Etaamb.openjustice.be
Decreet van 01 juli 2011
gepubliceerd op 30 augustus 2011

Decreet betreffende het onderwijs XXI

bron
vlaamse overheid
numac
2011035708
pub.
30/08/2011
prom.
01/07/2011
ELI
eli/decreet/2011/07/01/2011035708/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 JULI 2011. - Decreet betreffende het onderwijs XXI (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende het onderwijs XXI HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen Artikel I.1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK II. - Basisonderwijs Art. II.1. In artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 22 december 2000, 13 juli 2001, 28 juni 2002, 14 februari 2003, 10 juli 2003, 7 juli 2006, 6 juli 2007, 22 juni 2007, 4 juli 2008, 8 mei 2009 en 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 37° worden de woorden « openbaar bestuur » vervangen door de woorden « publiekrechtelijke rechtspersoon »;2° in punt 37° wordt de zin « Het Gemeenschapsonderwijs is een openbaar bestuur;» opgeheven; 3° in punt 39°bis worden de woorden « door de provincie, de gemeente of » opgeheven. Art. II.2. In artikel 34 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval van een regelmatig ingeschreven leerplichtige leerling is het schoolbestuur verplicht om de ouders te informeren over het recht op, de mogelijkheden van en de modaliteiten van het tijdelijk onderwijs aan huis. »; 2° er wordt een § 2bis ingevoegd die luidt als volgt : « § 2bis.De uitdrukkelijke vraag van de ouders voor een leerling als vermeld in paragraaf 1, verplicht het schoolbestuur er toe om tijdelijk onderwijs aan huis te organiseren.

De verplichting om tijdelijk onderwijs aan huis in te richten, vervalt voor de school ten aanzien van de leerling of de kleuter gedurende zijn verblijf in een preventorium of ziekenhuis waar onderwijs van type 5 gefinancierd of gesubsidieerd wordt of bij zijn opname in een dienst bedoeld in artikel X.1, 2°, van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV. ».

Art. II.3. In artikel 37 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2001, 28 juni 2002, 2 april 2004, 20 maart 2009, 8 mei 2009 en 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, 3° en 9°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2004 wordt telkens de laatste zin vervangen, door wat volgt : « Scholen gelegen in een gemeente waar een lokaal overlegplatform, bedoeld in hoofdstuk V, afdeling I, van het decreet van 28 juni 2002 betreffende de gelijke onderwijs-kansen-I, is opgericht, kunnen andere bepalingen over het positieve engagement van ouders ten aanzien van de onderwijstaal toevoegen op voorwaarde dat daarover in het lokaal overlegplatform een akkoord is bereikt. Scholen gelegen in een gemeente waar geen lokaal overlegplatform is opgericht, kunnen andere bepalingen over het positieve engagement van ouders ten aanzien van de onderwijstaal toevoegen op voorwaarde dat daarover een akkoord bereikt is met minstens twee derde van de scholen met dezelfde onderwijstaal gelegen in die gemeente. »; 2° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt : « § 4.Het schoolbestuur informeert de ouders over het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving van het kind en bij elke wijziging.

Daarbij moeten de volgende principes in acht worden genomen : 1° voorafgaand aan een inschrijving wordt het schoolreglement schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en verklaren de ouders zich er schriftelijk mee akkoord;2° bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en ouders geven opnieuw schriftelijk akkoord.Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar; 3° het schoolbestuur vraagt de ouders of ze een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen;4° een wijziging van het schoolreglement kan ten vroegste uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe regelgeving.»; 3° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 5.Voor materies waarbij ouders een individuele keuze kunnen maken, die door een regelgeving gegarandeerd wordt, kan die individuele keuze niet via het schoolreglement geregeld worden. ».

Art. II.4. In artikel 51 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Er mag in de school geen politieke propaganda gevoerd worden en er mogen geen politieke activiteiten worden georganiseerd. »; 2° een paragraaf 3 wordt toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3.In afwijking van § 2 kunnen politieke activiteiten in de school worden toegelaten buiten de periodes waarin er schoolactiviteiten zijn en buiten de periode van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing.

Personeelsleden en leerlingen worden niet gevraagd of aangezet om aan deze activiteiten deel te nemen. Het schoolbestuur kan niet betrokken worden bij de organisatie van een politieke activiteit en houdt rekening met het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van deze bepaling.

Onder politieke activiteiten wordt hier verstaan alle activiteiten die worden georganiseerd door politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, waarvan de standpunten en gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. ».

