Etaamb.openjustice.be
Decreet van 13 juli 2012
gepubliceerd op 24 juli 2012

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012

bron
vlaamse overheid
numac
2012035868
pub.
24/07/2012
prom.
13/07/2012
ELI
eli/decreet/2012/07/13/2012035868/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JULI 2012. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Onderwijs Afdeling 1. - Deeltijds Kunstonderwijs en Secundair Onderwijs

Art. 2.In artikel 3quater, § 4, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II worden tussen de woorden « (schooljaar 2009 - 2010) » en het woord « niet » de woorden « en voor het begrotingsjaar 2012 (schooljaar 2011-2012) » ingevoegd.

Art. 3.In artikel 20/1 van het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft worden tussen het jaartal « 2010 » en het woord « gelijk » de woorden « en voor het jaar 2012 » ingevoegd.

Art. 4.In artikel 100 van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203342 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap wordt de zin « De Vlaamse Regering bepaalt het gesubsidieerd forfaitaire bedrag evenals het subsidiebedrag per gepresteerd deelnemersuur. » vervangen door de zin « De Vlaamse Regering bepaalt jaarlijks enerzijds het maximaal aantal subsidieerbare deelnemersuren en anderzijds het gesubsidieerd forfaitaire bedrag evenals het subsidiebedrag per gepresteerd deelnemersuur. ». Afdeling 2. - Centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 5.Aan artikel 53 van het decreet van 1 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999035335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 4. In afwijking van paragraaf 2 is de verhouding (Cx-1/Cx-2) voor het begrotingsjaar 2012 gelijk aan 1. » Afdeling 3. - Hoger Onderwijs

Art. 6.Aan artikel 307sexies van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3. Het budget, vermeld in artikel 39ter van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, dat de hogeschool bedoeld in paragraaf 1 ontvangt, is beperkt tot de loonkost van de personeelsleden die op datum van de overgang effectief aangesteld of benoemd worden in de hogeschool. »

Art. 7.In artikel 38, § 1, van het decreet van 14 maart 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/03/2008 pub. 26/06/2008 numac 2008035636 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen sluiten betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen wordt het bedrag « 17.301.974,09 » vervangen door het bedrag « 17.355.041,48 ».

Art. 8.In artikel 38 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 5 vervangen door wat volgt : « § 5. In afwijking van paragraaf 4 ontvangt een hogeschool in 2012 het minimumbedrag, opgenomen in de hierna volgende kolommen, als het bedrag berekend overeenkomstig paragraaf 1 en 2 kleiner is dan dit minimumbedrag.

