Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 januari 2014
gepubliceerd op 19 februari 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

bron
vlaamse overheid
numac
2014201076
pub.
19/02/2014
prom.
17/01/2014
ELI
eli/besluit/2014/01/17/2014201076/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997036164 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, artikel 2, 1°, in fine en 7°, eerste lid, b, gewijzigd bij decreten van 11 mei 2012, 5 juli 2013 en 13 december 2013, artikel 3, § 2 en § 4, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996 en 11 mei 2012, artikel 5, 6 en 9, gewijzigd bij de decreten van 11 mei 2012 en 5 juli 2013, artikel 13, § 1, gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2012, artikel 43, en artikel 50, § 1, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013035654 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten sluiten;

Gelet op het decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013035654 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten sluiten tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, artikel 32;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997036164 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 november 2013;

Gelet op advies nr. 54.731/1 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997036164 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het onroerend goed" worden vervangen door de woorden "de bedrijfsruimte";2° het woord "opname" wordt vervangen door het woord "registratie".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006036003 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Financiën en Begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, die als één geheel te beschouwen zijn en die toebehoren aan dezelfde eigenaar, vallen onder de toepassing van dit besluit. De verzameling heeft een minimale oppervlakte van vijf are. »; 2° in paragraaf 2 wordt het woord "bedrijfsruimten" vervangen door het woord "bedrijfsgebouwen";3° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "De in § 1 vernoemde activiteit" vervangen door de zinsnede "De activiteit in het in paragraaf 1 vernoemde bedrijfsgebouw";4° in paragraaf 2 wordt tussen het woord "de" en de woorden "stedenbouwkundige vergunning" het woord "uitgevoerde" ingevoegd.

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006036003 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Financiën en Begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt in de inleidende zin het woord "opgenomen" vervangen door het woord "geregistreerd"; 2° in paragraaf 1 wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° het perceel waarop zich een bedrijfsgebouw bevindt waarin de woning van de eigenaar(s) een niet-afsplitsbaar onderdeel uitmaakt van het gebouw en dat nog effectief wordt benut als verblijfsplaats;"; 3° in paragraaf 2 worden de woorden "de bedrijfsruimte" telkens vervangen door de woorden "het bedrijfsgebouw ».

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 wordt het woord "opgenomen" vervangen door het woord "geregistreerd";2° in paragraaf 3 wordt het woord "opname" vervangen door het woord "registratie".

Art. 5.Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998, 23 juni 2006 en 9 september 2011, wordt vervangen door wat volgt : « § 1. Jaarlijks stelt elke gemeente per deelgemeente een lijst op van de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten op haar grondgebied.

Die lijst vermeldt voor elke leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte minimaal de volgende gegevens : 1° het adres;2° de identificatiegegevens van de eigenaar(s);3° het bedrag van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen;4° de kadastrale gegevens (ligging en oppervlakte);5° in geval van leegstand : de totale vloeroppervlakte met het werkelijke benuttingspercentage;6° in geval van verwaarlozing : een exhaustieve beschrijving van de aard en de omvang van de vastgestelde gebreken, vermeld in artikel 5;7° een beschrijving van de laatste hoofdactiviteit(en) die in de bedrijfsgebouwen plaatsvond(en), of, bij nieuwe bedrijfsgebouwen, de bestemming die aan de gebouwen gegeven is;8° de bestemmingsvoorschriften die van toepassing zijn volgens de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen;9° als op de bedrijfsruimte een onteigeningsmachtiging rust : de datum van de machtiging en de instantie met onteigeningsbevoegdheid;10° als de bedrijfsruimte is beschermd als monument of stads- of dorpsgezicht of bij ministerieel besluit is opgenomen in een ontwerp van lijst tot bescherming in het kader van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads-en dorpsgezichten : de datum van het voormelde ministerieel besluit;11° een omschrijving van de aard van de bedrijfsruimte. De gegevens, vermeld in het eerste lid, hebben niet alleen betrekking op het kadastraal perceel zelf waarop de bedrijfsgebouwen liggen, maar ook op alle aangrenzende percelen die als één geheel te beschouwen zijn en die aan dezelfde eigenaar(s) toebehoren. Al die percelen moeten evenwel deel uitmaken of deel hebben uitgemaakt van de economische activiteit.

