Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 januari 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/01/2014 pub. 23/01/2014 numac 2014003031 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2.60 % - 22 juni 2024 » type ministerieel besluit prom. 17/01/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014029624 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

arrest

type arrest prom. 17/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014007032 bron ministerie van landsverdediging Besluit van de Voorzitter van de Directieraad tot aanwijzing van de rijksambtenaar die de leiding heeft over de personeelsdienst bevoegd voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging voor het uitoefenen van bepaalde bevoegdheden bij het opvolgen van de loopbaan en de evaluatie

decreet

type decreet prom. 17/01/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014031571 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de inclusie van personen met een handicap type decreet prom. 17/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014035145 bron vlaamse overheid Decreet tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet type decreet prom. 17/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014035179 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd type decreet prom. 17/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200758 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 17/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200805 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag type decreet prom. 17/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014200821 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, houdende invoering van een stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 23/01/2014 numac 2014035085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot beoordeling van de vooruitgang van de waterkwaliteit in het kader van de tussentijdse evaluatie, vermeld in artikel 14, § 7, eerste lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006, en tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014035165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse artikelen van en tot invoeging van artikel 5.2, 8.4 en 8.5 in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014035199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014035205 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot programmatie van structuuronderdelen in het voltijds gewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200759 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de groentegewassen en het groentezaad met betrekking tot de botanische benaming van tomaten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014201071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek, wat betreft de wijziging van de erkenningstermijn type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014200752 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de invoering van een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014201076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014201121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat industriële onderhoudstechniek"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/01/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014003172 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief betreffende het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2014 - Realisatie van de doelstellingen van onderbenutting; - Controle van het ritme van de uitgaven
^