Instelling

HKO BUDGET 2012

AC BUDGET 2012

Arteveldehogeschool

0,00

227.025,55

Erasmushogeschool Brussel

1.036.179,04

579.774,71

Hogere Zeevaartschool

0,00

235.708,27

Artesis Hogeschool Antwerpen

1.510.071,80

2.534.526,20

Hogeschool Gent

1.350.947,85

3.938.878,09

Hogeschool Sint-Lukas Brussel

0,00

0,00

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

2.289.916,82

1.157.276,59

Hogeschool West-Vlaanderen

0,00

670.887,78

Karel de Grote-Hogeschool

582.471,22

466.959,34

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

0,00

592.636.14

Katholieke Hogeschool Kempen

0,00

636.136,92

Katholieke Hogeschool Leuven

0,00

0,00

Katholieke Hogeschool Limburg

580.573,20

463.638,81

Lessius Mechelen

0,00

852.341,37

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

0,00

1.622.876,21

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

0,00

0,00

Lessius Hogeschool

0,00

2.006.662,57

Plantijn-Hogeschool

0,00

0,00

Provinciale Hogeschool Limburg

442.398,92

580.766,30

Internationale Hogeschool Groep T

0,00

1.217.029,27

HUB-EHSAL

0,00

5.075.861,36

XIOS Hogeschool Limburg

0,00

480.025,93

Totaal

7.792.558,85

23.339.011,41


Art. 9.In hetzelfde decreet wordt een artikel 39ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 39ter.§ 1. Wanneer een centrum voor volwassenenonderwijs in academiejaar t/t+1 een geaccrediteerde opleiding, in uitvoering van artikel 57ter van het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2003 pub. 14/08/2003 numac 2003035868 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, overdraagt aan een hogeschool dan ontvangt deze instelling vanaf begrotingsjaar t hiervoor de volgende middelen : - in het jaar t : de kost van de lonen van de personeelsleden die in uitvoering van artikel 307sexies van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap een betrekking opnemen in de hogeschool met inbegrip van het gedeelte van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage dat ten laste is van de hogeschool; - in het jaar t+1 en t+2 : de totale loonkost van de personeelsleden die in uitvoering van artikel 307sexies van hetzelfde decreet in het jaar t effectief een opdracht hebben opgenomen in de hogeschool; - vanaf het jaar t+3 worden deze middelen jaarlijks met 20 % afgebouwd. De vrijgekomen middelen worden toegevoegd aan de werkingsmiddelen voor de professionele bacheloropleidingen VOWprof, zoals vastgesteld in artikel 9. § 2. In afwijking van paragraaf 1 wordt het totaal vastgelegde bedrag voor de overdracht van de bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen aan de Katholieke Hogeschool Leuven vanaf begrotingsjaar t+3 jaarlijks met 12,5 % verminderd. § 3. De bedragen berekend in begrotingsjaar t worden vanaf het begrotingsjaar t+1 geïndexeerd aan de hand van de indexformule, vermeld in artikel 9, § 5. » Afdeling 4. - Volwassenenonderwijs

Art. 10.In artikel 109 van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het bedrag « 1 euro » vervangen door het bedrag « 1,15 euro »;2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.In afwijking van paragraaf 1 wordt het inschrijvingsgeld voor een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs begrensd op 460 euro per schooljaar en voor een opleiding van het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding op 575 euro per schooljaar. »; 3° in paragraaf 4 wordt het bedrag « 0,50 euro » vervangen door het bedrag « 0,60 euro »;4° in paragraaf 5 wordt het bedrag « 0,25 euro » vervangen door het bedrag « 0,30 euro ».

Art. 11.In artikel 110 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° een vordering op de ontvangen inschrijvingsgelden van de centra voor volwassenenonderwijs.Die vordering bedraagt per 1,15 euro inschrijvingsgeld, zoals bepaald in artikel 109, § 1, voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 augustus 2013, 0,40 euro, voor het schooljaar 2013-2014 0,375 euro, en vanaf het schooljaar 2014-2015 0,35 euro; »; 2° in paragraaf 4, 1°, wordt a) vervangen door wat volgt : « a) een bedrag per lesuurcursist gegenereerd door cursisten die geen inschrijvingsgeld betalen, dat 0,75 euro bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 augustus 2013, 0,775 euro in het schooljaar 2013-2014 en 0,80 euro vanaf het schooljaar 2014-2015;»; 3° in paragraaf 4, 1°, wordt b) vervangen door wat volgt : « b) een bedrag per lesuurcursist waarvoor geen inschrijvingsgeld betaald werd op basis van artikel 109, § 2, dat 0,75 euro bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 augustus 2013, 0,775 euro in het schooljaar 2013-2014 en 0,80 euro vanaf het schooljaar 2014-2015; »; 4° in paragraaf 4, 1°, wordt c) vervangen door wat volgt : « c) een bedrag per lesuurcursist gegenereerd door cursisten die verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lesuur betalen, dat 0,45 euro bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 augustus 2013, 0,475 euro in het schooljaar 2013-2014 en 0,50 euro vanaf het schooljaar 2014-2015;»; 5° in paragraaf 4, 1°, wordt d) vervangen door wat volgt : « d) een bedrag per lesuurcursist gegenereerd door cursisten die verminderd inschrijvingsgeld van 0,60 euro per lesuur betalen, dat 0,15 euro bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 augustus 2013, 0,175 euro in het schooljaar 2012-2013 en 0,20 euro vanaf het schooljaar 2013-2014;»; 6° in paragraaf 4, 1°, e), worden de woorden « decoratieve technieken, » en het woord « mode, » opgeheven;7° in paragraaf 4, punt 2°, worden telkens na het woord « diploma » de woorden « of certificaat » opgeheven en wordt tussen de woorden « artikel 41 » en het woord « § 4 » de woorden « , § 2 en » opgeheven.

