Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009009357 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties te verbieden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Grootofficier De heren : DAMSEAUX Jean-Claude, Nicolas, Hubert, Griffier bij het Waals Parlement, GEUS Jean-Claude, Kamervoorzitter bij de Raad van State, met ingang van 8 april 2006; HANOTIAU M(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Paleis Bij koninklijk besluit van 19 januari 2009 worden de Gouden Palmen in de Kroonorde verleend aan : De heren : HELLINCKX René, eerste gekwalificeerd onderhoudsman op het Hof; KEPPENS Jean, gekwalificeerd onderhou Zij nemen vanaf de datum van het besluit hun rang in de Orde in. Bij koninklijke besluiten van 2(...) type koninklijk besluit prom. 17/10/2003 pub. 02/06/2009 numac 2009000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009009378 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, dat in werking treedt op 30 juni 2009, is de heer Hegmans, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste geste Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eersha(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009009380 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 is de heer Hegmans, J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009009379 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 mei 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Bael, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris te standplaa Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 12(...) type koninklijk besluit prom. 14/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009011230 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging. van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie als toezichthoudende instantie voor de federale maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen te innen voor het toekennen, vernieuwen en uitbreiden van de erkenning als technische dienst voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd type koninklijk besluit prom. 18/05/2008 pub. 02/06/2009 numac 2009014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake personen- en wegvervoer type koninklijk besluit prom. 08/02/2007 pub. 02/06/2009 numac 2009014117 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake personen- en wegvervoer type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 02/06/2009 numac 2009014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake personen- en wegvervoer type koninklijk besluit prom. 12/12/2008 pub. 02/06/2009 numac 2009014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake personen- en wegvervoer type koninklijk besluit prom. 08/02/2007 pub. 02/06/2009 numac 2009014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake personen- en wegvervoer type koninklijk besluit prom. 12/12/2008 pub. 02/06/2009 numac 2009014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake personen- en wegvervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 28 april 2009 wordt de heer Frank Durinckx aangesteld in de functie van directeur-generaal van het directoraat-generaal « Luchtvaart » van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009022285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij koninklijk besluit van 11 mei 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt e(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009022286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij koninklijk besluit van 11 mei 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt e(...) type koninklijk besluit prom. 30/03/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009022287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Hoofdstuk III, Afdeling 4, van de wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling type koninklijk besluit prom. 30/03/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009022288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de beroepsherscholing betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009024176 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt het mandaat van de heer Guy Temmerman als houder van een managementfunctie -2 van Directeur bij het Directoraat-generaal Controle van het Federaal Agentschap Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 19/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009024177 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 9 april 2009 wordt, met ingang van 1 december 2009, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur-generaal verleend aan de heer Lecomte, Luc, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009031278 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij arrest nr. 189.121 van 8 april 2009, heeft de Raad van Staat, afdeling bestuursrechtspraak, VIIIste kamer vernietigd het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031280 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202360 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2006 pub. 02/06/2009 numac 2009029298 bron ministerie van de franse gemeenschap - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor de programma's van het gespecialiseerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de gezamenlijke bijkomende masters ingevoerd bij wijze van proef vanaf het academiejaar 2009-2010 voor een periode van vijf jaar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1989 betreffende de « Bibliothèque publique principale du Brabant wallon » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2008 pub. 02/06/2009 numac 2009029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Bekendheidscommissie voor het architectuuronderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende overheveling van de personeelsleden van het « Commissariat général aux Relations internationales » naar « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009029306 bron ministerie van de franse gemeenschap Bekendheidscommissie voor het architectuuronderwijs. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 februari 2009 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2008 houdende benoe

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009031275 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de inspecteur-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, belast met het commercieel beleid Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 w Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring worden aangetekend dat moet worden gerich(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009031277 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de inspecteur-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, belast met het afvalverwerkingsbeleid Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 20 Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring worden aangetekend dat moet worden gerich(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het rapporteren van afname- en productiegegevens door de beheerders van de aardgas- en elektriciteitsnetten, de brandstofleveranciers, de exploitanten van warmtekracht-, hernieuwbare-energie- en zelfopwekkingsinstallaties type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202338 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "SA Sofipole" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202358 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009003197 bron nationale bank van belgie Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België Het Directiecomité delegeert haar bevoegdheid tot het goedkeuren van de nieuwe bijlagen bij en wijzigingen aan de bestaande bijlagen bij het reglement van het effectenvereffeningsstels Het Directiecomité delegeert haar bevoegdheid tot het ondertekenen van de overeenkomsten van dienst(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009003198 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen . - Bericht van overdracht van portefeuilles van hypothecaire kredieten (artikel 53 van (...) Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het directiecomité van de Commissie v(...) type bericht prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009018207 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Namen heeft de Raad van State verzocht om de niet Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2009. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009018206 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Andenne heeft de Raad van State verzocht om de ni Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2009. Deze zaak is ing(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009015079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 2) Protocol tot wijzigi(...) Op 31 maart 2009 werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en On(...)

erratum

type erratum prom. 05/12/2008 pub. 02/06/2009 numac 2009029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles International ». - Erratum

document

type document prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009202413 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertaler-revisor Nederlands-Frans. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige vertaler-revisor Nederlands-Frans (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08865) werd afgesloten op 25(...) Er zijn 21 geslaagden. type document prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009202414 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertaler-revisor Nederlands-Frans. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertaler-revisor Nederlands-Frans (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08865) werd afgesl(...) Er zijn 18 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009009371 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, wordt de heer Paul Carton de Tournai, met ingang van 1 november 2008, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij koninklijk besluit van 11 mei 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2009, wordt eer(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009202197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming tot stagedoend technisch deskundige bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 29 april 2009, wordt Mevr. Van (...) Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009009381 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen -werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1 Nederlandstalige ; - plaatsvervangen(...) Deze plaats vervangt een plaats gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2009; - (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009009382 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een management assistent (graad administratief deskundige - niveau ****) Het **** voor gerechtelijke opleiding zal eerlang overgaan tot de aanwerving van een management assistent (****/****) (graad administratief deskundige (...) De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis van een terbeschikkingstelling in (...) type aanwerving prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009009383 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een ****-deskundige (niveau ****) **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal eerlang overgaan tot de aanwerving van een ****-deskundige (****/****) (niveau ****). De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis va(...) ****. **** **** kandidaten moeten: 1)**** zijn of burger van een andere **** die ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 02/06/2009 numac 2009018212 bron wetgevende kamers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van tweetalige secretarissen De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van ****(...) ****. **** **** kandidaten moeten : 1°burger zijn van de **** ****;
^