Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 september 2009
gepubliceerd op 24 november 2009

Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad, de strategische adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

bron
vlaamse overheid
numac
2009036058
pub.
24/11/2009
prom.
25/09/2009
ELI
eli/besluit/2009/09/25/2009036058/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 SEPTEMBER 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad, de strategische adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van sommige gemeenschapsinstellingen, artikel 2;

Gelet op het decreet van 2 mei 1985 betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van sommige gewestinstellingen, artikel 2;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 2 april en 3 april 2009;

Gelet op protocol nr. 273.898 en nr. 273.899 van 20 april 2009 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op advies 46.519/3 van de Raad van State, gegeven op 19 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De hierna vermelde strategische adviesraden worden ertoe gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden : 1° Internationaal Vlaanderen;2° Vlaamse Woonraad;3° Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed;4° Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;5° Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;6° Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van : 1° 1 januari 2009 voor de strategische adviesraad Sociaal - Economische Raad van Vlaanderen;2° 1 maart 2009 voor de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen;3° 1 april 2009 voor de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad.4° 1 juni 2009 voor de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed;5° 1 juni 2009 voor de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;6° 1 juni 2009 voor de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake Personeel en Organisatieontwikkeling, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 september 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

^