Etaamb.openjustice.be
Decreet van 08 juli 2011
gepubliceerd op 05 augustus 2011

Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof

bron
vlaamse overheid
numac
2011035642
pub.
05/08/2011
prom.
08/07/2011
ELI
eli/decreet/2011/07/08/2011035642/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 JULI 2011. - Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

TITEL 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° Algemenebepalingenwet : de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;2° vorderingen : vastgestelde rechten ten bate als vermeld in artikel 4, eerste lid, 1°, van de Algemenebepalingenwet;3° vastleggingskrediet : krediet tot beloop waarvan bedragen tijdens het begrotingsjaar kunnen worden vastgelegd als vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, a), van de Algemenebepalingenwet;4° vereffeningskrediet : krediet tot beloop waarvan bedragen tijdens het begrotingsjaar kunnen worden vereffend als vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, b), van de Algemenebepalingenwet;5° kaderdecreet : het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;6° programma : een verzameling van kredieten die betrekking hebben op dezelfde doelstelling;7° programma voor beleidskrediet : een programma dat betrekking heeft op de kredieten voor de externe werking van de Vlaamse overheid;8° apparaatsprogramma : een specifiek programma dat betrekking heeft op de interne werking van de Vlaamse overheid.Dat programma kan personeels-, werkings- en investeringskredieten omvatten; 9° Vlaamse overheid : het geheel van de overheden, vermeld in artikel 4, § 1.

Art. 3.§ 1. Binnen de Vlaamse ministeries kunnen diensten met afzonderlijk beheer worden opgericht bij decreet. De diensten met afzonderlijk beheer volgen de regels van de Vlaamse ministeries zoals bepaald in titel 2. De Vlaamse Regering kan voor de diensten met afzonderlijk beheer andere bepalingen over begroting en financieel beheer uitvaardigen. § 2. De andere bepalingen over begroting en financieel beheer bedoeld in paragraaf 1 kunnen alleen betrekking hebben op : 1° de opmaak en bekendmaking van een begroting en van rekeningen;2° de mogelijkheid om, vanaf het begin van het jaar, de geldmiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij het verstrijken van het vorige jaar;3° de wijze waarop het financiële beheer wordt gevoerd;4° de oprichting en aanwending van reservefondsen. § 3. De diensten met afzonderlijk beheer houden hun jaarlijkse uitgaven binnen de perken van de ontvangsten en van de goedgekeurde limitatieve kredieten van dat jaar.

Art. 4.§ 1. Dit decreet is van toepassing op : 1° wat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest betreft : de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer; 2° de volgende rechtspersonen : Intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid : - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs - AGIOn - Agentschap ter bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - Bloso - Fonds Jongerenwelzijn - Fonds voor Stationsomgevingen - Kind en Gezin - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - OVAM - Toerisme Vlaanderen - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA - Vlaams Toekomstfonds - Vlaams Zorgfonds - Vlaamse Milieumaatschappij - VMM Extern verzelfstandigde agentschappen naar publiek recht : - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - AGIV - NV De Scheepvaart - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie - IWT - Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge - Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem - Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen - Psychiatrisch Zorgcentrum Geel - Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - F.I.T. - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - VMSW - Vlaamse Landmaatschappij - VLM - Vlaamse Regulator voor de Media - VRM - Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - VREG - Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn - Waterwegen en Zeekanaal NV Vlaamse openbare instellingen van het type A : - Fonds Flankerend Economisch Beleid (Hermes) - Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquicultuursector - FIVA - Fonds Culturele Infrastructuur - FoCI - Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) - Fonds Vlaanderen-Azië - Garantiefonds Huisvesting - Grindfonds - Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid in Vlaams-Brabant - Vlabinvest - Pendelfonds - Rubiconfonds - Topstukkenfonds - Vlaams Brusselfonds - Vlaams Fonds voor de Lastendelging - VFLD - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF Vlaamse openbare instellingen van het type B : - Universitair ziekenhuis Gent - CV Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - VMW Vlaamse openbare instellingen sui generis : - Gemeenschapsonderwijs - GO! - Vlaams Fonds voor de Letteren - VFL - Reproductiefonds Vlaamse Musea - RVM - NV Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO - Vlaamse Radio en Televisie - VRT Eigen Vermogens : - Eigen vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO - Eigen vermogen Flanders Hydraulics - Eigen vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO - Ondersteunend centrum van Agentschap voor Natuur en Bos - ANB Strategische adviesraden : - Minaraad - Mobiliteitsraad van Vlaanderen - MORA - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV - Strategische Adviesraad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd Sport en Media (SARC) - Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen - Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij - SALV - Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - SARO - Vlaamse Woonraad - Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken - Vlabest - Vlaamse Onderwijsraad - Vlor - Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie - VRWI - Strategische Adviesraad Werk en Sociale Economie. § 2. Artikel 37, § 1, artikel 46, § 2, en artikel 50, § 2, zijn ook van toepassing op alle andere rechtspersonen dan deze die vermeld worden in paragraaf 1 als die, in overeenstemming met het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen, vermeld in verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van de nationale en regionale rekeningen in de gemeenschap, deel uitmaken van de Vlaamse deel-staatoverheid door onder sectorale code 13.12 te ressorteren. § 3. Jaarlijks wordt de lijst van Vlaamse rechtspersonen die bedoeld wordt onder paragraaf 2 opgenomen in het begrotingsdecreet.

Art. 5.Overeenkomstig de Algemenebepalingenwet beginnen een begrotings- en boekjaar op 1 januari en eindigen ze op 31 december daaropvolgend.

TITEL 2. - Bepalingen voor de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer HOOFDSTUK 1. - Bepalingen over de meerjarenraming

Art. 6.§ 1. In de regeringsverklaring legt de Vlaamse Regering de begrotingsdoelstellingen vast die nagestreefd zullen worden. Daarnaast worden de maatregelen vastgelegd die nodig zijn om de begroting uit te voeren binnen die begrotingsdoelstellingen. § 2. De doelstellingen van de beleidsnota's moeten passen in de door de Vlaamse Regering goedgekeurde begrotingsdoelstellingen.

In aansluiting op de beleidsnota's wordt een meerjarenraming ingediend bij het Vlaams Parlement. De meerjarenraming vertaalt de genomen beleidsopties in een meerjarig budgettair perspectief en geeft een prognose weer van de budgetontwikkeling voor elk jaar van de legislatuur voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de consolidatiekring van de Vlaamse overheid zoals omschreven in artikel 51.

De meerjarenraming moet een duidelijk onderscheid maken tussen de prognoses bij constant beleid en de budgettaire gevolgen van het nieuwe beleid.