Art. 12.Aan artikel 110, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009, 9 juli 2010 en 1 juli 2011, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° de inkomsten die voortvloeien uit de financiële sancties, vermeld in artikel 118, § 2. » Afdeling 5. - Kwaliteit van het onderwijs

Art. 13.In artikel 18 van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten betreffende de kwaliteit van onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, wordt het bedrag « 1.834 euro » vervangen door het bedrag « 1.864,26 euro »; 2° in paragraaf 1, 2°, wordt het bedrag « 5.641 euro » vervangen door het bedrag « 5.734,08 euro »; 3° in paragraaf 2 wordt het bedrag « 137,50 euro » vervangen door het bedrag « 139,76 euro ». HOOFDSTUK 3. - Vlaams Klimaatfonds

Art. 14.§ 1. Er wordt een 'Vlaams Klimaatfonds' opgericht, hierna 'genoemd het Fonds'. Het Fonds is een begrotingsfonds, in de zin van artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof. § 2. Met betrekking tot de Kyotoperiode worden aan het Fonds de volgende inkomsten toegewezen : - de opbrengsten uit de veiling van emissierechten uit de toewijzingsreserve voor de eerste verbintenisperiode, zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten1 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen; - de opbrengsten van de administratieve geldboete vermeld in artikel 13.5.1. van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten. § 3. Met betrekking tot de Kyotoperiode mogen de inkomsten van het Fonds aangewend worden voor : - de uitvoering van het Vlaamse beleid inzake de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto; - alle beleidskosten die verband houden met de voorbereiding, organisatie of bijdragen in het kader van klimaatveilingen; - de in paragraaf 5 vermelde activiteiten, indien er na de eindafrekening voor de Kyotoperiode nog inkomsten resteren die niet benut werden voor deze eindafrekening. § 4. Met betrekking tot de periodes na 2012 worden aan het Fonds de volgende inkomsten toegewezen : - de opbrengsten voor Vlaanderen uit de veiling van emissierechten voor luchtvaartoperatoren vanaf 2012; - de opbrengsten voor Vlaanderen uit de veiling van emissierechten voor BKG-inrichtingen vanaf 2012, met uitzondering van deze vermeld onder paragraaf 2; - de opbrengsten van de administratieve geldboete vermeld in artikel 13.5.1. van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten. § 5. Met betrekking tot de periodes na 2012 mogen de inkomsten van het Fonds aangewend worden voor : - de uitvoering van intern Vlaams klimaatbeleid met het oog op het behalen van de Vlaamse broeikasgasemissiereductiedoelstellingen; - de uitvoering van het Vlaamse beleid inzake de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto of zoals uitgewerkt in Europese of internationale wetgeving of akkoorden; - de uitvoering van Vlaamse bijdrage(n) in het kader van de internationale steun aan ontwikkelingslanden in hun strijd tegen klimaatverandering in overeenstemming met de beslissingen van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC); - de remediëring van competitiviteitsverlies bij de Vlaamse bedrijven ten gevolge van Europees of internationaal klimaatbeleid; - alle beleidskosten die verband houden met de voorbereiding, organisatie of bijdragen in het kader van klimaatveilingen. § 6. De Vlaamse Regering beschikt over de kredieten van het Fonds voor de financiering van de onder paragraaf 3 en paragraaf 5 vermelde taken. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen aan het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten

Art. 15.In paragraaf 3 van artikel 3.2.1. van het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten worden de woorden « en haar beleid inzake de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto » opgeheven.

