingediend.

Dit besluit is van toepassing op: 1° onderhandse overeenkomsten die gesloten zijn na 31 maart 2023;2° authentieke akten waarvan de onderhandse overeenkomst is gesloten na 31 maart 2023;3° authentieke akten die verleden zijn na 31 maart 2023, als er geen onderhandse overeenkomst is gesloten;4° openbare verkopen waarvan de verkoopverrichtingen zijn aangevat na 31 maart 2023.

Art. 34.Artikel 10 van het decreet van 24 juni 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/06/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015459 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 sluiten tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 35.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Art. 36.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 november 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^