Een afzonderlijk hoofdstuk van de meerjarenraming moet de budgettaire impact weergeven van verbintenissen waarvan de uitvoering de termijn van de meerjarenraming overschrijdt. § 3. De meerjarenraming wordt elk jaar geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden naar aanleiding van de opmaak van de begroting. De meerjarenraming en de aanpassingen worden uiterlijk één maand na de neerlegging van de begroting meegedeeld aan het Vlaams Parlement als een aanvullend stuk. De meerjarenraming heeft betrekking op zes jaar. De raming wordt aldus telkens uitgebreid met een jaar.

Art. 7.Als het bereiken van de begrotingsdoelstellingen in gevaar dreigt te komen, neemt de Vlaamse Regering maatregelen die het bereiken van de doelstellingen moeten verzekeren. Die maatregelen worden onmiddellijk aan het Vlaams Parlement en het Rekenhof meegedeeld. HOOFDSTUK 2. - Bepalingen over de jaarlijkse begroting Afdeling 1. - Opmaak, doel en inhoud van de jaarlijkse begroting

Art. 8.De begroting wordt jaarlijks opgemaakt.

Ze wordt ten minste eenmaal per jaar geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden door een begrotingscontrole uit te voeren.

Art. 9.Met de jaarlijkse begroting en de aanpassingen hieraan : 1° worden de ontvangsten en de uitgaven voor het desbetreffend jaar geraamd; 2° wordt de machtiging verleend om die ontvangsten en uitgaven te realiseren overeenkomstig de wetten, decreten en besluiten die van kracht zijn.

Art. 10.§ 1. De jaarlijkse begroting omvat : 1° voor de ontvangsten : a) een raming van de vorderingen ten opzichte van debiteuren die tijdens het begrotingsjaar zullen ontstaan;b) een raming van de kasontvangsten;2° voor de uitgaven : a) de vastleggingskredieten tot beloop waarvoor tijdens het begrotingsjaar verbintenissen ten laste mogen worden aangegaan;b) de vereffeningskredieten tot beloop waarvoor tijdens het begrotingsjaar verplichtingen ten opzichte van crediteuren kunnen worden geboekt ingevolge verbintenissen die in dat jaar of in vorige jaren zijn ontstaan of aangegaan;c) een raming van de kasuitgaven. § 2. Overeenkomstig artikel 4, tweede lid, van de Algemenebepalingenwet worden voor de recurrente verbintenissen waarvan de gevolgen zich over verschillende jaren uitstrekken, uitgaven alleen begroot voor de bedragen die opeisbaar zullen worden tijdens het begrotingsjaar. Voor de recurrente vorderingen geldt dezelfde regeling voor de ontvangsten. § 3. De gezamenlijke ontvangsten zijn bestemd voor de gezamenlijke uitgaven. Afdeling 2. - Structuur van de jaarlijkse begroting

Art. 11.§ 1. De jaarlijkse begroting wordt onderverdeeld overeenkomstig de homogene beleidsdomeinen, vermeld in artikel 2 van het kaderdecreet en de daarmee samengaande organisatievorm, vermeld in artikel 3 van het kaderdecreet. § 2. Per organisatievorm wordt in de jaarlijkse begroting een apparaatsprogramma voorzien en in een of meer programma's voor de beleidskredieten. § 3. Als verschillende organisatievormen betrokken zijn bij de beleidsuitvoering van een programma, wordt voor ieder programma een samenvattende tabel opgesteld waarbij de bedragen per organisatievorm worden opgeteld.

De begroting wordt goedgekeurd op het niveau van het totaal van de programmatabel over de grenzen van de organisatievorm heen. § 4. De begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer maken deel uit van de begroting en worden achteraan toegevoegd. Er wordt een eenduidig verband gelegd tussen de ontvangsten en de uitgavenkredieten van de begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer enerzijds en de beleidsdomeinen, de organisatievormen en de in § 2 bedoelde programma's anderzijds.

Art. 12.§ 1. Bij decreet kunnen specifieke ontvangsten worden toegewezen aan specifieke uitgaven. Als in de begroting ontvangsten zijn opgenomen die in afwijking van artikel 10, § 3, worden toegewezen aan specifieke uitgaven, ontstaan variabele uitgavenkredieten. De omvang van een variabel krediet wordt bepaald op basis van de in de loop van het begrotingsjaar effectief geïnde ontvangsten. Het gedeelte daarvan dat op het einde van het begrotingsjaar niet werd aangewend om verbintenissen aan te gaan of verplichtingen te boeken, wordt overgedragen naar het volgende begrotingsjaar en wordt bij het variabele krediet gevoegd dat in dat volgende jaar zal worden gevormd.

Variabele kredieten vormen samen met de overeenkomstige toegewezen ontvangsten een begrotingsfonds. § 2. Een variabel krediet kan niet gespijsd worden met een toelage uit de algemene uit-gavenbegroting. Een variabel krediet kan niet worden herverdeeld naar en van vastleg-gings- of vereffeningskredieten, behalve naar en van variabele kredieten die behoren tot hetzelfde begrotingsfonds.

Art. 13.§ 1. Vanaf de goedkeuring van de begroting en op zijn vroegst vanaf 1 december mogen vastleggingen die nodig zijn om de ononderbroken werking van de openbare diensten te verzekeren, aangegaan worden ten laste van de kredieten van het volgende begrotingsjaar. Die vastleggingen mogen een derde van de goedgekeurde kredieten voor soortgelijke uitgaven op het lopende jaar niet overschrijden. De vastleggingsakten bepalen dat de werken niet aangevat mogen worden, de leveringen niet mogen plaatsvinden en de diensten niet gepresteerd mogen worden vóór de opening van het begrotingsjaar. § 2. Op het einde van het begrotingsjaar wordt het niet-aangewende gedeelte van de uitgavenkredieten geannuleerd, met uitzondering van de variabele kredieten en van het begrotingssaldo van de diensten met afzonderlijk beheer.

Art. 14.De memorie van toelichting bij de jaarlijkse begroting bevat een verantwoording van de ontvangsten en uitgaven aan de hand van financiële en niet-financiële informatie voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de consolidatiekring van de Vlaamse overheid zoals omschreven in artikel 51. De memorie van toelichting plaatst de jaarlijkse begroting in een meerjarig perspectief door ze te situeren ten opzichte van de meerjarenraming vermeld in artikel 6, § 2.

De memorie van toelichting bevat minimaal volgende algemene informatie : - de stand van de uitstaande verplichtingen; - de evolutie van de saldi van de begrotingsfondsen en de diensten met afzonderlijk beheer; - de evolutie van de reservefondsen, met inbegrip van de reglementaire onderbouwing; - informatie over de thesaurie- en schuldpositie; - informatie over de aanwending van de kredieten; - toelichting bij de normnaleving.

