Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 3 oktober 2008 wordt de heer Courtens, Martin, commissaris van politie, voor de duur van zijn aanwijzing in de functie van adjunct-korpschef aangesteld in de graad van hoof type koninklijk besluit prom. 09/10/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008002123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS Holding type koninklijk besluit prom. 12/10/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008003426 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008009881 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2008, is in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2008, waarbij de benoeming van rechters in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Brussel en te Nijvel is vernieuwd - de datum van 3 juli 2012 vervangen door deze van 31 juli 2012, wat betreft de heer Du Champs, G.,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008009883 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, is Alexandre Vinciane, stagedoend attaché-gevangenisdi(...) type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008011428 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die een wachtdienst ten huize verzekeren type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008012695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008012779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1992 tot oprichting van een paritair vormingsfonds voor risicogroepen voor de spaarbanken en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008012835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008012834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008012878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008012939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003 betreffende de toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008012968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008012993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden in de voedingsindustrie type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008013231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008013234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de syndicale premie voor langdurige werklozen type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008013254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008013287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2007-2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008013496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 wordt aan de heer Lenaerts, Jan, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brusse type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008018261 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te financieren type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008024406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt en van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008018282 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2008 wordt, met ingang van 1 november 2008, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur-generaal verleend aan de heer Meersman, Theo, die aanspraak heeft op een rustpensioen. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008018283 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 24 september 2008 wordt de heer Aubry, Jean-Claude A.A., tot 31 mei 2009 in dienst gehouden in zijn functies van adviseur. Bij hetzelfde besluit wordt met ingang van 1 juni 2009 eervol o Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. (...) type ministerieel besluit prom. 15/10/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008022571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008203695 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2008 wordt de VZW "ICEDD", met ingang van 5 augustus 2008, voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke s Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2008 wordt de heer Benoît Durot, met ingang van 6 augus(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008027119 bron waalse overheidsdienst Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008, dat op 18 september 2008 in werking treedt, wordt de heer Marc Vreuls ter vervanging van de heer Raymond Georges, ontslagnemend, en Bij besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008, dat op 18 september 2008 in werking t(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Toekenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2008 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van leraar kunstvakken toegekend aan de heer Philip TIRARD, geboren op 9 maart 1956, voor Literatuur- en toneelgeschiedenis Geschiedenis van de toneelvertoningen. Bij besluit van de R(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/08/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere Kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetsdirecteur. - Ontslagverlening Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 2008 wordt op 31 augustus 2008 's avonds eervol ontslag gegeven aan de heer Renaud Moens als Kabinetsdirecteur van de Vice-President, Min type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008029511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 13 juli 2007 houdende verschillende maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de Algemene inspectiedienst, de Dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de Cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de Algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008029512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de beurzen voor studentenmobiliteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008036213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008036214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap en tot opheffing van het ministerieel besluit van 19 december 2006 houdende de profielbeschrijving van de cliënten geïntegreerd wonen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/06/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008036215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008203676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie naar het algemeen vak project algemene vakken in het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008203677 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008203683 bron waalse overheidsdienst Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 dat op 1 januari 2009 in werking treedt, wordt de heer Arthur Gosée benoemd tot directeur-generaal van de "Société de Transport en commun du Hainaut" Bij besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 dat op 1 januari 2009 in werking treed(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008203687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiële jeugdhulpverlening geboden wordt, ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank of van een advies van het bureau voor bijzondere jeugdbijstand, in voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008203738 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008018285 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het O.C.M.W. van Luik heeft de Raad van State verzocht om Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2008. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008018287 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het O.C.M.W. van Grâce-Hollogne heeft de Raad van State v Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2008. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008018286 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het O.C.M.W. van Charleroi heeft de Raad van State verzoc Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2008. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008203721 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 september 2008 in zake Jean-Marie Hottat en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 septem « In de mate de zgn. Copernicuspremie weliswaar niet identificeerbaar is met het vakantiegeld toege(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008203744 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 september 2008 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 september 2008, heeft de vzw Die zaak is ingeschreven onder nummer 4509 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

document

type document prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008009882 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 24 juni 2008, heeft Mevr. Desneux, V., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank,

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008018265 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Huishoudelijk reglement van de Directieraad van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Artikel 1. De Directieraad wordt voorgezeten door de Administrateur generaal of(...) Art. 2. De voorzitter opent, schorst en heft de vergaderingen op, hij leidt de debatten en ziet to(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008013497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008 is de heer Goovaerts, Eduard, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Smets, E

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008013495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Jan Lenaerts De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 21/10/2008 numac 2008013393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 september 2008, dat in werking treedt de dag waarop het in worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk : 1. (...)
^