Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 30 oktober 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de hervorming van de strategische adviesraden

bron
vlaamse overheid
numac
2015036293
pub.
30/10/2015
prom.
02/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/02/2015036293/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de hervorming van de strategische adviesraden


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20 en 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035875 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden sluiten betreffende de hervorming van de strategische adviesraden, artikel 15, 1° en 2° ;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 21, § 1, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035875 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden sluiten;

Gelet op het kaderdecreet bestuur beleid van 18 juli 2003, artikel 3, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035875 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden sluiten;

Gelet op het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2007 pub. 15/01/2008 numac 2008037385 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media sluiten houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, artikel 2, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035875 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007036047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en tot regeling van de presentiegelden van de leden van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken sluiten tot inwerkingtreding van het decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en tot regeling van de presentiegelden van de leden van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/05/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Strategische Adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden sluiten houdende machtiging van de Strategische Adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008036213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken sluiten houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2009 pub. 24/11/2009 numac 2009036058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad, de strategische adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden sluiten houdende machtiging van de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad, de strategische adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten0 tot benoeming van de leden van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten1 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 2015;

Gelet op advies nr. 57.982 van de Raad van State, gegeven op 22 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, en de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : " § 3. De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur behoort, is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, onverminderd de opdrachten van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen als strategische adviesraad voor andere beleidsdomeinen en beleidsvelden.".

Art. 2.In artikel 20 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 3.In artikel 24 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : " § 3. De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media behoort, is de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media."

Art. 4.In artikel 29, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° Vlaamse Woonraad bij het agentschap Wonen-Vlaanderen.".

Art. 5.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2009 pub. 24/11/2009 numac 2009036058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad, de strategische adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden sluiten houdende machtiging van de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad, de strategische adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede "de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen," wordt opgeheven;2° de zinsnede "de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad," wordt opgeheven;3° de zinsnede ", de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media" wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt opgeheven;2° punt 2° en punt 5° worden opgeheven.

Art. 7.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten1 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, 27 februari 2015 en 13 maart 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° wordt punt b) opgeheven;2° in punt 5° wordt punt h) opgeheven;3° in punt 6° wordt punt o) opgeheven.

Art. 8.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007036047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en tot regeling van de presentiegelden van de leden van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken sluiten tot inwerkingtreding van het decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken en tot regeling van de presentiegelden van de leden van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/05/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Strategische Adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden sluiten houdende machtiging van de Strategische Adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten0 tot benoeming van de leden van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 1, 2, 5, 1°, artikel 6, 1°, artikel 7 en 8 hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2015.

Art. 10.De minister-president, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, de Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken en de binnenlandse aangelegenheden, de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, de Vlaamse minister, bevoegd voor de sport, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, het mediabeleid en het jeugdbeleid, zijn ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 oktober 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ

^