Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 mei 2008
gepubliceerd op 25 juli 2008

Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Strategische Adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

bron
vlaamse overheid
numac
2008202614
pub.
25/07/2008
prom.
30/05/2008
ELI
eli/besluit/2008/05/30/2008202614/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 MEI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Strategische Adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van sommige gemeenschapsinstellingen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van sommige gewestinstellingen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 oktober 2007;

Gelet op protocol nr. 259.841 van 7 april 2008 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op het advies 44.414/3 van de Raad van State, gegeven op 29 april 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De strategische adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wordt gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 mei 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, G. BOURGEOIS

^