De memorie van toelichting bevat bovendien volgende specifieke informatie : - informatie per beleidsdomein over de algemene beleidslijnen en de taakverdeling onder de organisatievormen en de Vlaamse rechtspersonen; - informatie per programma over de koppeling met de strategische doelstellingen uit de beleidsnota en de beheersovereenkomsten. Afdeling 3. - Indiening en goedkeuring van de jaarlijkse begroting

Art. 15.§ 1. Het ontwerp van begroting of begrotingsaanpassing en de memorie van toelichting worden opgesteld door de Vlaamse Regering. § 2. De documenten, vermeld in paragraaf 1 worden door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement uiterlijk op 21 oktober van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat voor de initiële begroting, en uiterlijk op 30 april van het lopende jaar voor de eerste aanpassing van de begroting. § 3. In de gevallen, vermeld in artikel 19 moet de Vlaamse Regering binnen vijftien kalenderdagen na haar beslissing een ontwerp van decreet tot aanpassing van de begroting samen met een memorie van toelichting bij het Vlaams Parlement indienen.

Art. 16.Gelijktijdig met de indiening ervan bij het Vlaams Parlement bezorgt de Vlaamse Regering van elke meerjarenraming, ontwerp van decreet houdende de begroting, de aanpassing van de begroting, of de toekenning van voorlopige uitgavenkredieten, vermeld in artikel 18, een afschrift aan het Rekenhof.

In voorkomend geval deelt het Rekenhof zijn opmerkingen over die meerjarenraming, ontwerpen van decreet of memorie van toelichting mee aan het Vlaams Parlement, met afschrift aan de Vlaamse Regering.

Art. 17.De jaarlijkse begroting en de aanpassingen eraan worden bij decreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

De initiële begroting wordt door het Vlaams Parlement goedgekeurd uiterlijk op 31 december van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat. De eerste aangepaste begroting vermeld in artikel 8, tweede lid, wordt door het Vlaams Parlement goedgekeurd uiterlijk op 30 juni van het lopend jaar.

De eventuele daaropvolgende aangepaste begrotingen moeten uiterlijk op 31 december van het lopend jaar worden goedgekeurd.

Art. 18.Als een begroting niet voor de aanvang van het begrotingsjaar kan worden goedgekeurd, worden bij decreet voorlopige uitgavenkredieten geopend om de werking van de diensten te waarborgen.

Die kredieten mogen niet aangewend worden voor nieuwe uitgaven waarvoor bij decreet voorheen geen machtiging werd verleend.

De voorlopige uitgavenkredieten per programma bedragen per maand een twaalfde van het uitgavenkrediet van de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer van het verlopen begrotingsjaar. Ze worden verhoogd met de variabele kredieten, vermeld in artikel 12.

De Vlaamse Regering dient daartoe een ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement. Het ontwerp bepaalt de termijn waarop de voorlopige uitgavenkredieten betrekking hebben. Die termijn mag niet meer dan vier maanden bedragen, behalve als wettelijke of contractuele verplichtingen een andere termijn opleggen.

Het decreet tot toekenning van voorlopige uitgavenkredieten vervalt door de inwerkingtreding van het initiële begrotingsdecreet.

Art. 19.§ 1. In dringende gevallen, veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden, kan de Vlaamse Regering, bij gemotiveerde beraadslaging, machtiging verlenen om verbintenissen aan te gaan en verplichtingen te boeken boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, voor het door de beraadslaging vastgestelde bedrag.

Er wordt een afzonderlijke rapportering opgesteld met betrekking tot de verbintenissen en verplichtingen die de beraadslaging toestaat.

De tekst van de beraadslagingen wordt onmiddellijk aan het Vlaams Parlement en het Rekenhof meegedeeld. Als het Rekenhof opmerkingen heeft, bezorgt het die binnen drie werkdagen aan het Vlaams Parlement. § 2. De machtigingen, vermeld in de beslissing worden opgenomen in een ontwerp van decreet waarbij de nodige kredieten worden geopend.

De beraadslaging moet in de volgende gevallen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk decreetsontwerp : 1° als de beslissing betrekking heeft op een bedrag van ten minste 5 miljoen euro;2° als de beslissing machtiging verleent voor een uitgave van ten minste 500.000 euro, die ten minste 15 procent vertegenwoordigt van het krediet ten laste waarvan die uitgave wordt aangerekend.

Iedere uitvoering van de beslissing wordt opgeschort tot het decreetsontwerp, vermeld in het tweede lid, is ingediend.

Als beslissingen achtereenvolgens betrekking hebben op hetzelfde krediet, worden de bedragen waarvoor ze machtiging verlenen, samengeteld voor de toepassing van deze bepalingen. § 3. Paragraaf 2 is niet van toepassing op de beslissingen die machtiging verlenen voor uitgaven waarvoor kredieten zijn uitgetrokken in een decreetsontwerp dat al is ingediend.

Paragraaf 2, derde lid, is niet van toepassing als de Vlaamse Regering beslist bepaalde andere kredieten te blokkeren voor het bedrag, vermeld in de beslissing. In de beslissing worden de geblokkeerde kredieten aangegeven.

Art. 20.§ 1. De Vlaamse Regering kan herverdelingen uitvoeren tussen de vastleggingskredieten binnen hetzelfde programma. Als de vastleggingskredieten van een programma gespreid zijn over verschillende organisatievormen, kan de Vlaamse Regering de kredieten herverdelen tussen de organisatievormen in kwestie. § 2. De Vlaamse Regering kan herverdelingen uitvoeren tussen de vereffeningskredieten van alle programma's die behoren tot hetzelfde beleidsdomein. Als de vereffeningskredieten gespreid zijn over verschillende organisatievormen, kan de Vlaamse Regering de kredieten herverdelen tussen de organisatievormen in kwestie. § 3. De Vlaamse Regering kan de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten van een dienst met afzonderlijk beheer herverdelen tussen de programma's die deel uitmaken van die dienst. § 4. Als de herverdelingen, vermeld in paragraaf 1 en paragraaf 2, tot gevolg hebben dat de toelage aan een organisatievorm of dienst met afzonderlijk beheer gewijzigd wordt, moet de betrokken entiteit haar eigen begroting aanpassen aan de gewijzigde toelage. § 5. Alle beslissingen tot herverdeling moeten binnen vijftien kalenderdagen meegedeeld en verantwoord worden door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement, met afschrift aan het Rekenhof. HOOFDSTUK 3. - Bepalingen over de boekhouding Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 21.Overeenkomstig artikel 5 van de Algemenebepalingenwet voert de Vlaamse overheid voor de Vlaamse ministeries een economische boekhouding met een analytische component, op basis waarvan de begrotingsopvolging en -rapportering permanent kunnen worden verzekerd.

