Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 juni 2006
gepubliceerd op 30 juni 2006

Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Financiën en Begroting

bron
vlaamse overheid
numac
2006036003
pub.
30/06/2006
prom.
23/06/2006
ELI
eli/besluit/2006/06/23/2006036003/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Financiën en Begroting


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 21 maart 1991, 16 juli 1993 en 13 juli 2001;

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, het laatst gewijzigd bij decreet van 20 mei 2005;

Gelet op het Wetboek der Successierechten, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005;

Gelet op de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999 en bij het decreet van 29 maart 2002;

Gelet op het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, inzonderheid op artikel 53, gewijzigd bij het decreet van 19 december 1998;

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren;

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het laatste gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2005;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2005;

Gelet op het decreet van 22 december 2000 houdende oprichting van een Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven, gewijzigd bij de decreten van 6 juli 2001, 5 juli 2002, 7 mei 2004 en 24 juni 2005;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en 15 juli 2005;

Gelet op het decreet van 16 juni 2006 houdende wijziging van decretale bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 juni 2001, 11 juni 2004 en 14 januari 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 en 9 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997, 23 juli 1998, 6 oktober 1998, 13 december 2002, 3 oktober 2003, 4 juni 2004, 11 juni 2004, 14 juli 2004 en 8 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997 betreffende het toezicht door ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op de kwijting van het kijk- en luistergeld, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998, 3 december 1999, 8 juni 2001 en 11 juni 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 1997 betreffende de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1998, 8 juni 1999, 6 juli 2001, 23 april 2004 en 11 juni 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2000 tot regeling van de werking van het Financieringsfonds voor Shuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 tot regeling van de modaliteiten waaronder de in artikel 253, eerste lid, 7° en 8° van het WIB 1992 bedoelde vrijstellingen van de onroerende voorheffing worden aangevraagd; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot regeling van het voeren van rechtsgedingen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Centrale Accounting »;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikelen 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de modaliteiten tot uitvoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen, opgericht ingevolge het decreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 augustus 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997 en 3 december 1999, en bij de ministeriële besluiten van 4 februari 1988 en 17 juni 1991;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 maart 2006;

Gelet op advies 40.383/1 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Operationalisering van het beleidsdomein Financiën en Begroting

Artikel 1.§ 1. Het decreet van 16 juni 2006 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid treedt in werking. § 2. De volgende besluiten van de Vlaamse Regering treden in werking: 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Centrale Accounting »;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst. § 3. De volgende besluiten van de Vlaamse Regering treden, voor het beleidsdomein Financiën en Begroting, in werking : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid. HOOFDSTUK II. - Wijziging van sectorale regelgeving Afdeling I. - Het agentschap Vlaamse Belastingdienst

Onderafdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 2.Het hoofd van de Vlaamse Belastingdienst wordt gemachtigd alle bijlagen die gevoegd zijn bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij ministeriële besluiten en die betrekking hebben op de werking van Vlaamse Belastingdienst, in overeenstemming te brengen met de geldende naam- en adresgegevens.

Onderafdeling II. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

Art. 3.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005, worden de woorden « van de personeelsleden van het het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « van de personeelsleden van de de Vlaamse ministeries ».

Onderafdeling III. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Art. 4.In artikel 9ter, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004, worden de woorden « Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen » vervangen door de woorden « Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen ».

Onderafdeling IV. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997 betreffende het toezicht door ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op de kwijting van het kijk- en luistergeld

Art. 5.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 1997 betreffende het toezicht door ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op de kwijting van het kijk- en luistergeld, worden de woorden « het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « de Vlaamse Belastingdienst ».

Art. 6.In de artikelen 1 tot en met 4 van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd, worden de woorden « de Vlaamse Gemeenschap » telkens vervangen door de woorden « het Vlaamse Gewest ».

Art. 7.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « Boudewijnlaan 30, te 1000 Brussel » geschrapt.

Art. 8.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 1999 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 9.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de hierna vermelde ambtenaren bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » worden vervangen door de woorden « de door het hoofd van de Vlaamse Belastingdienst aangewezen ambtenaren »;2° de punten 1° tot en met 15° worden opgeheven. Onderafdeling V. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 1997 betreffende de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Art. 10.In artikel 4, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 1997 betreffende de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen worden de woorden « de directeur-generaal of zijn gemachtigde als bepaald in artikel 2 van dit besluit » vervangen door de woorden « het hoofd van de Vlaamse Belastingdienst of de door het hoofd aangewezen ambtenaren ».

