Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003612 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007 type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003613 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat betreft het geslacht in verzekeringsaangelegenheden type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021150 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023606 bron federale overheidsdienst sociale zaken en volksgezondheid en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023607 bron federale overheidsdienst sociale zaken en volksgezondheid en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding type wet prom. 21/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007023604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst middenstand Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen type wet prom. 21/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2007 pub. 20/08/2008 numac 2008000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2007 pub. 20/10/2008 numac 2008000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2007 pub. 26/02/2008 numac 2008012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 - Erratum type wet prom. 21/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2008200091 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen Erratum type wet prom. 21/12/2007 pub. 09/10/2014 numac 2014000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/12/2007 pub. 11/12/2017 numac 2017031762 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet houdende diverse bepalingen . - Bekendmaking overeenkomstig artikel 44 van de geïndexeerde bedragen van de heffing

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 93 van 20 december 2007 tot instelling en vaststelling, voor 2007 en 2008, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu type ministerieel besluit prom. 21/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008027014 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de aangifteformulieren bedoeld in artikel 4, § 2 van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type ministerieel besluit prom. 21/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200534 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 21/12/2007 pub. 04/03/2008 numac 2008200602 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

arrest

type arrest prom. 21/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007021147 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijke besluiten. - Regering. - Ontslagen. - Benoemingen type arrest prom. 21/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijke besluiten. - Regering. - Ontslagen. - Benoemingen. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2008035176 bron vlaamse overheid Decreet houdende uitvoering van de Verordening Nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (1) type decreet prom. 21/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035175 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol nr. 2 bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, betreffende interterritoriale samenwerking, opgemaakt in Straatsburg op 5 mei 1998 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008035177 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol nr. 7 bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, opgemaakt in Straatsburg op 22 november 1984 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 06/02/2008 numac 2008035178 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007, gesloten tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/04/2008 numac 2008201135 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beschikking nr. 101 m.b.t. het aanrekenen van interest wegens te late betaling van "en route"-heffingen voor het op 1 januari 2008 aanvangende tijdvak van toepassing type beschikking prom. 21/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2008031580 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2008 type beschikking prom. 21/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2008031578 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2007 type beschikking prom. 21/12/2007 pub. 16/01/2008 numac 2008031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2007 type beschikking prom. 21/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2008031584 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type beschikking prom. 21/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2008031581 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027196 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 22/02/2008 numac 2007035309 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007037221 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de ambten van gemeentesecretaris, gemeentelijk financieel beheerder, secretaris van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deeltijds kunnen worden uitgeoefend, en houdende vaststelling van sommige gevallen waarin de ambten van gemeentelijk financieel beheerder en van ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen worden uitgeoefend door een gewestelijke ontvanger

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het rooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven waarvoor een voorafgaand technisch akkoord werd bereikt in het overlegcomité van 29 november 2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het aantal, de structuur en de dienstzone van de radiofrequentienetwerken, op te nemen in de offerteaanvraag bedoeld in artikel 104 van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van radiofrequenties voor de uitzending van de klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die toegewezen kunnen worden aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven op grond van het plan vastgesteld door het BIPT type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008029013 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven waarvoor een voorafgaand technisch akkoord werd bereikt binnen de werkgroep opgericht bij beslissing van het Overlegcomité Federale Regering - Executieven van de Gemeenschappen en Gewesten van 20 april 2005 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die toegewezen kunnen worden aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven zonder dat een andere Gemeenschap ervan belet wordt haar eigen beleid te voeren inzake klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven op grond van de Belgische toewijzingen vermeld in bijlage I bij het Regionaal Akkoord inzake het gebruik van de band 87,5-108 MHz voor FM-radio-omroep, gedaan te Genève op 7 december 1984 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven op grond van de coördinatiebepalingen vastgesteld bij het koninklijk besluit van 10 januari 1992 betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz-108 MHz type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008029038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 26/02/2008 numac 2008029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot regeling van de tegemoetkoming van de Diensten van de Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren in de vervoerkosten van de personeelsleden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen gemiddelde brutokosten voor een personeelslid van een hogeschool per ambtsgroep voor het jaar 2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 05/03/2008 numac 2008029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2005 tot vaststelling van de samenstelling van het beheerscomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingericht onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingerichte psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 10/03/2008 numac 2008029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie, genomen ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008029105 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de verantwoordelijke van de sectie belast met het beheer van het subprogramma Comenius binnen de uitvoerende cel van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 10/03/2008 numac 2008029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs, genomen ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de verantwoordelijke van de sectie belast met het beheer van het subprogramma Léonardo binnen de uitvoerende cel van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008029106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de verantwoordelijke van de sectie belast met het beheer van het subprogramma Grundtvig binnen de uitvoerende cel van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2007 pub. 06/03/2008 numac 2008029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de directeur van de uitvoerende cel van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2008-2015 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 29/01/2008 numac 2008031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2008-2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2008-2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van gewestgronden aan NV De Scheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008035154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008035449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 17/04/2008 numac 2008035448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008035505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de personeelsformatie van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/12/2007 pub. 11/01/2008 numac 2007031582 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008 type overeenkomst prom. 21/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2007031583 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2008

erratum

type erratum prom. 21/12/2007 pub. 05/02/2008 numac 2008012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 93 van 20 december 2007 tot instelling en vaststelling, voor 2007 en 2008, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt. - Erratum type erratum prom. 21/12/2007 pub. 09/01/2008 numac 2008021000 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijke besluiten. - Regering. - Ontslagen. - Benoemingen. - Erratum type erratum prom. 21/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven waarvoor een voorafgaand technisch akkoord werd bereikt in het Overlegcomité van 29 november 2002. - Erratum type erratum prom. 21/12/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die toegewezen kunnen worden aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven op grond van het plan vastgesteld door het BIPT. - Erratum type erratum prom. 21/12/2007 pub. 09/10/2008 numac 2008203526 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008. - Erratum

document

type document prom. 21/12/2007 pub. 17/03/2008 numac 2008014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Besluit nr. 100 m.b.t. de vaststelling van de tarieven per eenheid voor het op 1 januari 2008 aanvangende tijdvak van toepassing
^