Etaamb.openjustice.be
Decreet van 30 april 2004
gepubliceerd op 29 juni 2004

Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035972
pub.
29/06/2004
prom.
30/04/2004
ELI
eli/decreet/2004/04/30/2004035972/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2004. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 3° worden na de woorden "op een professionele wijze", de woorden "produceert of laat produceren en" ingevoegd;2° in 4° worden na het woord "buitenland" de woorden "te presenteren en" ingevoegd;3° in 8° wordt het woord "riskant" vervangen door het woord "moeilijk";4° 9° wordt vervangen door wat volgt : « 9° reisbeurs : een bijdrage in de kosten van een binnen een bepaalde termijn te ondernemen reis die leidt tot publicatie of promotie van of reflectie over een literair werk;».

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt de eerste zin vervangen door wat volgt : « Binnen de perken van de begroting, vastgesteld bij decreet, ondersteunt het VFL de Nederlandstalige letteren door subsidies toe te kennen of projecten en initiatieven te financieren.»; 2° aan § 2 wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « Behoudens bezwaar van een der partijen wordt de beheersovereenkomst verlengd.»

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.Het VFL heeft tot doel de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord te ondersteunen en daardoor bij te dragen tot de verbetering van de sociaal-economische positie van de auteurs en de vertalers. »; 2° in § 2 wordt een 11°bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 11°bis projecten financieren of initiatieven nemen die bijdragen tot de interesse voor en de ontwikkeling van de Nederlandstalige literatuur;».

Art. 5.Artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 6.Het VFL bestaat uit de volgende bestuurs- en adviesorganen : 1° het Fondsbestuur;2° het Dagelijks Bestuur;3° het Beslissingscollege;4° de Adviescommissies;5° de Beroepscommissie;6° het secretariaat geleid door een directeur. De organen van het VFL bestaan voor maximaal twee derde uit leden van hetzelfde geslacht. »

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1, 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° de benoeming en het ontslag van de directeur;»; 2° § 1, 5° wordt vervangen door wat volgt : « 5° de benoeming en het ontslag van de leden van het Beslissingscollege, de Adviescommissies en de Beroepscommissie;»; 3° § 1, 6° wordt opgeheven;4° in § 1, 7° worden de woorden "de Raad van Deskundigen" vervangen door de woorden "het Beslissingscollege en de Beroepscommissie";5° § 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Het Fondsbestuur bestaat uit minstens negen leden met literaire kennis en bestuurlijke ervaring. De leden van het Fondsbestuur worden benoemd voor vier jaar. Hun mandaat kan eenmaal worden verlengd. Een tussentijds benoemd bestuurslid heeft eveneens een mandaat van vier jaar, dat eenmaal kan worden verlengd. »; 6° § 6 wordt vervangen door wat volgt : « § 6.Bij de aanwijzing van nieuwe leden streeft het zittende Fondsbestuur naar een evenwichtige samenstelling wat de competenties van de leden op financieel, juridisch en literair gebied betreft. »; 7° de §§ 7, 8, 10 en 11 worden opgeheven;8° een § 12bis wordt ingevoegd, die luidt als volgt : « § 12bis.Op vraag van het Fondsbestuur kunnen de voorzitters van de Adviescommissies, het Beslissingscollege of de Beroepscommissie de vergaderingen van het Fondsbestuur bijwonen met raadgevende stem. »

Art. 7.Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 8.De voorzitter, de ondervoorzitter, een lid dat het Fondsbestuur onder zijn leden heeft aangewezen en de directeur vormen het dagelijks bestuur.

Het Dagelijks Bestuur heeft, onder de controle en het toezicht van het Fondsbestuur, de leiding over het dagelijks beheer. Dat houdt onder meer de aanstelling in van het personeel van het secretariaat, met uitzondering van de directeur. Het Dagelijks Bestuur heeft ten aanzien van het Fondsbestuur een voorbereidende en uitvoerende opdracht. »

Art. 8.In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 4 wordt de volgende zinsnede toegevoegd : « en een brede culturele en literaire interesse hebben.»; 2° § 5 wordt vervangen door wat volgt : « § 5.Het Dagelijks Bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden van het secretariaat met uitzondering van de directeur, en bepaalt contractueel de voorwaarden en regelen van hun aanstelling. De aanwerving van het personeel gebeurt op basis van een objectieve procedure. »

Art. 9.Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 10.Het Beslissingscollege van het VFL is bevoegd inzake de beoordeling van de subsidieaanvragen. Het Beslissingscollege maakt de besluiten in dat verband ter uitvoering over aan het Fondsbestuur.