De begrotingsopvolging heeft tot doel een permanente voortgangscontrole en -rapportering te waarborgen van de ontvangsten en de uitgaven zoals gedefinieerd in artikel 10, § 1.

De Vlaamse Regering kan de gemeenschappelijke en verplichte basisstructuur van de analytische componenten bepalen die van toepassing is voor de Vlaamse overheid.

Art. 22.Overeenkomstig artikel 6, eerste lid, van de Algemenbepalingenwet wordt de boekhouding gevoerd volgens de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden. Zij heeft betrekking op het geheel van de bezittingen en de rechten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, hun schulden, verplichtingen en verbintenissen van welke aard ook.

Art. 23.Overeenkomstig artikel 7 van de Algemenebepalingenwet wordt, in dezelfde vorm als het rekeningstelsel, een jaarlijkse inventaris opgesteld van alle activa en passiva van het vermogen. De rekeningen worden in overeenstemming gebracht met de inventaris.

Art. 24.Alle verrichtingen worden gestaafd met een verantwoordingsstuk waarnaar ze verwijzen. De Vlaamse Regering kan regels uitvaardigen om elektronische verantwoordingsstukken en facturatie mogelijk te maken.

Kleine verrichtingen in ontvangsten of uitgaven waarvoor geen factuur vereist is, kunnen dagelijks geboekt worden door middel van een gezamenlijke inschrijving.

Art. 25.Alle boekhoudstukken worden methodisch bewaard gedurende de termijnen, vermeld in artikel 6 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Afdeling 2. - Bepalingen over de aanrekening

Art. 26.Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de Algemenbepalingenwet wordt elke verrichting zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde geboekt en wordt ze gehecht aan het boekjaar waarin ze zich voordoet.

Een verbintenis die overeenkomstig het eerste lid aan een bepaald jaar gehecht moet worden, kan daarop uiterlijk tot en met 31 december van dat jaar geboekt worden.

Verplichtingen die voortvloeien uit diensten of prestaties die geleverd zijn in het vorige boekjaar mogen in het volgende jaar, tot en met 31 januari, op het vorige boekjaar worden geboekt.

De Vlaamse Regering kan nadere regels uitvaardigen voor de aanrekening van opbrengsten en uitgaven op de vastleggings- en vereffeningskredieten.

Art. 27.§ 1. Een vordering of een verplichting is vastgesteld als tegelijk voldaan is aan de volgende voorwaarden : 1° er is een verantwoordingsstuk in bezit;2° de identiteit van de schuldenaar, respectievelijk de schuldeiser, is bepaalbaar;3° er bestaat een verplichting tot betaling;4° het bedrag is op nauwkeurige wijze vastgesteld. § 2. Als er bij vorderingen aanwijzingen zijn dat het bedrag niet inbaar is ten opzichte van de debiteur, dan wordt een dubieuze vordering geboekt. § 3. Een vordering kan geheel of gedeeltelijk afgeboekt worden in de volgende gevallen : 1° op grond van verantwoordingsstukken die een correctie ten opzichte van de eerder geboekte vordering rechtvaardigen of waaruit de uitdoving door verjaring blijkt;2° in geval van onrentabiliteit van de invorderingsprocedure voor een niet-fiscale vordering.De beslissing daarover wordt genomen door de Vlaamse Regering die daarvoor algemene richtlijnen uitvaardigt en eventueel een delegatieregeling uitwerkt; 3° in geval van onrentabiliteit van de invorderingsprocedure voor een fiscale vordering waarvan het bedrag, met inbegrip van alle opcentiemen, verhogingen, boeten, intresten en kosten, maximaal 30 euro bedraagt.

Art. 28.§ 1. Voor een verbintenis wordt aangegaan, wordt het bedrag ervan boekhoudkundig vastgelegd ten opzichte van het vastleggingskrediet.

Verbintenissen met een weerkerend effect over verschillende jaren worden slechts vastgelegd voor het bedrag van de verplichtingen die eruit zullen ontstaan in de loop van het begrotingsjaar zelf. De vastlegging gebeurt : 1° voor het eerste jaar : voor de verbintenis wordt aangegaan; 2° voor de volgende jaren : bij het begin van het boekjaar.

In de overige gevallen worden de verbintenissen onmiddellijk vastgelegd voor het totale bedrag van de verplichtingen die eruit voortvloeien, ongeacht de uitvoeringstermijn. § 2. Van de bepalingen van paragraaf 1, eerste lid, kan worden afgeweken voor overeenkomsten waarvan het bedrag een door de Vlaamse Regering te bepalen som niet overschrijdt.

Een verbintenis wordt geannuleerd als er geen verplichting meer uit kan ontstaan. HOOFDSTUK 4. - Bepalingen over de rapportering Afdeling 1. - Rekenplichtige

Art. 29.§ 1. De rekenplichtige moet rekenschap afleggen over de financiële rekeningen waarvoor hij verantwoordelijk is. § 2. De rekenplichtigen worden aangewezen door de Vlaamse Regering. Afdeling 2. - Periodiciteit van rapportering

Art. 30.§ 1. De Vlaamse Regering rapporteert jaarlijks aan het Vlaams Parlement over de algemene rekeningen en bezorgt een afschrift aan het Rekenhof. § 2. Daarnaast wordt een semestriële rapportering voorzien van : 1° een uitvoeringsrekening van de begroting;2° een resultatenrekening; 3° een balans.

De Vlaamse Regering stelt de regels en voorwaarden vast voor die tussentijdse rapportering. Afdeling 3. - Algemene rekeningen

Art. 31.§ 1. De algemene rekeningen bestaan uit : 1° een jaarrekening die de volgende elementen bevat : a) de balans op 31 december;b) de resultatenrekening, opgesteld op basis van de kosten en de opbrengsten van het afgelopen boekjaar;2° de rapportering over de uitvoering van de begroting, opgesteld in dezelfde vorm als de begroting;3° een rapportering die de aansluiting tussen de jaarrekening, vermeld in 1°, en de rapportering, vermeld in 2°, bevat;4° een toelichting bij de balans, de resultatenrekening en de rapportering over de begroting. § 2. Het boekjaar wordt afgesloten bij de decretale goedkeuring van de algemene rekeningen door het Vlaams Parlement uiterlijk op 31 oktober van het volgende jaar.

Art. 32.De algemene rekeningen worden opgesteld door de Vlaamse Regering en uiterlijk op 31 maart volgend op het boekjaar waarop ze betrekking hebben aan het Rekenhof bezorgd.

