Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004003270 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende invoering van de wederzijdse bijstand op het gebied van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten in het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen type wet prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004009428 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004 is machtiging verleend : aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en(...) de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de gen(...) type wet prom. 14/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004009448 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een **** ten aanzien van buitenlandse **** die in België voor het publiek vertoond worden type wet prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 3 december 2003 en in uitvoering van artikel 22,4 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35bis, § 1, van de nomenclatuur (...) type wet prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 25 mei 2004 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 25 van de nomenclatuur van de geneesk(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004003272 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2004 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken type koninklijk besluit prom. 17/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004011260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin Belgi rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten, betreffende de oprichting van een vormingscomité en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de oprichting van een vormingscomité en risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar in uitvoering van artikel 15, § 1, van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het halftijds brugpensioen in uitvoering van artikel 13, § 2 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen in uitvoering van artikel 15, § 2, van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststelling van de methodes van voorafgaande informatie in geval van sluiting van ondernemingen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 21/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van helikopters type koninklijk besluit prom. 07/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen - aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen - aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004200809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 gesloten in uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector" betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen met als activiteit sleepdiensten type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de invoering van een regeling van brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de lineaire loonsverhoging ingevolge de sectorale programmatie voor de jaren 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststellingen van de bijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de houthandel" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2003 betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag aan het bediendenpersoneel type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen" voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende een aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 1994 houdende toekenning van een eindejaarstoelage (1) type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2003 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van speciale autobusdiensten type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de invoering van een regeling van brugpensioen voor werknemers die hebben gewerkt in een arbeidsregeling met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de tussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vervoerskosten in uitvoering van artikel 19 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het beheer van gebouwen" type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1991 tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot toekenning van een eindejaarspremie aan het bediendenpersoneel type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de invoering van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen erkend door het "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 30/01/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004036003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de formulieren in verband met de zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 23/12/2003 pub. 29/06/2004 numac 2004202025 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 15, eerste en derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector en van andere wetsbepalingen

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004201607 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 91/2004 van 19 mei 2004 Rolnummer 2711 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 40, 67 en 68, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals aangevuld respectievelijk bij de artikele Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004201631 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 97/2004 van 26 mei 2004 Rolnummer 2781 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 77, § 1, van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004201884 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 101/2004 van 9 juni 2004 Rolnummer 2736 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 408 van de programmawet van 24 december 2002 (regularisatie van de belastbare bezoldigingen en vergoedingen van persone(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004201912 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 48/2004 van 24 maart 2004 Rolnummers 2630 en 2631 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 59, § 2, 2°, a),van de herstelwet van 31 juli 1984, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Arbitrageho samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Martens, M. Bossuyt, E. D(...) type arrest prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004201913 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 51/2004 van 24 maart 2004 Rolnummer 2697 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 550bis van het Strafwetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Gent. Het Arbitragehof, samengesteld uit d wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004201915 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 53/2004 van 24 maart 2004 Rolnummer 2723 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de beslagrechter te Leuven. Het Arbitragehof, samenge wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004201914 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 52/2004 van 24 maart 2004 Rolnummers 2719 en 2720 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 12bis, § 4, derde lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door het Hof van Beroep te Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

decreet

type decreet prom. 12/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de rechten en plichten van de kinderverzorgers en houdende diverse bepalingen betreffende de valorisatie van de dagen gepresteerd door het niet-statutair personeel van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 28/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten type decreet prom. 19/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de onderhandeling in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004035972 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren type decreet prom. 30/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004035979 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leidend ambtenaar van het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de vergoedingen toegekend aan de commissaris van de Regering van de Franse Gemeenschap bij het Consortium voor de bekrachtiging van de bevoegdheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de vergoedingen toegekend aan de commissaris van de Regering van de Franse Gemeenschap bij het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende uitvoering van artikel 26 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004201990 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vervanging van leden van de subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers en Namen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004202013 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het bedrag van de presentiegelden en de vergoedingen die toegekend worden aan de leden van de Waalse en de territoriale commissies die de inrichtende machten van de onderwijsinstellingen en de oudersorganisaties vertegenwoordigen en van de toekenningsvoorwaarden daarvan type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004202024 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 tot benoeming van de leden van het begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004202023 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leidend ambtenaar van het "Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004202026 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de werving van de contractuele personeelsleden van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" en hun administratieve en geldelijke toestand type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004202027 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende het statuut van de personeelsleden van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004201930 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 mei 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 mei 2004, heef Die zaak is ingeschreven onder nummer 3003 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004009449 bron federale overheidsdienst justitie Huishoudelijk reglement van het Directiecomité. - Hoofdstuk IV : Bijzondere bepalingen betreffende benoemingen en bevorderingen Art. 23bis § 1. De directeur-generaal of de directeur van de Stafdienst of de leidend ambtenaar van een entitei § 2. Het Directiecomité onderzoekt de gevoerde procedure alsmede de aanvaardbaarheid van de ka(...)

document

type document prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 04/0042 : Essent Belgium N.V./Ville de Wavre - Régie de l'Electricité de la Ville de Wavre Op 21 juni 2004 ontving de Raad voor de Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de elektriciteitslevering a(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004018084 bron wetgevende kamers - senaat SENAAT Samenstelling van een **** van kamerbewaarders-autobestuurders De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van kamerbewaarders-autobestuurder(...) ****. **** : 1. burger zijn van de **** ****; 2. de burgerlijke en politiek(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004020067 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Woensdag 30 juni 2004, om 15 uur Installatie van de Verenigde Vergadering. (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004020068 bron brusselse hoofdstedelijke raad Plenaire vergadering Agenda Dinsdag 29 juni 2004, om 15 uur 1. Geldigverklaring van de kiesverrichtingen. 2. Onderzoek van de geloofsbrieven door iedere taalgroep. 3. Instal(...) 4. Installatie en eedaflegging van leden van de Raad ter vervanging van de ministers en staatssecre(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004002069 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004, wordt Mevr. Katrien A.F. Brysse, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van selectieadviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Selectiebureau van d Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004, wordt Mevr. Bénédicte C.J. Roebben, tot rijksambtenaar (...)

document

type document prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004201635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoemingen van de leden van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 mei 2004, dat in werking treedt de dag waarop het worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven : type document prom. -- pub. 29/06/2004 numac 2004201770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoemingen van de leden van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk Bij besluit van de Directeur-generaal van 27 mei 2004, dat in werking treedt de dag waarop het in he worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk : 1. (...)
^