Art. 11.In artikel 5, § 4, van hetzelfde besluit worden de woorden « de directeur-generaal of zijn gemachtigde als bepaald in artikel 2 van dit besluit » vervangen door de woorden « het hoofd van de Vlaamse Belastingdienst of de door het hoofd aangewezen ambtenaren ».

Onderafdeling VI. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 tot regeling van de modaliteiten waaronder de in artikel 253, eerste lid, 7° en 8°, van het WIB 1992 bedoelde vrijstellingen van de onroerende voorheffing worden aangevraagd

Art. 12.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 tot regeling van de modaliteiten waaronder de in artikel 253, eerste lid, 7° en 8°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vrijstellingen van de onroerende voorheffing worden aangevraagd worden de woorden « de directeur-generaal van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management, Boudewijnlaan 30, te 1000 Brussel » vervangen door de woorden « het hoofd van de Vlaamse Belastingdienst ».

Onderafdeling VII. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst

Art. 13.In artikel 3, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst worden tussen de woorden « De bezwaarafhandeling » en de woorden « met betrekking tot de Vlaamse belastingen » de woorden « en bezwaarbeslissing » ingevoegd.

Onderafdeling VIII. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikelen 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten

Art. 14.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005 tot uitvoering van artikelen 55ter en 55quater van het Wetboek der Successierechten worden de woorden « de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het departement Algemene Zaken en Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap » vervangen door de woorden « de Vlaamse Belastingdienst ».

Onderafdeling IX. - Wijzigingen aan het ministerieel besluit van 4 augustus 1987 betreffende het kijk- en luistergeld

Art. 15.Artikel 4 van het ministerieel besluit van 4 augustus 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 1999, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 4.De dwangbevelen, vermeld in artikel 26 van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en waarvan de modellen als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd, worden uitgegeven door de ambtenaren daartoe door het hoofd van Vlaamse Belastingdienst aangewezen.

Het hoofd van Vlaamse Belastingdienst machtigt de ambtenaren bevoegd tot het verdubbelen van de ontdoken bedragen bedoeld in artikel 18 van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld.

De dwangbevelen en de verdubbeling van de ontdoken bedragen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de daartoe door het hoofd van Vlaamse Belastingdienst aangewezen ambtenaren ». Afdeling II. - Het Departement Financiën en Begroting

Onderafdeling I. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging

Art. 16.In artikel 1, § 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging worden de woorden « de directeur-generaal: de leidend ambtenaar, bedoeld in artikel 2 » vervangen door de woorden « de directeur-generaal : het hoofd van het departement Financiën en Begroting ».

Art. 17.In artikel 2 en artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden « De leidend ambtenaar van de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management » vervangen door de woorden « Het hoofd van het Departement Financiën en Begroting ».

Art. 18.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden « van deze administratie » vervangen door de woorden « van dit departement ».

Onderafdeling II. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2000 tot regeling van de werking van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

Art. 19.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2000 tot regeling van de werking van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° : de leidend ambtenaar : het hoofd van het Departement Financiën en Begroting ».

Art. 20.In artikel 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management » geschrapt.

Onderafdeling III. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak

Art. 21.In artikel 2, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak worden de woorden « de afdeling Budgettering : de afdeling die binnen de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management » vervangen door de woorden « het departement Financiën en Begroting: de entiteit die binnen het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting ».

Art. 22.In hetzelfde besluit worden de woorden « de afdeling budgettering » telkens vervangen door de woorden « het Departement Financiën en Begroting ».

Onderafdeling IV. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode

Art. 23.In artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, worden de woorden « de entiteit aangewezen door de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting » vervangen door de woorden « het Departement Financiën en Begroting ».

Onderafdeling V. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen, opgericht ingevolge het decreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

Art. 24.In artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen, opgericht ingevolge het decreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 worden de woorden « afdeling Financieel Management » vervangen door de woorden « Departement Financiën en Begroting ». HOOFDSTUK III. - Uitvoeringsbepalingen

Art. 25.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006.

Art. 26.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begrotingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 juni 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN

^