Het Rekenhof bezorgt de rekeningen met zijn opmerkingen voor 31 mei volgend op het boekjaar waarop ze betrekking hebben aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bezorgt voor 21 juni een antwoord op die opmerkingen aan het Rekenhof. Het Rekenhof bezorgt zijn opmerkingen samen met het antwoord van de Vlaamse Regering voor 30 juni aan het Vlaams Parlement. HOOFDSTUK 5. - Bepalingen over het financiële toezicht Afdeling 1. - Budgetcontrolling

Art. 33.De Vlaamse Regering houdt toezicht op de uitvoering van de begroting.

De Vlaamse Regering organiseert een begrotings- en beheerscontrole en ze doet daarvoor een beroep op de Inspectie van Financiën die haar ter beschikking wordt gesteld en die onder haar gezag staat. Afdeling 2. - Interne controle

Art. 34.De financiële afhandeling van dossiers is onderworpen aan de interne controle, vermeld in artikel 33 van het kaderdecreet.

Bij de inrichting van de processen voor de financiële afhandeling van dossiers wordt ten minste een functiescheiding ingesteld tussen : 1° de inhoudelijke afhandeling van het dossier;2° de thesauriële afhandeling.Die omvat uitsluitend het in opdracht uitvoeren van inningen en betalingen; 3° de boekhoudkundige verwerking.

Art. 35.§ 1. De controleurs van de vastleggingen zien erop toe dat de verplichtingen worden aangerekend op de correcte vastleggingskredieten. De controleurs van de vastleggingen zien erop toe dat alle vereiste documenten of adviezen in het dossier aanwezig zijn. § 2. De controleurs worden aangewezen door de Vlaamse Regering, op voordracht van de Vlaams minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen. § 3. De controleurs van de vastleggingen mogen zich alle stukken, inlichtingen en ophelderingen doen verstrekken die aansluiten bij hun opdracht. § 4. Van de goedkeuring van overeenkomsten voor werken en leveringen van goederen of diensten, alsook van de toekenning van subsidies, prijzen en giften mag niet worden kennisgegeven voor die overeenkomsten of toekenningen door de controleur van de vastleggingen geviseerd zijn.

De Vlaamse Regering kan categorieën van uitgaven bepalen die vrijgesteld zijn van het voorafgaand visum van de controleur van de vastleggingen, en kan het drempelbedrag bepalen waaronder overeenkomsten en de toekenning van subsidies, prijzen en giften, vrijgesteld zijn van het voorafgaande visum van de controleur van de vastleggingen. § 5. De Vlaamse Regering kan een departement, een intern verzelfstandigd agentschap of een dienst met afzonderlijk beheer vrijstellen van het verplichte visum van de controleur van de vastleggingen.

TITEL 3. - Bepalingen voor de Vlaamse rechtspersonen, vermeld in artikel 4, § 1, 2° HOOFDSTUK 1. - Bepalingen over de begroting

Art. 36.§ 1. De Vlaamse rechtspersonen maken een meerjarenraming op volgens de regels die bepaald worden door de Vlaamse Regering. De meerjarenraming vertaalt de genomen beleidsopties in een meerjarig budgettair perspectief. § 2. De meerjarenraming heeft telkens betrekking op zes jaar. De raming wordt aldus ieder jaar uitgebreid met een jaar.

Art. 37.§ 1. De Vlaamse rechtspersonen maken de jaarlijkse begroting op volgens de regels die bepaald worden door de Vlaamse Regering.

De begroting wordt ten minste eenmaal per jaar geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.

Als de toelage aan de Vlaamse rechtspersoon wordt aangepast tijdens een begrotingscontrole of naar aanleiding van een herverdeling, moet de betrokken entiteit haar eigen begroting aanpassen aan de gewijzigde toelage. § 2. De ontwerpen van begroting van de Vlaamse rechtspersonen worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering binnen de termijn die de Vlaamse Regering bepaalt. De Vlaamse Regering waakt erover dat de begrotingen in overeenstemming zijn met de beleidsopties van het regeerakkoord.

Als de Vlaamse rechtspersonen het ontwerp van begroting niet op tijd bezorgen, wordt de uitbetaling van de toelage geheel of gedeeltelijk stopgezet. § 3. De begrotingen van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur worden toegevoegd aan de begroting van de Vlaamse ministeries en worden door het Vlaams Parlement goedgekeurd. § 4. De Vlaamse rechtspersonen met raad van bestuur worden door de Vlaamse Regering in kennis gesteld van de toelage die wordt toegekend en van de richtlijnen die verbonden zijn aan de toekenning van de toelage.

De begrotingen van de Vlaamse rechtspersonen met een raad van bestuur worden goedgekeurd door de raad van bestuur en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De begrotingen worden ter informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement op het ogenblik dat de begrotingen, vermeld in paragraaf 3, worden ingediend.

Art. 38.§ 1. De jaarlijkse begroting omvat : 1° voor de ontvangsten : een raming van de vorderingen ten opzichte van debiteuren die tijdens het begrotingsjaar zullen ontstaan;2° voor de uitgaven : de kredieten tot beloop waarvoor tijdens het begrotingsjaar verplichtingen ten opzichte van crediteuren kunnen worden geboekt ingevolge verbintenissen die in dat jaar of in vorige jaren zijn ontstaan of aangegaan. § 2. De Vlaamse Regering kan aan een rechtspersoon toestaan dat de begroting niet-limitatieve kredieten omvat. § 3. De Vlaamse Regering kan de Vlaamse rechtspersonen opleggen om een investeringsplan met de benodigde kredieten per jaar op te stellen.

Dat investeringsplan maakt deel uit van de begroting van de Vlaamse rechtspersoon in kwestie. § 4. In de algemene uitgavenbegroting van de ministeries worden de machtigingen opgenomen die rechtspersonen toelaten verbintenissen aan te gaan die op meerdere jaren betrekking hebben en die gefinancierd worden door toelagen van de ministeries. De rechtspersoon die de machtiging heeft verkregen, moet zelf rapporteren over het gebruik van die machtiging. § 5. De kredieten worden aangewend overeenkomstig de delegatieregeling en de bepalingen van de beheersovereenkomst.

Art. 39.§ 1. Als op de eerste dag van het begrotingsjaar geen goedkeuring is gegeven, belet dat niet dat de kredieten die in het ontwerp van begroting zijn opgenomen, worden aangewend, tenzij het principieel nieuwe uitgaven betreft waarvoor geen goedkeuring werd verleend bij de begroting van het vorige jaar. § 2. Herverdelingen en overschrijdingen van limitatieve kredieten moeten voor de tenuitvoerlegging door de Vlaamse Regering worden toegestaan. Als de krediet overschrijding een hogere toelage vereist, moet voorafgaandelijk de hogere toelage in de uitgavenbegroting worden goedgekeurd.