Het Beslissingscollege bestaat uit de voorzitters van de Adviescommissies, aan wie een voorzitter wordt toegevoegd die geen deel uitmaakt van een van de bestuurs-, beslissings- of adviesorganen van het VFL. De voorzitter is deskundig op literair vlak.

De voorzitter en de leden van het Beslissingscollege worden benoemd en ontslagen door het Fondsbestuur. De voorzitter en de leden van het Beslissingscollege hebben een mandaat van 4 jaar dat niet verlengd kan worden.

Het lidmaatschap van het Beslissingscollege is onverenigbaar met een ambt of mandaat dat via openbare verkiezing toegankelijk is. »

Art. 10.In hetzelfde decreet wordt een artikel 10bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 10bis.De Beroepscommissie is bevoegd inzake inhoudelijke bezwaren tegen de besluiten van het Beslissingscollege. Zij bestaat uit vier leden en een voorzitter, die deskundig zijn op literair vlak en die geen deel uitmaken van de beslissings-, bestuurs-, of adviesorganen van het VFL. Zij worden door het Fondsbestuur voor vier jaar benoemd. Hun mandaat kan niet worden verlengd.

Het lidmaatschap van de Beroepscommissie is onverenigbaar met een ambt of mandaat dat via openbare verkiezing toegankelijk is. »

Art. 11.In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.Een Adviescommissie van het VFL bestaat uit ten minste vier leden : a) een voorzitter die deel uitmaakt van het Beslissingscollege;b) gewone leden benoemd door het Fondsbestuur voor een termijn van vier jaar, die niet verlengd kan worden;c) een lid van het secretariaat zonder stemrecht.»; 2° § 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.De Adviescommissies verlenen aan het Beslissingscollege adviezen over afgebakende materies die betrekking hebben op de verschillende taken van het VFL, beschreven in artikel 5. »; 3° § 3 wordt opgeheven;4° in § 4 wordt het woord "Bijzondere" geschrapt;5° § 5 wordt vervangen door wat volgt : « § 5.Het Fondsbestuur beslist over het aantal commissies en de daarin behandelde materies. »; 6° een § 6 wordt toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6.De leden van de adviescommissies zijn auteur, vertaler, criticus/essayist, academicus, uitgever of bestuurslid van een literaire vereniging. ».

Art. 12.In artikel 12 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De besluiten van het Fondsbestuur, het Beslissingscollege, de Adviescommissies en de Beroepscommissie worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitters hebben een beslissende stem bij staking van stemmen. »; 2° § 2 wordt opgeheven;3° § 6 wordt vervangen door wat volgt : « § 6.De leden van het Fondsbestuur, het Beslissingscollege, de Beroepscommissie en de Adviescommissies worden voor hun werkzaamheden vergoed. De vergoeding wordt vastgesteld door het Fondsbestuur tijdens de eerste vergadering van het kalenderjaar. »; 4° in § 7 worden na het woord "bestuurs-" de woorden, "beslissings-, beroeps-" toegevoegd.

Art. 13.Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 14 van hetzelfde decreet wordt § 1 vervangen door wat volgt : « § 1. Het Dagelijks Bestuur maakt, mede op basis van het Huishoudelijk Reglement, praktische afspraken met het Beslissingscollege, de Adviescommissies, de Beroepscommissie en het secretariaat om een efficiënte werking te garanderen. »

Art. 15.Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 15.§ 1. De indiening, beoordeling en honorering van subsidieaanvragen verlopen op basis van de volgende procedure.

De aanvraag wordt ingediend bij het VFL. Het secretariaat toetst de aanvraag aan de formele criteria en verwijst de aanvraag naar een van de Adviescommissies, die er advies over uitbrengt. Het Beslissingscollege besluit tot het al dan niet honoreren van de subsidieaanvraag, rekening houdend met het advies van de bevoegde Adviescommissie. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van het gemotiveerde besluit van het Beslissingscollege. De aanvrager kan tegen dat besluit een inhoudelijk bezwaar indienen bij de Beroepscommissie. De aanvrager dient daartoe een gemotiveerd bezwaarschrift in bij het VFL. De aanvrager heeft het recht om gehoord te worden door de Beroepscommissie. De Beroepscommissie beslist ten gronde over het inhoudelijke bezwaar. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van het gemotiveerde besluit van de Beroepscommissie.

