Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 april 2009
gepubliceerd op 02 juni 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

bron
vlaamse overheid
numac
2009202283
pub.
02/06/2009
prom.
24/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/24/2009202283/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten7 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en 87, § 1;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 3;

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, artikel 3, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, artikel 2, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004035825 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart sluiten;

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, artikel 3, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004035825 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart sluiten;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 10.2.1. en 10.3.1., ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten, en artikel 11.1.2., ingevoegd bij het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035866 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel « Strategische adviesraad » en tot wijziging van diverse andere decreten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004036500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen type decreet prom. 30/04/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004035776 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt type decreet prom. 30/04/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035824 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg type decreet prom. 30/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004035972 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/03/1999 pub. 23/03/1999 numac 1999035356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel sluiten tot machtiging van de Vlaamse Regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel, artikel 2, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het decreet van 8 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten houdende de oprichting van de VZW ESF-Agentschap, artikel 2, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006 en 29 juni 2007;

Gelet op het decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen » type decreet prom. 19/03/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004035882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen", artikel 3;

Gelet op het decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Toerisme Vlaanderen » type decreet prom. 19/03/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004035882 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel VI.9.9;

Gelet op het decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004035825 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart sluiten betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, artikel 67, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004035825 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart sluiten betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart, artikel 4;

Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035866 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel « Strategische adviesraad » en tot wijziging van diverse andere decreten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004036500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen type decreet prom. 30/04/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004035776 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt type decreet prom. 30/04/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035824 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg type decreet prom. 30/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004035972 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, artikel 3, gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2006;

Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035866 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel « Strategische adviesraad » en tot wijziging van diverse andere decreten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004036500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen type decreet prom. 30/04/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004035776 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt type decreet prom. 30/04/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035824 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg type decreet prom. 30/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004035972 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 3;

Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035866 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel « Strategische adviesraad » en tot wijziging van diverse andere decreten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004036500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen type decreet prom. 30/04/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004035776 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt type decreet prom. 30/04/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035824 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg type decreet prom. 30/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004035972 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, artikel 4;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten houdende oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen", artikel 3;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten houdende omvorming van de VZW "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, artikel 3;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 13 juli 2007, 7 december 2007 en 19 december 2008;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", artikel 3;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid, artikel 3, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing", artikel 3;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO, artikel 3;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 3;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten tot omvorming van het "Vlaams Zorgfonds" tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, artikel 3;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen", artikel 3;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 3;

Gelet op de gecoördineerde decreten van 4 maart 2005 betreffende de radio-omroep en de televisie, artikel 167, gewijzigd bij de decreten van 16 december 2005 en 20 juni 2008;

Gelet op het decreet van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/03/2006 pub. 07/06/2006 numac 2006035816 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed sluiten houdende de oprichting van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten0;

Gelet op het decreet van 28 april 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006035835 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken sluiten houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, artikel 3;

Gelet op het decreet van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036190 bron vlaamse overheid Decreet tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden sluiten tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 3;

Gelet op het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036323 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen sluiten houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, artikel 3;

Gelet op het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten0 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, artikel 93;

Gelet op het decreet van 16 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten1 tot oprichting van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen, artikel 3;

Gelet op het decreet van 29 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten3 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007, artikel 21;

Gelet op het decreet van 6 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten2 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, artikel 3;

Gelet op het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten4 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, artikel 2;

Gelet op het decreet van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten5 inzake bijzondere jeugdbijstand, artikel 54;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten6 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem, artikel 4 en 37;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten7 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 maart 2009;

Gelet op advies 46.256/3 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap sluiten7 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wordt hoofdstuk III. Oprichting van de Vlaamse ministeries en departementen en indeling van de agentschappen per beleidsdomein, dat bestaat uit artikel 17 tot en met 29, vervangen door wat volgt : « HOOFDSTUK III. - Oprichting van de Vlaamse ministeries en departementen en indeling van de agentschappen en strategische adviesraden per beleidsdomein

Art. 17.§ 1. Voor het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid wordt het Vlaams ministerie met de naam "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en twee agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° Studiedienst van de Vlaamse Regering;2° Interne Audit van de Vlaamse Administratie. § 2. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid behoren, zijn : 1° Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen;2° de Rand. § 3. De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid behoort, is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, onverminderd de opdrachten van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen als strategische adviesraad voor andere beleidsdomeinen en beleidsvelden.