Art. 40.§ 1. Binnen de Vlaamse rechtspersonen kunnen bij decreet reservefondsen worden opgericht. Het decreet tot oprichting van een reservefonds bepaalt de voorwaarden om het reservefonds te spijzen en de aanwendingsmogelijkheden ervan. De spijzing van het reservefonds wordt in de begroting opgenomen als een uitgavenkrediet als vermeld in artikel 38, § 1, 2°. De aanwending van het reservefonds wordt in de begroting opgenomen als een begrotingsontvangst. § 2. De begrotingen van de Vlaamse rechtspersonen geven per reservefonds een overzicht van de toestand en van de bewegingen van en naar het reservefonds. HOOFDSTUK 2. - Bepalingen over de boekhouding

Art. 41.§ 1. De Vlaamse rechtspersonen voeren een economische boekhouding met een analytische component, op basis waarvan de begrotingsopvolging en -rapportering permanent kunnen worden verzekerd.

De begrotingsopvolging heeft tot doel een permanente voortgangscontrole en -rapportering te waarborgen van de ontvangsten en uitgaven waarin voorzien is in de begroting. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de gemeenschappelijke en verplichte basisstructuur van het genormaliseerd boekhoudplan en kan de gemeenschappelijke en verplichte basisstructuur van de analytische componenten bepalen.

Art. 42.§ 1. De boekhouding en de jaarrekening geven een getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de Vlaamse rechtspersonen. § 2. In de boekhouding worden alle verrichtingen opgenomen die een impact hebben op de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de Vlaamse rechtspersonen. § 3. De boekhouding wordt gevoerd volgens de gebruikelijke regels van de dubbele boekhouding. § 4. De Vlaamse Regering kan nadere regels uitvaardigen voor de opvolging van de vastleggingsmachtigingen die door het Vlaams Parlement werden toegekend.

Art. 43.De Vlaamse Regering bepaalt de aanrekeningsregels voor boekhouding en begroting die van toepassing zijn op de Vlaamse rechtspersonen. HOOFDSTUK 3. - Bepalingen over de rapportering

Art. 44.§ 1. De Vlaamse rechtspersonen rapporteren jaarlijks aan het Vlaams Parlement en aan het Rekenhof over de jaarrekening.

Als Vlaamse rechtspersonen beschikken over een raad van bestuur, worden de documenten, vermeld in het eerste lid, opgesteld door die raad van bestuur en aan de Vlaamse Regering bezorgd. De Vlaamse Regering coördineert alle rapporteringen. § 2. Daarnaast wordt in een semestriële rapportering voorzien van : 1° een uitvoeringsrekening van de begroting; 2° een resultatenrekening; 3° een balans. De Vlaamse Regering stelt de regels en voorwaarden vast voor die tussentijdse rapportering.

Art. 45.De jaarrekening bestaat uit : 1° de balans op 31 december;2° de resultatenrekening, opgesteld op basis van de kosten en de opbrengsten van het afgelopen boekjaar;3° de rapportering over de uitvoering van de begroting, opgesteld in dezelfde vorm als de begroting;4° een rapportering die de aansluiting tussen de jaarrekening, vermeld in 1° en 2°, en de rapportering, vermeld in 3°, bevat;5° een toelichting bij de balans, de resultatenrekening en de rapportering over de begroting.

Art. 46.§ 1. De jaarrekeningen van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur worden opgesteld door de Vlaamse Regering en uiterlijk op 31 maart volgend op het boekjaar waarop ze betrekking hebben aan het Rekenhof bezorgd. § 2. De jaarrekeningen van de Vlaamse rechtspersonen met raad van bestuur worden opgesteld door de raad van bestuur en uiterlijk op 31 maart volgend op het boekjaar waarop ze betrekking hebben aan de Vlaamse Regering en het Rekenhof bezorgd.

Met het oog op de ESR-consolidatie, vermeld in artikel 51, bezorgen de voormelde rechtspersonen hun jaarrekeningen uiterlijk op 31 maart volgend op het boekjaar waarop ze betrekking hebben, aan de diensten van het Vlaams ministerie, bevoegd voor het financiële en budgettaire beleid, die belast zijn met de opmaak en consolidatie. § 3. Het Rekenhof bezorgt de jaarrekeningen met zijn opmerkingen voor 31 mei volgend op het boekjaar waarop ze betrekking hebben aan de Vlaamse Regering en aan de raad van bestuur die de jaarrekening heeft opgesteld. De Vlaamse Regering of de raad van bestuur die de jaarrekening heeft opgesteld, bezorgt voor 21 juni een antwoord op die opmerkingen aan het Rekenhof en, in voorkomend geval, aan de Vlaamse Regering. Het Rekenhof bezorgt zijn opmerkingen, samen met het antwoord van de Vlaamse Regering of van de raad van bestuur, voor 30 juni aan het Vlaams Parlement. HOOFDSTUK 4. - Bepalingen over het financiële toezicht

Art. 47.§ 1. De Vlaamse rechtspersonen zijn belast met de interne controle van hun bedrijfsprocessen en activiteiten.

De interne controle is in het bijzonder gericht op : 1° het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectieve en efficiënte beheer van risico's;2° de naleving van regelgeving en procedures;3° de betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering;4° de effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen;5° de bescherming van haar activa en de voorkoming van fraude. § 2. De financiële afhandeling van dossiers is onderworpen aan de interne controle, vermeld in paragraaf 1. Bij de uitvoering van de processen voor de financiële afhandeling van dossiers wordt ten minste een functiescheiding ingesteld tussen : 1° de inhoudelijke afhandeling van het dossier;2° de thesauriële afhandeling.Die omvat uitsluitend het in opdracht uitvoeren van inningen en betalingen; 3° de boekhoudkundige verwerking.

Art. 48.De Vlaamse Regering organiseert een begrotings- en beheerstoezicht van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur en ze doet daarvoor een beroep op de Inspectie van Financiën die haar ter beschikking wordt gesteld en die onder haar gezag staat.

Art. 49.Als een regeringsafgevaardigde, een regeringscommissaris, een gemachtigde van Financiën of een persoon met een soortgelijke functie wordt aangesteld door de Vlaamse Regering op voordracht van de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen, gelden de volgende bepalingen : 1° de aangestelde personen rapporteren regelmatig aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen;2° de Vlaamse Regering kan de regels bepalen op het vlak van de rapporteringsverplichting, de deontologie en onverenigbaarheden en de vergoeding van de aangestelde personen.