Art. 16.In artikel 13.5.1. van hetzelfde decreet wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De administratieve geldboete, vermeld in het eerste lid, wordt vanaf 1 januari 2014 overeenkomstig het Europese indexcijfer van de consumptieprijzen verhoogd. »

Art. 17.In artikel 13.7.1. van hetzelfde decreet worden na de woorden « vermeld in dit decreet » de volgende woorden ingevoegd « met uitzondering van de administratieve geldboete vermeld in artikel 13.5.1. » HOOFDSTUK 5. - Bossencompensatiefonds

Art. 18.Aan artikel 17, § 2, van het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, wordt de volgende zinsnede toegevoegd : « en ontvangsten van niet aangewende middelen toegekend vanuit het Fonds voor de compenserende bebossing aan de Vlaamse Landmaatschappij of aan openbare besturen, natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die bebossen. ». HOOFDSTUK 6. - Drinkwater

Art. 19.In artikel 6bis, § 2, van het decreet van 24 mei 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/05/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002035862 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluiten betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk mag geen gemeentelijke vergoeding als vermeld in artikel 16quinquies, § 1, vragen voor de lozing van grondwater dat onttrokken wordt bij bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen als vermeld in subrubriek 53.2 van de indelingslijst van titel I van het Vlarem. ». HOOFDSTUK 7. - Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen

Art. 20.Aan artikel 23 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten, worden aan het tweede lid van de eerste paragraaf een punt g) en een punt h) toegevoegd, die luiden als volgt : « g) de ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van artikel 6, artikel 31, artikel 57 en artikel 76 van de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken; h) de ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van artikel 7 en artikel 52 van de wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne. ». HOOFDSTUK 8. - Bekrachtiging van de gewijzigde verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren

Art. 21.Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten2 tot wijziging van bijlagen IV, VI en IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij wordt bekrachtigd overeenkomstig artikel 11, derde lid, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ».

Art. 22.Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten4 tot wijziging van bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij wordt bekrachtigd overeenkomstig artikel 11, derde lid, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ». HOOFDSTUK 9. - Co-existentie van genetisch gemodificeerde suikerbieten en aardappelen met conventionele suikerbieten en aardappelgewassen, en biologische suikerbieten en aardappelgewassen

Art. 23.Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten3 houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde suikerbieten met conventionele suikerbieten en biologische suikerbieten, dat het bedrag vastlegt van de verplichte bijdrage aan het Fonds voor Landbouw en Visserij voor de teelt van genetisch gemodificeerde suikerbieten, wordt bekrachtigd overeenkomstig artikel 7, § 3, van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen.

Art. 24.Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten3 houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde aardappelgewassen met conventionele aardappelgewassen en biologische aardappelgewassen, dat het bedrag vastlegt van de verplichte bijdrage aan het Fonds voor Landbouw en Visserij voor de teelt van genetisch gemodificeerde aardappelgewassen, wordt bekrachtigd overeenkomstig artikel 7, § 3, van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen. HOOFDSTUK 1 0. - Onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten

Art. 25.Aan de heer Joseph Haentjens wordt een premie van 9.367,65 euro toegekend, vastgelegd en uitbetaald voor de uitgevoerde onderhoudswerken aan het beschermd pand, gelegen Pontstraat 21 te 9300 Aalst. Deze premie wordt aangerekend op het begrotingsartikel NF0/1NF-C-2-G/WT (werking en toelagen - monumentenzorg). HOOFDSTUK 1 1. - Gewezen DAC-statuut in de sportsector