De gemeente actualiseert jaarlijks de door haar opgestelde lijst. § 2. De gemeente kan ter verduidelijking de volgende stukken bij de gemeentelijke lijst, vermeld in paragraaf 1, voegen : 1° het proces-verbaal van het plaatsbezoek;2° foto's die de leegstand of de verwaarloosde toestand aantonen;3° alle relevante stukken die uitsluitsel geven over de laatste economische activiteit. § 3. Op de lijst, vermeld in paragraaf 1, maakt de gemeente afzonderlijk melding van de bedrijfsruimten die al in de inventaris zijn geregistreerd, maar die volgens haar niet meer voldoen aan de criteria van leegstand of verwaarlozing. § 4. Vóór 1 maart van het kalenderjaar stuurt het college van burgemeester en schepenen de gemeentelijke lijst, vermeld in paragraaf 1 en 3, en de stukken, vermeld in paragraaf 2, door naar het departement.

Een afschrift van die lijst wordt gelijktijdig opgestuurd naar de erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie waartoe de gemeente behoort. § 5. Als er in de gemeente geen bedrijfsruimten voorkomen die in aanmerking komen voor registratie op de gemeentelijke lijst, stuurt het college van burgemeester en schepenen een lijst als vermeld in paragraaf 1, met de vermelding "nihil" door. § 6. Als een gemeente de lijst niet, niet tijdig of niet volgens de bepalingen van dit besluit doorstuurt, verliest de gemeente gedurende 3 jaar haar aanspraak op de forfaitaire doorstorting zoals bepaald in artikel 14 van dit besluit ».

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van het geregistreerd goed" worden opgeheven;2° het woord "opname" wordt vervangen door het woord "registratie";3° tussen het woord "en" en de woorden "het heffingsbedrag" worden de woorden "een indicatie van" ingevoegd.

Art. 7.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden in de inleidende zin de woorden "onroerend goed dat" vervangen door de woorden "bedrijfsruimte die";2° in het eerste lid, 1°, wordt het woord "eensluidend" opgeheven;3° in het eerste lid, 5°, a), worden de woorden "van het onroerend goed" opgeheven;4° in het tweede lid worden de woorden "een bevestiging van" opgeheven.

Art. 8.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en 9 september 2011, worden de woorden "onroerende goederen" telkens vervangen door het woord "bedrijfsruimten".

Art. 9.In artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "onroerende goederen" vervangen door het woord "bedrijfsruimten".

Art. 10.In artikel 13, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006036003 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Financiën en Begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten, worden de woorden "geregistreerd goed" vervangen door de woorden "geregistreerde bedrijfsruimte".

Art. 11.In hoofdstuk IV, afdeling 1, van hetzelfde besluit worden in het opschrift van onderafdeling A de woorden "onroerende goederen" vervangen door het woord "bedrijfsruimten".

Art. 12.In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998, 23 april 2004 en 23 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "onroerende goederen" worden telkens vervangen door het woord "bedrijfsruimten";2° in punt 1° worden de woorden "het onroerend goed" vervangen door de woorden "de bedrijfsruimte";3° in punt 1° wordt het woord "opgenomen" vervangen door het woord "geregistreerd".

Art. 13.In artikel 21, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "onroerende goederen" vervangen door het woord "bedrijfsruimten".

Art. 14.In artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, 8 oktober 2010, 9 september 2011 en 22 februari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "onroerende goederen" vervangen door het woord "bedrijfsruimten";2° in het eerste lid, 4°, worden de woorden "het onroerend goed" vervangen door de woorden "de bedrijfsruimte";3° in het eerste lid, 4°, wordt het woord "opgenomen" vervangen door het woord "geregistreerd";4° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : « Als de aanvrager een subsidie heeft verkregen voor de verwerving van geregistreerde bedrijfsruimten, wordt de aanvraag tot subsidiëring van de saneringswerkzaamheden ingediend binnen zes maanden na de betekening van het definitieve voorstel van subsidiebedrag voor de verwerving van die bedrijfsruimten.».

Art. 15.In artikel 26, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt : « voor saneringswerkzaamheden die vallen onder de toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten : het gunningsdossier;»; 2° in punt 4° worden de woorden "het onroerend goed" vervangen door de woorden "de bedrijfsruimte";3° in punt 9° worden de woorden "het onroerend goed" vervangen door de woorden "de bedrijfsruimte";4° in punt 9° wordt het woord "opgenomen" vervangen door het woord "geregistreerd".

Art. 16.In artikel 28 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999035126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin wordt het woord "gebouw" vervangen door het woord "bedrijfsgebouw";2° in punt 3° wordt de zinsnede "decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering" vervangen door de zinsnede "decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming";3° in punt 4° wordt het woord "gebouwen" vervangen door het woord "bedrijfsgebouwen".

Art. 17.In artikel 31, 1°, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "het onroerend goed" worden vervangen door de woorden "de bedrijfsruimte";2° het woord "opname" wordt vervangen door het woord "registratie".

Art. 18.Artikel 3 van het decreet van 5 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013035654 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten sluiten tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 19.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 januari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

^