Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 juli 2008
gepubliceerd op 21 oktober 2008

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken

bron
vlaamse overheid
numac
2008036213
pub.
21/10/2008
prom.
18/07/2008
ELI
eli/besluit/2008/07/18/2008036213/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, inzonderheid op artikel 10, § 1, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 augustus 2007;

Gelet op protocol nr. 259.837 van 7 april 2008 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op het advies nr. 44.698/3 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurzaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Overgang van personeelsleden

Artikel 1.Bram Opsomer, adjunct van de directeur bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, wordt toegewezen aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.

Art. 2.Het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken stelt de dienstaanwijzing en standplaats vast van het personeelslid dat aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wordt toegewezen.

Art. 3.De loutere toewijzing op grond van dit besluit aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wordt niet beschouwd als een nieuwe benoeming en doet evenmin afbreuk aan de statutaire rechten.

Het personeelslid dat aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wordt toegewezen, behoudt : 1° zijn hoedanigheid;2° zijn graad;3° zijn functionele of geldelijke loopbaan;4° zijn administratieve en/of geldelijke anciënniteit;5° zijn rechten inzake bevordering en zijn aanspraken op bevordering;6° het salaris en de salarisschaal waarop hij recht had volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van zijn overdracht;7° de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen die op reglementaire en/of contractuele basis werden toegekend, voor zover de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en als nog steeds aan die voorwaarden is voldaan;8° de voordelen die verleend worden door de sociale dienst van zijn entiteit van herkomst tot hij de voordelen kan genieten van de sociale dienst van zijn nieuwe entiteit. HOOFDSTUK II. - Overgang van goederen, rechten en verplichtingen

Art. 4.De goederen, de rechten en de verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur die betrekking hebben op taken en opdrachten die krachtens artikel 4 van het decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken worden toevertrouwd aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, worden kosteloos overgedragen aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken. De overgedragen goederen worden opgesomd in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Algemeen Beleid inzake Personeel en Organisatieontwikkeling, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de Binnenlandse Aangelegenheden, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, M. KEULEN

Bijlage Overdracht van goederen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken Toestand op 1 januari 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.

Brussel, 18 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, M. KEULEN

^