Art. 26.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor de initiatieven in de sportsector die worden gesubsidieerd voor de loonkost van de personeelsleden in een gewezen DAC-statuut een regeling vast te leggen die de mogelijkheid voorziet om de subsidie voor de werknemers die na 31 december 2002 in dienst zijn gekomen uit te laten doven. HOOFDSTUK 1 2. - Registratierechten

Art. 27.In titel I, hoofdstuk IV, afdeling 1, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt een § 4ter, bestaande uit een artikel 616, ingevoegd, die luidt als volgt : « § 4ter. Neutralisering van een aankoop onder het btw-stelsel in een keten van verrichtingen in het kader van het stelsel van meeneembare registratierechten bij aankoop van een nieuwe hoofdverblijfplaats.

Art. 616.Voor de toepassing van de artikelen van § 4bis en voor de toepassing van artikel 212bis wordt met een verrichting als bedoeld in artikel 613, eerste lid, of in artikel 212bis, eerste lid, gelijkgesteld een combinatie van twee dergelijke verrichtingen waarbij de voorlaatste aankoop van het evenredig registratierecht werd vrijgesteld van de heffing van het evenredig recht bij toepassing van artikel 159, 8°.

De verrekening of de teruggave, al naargelang het geval geschiedt alsdan rekening houdende met het wettelijk aandeel van de natuurlijke persoon in de registratierechten verschuldigd op de aankoop voorafgaand aan die welke werd gedaan met toepassing van de vrijstelling bepaald in artikel 159, 8°.

Bij een gelijkgestelde verrichting als bedoeld in het eerste lid, moet in het document dat de vraag tot toepassing van artikel 613 bevat of in het document dat het verzoek tot teruggave bevat, het afschrift van het registratierelaas en de vermelding van het wettelijk aandeel van de natuurlijke persoon in de rechten als bedoeld in artikel 614, eerste lid, 2°, en artikel 212bis, zesde lid, 2°, betrekking hebben op de aankoop voorafgaand aan die welke werd gedaan met toepassing van de vrijstelling bepaald in artikel 159, 8°.

Naast de vermeldingen vereist bij artikel 614, eerste lid, 3°, of bij artikel 212bis, zesde lid, 3°, die in het kader van een gelijkgestelde verrichting, zoals bedoeld in het eerste lid, de tweede verrichting in de combinatie betreffen, moet de natuurlijke persoon bovendien betreffende de eerste verrichting in de combinatie vermelden : 1° indien de eerste verrichting in de combinatie een verrichting is als bedoeld in artikel 613, eerste lid : a) dat hij op enig ogenblik in de periode van achttien maanden voorafgaand aan de verkoop of verdeling ervan zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad in de eerste woning in de gelijkgestelde verrichting;b) dat hij zijn hoofdverblijfplaats had gevestigd op de plaats van de woning aangekocht met toepassing van de vrijstelling van het evenredig recht binnen twee jaar na : - ofwel de datum van de registratie van het document dat tot de toepassing van de vrijstelling van de heffing van het evenredig recht op de aankoop van die woning aanleiding heeft gegeven, wanneer dat document binnen de ervoor bepaalde termijn ter registratie wordt aangeboden; - ofwel de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie, wanneer het document dat tot de toepassing van de vrijstelling van de heffing van het evenredig recht op de aankoop aanleiding heeft gegeven, werd aangeboden na het verstrijken van de daarvoor bepaalde termijn; of 2° indien de eerste verrichting in de combinatie een verrichting is als bedoeld in artikel 212bis, eerste lid : a) dat hij op enig ogenblik in de periode van achttien maanden voorafgaand aan de aankoop van de woning met toepassing van de vrijstelling van het evenredig recht, zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad in de eerste woning in de gelijkgestelde verrichting;b) dat hij zijn hoofdverblijfplaats had gevestigd op de plaats van de woning aangekocht met toepassing van de vrijstelling van het evenredig recht binnen twee jaar na : - ofwel de datum van de registratie van het document dat tot de vrijstelling van de heffing van het evenredig recht op de aankoop ervan aanleiding heeft gegeven, wanneer dat document binnen de ervoor bepaalde termijn ter registratie werd aangeboden; - ofwel de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie, wanneer het document dat tot de vrijstelling van de heffing van het evenredig recht op de aankoop ervan aanleiding heeft gegeven, werd aangeboden na het verstrijken van de daarvoor bepaalde termijn. ».

