Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 september 2018
gepubliceerd op 04 oktober 2018

Ministerieel besluit tot intrekking van de investeringssubsidie aan de VZW Kempische Kajakschool voor het project bouw van een high tech kajakcenter

bron
vlaamse overheid
numac
2018014030
pub.
04/10/2018
prom.
04/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/04/2018014030/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media


4 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot intrekking van de investeringssubsidie aan de VZW Kempische Kajakschool voor het project bouw van een high tech kajakcenter


DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT, Gelet op de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook van de controle door het Rekenhof, artikel 13;

Gelet op het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008, artikel 12;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 54, eerste lid en 57;

Gelet op het reglement van 4 juli 2008 voor subsidiëring van sportinfrastructuur voor de particuliere sector;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009200402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 houdende wijziging van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, en houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009200059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor proefprojecten sociale passiefwoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 houdende de toekenning van subsidies, afkomstig van de aan de Vlaamse Gemeenschap toebedeelde winst van de Nationale Loterij, aan het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009200084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiële jeugdhulpverlening geboden wordt, ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank of van een advies van het bureau voor bijzondere jeugdbijstand, in voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten houdende de toekenning van de subsidies voor 2008 in uitvoering van het reglement voor subsidiëring van sportinfrastructuur voor de particuliere sector;

Overwegende dat aan de VZW Kempische Kajakschool een investeringssubsidie is toegezegd van 191.000 euro;

Overwegende dat de VZW Kempische Kajakschool ontbonden werd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 3 oktober 2017, met publicatie van de ontbinding in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2017;

Overwegende dat ingevolge de ontbinding van de VZW Kempische Kajakschool de erfpachtovereenkomst tussen de stad Turnhout en de VZW Kempische Kajakschool van rechtswege ontbonden is;

Overwegende dat het project waarvoor subsidie werd toegekend niet wordt gerealiseerd, Besluit :

Artikel 1.De investeringssubsidie van 191.000 euro, verleend aan de VZW Kempische Kajakschool voor het project bouw van een high tech kajakcenter wordt ingetrokken.

Brussel, 4 september 2018.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

^