Art. 18.§ 1. Voor het beleidsdomein Bestuurszaken wordt het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en drie agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° Agentschap voor Overheidspersoneel;2° Agentschap voor Facilitair Management;3° Agentschap voor Binnenlands Bestuur. § 2. Het agentschap met rechtspersoonlijkheid dat tot het beleidsdomein Bestuurszaken behoort, is Jobpunt Vlaanderen. § 3. De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Bestuurszaken behoort, is de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.

Art. 19.§ 1. Voor het beleidsdomein Financiën en Begroting wordt het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en twee agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° Vlaamse Belastingdienst;2° Centrale Accounting. § 2. Het agentschap met rechtspersoonlijkheid dat tot het beleidsdomein Financiën en Begroting behoort, is het Vlaams Toekomstfonds.

Art. 20.§ 1. Voor het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen wordt het Vlaams ministerie Internationaal Vlaanderen opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en het agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking. § 2. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen behoren zijn : 1° het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen;2° Toerisme Vlaanderen. § 3. De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen behoort, is de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen.

Art. 21.§ 1. Voor het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie wordt het Vlaams ministerie van Economie, Wetenschap en Innovatie opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en het agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Ondernemen. § 2. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein economie, wetenschap en innovatie behoren, zijn : 1° Participatiemaatschappij Vlaanderen;2° Limburgse Reconversiemaatschappij;3° Vlaamse Participatiemaatschappij;4° Herculesstichting.

Art. 22.§ 1. Voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en drie agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° Agentschap voor Onderwijscommunicatie;2° Agentschap voor Onderwijsdiensten;3° Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen. § 2. Het agentschap met rechtspersoonlijkheid dat tot het beleidsdomein Onderwijs en Vorming behoort, is het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. § 3. De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Onderwijs en Vorming behoort, is de Vlaamse Onderwijsraad.

Art. 23.§ 1. Voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en drie agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° Zorg en Gezondheid;2° Jongerenwelzijn;3° Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. § 2. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren, zijn : 1° Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel;2° Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem;3° Kind en Gezin;4° Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;5° Vlaams Zorgfonds;6° Fonds Jongerenwelzijn;7° Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. § 3. De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoort, is de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid.

Art. 24.§ 1. Voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en drie agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° Kunsten en Erfgoed;2° Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen;3° Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. § 2. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media behoren, zijn : 1° Bloso;2° Vlaamse Regulator voor de Media. § 3. De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media behoort, is de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Art. 25.§ 1. Voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie wordt het Vlaams ministerie van Werk en Sociale Economie opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en het agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. § 2. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie behoren, zijn : 1° Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;2° Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;3° ESF-Agentschap.

Art. 26.§ 1. Voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij wordt het Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en twee agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° Agentschap voor Landbouw en Visserij;2° Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. § 2. Het agentschap met rechtspersoonlijkheid dat tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij behoort, is het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. § 3. De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij behoort, is de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij.

Art. 27.§ 1. Voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie wordt het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en drie agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° Vlaams Energieagentschap;2° Agentschap voor Natuur en Bos;3° Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. § 2. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie behoren, zijn : 1° Vlaamse Milieumaatschappij;2° Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;3° Vlaamse Landmaatschappij;4° Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. § 3. De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie behoort, is de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.

Art. 28.§ 1. Voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken wordt het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en twee agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° Agentschap Wegen en Verkeer;2° Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. § 2. De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken behoren, zijn : 1° Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn;2° De Scheepvaart;3° Waterwegen en Zeekanaal;4° Fonds Stationsomgevingen;5° Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge;6° Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem. § 3. De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken behoort, is de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.

Art. 29.§ 1. Voor het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed wordt het Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement en vier agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid : 1° RO-Vlaanderen;2° Wonen-Vlaanderen;3° Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;4° Inspectie RWO. § 2. Het agentschap met rechtspersoonlijkheid dat tot het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed behoort, is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. § 3. De strategische adviesraden die tot het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed behoren zijn : 1° Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed;2° Vlaamse Woonraad.»

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor de coördinatie van de werking van het Vlaams overheidsapparaat, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 april 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^