Art. 28.In artikel 212bis van hetzelfde wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen de woorden « een woning » en de woorden « waarin hij op enig ogenblik zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad » de woorden « , gelegen in het Vlaamse Gewest, » ingevoegd;2° in hetzelfde lid worden de woorden « overeenkomstig de artikelen 44, 53, 2°, en 57, verschuldigd waren op de aankoop van de verkochte of verdeelde woning of van de bouwgrond waarop die woning is opgericht » vervangen door de woorden « geheven werden op de aankoop van het onroerend goed dat hij als zijn nieuwe hoofdverblijfplaats aanwendt of bestemt »;3° in het derde lid worden de woorden « het bedrag van het wettelijk aandeel van de natuurlijke persoon in de rechten geheven op de nieuwe aankoop » vervangen door de woorden « het bedrag van het wettelijk aandeel van de natuurlijke persoon in de rechten die overeenkomstig de artikelen 44, 53, 2°, of 57 verschuldigd waren op de aankoop van de verkochte of verdeelde woning of van de bouwgrond waarop die woning werd opgericht ».

Art. 29.In artikel 212ter van hetzelfde wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden tussen de woorden « de artikelen 613, » en de woorden « en 212bis » de woorden « 616 » ingevoegd;2° in het derde lid worden de woorden « vereist bij het artikel 46bis, vierde lid, 2°, b), c) en d);bij het artikel 614, eerste lid, 2° en 3°, bij het artikel 46ter, of bij het artikel 212bis, zesde lid, 2° en 3° » vervangen door de woorden « vereist bij het artikel 46bis, vierde lid, 2°, b), c) en d), bij het artikel 46ter, bij het artikel 616, eerste lid, 2° en 3°, bij het artikel 616, vierde en vijfde lid, of bij het artikel 212bis, zesde lid, 2° en 3° ». HOOFDSTUK 1 3. - DAB Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA)

Art. 30.Er wordt een dienst met afzonderlijk beheer opgericht, zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende de regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof met als naam DAB IAVA die belast wordt met het uitvoeren van auditopdrachten.

De Vlaamse Regering bepaalt de organieke regels die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de dienst met afzonderlijk beheer IAVA. HOOFDSTUK 1 4. - Slotbepalingen

Art. 31.Dit decreet treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van : - artikelen 2, 3, 5, 7, 8 en 13, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2012; - artikelen 4, 6, 9, 10, 2°, 11, 6° en 7° en 12, die in werking treden op 1 september 2012; - artikelen 10, 1°, 3° en 4° en 11, 1° tot en met 5°, die in werking treden op 1 januari 2013; - artikel 19, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2010; - artikelen 27 tot en met 29, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2011.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 13 juli 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding I. LIETEN De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS ____ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1636 - Nr. 1. - Amendementen, 1636 - Nrs. 2 en 3. - In eerste lezing door de Commissie aangenomen artikelen, 1636 - Nr. 4. - Amendementen, 1636 - Nr. 5. - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, 1636 - Nr. 6. - Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 1636 - Nr. 7. - Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, 1636 - Nr. 8. - Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, 1636 - Nr. 9. - Verslag namens de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen, 1636 - Nr. 10. - Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie, 1636 - Nr. 11. - Tekst aangenomen door de commissies, 1636 - Nr. 12. - Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag, 1636 - Nr. 13. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1636 - Nr. 14.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Middagvergadering en avondvergadering van 4 juli 2012.

^