Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2015 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2015, 101.50 punten bedraagt, tegeno De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015003345 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt Mevr. BADOT, Tiffany, V.J.A., Attaché, ambtshalve en zonder opzeg uit haar hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 1 augustus 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015003348 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Summer Millions » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 mei 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions&qu - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 650) op 31 oktober 201(...) type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003347 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky Day", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003346 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winners Club", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015003352 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Summer Cash » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 29 juni 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Summer Cash », een door d - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 660) op 31 oktober 201(...) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003358 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003364 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015009547 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Ingelmunster. - Omvorming van plaats van kerkbedienaar in plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit v Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 september 2015. type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 20/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen type koninklijk besluit prom. 20/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende maatregelen tot blokkering van de prijzen van geneesmiddelen en gelijkgestelden met toepassing van artikel V.11 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 13/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015018360 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de vestigingscommissies bedoeld in artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015018361 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2015 : - wordt de h. Bert MATTHIJS, aangeduid als houder van een managementfunctie -1 « Directeur-generaal van het Directoraat-g - er wordt een einde gesteld aan de aanduiding van de h. Bert MATTHIJS als « Directeur bij het Dire(...) type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015203345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de bijzondere tewerkstellingspremie voor de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015203548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het recht van oudere werknemers op landingsbanen type koninklijk besluit prom. 20/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015204715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015204969 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 juli 2015, die in werking treden op 30 november 2015 's avonds : - is de heer De Lentdecker J., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Hij heeft aans - is Mevr. Laurent M., ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, op ha(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015205016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015, wordt vanaf 1 december 2015, voor een per als vertegenwoordiger van de Minister van Werk : voor de Nederlandstalige Kamer : Mevr. Macht(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003361 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003365 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 20/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 08/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vakken bedoeld in artikel 111, § 4, vierde lid van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de ambtenaren van de consulaire carrière type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2010 tot vaststelling van het organogram van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015021062 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 28/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015036309 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015204908 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij afwijkingen van het verbod bedoeld in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren aan de VZW « Belgische Mastiff » worden verleend type ministerieel besluit prom. 19/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015204907 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van het orgaan bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 25 april 1994 houdende uitvoering van artikel 36, 10°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 05/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015204909 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij afwijkingen van het verbod bedoeld in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren worden verleend voor het seizoen 2015-2016 type ministerieel besluit prom. 23/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015204943 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende het model van de kaart en van het visum 'kunstenaars'

arrest

type arrest prom. 14/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type arrest prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015031724 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's ANDERLECHT. - Bij besluit van 23 oktober 2015 wordt de beslissing van 10 september 2015 waarbij de gemeenteraad van de Anderlecht besluit een oproep tot kandidaten te plaatsen voor een con BRUSSEL. - Bij besluit van 23 oktober 2015 is niet goedgekeurd de beslissing van 7 september 20(...) type arrest prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015204867 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2015 van 15 oktober 2015 Rolnummer : 6215 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gesteld Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters-(...)

decreet

type decreet prom. 16/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015204835 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging van sommige bepalingen in het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de erkenning van een elektronisch uitwisselingsplatform van de gezondheidsgegevens

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015036286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende toerismesubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015036293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de hervorming van de strategische adviesraden

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015204900 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0444.958.301 FREELANCE DATA PROJECTS Ond. Nr. 0827.984.179 PIZZA BAR type lijst prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015204899 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0465.734.018 CHATEAU D'ANTHEE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf(...) type lijst prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015204989 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch attaché accreditatie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15171) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig b(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015204990 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch attaché accreditatie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15133) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015205015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken veiligheid (niveau B) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (AFG15121) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar gel(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

document

type document prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015008067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG15115) werd afgesloten op 27 oktober 2015. (...) type document prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015204986 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden pensioenen (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG15144) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze li(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...) type document prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015204992 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG15155) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : licenciaat(...) type document prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015204991 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige management assistent (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15173) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015009542 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : **** **** hoofdzakelijk in **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de **** ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015009543 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Assistent dossierbeheer bij de griffie van de **** **** bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men **** is en in het bezit is ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015204988 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015204693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 oktober 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid: 1.(...) type document prom. -- pub. 30/10/2015 numac 2015205020 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 30 juni 2015, heeft aangewezen tot kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, voor een termijn van drie jaar met ingang van 22 september 2015 : raadsheren in het hof van beroep te Brussel. Rechtbank van koophande
^