Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 juli 2015
gepubliceerd op 09 juli 2015

Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden

bron
vlaamse overheid
numac
2015035875
pub.
09/07/2015
prom.
03/07/2015
ELI
eli/decreet/2015/07/03/2015035875/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 JULI 2015. - Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Aanpassing van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003

Art. 2.In artikel 3 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Per homogeen beleidsdomein kunnen adviesraden worden opgericht bij een departement of een agentschap.".

Art. 3.In artikel 6, § 2, tweede lid, tweede zin, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede ", tenzij bij het agentschap een adviesraad, als vermeld in artikel 3, derde lid, werd opgericht" toegevoegd.

Art. 4.In artikel 10, § 2, tweede lid, tweede zin, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede ", tenzij bij het agentschap een adviesraad, als vermeld in artikel 3, derde lid, werd opgericht" toegevoegd. HOOFDSTUK 3. - Inbedding van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Art. 5.In artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036457 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 sluiten, wordt paragraaf 6 vervangen door wat volgt: " § 6. Bij de Raad zijn ook de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, vermeld in hoofdstuk Vbis, de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, vermeld in hoofdstuk Vter en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, vermeld in hoofdstuk Vquater, werkzaam als strategische adviesraad.".

Art. 6.In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 13 juli 2007, 7 december 2007, 19 december 2008 en 30 april 2009, wordt een hoofdstuk Vquater ingevoegd, waarvan het opschrift luidt als volgt: "HOOFDSTUK Vquater. - Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij".

Art. 7.In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 13 juli 2007, 7 december 2007, 19 december 2008 en 30 april 2009, wordt in hoofdstuk Vquater, ingevoegd bij artikel 6, een artikel 22quater ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 22quater.Bij de Raad is de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij opgericht. Die strategische adviesraad wordt geregeld door het decreet van 6 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007036155 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij sluiten houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij.".

Art. 8.In artikel 2 van het decreet van 6 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007036155 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij sluiten houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten: het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten tot regeling van strategische adviesraden;"; 2° er wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° SERV: de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.".

Art. 9.Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.Bij de SERV wordt de strategische adviesraad opgericht. De strategische adviesraad behoort tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

De strategische adviesraad heeft geen rechtspersoonlijkheid.

De bepalingen van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten zijn van toepassing op de strategische adviesraad, tenzij in dit decreet anders wordt bepaald.".

Art. 10.In artikel 4, § 3, van hetzelfde decreet worden de woorden "het decreet" vervangen door de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten".

Art. 11.In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "het decreet" vervangen door de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten".

Art. 12.In hetzelfde decreet wordt hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 7, vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk IV. Werking

Art. 7.§ 1. In afwijking van artikel 12 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten stelt de SERV een secretariaat ter beschikking van de strategische adviesraad. Het secretariaat wordt samengesteld uit leden van het SERV-personeel die door de leidend ambtenaren van de SERV zijn aangewezen. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve ondersteuning. De SERV zorgt ook voor de huisvesting en de logistieke ondersteuning van de strategische adviesraad.

Het secretariaat wordt, onder gezag van de voorzitter van de strategische adviesraad, geleid door een secretaris die door de leidend ambtenaren van de SERV wordt aangewezen onder de leden van het secretariaat.

De Vlaamse Regering bepaalt de minimale omvang en samenstelling van het secretariaat dat verantwoordelijk is voor de inhoudelijke ondersteuning van de strategische adviesraad. § 2. De technische werkcommissies worden bijgestaan door het secretariaat, vermeld in paragraaf 1.". HOOFDSTUK 4. - Inbedding van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het departement van culturele aangelegenheden binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Art. 13.Artikel 2 van het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2007 pub. 15/01/2008 numac 2008037385 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media sluiten houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt een strategische adviesraad opgericht als vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten tot regeling van strategische adviesraden. De strategische adviesraad draagt de naam "Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, afgekort SARC" en heeft tot taak om het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering of de individuele ministers te adviseren over strategische beleidsaangelegenheden die behoren tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In afwijking van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten tot regeling van strategische adviesraden heeft de adviesraad geen rechtspersoonlijkheid.". HOOFDSTUK 5. - Inbedding van de Vlaamse Woonraad in het agentschap Wonen-Vlaanderen

Art. 14.In artikel 21 van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1. Bij het agentschap Wonen-Vlaanderen wordt een strategische adviesraad voor het beleidsveld Wonen ingesteld als vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten tot regeling van strategische adviesraden, hierna Vlaamse Woonraad te noemen.

De Vlaamse Woonraad heeft geen rechtspersoonlijkheid.

De bepalingen van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten tot regeling van strategische adviesraden zijn van toepassing op de Vlaamse Woonraad, tenzij in dit artikel anders is bepaald.". HOOFDSTUK 6. - Opheffing van de Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken en de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen

Art. 15.De volgende regelingen worden opgeheven: 1° het decreet van 28 april 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006035835 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken sluiten houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken;2° het decreet van 16 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035796 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen sluiten tot oprichting van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten0 tot inwerkingtreding van het decreet van 16 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035796 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen sluiten tot oprichting van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en tot regeling van de presentiegelden van de leden van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010;4° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten0 tot benoeming van de leden van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 november 2008, 4 juni 2010 en 17 december 2010;5° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten1 houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.

Art. 16.In artikel 5, § 3, van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008202892 bron vlaamse overheid Decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling type decreet prom. 18/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008036105 bron vlaamse overheid Decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten ter bevordering van duurzame ontwikkeling, wordt de zinsnede ", de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen" vervangen door de woorden "en aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen".

Art. 17.In artikel 4, § 1, 2°, van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, gewijzigd bij de decreten van 9 november 2012, 6 december 2013 en 31 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)" worden opgeheven;2° de woorden "Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen" worden opgeheven;3° de woorden "Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij - SALV" worden opgeheven;4° de woorden "Vlaamse Woonraad" worden opgeheven;5° de woorden "Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken - Vlabest" worden opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in het kader van de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Art. 18.In artikel 3, § 2, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, vervangen bij het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036457 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 sluiten, worden de woorden "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur".

Art. 19.In artikel 20 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036457 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 sluiten, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1. Voor het gedeelte Algemeen Regeringsbeleid en gelijkekansen- en integratiebeleid van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, voor het gedeelte Economie van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en voor het beleidsveld Energie, geldt de Raad als strategische adviesraad zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035929 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van strategische adviesraden type decreet prom. 18/07/2003 pub. 22/08/2003 numac 2003035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Kaderdecreet bestuurlijk beleid sluiten tot regeling van strategische adviesraden.". HOOFDSTUK 8. - Slotbepaling

Art. 20.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 15 tot en met 17 die in werking treden op 1 juli 2015.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 juli 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ _______ Nota (1) Zitting 2014-2015. Stukken. - Ontwerp van decreet, 368 - Nr. 1. - Amendementen, 368 - Nr. 2. - Verslag, 368 - Nr.3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 368 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 24 juni 2015.

^