Art. 50.§ 1. De jaarrekeningen van de Vlaamse rechtspersonen met een raad van bestuur moeten gecertificeerd worden door een bedrijfsrevisor, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Die overheidsopdracht wordt gecoördineerd door de diensten van het Vlaams ministerie, bevoegd voor het financiële en budgettaire beleid, die belast zijn met de opmaak en consolidatie van de algemene rekeningen. Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt samen met de gecertificeerde jaarrekening van de Vlaamse rechtspersoon uiterlijk op 21 april volgend op het boekjaar waarop het betrekking heeft aan de Vlaamse Regering en het Rekenhof bezorgd. § 2. Als de jaarrekening van de Vlaamse rechtspersoon gecertificeerd moet worden in het kader van de wetgeving op de handelsvennootschappen door een commissaris-revisor of als een beëdigde bedrijfsrevisor aangesteld werd door een organiek decreet of een oprichtingsdecreet, of als de rechtspersoon wordt ondergebracht onder de sectorale code 13.12, rubriek 'deelstaatoverheid' van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen, vermeld in verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van de nationale en regionale rekeningen in de gemeenschap, vervult de aangestelde revisor ook de certificeringsopdracht als vermeld in paragraaf 1 en bezorgt hij zijn verslag over de jaarrekening ook aan de Vlaamse Regering en aan de diensten van het Vlaams ministerie, bevoegd voor het financiële en budgettaire beleid, die belast zijn met de opmaak en consolidatie van de algemene rekeningen. § 3. De voorwaarden waaronder de bedrijfsrevisorale controle en de certificering uitgevoerd moeten worden, worden door de Vlaamse Regering bepaald met behoud van de toepassing van de bepalingen die door of krachtens de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfrevisoren worden opgelegd. § 4. De Vlaamse Regering kan beslissen om bij sommige rechtspersonen zonder raad van bestuur een bedrijfsrevisor aan te stellen. In dit geval zijn de bepalingen van § 1 overeenkomstig van toepassing.

TITEL 4. - Bepalingen over de consolidatie

Art. 51.Uiterlijk op 15 april volgend op het boekjaar waarop de gegevens betrekking hebben wordt een geconsolideerde rekening opgesteld overeenkomstig verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van de nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap voor alle Vlaamse rechtspersonen die ondergebracht worden onder de sectorale code 13.12, rubriek 'deelstaatoverheid' van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen.

Een afschrift van de geconsolideerde rekening wordt aan het Rekenhof bezorgd.

Art. 52.Het ontwerp van decreet van de algemene rekening van de ministeries en van de uitvoering van de begrotingen van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur wordt uiterlijk op 15 september volgend op het boekjaar waarop de gegevens betrekking hebben, door de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement.

De ESR-geconsolideerde rekening vermeld in artikel 51 wordt ter kennisgeving aan het Vlaams Parlement als bijlage bij het ontwerp van decreet gevoegd.

Gelijktijdig met de indiening bij het Vlaams Parlement bezorgt de Vlaamse Regering een afschrift van het ontwerp van decreet aan het Rekenhof. In voorkomend geval deelt het Rekenhof zijn opmerkingen over het ontwerp van decreet mee aan het Vlaams Parlement.

TITEL 5. - Bepalingen over de toekenning van subsidies, prijzen en giften, en over de controle op de aanwending ervan HOOFDSTUK 1. - Bepalingen over de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan

Art. 53.Voor de toepassing van dit hoofdstuk dient onder subsidie te worden verstaan : elke vorm van financiële ondersteuning die wordt verstrekt door een instantie die tot de overheid behoort, voor een door derden georganiseerde activiteit die het algemeen belang dient, ongeacht de benaming die aan die ondersteuning wordt gegeven, en ongeacht de benaming of de aard van de akte waarmee ze wordt toegekend, met uitsluiting evenwel van de dotaties die door de Vlaamse Gemeenschap worden verstrekt aan het Vlaams Parlement of aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en van de toelagen die worden toegekend aan de Vlaamse rechtspersonen vermeld in artikel 4, § 1, 2°.

De financiële ondersteuning kan bestaan uit de toekenning van gelden of uit het verlenen van voordelen in natura in de vorm van de uitvoering van werkzaamheden, het overdragen van goederen of het verstrekken van diensten waarvan de financiële lasten gedragen worden door de Vlaamse overheid.

Art. 54.De toekenning van een subsidie is gebaseerd op een wederzijdse verbintenis waarbij de begunstigde van de subsidie aanvaardt de beoogde activiteit van algemeen belang uit te voeren en de subsidieverstrekker aanvaardt daarvoor een financiële ondersteuning te leveren.

Een subsidie kan alleen worden toegekend door of krachtens een decreet.

Art. 55.§ 1. Een subsidie kan toegekend worden aan : 1° een natuurlijk persoon die optreedt in eigen naam, of aan zijn lasthebber;2° een vereniging of instantie zonder rechtspersoonlijkheid. Elke natuurlijke of rechtspersoon die ten opzichte van de subsidiërende instantie optreedt als vertegenwoordiger van die vereniging of instantie kan hoofdelijk en onverdeeld aansprakelijk worden gesteld bij alle betwistingen of terugvorderingen met betrekking tot de toegekende subsidie; 3° een rechtspersoon. Begunstigden kunnen voor de realisatie van een activiteit een samenwerkingsverband vormen dat als dusdanig evenwel niet in de plaats treedt van de begunstigden die erin coöpereren. § 2. De subsidies kunnen worden toegekend op een van de volgende wijzen : 1° als een rechtstreekse subsidiëring aan een primaire begunstigde;2° als een getrapte of onrechtstreekse subsidiëring aan een secundaire begunstigde door bemiddeling van een rechtspersoon die optreedt als subsidiërende tussenpersoon door subsidies die hij zelf rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangt door te geven aan een andere begunstigde.

Art. 56.Een subsidie kan toegekend worden in een van de volgende vormen : 1° als een algemene werkingssubsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten voortvloeiend uit een structurele activiteit die een continu en permanent karakter vertoont. Een algemene werkingssubsidie kan betrekking hebben op een van de volgende activiteiten : a) de volledige activiteit van de begunstigde;b) een afgescheiden deelactiviteit;2° als een investeringssubsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de investeringen ten behoeve van een structurele activiteit die een continu en permanent karakter vertoont;3° als een projectsubsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de specifieke kosten voortvloeiend uit een activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in tijd kan worden afgebakend. Afhankelijk van de opzet of de doelstelling van een project kan de subsidie betrekking hebben op een van de volgende kosten : a) specifieke personeels- en werkingskosten;b) een specifieke investering.

