Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 juli 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015003253 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit - 38 betrekkingen waaraan de functie is verbonden van Adviseur - Ontvanger (functieclassificatie : (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015003254 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de centrale diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statu 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur - Coördinator (functieclassificatie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015003258 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de buitendiensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur-generaal douane en accijnzen - Gewe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015003257 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de centrale diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur-generaal - Forensische audit (funct(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015003259 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A5 - Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statu 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur-generaal - Studiedienst (functiecla(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015011275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning Een koninklijk besluit van 29 juni 2015 verleent een wegvergunning met index 235/52749 aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, voor het verplaatsen, het vervangen, het aanleggen en het ex type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015, dat in werking treedt op 1 december 2015, wordt aan de heer Pierre DE LANGHE eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met de titel van attaché. Hij wordt gemachtigd a type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015022250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot uitvoering van artikel 35, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015009327 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 29/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma SAGREX N.V. aan de firma CIMENTERIES C.B.R. CEMENTBEDRIJVEN N.V. type ministerieel besluit prom. 27/03/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 05/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035868 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden inzake artikel 52, § 1, 4° van het Kunstendecreet van 2 april 2004 aan het hoofd van de entiteit die bevoegd is voor de uitvoering van het Kunstendecreet type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203150 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 05/05/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203149 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen programma's 02, 04 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen, ingesteld bij artikel 4, 1) van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type ministerieel besluit prom. 19/05/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203151 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 20/05/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 31 en 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015203098 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 mei 2015 in zake Serge Van Damme en Elsje Putteman tegen Arseen Lapauw, Godelieve Geerardijn en Dominique Verhaeghe, waarvan de expeditie ter griffi « Schendt het artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet, (...)

decreet

type decreet prom. 03/07/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035875 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader van de instellingsreview 2015-2017 hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035860 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de Toets Nieuwe Opleiding 2015-2021 in het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015035861 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het kader voor de opleidingsaccreditatie 2015-2021 in het hoger onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015003256 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de centrale diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van art - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur-generaal - Juridisch advies (functiecla(...) type bericht prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015011284 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0018 : Univeg Belgium NV en Veiling Haspengouw CVBA. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 30 juni 2015, ontving Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de verkoop van vers fruit. type bericht prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015203097 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 februari 2015 in zake R.S. en M.S., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 juni 2015, heeft de Rechtbank van eerste aanleg O « Schendt artikel 347-1 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre(...) type bericht prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015203096 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 mei 2015 in zake Eduard Gaj tegen de gemeente Opglabbeek, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 mei 2015, heeft de Arbeids « Schenden artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en artikel 38 van de Wet Eenh(...)

document

type document prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015003252 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A2 - Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP De volgende betrekkingen waaraan de titel is verbonden van attaché , worden in competitie gesteld : type document prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015003255 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de buitendiensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur Patrimoniumdocumentatie - Coördinat(...) type document prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015203262 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juridische assistenten (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG15055) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten :(...) 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma van graduaat of professionel(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015 wordt de heer Jérôme NOEL vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 april 2014 e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015022249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015 1° als vertegenwoordigers van universiteiten : - de dames GANGJI, Valérie, RENDERS, Anne en STA(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015022248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, wordt eervol ontslag uit zijn functies Bij hetzelfde besluit, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2015, wordt Mevr. DE SCHAUWER, A(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/07/2015 numac 2015031363 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . - Personeel. - Benoeming Niveau B Bij beslissing van de raad van bestuur van 30 januari 2015 wordt mevrouw Véronique COLLIGNON vast benoemd via(...) Bij beslissing van de raad van bestuur van 30 januari 2015 wordt de heer Didier LEDOCTE vast be(...)
^