De aanvrager kan voor inbreuken van formele of procedurele aard beroep instellen tegen het besluit van het Beslissingscollege of van de VFL-Beroepscommissie bij de Adviserende Beroepscommissie voor culturele aangelegenheden. Die commissie brengt haar advies uit bij het Fondsbestuur. Indien het beroep gegrond wordt verklaard, wordt het aanvraagdossier opnieuw verwezen naar het Beslissingscollege of de Beroepscommissie voor het nemen van een eindbesluit.

Het Fondsbestuur controleert of de eindbesluiten van het Beslissingscollege of de Beroepscommissie conform zijn aan de beheersovereenkomst, de jaarlijkse begroting, het jaarlijkse actieplan en het meerjarenplan. Indien die controle geen onoverkomelijke tegenspraken aan het licht brengt, bekrachtigt het Fondsbestuur de eindbesluiten en brengt ze ten uitvoer. § 2. De toekenning van subsidies door het VFL is gebonden aan bepaalde formele en inhoudelijke criteria. Het Fondsbestuur bepaalt in ieder geval formele en inhoudelijke criteria met betrekking tot de datum van indiening van de aanvraagdossiers, het taalgebruik, de individuele subsidies, de werkbeurzen, de tijdschriftsubsidies, de projectsubsidies, reisbeurzen en stimuleringsbeurzen en met betrekking tot subsidies aan literaire lezingen en evenementen.

Het Beslissingscollege kan te allen tijde aan het Fondsbestuur voorstellen om supplementaire criteria op te leggen en/of bestaande criteria te wijzigen. De vigerende criteria worden door het Fondsbestuur vastgelegd in bijzondere regelingen, die kunnen worden geconsulteerd op de website van het VFL. Ze worden op eenvoudig verzoek naar iedere aanvrager gestuurd. Deze regelingen kunnen voor elk nieuw subsidiejaar worden gewijzigd. »

Art. 16.In artikel 16 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.De subsidieaanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het gemotiveerde besluit van het VFL. »; 2° § 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.Subsidieaanvragen die bij het VFL worden ingediend door de Voorzitter of de leden van de Adviescommissies worden uitsluitend behandeld door andere Adviescommissies dan diegene waarvan de subsidieaanvrager in kwestie zelf deel uitmaakt. »; 3° § 4 wordt vervangen door wat volgt : « § 4.De leden van de bestuurs-, beslissings- en adviesorganen van het VFL nemen niet deel aan de bespreking en zijn niet stemgerechtigd wanneer er een dossier op de agenda staat waarbij ze zelf rechtstreeks belang hebben. »; 4° § 5 wordt vervangen door wat volgt : « § 5.Het Huishoudelijk Reglement, opgesteld door het Fondsbestuur, waaraan alle werkzaamheden binnen het VFL onderworpen zijn, kan te allen tijde worden herzien. Het Reglement is echter nergens in tegenspraak met dit decreet en met de uitvoeringsbesluiten ervan, noch naar de letter, noch naar de geest. »

Art. 17.In artikel 17 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 wordt het woord "toestemming" vervangen door de woorden "schriftelijke toestemming";2° § 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.De vertegenwoordiger van de Vlaamse regering (de regeringscommissaris) en het Dagelijks Bestuur zien er op toe dat de werkingskosten en de personeelskosten van het VFL in redelijke verhouding staan tot de kredieten die door het Vlaams Parlement zijn vastgesteld in de algemene uitgavenbegroting. De norm die dient gerespecteerd te worden zal in de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en het Vlaams Fonds voor de Letteren worden bepaald.

Deze norm zal afhankelijk zijn van het takenpakket van het VFL en van het werkvolume hieraan verbonden. »; 3° § 4 wordt vervangen door wat volgt : « § 4.Het VFL mag een reservefonds aanleggen dat jaarlijks mag gespijsd worden met een maximum toegelaten bedrag van 10 % van de jaarlijkse dotatie en dit bedrag zal uitdrukkelijk op de uitgavenzijde van de begroting van het VFL worden ingeschreven. Deze gelden kunnen in de volgende begrotingsjaren door onttrekking aan het reservefonds worden bestemd voor nieuwe projecten of uitgaven. ».

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 30 april 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken : Voorstel van decreet, 2143 - nr. 1. - Verslag, 2143 - nr. 2. - Amendementen, 2143 - nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2143 - nr. 4.

Handelingen : Bespreking en aanneming : vergaderingen van 21 april 2004.

^