Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013698 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Limburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013951 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van de neurologie en de psychiatrie type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013996 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Tensachem van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Spoorwegen Provincie Antwerpen van de Gouverneur van de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013997 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Hulpgevangenis Leuven van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018013998 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Diabolo van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 04/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014030 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot intrekking van de investeringssubsidie aan de VZW Kempische Kajakschool voor het project bouw van een high tech kajakcenter type ministerieel besluit prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014112 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 30 juni 2017 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 28/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014144 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de gemeenten die een audiomodule kunnen gebruiken bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/10/2018 numac 2018203819 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2018 van 26 april 2018 Rolnummer 6453 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 230, 3°, a), van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen, afdeling Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter J. Spreutels, emeritus voorzitter E. De Groo(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014004 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende vastlegging van het personeelsplan 2018 van de Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, wat betreft de intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014019 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van een onteigeningsplan op basis van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden om redenen van algemeen nut ten gunste van de gemeente Anderlecht voor het goed gelegen Ropsy Chaudronstraat 26 in Anderlecht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014028 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel VII 60 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de loodstoelageregeling voor de operationele loodsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014033 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018040679 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen de provincieoverheid, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op de provincieoverheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014074 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/5 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/10/2018 numac 2018014133 bron federale overheidsdienst financien Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2016-2017 Koninklijk besluit van 25 mei 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 03/07/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 04/10/2018 numac 2018205099 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Team Leaders voor de financiële cel (niveau A1), voor Innoviris. - Selectienummer : AFB18009 Deze selectie werd afgesloten op 26/09/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaar (...) type document prom. -- pub. 04/10/2018 numac 2018205100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectbeheerders (niveau A1), voor de Haven van Brussel. - Selectienummer : AFB18011 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 2 jaar geld(...) type document prom. -- pub. 04/10/2018 numac 2018205101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van de logistieke stroom (niveau A1), voor Innoviris. - Selectienummer : AFB18020 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 ja(...) type document prom. -- pub. 04/10/2018 numac 2018205146 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten in openbare werken en infrastructuur (niveau B) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW17009 Deze selectie werd afgesl(...) Er zijn 27 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2018 numac 2018205120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, wordt de heer Emmanuel VINCART met ingang van 15 augustus 2018 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 augustus 2017.

document

type document prom. -- pub. 04/10/2018 numac 2018204822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 september 2018, dat in werking treedt de dag waarop worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden :
^