Art. 57.De Vlaamse Regering stelt de regels vast voor de toekenning, de terugvordering en de verantwoording van de subsidies, de indiening van aanvragen en verantwoordingsstukken, de eenmalige gegevensopvraging en voor de onverenigbaarheden. Ze kan de voorwaarden bepalen voor het elektronisch aanvragen en het elektronisch indienen van verantwoordingsstukken en stelt ook de procedure voor de controle op de aanwending van de subsidies vast. HOOFDSTUK 2. - Bepalingen over prijzen

Art. 58.Onder een prijs vanwege de Vlaamse overheid moet worden verstaan : elke vorm van financiële tegemoetkoming door de Vlaamse overheid ten gunste van derden als waardering of beloning voor door hen geleverde prestaties.

De prijs kan bestaan uit de toekenning van gelden of uit het verlenen van een voordeel in natura waarvan de financiële last gedragen wordt door de Vlaamse overheid.

De toekenning van een prijs is gebaseerd op een eenzijdige handeling vanwege de Vlaamse overheid, zonder dat de begunstigde ertoe gehouden is de prijs te aanvaarden.

Art. 59.Een prijs kan alleen uitgereikt worden op basis van een organieke regeling ingevolge een federale wet of een decreet waarbij de prijs wordt ingesteld, en de eventuele uitvoeringsbesluiten ervan.

Aan de toekenning van een prijs is geen enkele verantwoording vanwege de begunstigde verbonden.

Art. 60.Terugvordering van een toegekende prijs is alleen mogelijk als is aangetoond dat de begunstigde ervan bedrieglijke informatie heeft verstrekt over de prestaties waarvoor de prijs werd toegekend, of als de omstandigheden waaronder de prestaties werden geleverd strijdig waren met de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen. HOOFDSTUK 3. - Bepalingen over giften

Art. 61.Onder een gift vanwege de Vlaamse overheid moet worden verstaan : elke vorm van overdracht van middelen door de Vlaamse overheid ten gunste van derden, los van enige specifieke waardering van prestaties, en los van enige door de begunstigde georganiseerde activiteit van algemeen nut.

De gift kan betrekking hebben op de overdracht van gelden of op de overdracht van roerende of onroerende goederen door de Vlaamse overheid.

Art. 62.Een gift kan alleen toegekend worden bij een decreet.

Aan de toekenning van een gift mag geen enkele verantwoording vanwege de begunstigde verbonden worden.

TITEL 6. - Bepalingen over de controle door het Rekenhof

Art. 63.§ 1. Het Rekenhof is bevoegd ten aanzien van de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer, de Vlaamse rechtspersonen vermeld in artikel 4, § 1, 2°, § 2, en de privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen. § 2. Het Rekenhof kan de rekeningen van voormelde entiteiten in zijn Boek van Opmerkingen publiceren.

Art. 64.Het Rekenhof oefent op budgettair en boekhoudkundig vlak een informatieopdracht uit voor het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Parlement kan het Rekenhof gelasten de wettigheid en de regelmatigheid van sommige uitgaven te onderzoeken, alsook financiële audits en onderzoeken van beheer uit te voeren, in de departementen, agentschappen en openbare instellingen die aan de controle van het Hof zijn onderworpen.

Art. 65.Het Rekenhof heeft toegang tot de boekhoudkundige verrichtingen en budgettaire aanrekeningen. Het brengt elke overtreding van de begrotingsdecreten zonder verwijl ter kennis van het Vlaams Parlement.

Art. 66.Het Rekenhof kan zich te allen tijde alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, doen verstrekken die betrekking hebben op het beheer en het budgettaire en comptabele proces van de departementen, agentschappen en openbare instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen, of die het nodig acht om zijn opdrachten te kunnen vervullen.

Het Rekenhof kan in de voormelde entiteiten een controle ter plaatse organiseren. Het Rekenhof stelt zich rechtstreeks in verbinding met de bevoegde minister.

De bevoegde overheid is verplicht binnen een termijn van ten hoogste één maand te antwoorden op de opmerkingen van het Rekenhof. Die termijn kan verlengd worden door het Rekenhof.

Art. 67.De Vlaamse Regering regelt de samenwerking tussen de centrale en decentrale auditdiensten en de door haar of door een entiteit als vermeld in artikel 63, aangestelde personen of organisaties die belast zijn met toezicht, controle of audit, en de uitwisseling van controleresultaten, onderling en met het Rekenhof.

TITEL 7. - Bepalingen over de verjaring

Art. 68.De bepalingen van de artikelen 15 en 16 van de Algemenebepalingenwet zijn ook van toepassing op de Vlaamse rechtspersonen.

TITEL 8. - Slotbepalingen

Art. 69.De wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut wordt opgeheven.

Art. 70.Artikelen 5 en 6 van het decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1996 worden opgeheven.

Art. 71.§ 1. Artikel 14 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden wordt opgeheven. § 2. Artikel 9 van het decreet van 31 januari 2003 betreffende de oprichting van het Eigen vermogen "Flanders Hydraulics" wordt opgeheven. § 3. Artikel 10 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid wordt opgeheven. § 4. Artikel 32 van het decreet van 23 december 2005 tot begeleiding van de begroting 2006 wordt opgeheven. § 5. Artikel 38 van het decreet van 19 mei 2006 houdende bepalingen inzake leefmilieu en energie wordt opgeheven. § 6. Artikel 46 van het decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 wordt opgeheven.

Art. 72.Het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof wordt opgeheven.

Art. 73.In artikel 24 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en televisie worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 74.Artikel 68 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem wordt opgeheven.

Art. 75.In artikel 21 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 76.In artikel 49 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 77.In artikel 19 van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 78.In artikel 23, § 2, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 79.In artikel 17 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 80.In artikel 28 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 81.In artikel 48 van het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 82.In artikel 32, § 2, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 83.In artikel 64 van het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 84.In artikel 46ter van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 85.In artikel 18septies van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij worden de woorden "decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof" vervangen door de woorden "decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof".

Art. 86.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2012, met uitzondering van artikel 23 dat in werking treedt op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum die niet eerder is dan 1 januari 2012.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport P. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2010-2011 Stukken.- Ontwerp van decreet : 842 - Nr. 1 + Bijlage - Advies van de Sociaal-Economische. Raad van Vlaanderen : 842 - Nr. 2 - Advies van het Rekenhof : 842 - Nr. 3 - Amendementen : 842 - Nrs. 4 t.e.m. 6 - Verslag : 842 - Nr. 7 Amendementen : 842 - Nr. 8 en 9 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 842 - Nr. 10 Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 29 juni 2011.

^