Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015003343 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het interfederaal korps van de Inspectie van financien type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015003342 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 15/10/2015 numac 2015011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 14/10/2015 numac 2015015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van artikel 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 02/10/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015205569 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 februari 2007 houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 02/10/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015205570 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 februari 2007 houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015036241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015036246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, wat betreft de aanpassing van de inkomensgrenzen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015036285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N10a tussen kilometerpunt 0,000 en 0,400 op het grondgebied van de stad Aarschot type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015036278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de bestuurlijke lus en diverse andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015036293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de hervorming van de strategische adviesraden type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015036299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015036305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan producentenorganisaties in de groente- en fruitsector voor de collectieve deelname aan de crisismaatregelen tijdens de periode van 4 september 2014 tot en met 10 september 2014 ingevolge de Ruslandboycot type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015036306 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015036319 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en voor herbebossing type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015036323 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand
^