Etaamb.openjustice.be
Decreet van 21 december 2007
gepubliceerd op 07 maart 2008

Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

bron
vlaamse overheid
numac
2008035340
pub.
07/03/2008
prom.
21/12/2007
ELI
eli/decreet/2007/12/21/2008035340/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2007. - Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007.

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder afdeling 1, voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 39 van de Grondwet voor het begrotingsjaar 2007, worden aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet gevoegde tabel ten beloop van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Diensten met afzonderlijk beheer

Art. 2.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2007 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud », afgekort Minafonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 850.614.000 euro en voor de uitgaven 850.614.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 euro en 0 euro.

Voor wat het begrotingsjaar 2007 betreft, wordt aan de minister bevoegd voor het leefmilieu een vastleggingsmachtiging verleend van 754.959.000 euro.

De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van de vastleggingskredieten van artikels waarvan de nummering inmiddels werd gewijzigd of overgegaan zijn in andere begrotingsartikelen van het Minafonds, of die werden overgeheveld naar programma's 61.10, 61.20, 61.30 of 61.50 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende artikelen of basisallocaties van de begroting voor het jaar 2007, waarop de vastleggingen worden geacht te zijn aangerekend en waarnaar zij worden overgebracht.

Binnen de perken van de kredieten op onderstaande basisallocaties van de DAB Minafonds wordt de minister bevoegd voor het plattelandsbeleid gemachtigd om subsidies toe te kennen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Binnen de perken van de kredieten op onderstaande basisallocaties van de DAB Minafonds wordt de minister bevoegd voor het leefmilieu gemachtigd om subsidies toe te kennen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu wordt ertoe gemachtigd om in het kader van het intersyndicaal project voor de versterkte milieuwerking van de vakbonden i.c. ACV, ABVV en ACLVB een gezamenlijke subsidie van 170.000 euro toe te kennen ten laste van het artikel 361B3305. In het zelfde kader wordt de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu er eveneens toe gemachtigd om de werkgeversorganisaties, o.a. VOKA, NEOS en UNIZO, een gezamenlijke subsidie van 80.000 euro toe te kennen ten laste van het artikel 361B3305.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om de vastleggingsmachtiging van het Minafonds en het gesplitst vastleggingskrediet op artikel 361B4350 « Algemene werkingstoelage aan openbare waterdistributienetwerken » van het Minafonds zonodig te verhogen met maximaal 100.000.000 euro, om de kaspositie van de drinkwatermaatschappijen te vrijwaren.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, M. KEULEN Voor de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, afwezig, de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, S. VANACKERE De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, P. CEYSEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008 : Stukken.- Ontwerp van decreet : 19 - Nr. 1. - Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed : 19 - Nr. 2. - Verslag : 19 Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 19 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 19 december 2007. Afdeling I. - Begrotingskredieten

TITEL I. - Departementale begrotingen Departement Leefmilieu en Infrastructuur 61 Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling III. - Diensten met afzonderlijk beheer

FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUURBEHOUD (MINAFONDS) Begroting 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^