Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004003217 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de verhuis FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de verhuis van het Secretariaat en de Beleidscellen van de Minister van Werk en Pensioenen en het Secretariaat en de Beleidscel van de Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het Werk type koninklijk besluit prom. 30/04/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector type koninklijk besluit prom. 30/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen belast zijn

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2003 houdende verbod van het op de markt brengen van speelgoed van het type elastische jojo dat een bal gevuld met vloeistof omvat type ministerieel besluit prom. 30/04/2004 pub. 07/12/2004 numac 2004203599 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de terreinen gelegen op het grondgebied van de gemeente Moeskroen met als naam « zone Portemont, Compasstraat » voor de industriële bedrijvigheid bestemd worden

decreet

type decreet prom. 30/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004035776 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin type decreet prom. 30/04/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035824 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg type decreet prom. 30/04/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035866 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel « Strategische adviesraad » en tot wijziging van diverse andere decreten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035797 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de plechtige verklaring, het Protocol houdende wijziging van de gecoördineerde overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, het Protocol houdende intrekking van het bijzonder Protocol tussen België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de landbouw van 29 januari 1963, en de Slotakte, ondertekend in Brussel op 18 december 2002 type decreet prom. 30/04/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035868 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Maasverdrag, ondertekend te Gent op 3 december 2002 type decreet prom. 30/04/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035869 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Scheldeverdrag, ondertekend te Gent op 3 december 2002 type decreet prom. 30/04/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035871 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen type decreet prom. 30/04/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035883 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Vlaamse regering, de Regering van de Franse Gemeenschap en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek, anderzijds, inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen, ondertekend in Brussel op 16 september 2002 type decreet prom. 30/04/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035885 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035886 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging en van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen type decreet prom. 30/04/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035884 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering type decreet prom. 30/04/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004035951 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer type decreet prom. 30/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004035972 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren type decreet prom. 30/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004035979 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 30/04/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036114 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Handvest van de werkzoekende type decreet prom. 30/04/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen type decreet prom. 30/04/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn type decreet prom. 30/04/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004036403 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van de binnenlandse en interlandelijke adoptie van kinderen type decreet prom. 30/04/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004036500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen type decreet prom. 30/04/2004 pub. 26/11/2004 numac 2004036712 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035803 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het vakantiegeld van de burgemeesters en schepenen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035907 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004035941 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de adviescheques type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004036052 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004036113 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036131 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet op programma 24.60, basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17 "Provisie voor het economisch relancebeleid" voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036136 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17 "Provisie voor het economisch relancebeleid" voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036218 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot registratie van het Vesalius-College als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004036597 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 08/11/2004 numac 2004036646 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende structuurwijzigingen in het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036650 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036681 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004036713 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de eerste, tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201748 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het vijfjarenplan voor gezondheidspromotie 2004-2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2004 pub. 12/08/2004 numac 2004202106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model en de inhoud van het jaarverslag, met toepassing van de decreten van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school en van 16 mei 2002 betreffende de gezondheidspromotie in het hoger onderwijs buiten de universiteiten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004000263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de gemeentebesturen met betrekking tot het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen type omzendbrief prom. 30/04/2004 pub. 17/05/2004 numac 2004000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de onderdanen van de nieuwe lid-Staten van de Europese Unie, met name : Cyprus, Malta, de Tsjechische Republiek, Slovakije, Letland, Slovenië, Polen, Hongarije, Litouwen en Estland, en van hun familieleden, vanaf 1 mei 2004, met name voor de overgangsperiode die door het Toetredingsverdrag wordt voorzien type omzendbrief prom. 30/04/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de onderdanen van de nieuwe lid-Staten van de Europese Unie, met name : Cyprus, Malta, de Tsjechische Republiek, Slovakije, Letland, Slovenië, Polen, Hongarije, Litouwen en Estland, en van hun familieleden, vanaf 1 mei 2004, met name voor de overgangsperiode die door het Toetredingsverdrag wordt voorzien. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 30/04/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de gemeentebesturen met betrekking tot het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. - **** vertaling

erratum

type erratum prom. 30/04/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004022828 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Antwerpen. - Erratum type erratum prom. 30/04/2004 pub. 06/03/2009 numac 2009031106 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet met betrekking tot de sociale samenhang. - Erratum

document

type document prom. 30/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004201284 bron ministerie van het waalse gewest Ontwerp van sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de staalindustrie betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van de specifieke broeikasgasemissies tegen 2010
^