Art. II.5. In hetzelfde decreet wordt een artikel 57bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 57bis.De Vlaamse Regering kan de algemene gelijkwaardigheid vastleggen van buitenlandse studiebewijzen met het getuigschrift basisonderwijs, afgeleverd door scholen die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap.

Bij de vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid houdt de Vlaamse Regering rekening : 1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties hanteert de Vlaamse Regering de eindtermen bepaald krachtens afdeling 2 van hoofdstuk V van dit decreet als referentiekader; 2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.».

Art. II.6. In hetzelfde decreet wordt een artikel 57ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 57ter.De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure, met inbegrip van een beroepsprocedure, tot de erkenning van de individuele gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen die niet in een besluit als vermeld in artikel 57bis zijn opgenomen, met het getuigschrift basisonderwijs, afgegeven in de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Regering waarborgt dat binnen deze procedure rekening wordt gehouden : 1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties worden de eindtermen bepaald krachtens afdeling 2 van hoofdstuk V van dit decreet als referentiekader gebruikt; 2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur als referentiekader gebruikt. ».

Art. II.7. In artikel 139novies, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2002, en vervangen bij het decreet van 4 juli 2008, worden de jaartallen « en 2010-2011 » vervangen door de jaartallen « , 2010-2011 en 2011-2012 ».

Art. II.8. In artikel 153quinquies van hetzelfde decreet wordt paragraaf 2, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2003 en vervangen bij decreet van 4 juli 2008, vervangen, door wat volgt : « § 2. Aan iedere school voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs wordt jaarlijks een puntenenveloppe toegekend voor ICT-coördinatie. De scholen kunnen de middelen alleen aanwenden als ze deel uit maken van een scholengemeenschap, scholengroep of een samenwerkingsplatform, als vermeld in artikel X.53 van het decreet betreffende het onderwijs XIV van 14 februari 2003. ».

Art. II.9. In artikel 155, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998 en 7 juli 2006, wordt de eerste zin van het tweede lid vervangen door wat volgt : « Het totaal aantal bijkomende lestijden en/of bijkomende uren mag niet meer bedragen dan 0,5 procent van het totaal aantal lestijden of uren dat het voorgaand schooljaar werd toegekend aan respectievelijk het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs en het gesubsidieerd vrij onderwijs. Voor de berekening van het aantal bijkomende lestijden en/of bijkomende uren gebeurt de omrekening van de voltijdse ambten naar lestijden of uren op basis van de minimumprestaties eigen aan ieder ambt. ».

Art. II.10. Aan artikel 164bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007, wordt een derde lid en vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Binnen een scholengemeenschap mag in het gewoon lager onderwijs maximaal 10 procent plage worden ingericht ten opzichte van de totale personeelsformatie op basis waarvan de betrekkingen van onderwijzer in het gewoon lager onderwijs worden ingericht. Alleszins mag het percentage plage dat in het gewoon lager onderwijs wordt ingericht vanaf het schooljaar 2011-2012 niet hoger liggen dan het percentage plage dat in schooljaar 2010-2011 in de scholengemeenschap werd ingericht. Voor scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren, gelden de percentages, vermeld in het vorige lid, per school. Bij het bepalen van de criteria, zoals vermeld in artikel 164, moet er rekening mee gehouden worden dat onderwijzers slechts met een derde lestijd zoals bepaald in artikel 3, 43°bis, van dit decreet, kunnen worden belast als deze lestijd om organisatorische redenen noodzakelijk is.

Alle plage zoals bepaald in artikel 3, 43°bis, van dit decreet die in het basisonderwijs wordt ingericht, moet aan het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming worden gemeld met inbegrip van haar invulling. ».

Art. II.11. Aan artikel 165, 3°, van hetzelfde decreet worden na de woorden « artikel 164 » de volgende woorden toegevoegd : « en 164bis ».

Art. II.12. In artikel 173bis, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003, worden de woorden « openbaar bestuur » vervangen door de woorden « publiekrechtelijke rechtspersoon ».

Art. II.13. In hetzelfde decreet wordt een artikel 194sexies ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 194sexies.In afwijking van artikel 139ter, 139ter /1 en 139quater behouden de scholen voor gewoon basisonderwijs tijdens het schooljaar 2011-2012 de aanvullende lestijden voor het voeren van een gelijkonderwijskansenbeleid, die ze in het schooljaar 2010-2011 hebben ontvangen. ».

Art. II.14. In hetzelfde decreet wordt een artikel 194septies ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 194septies.Gedurende het schooljaar 2010-2011 zijn artikel 139septies en 139octies niet van toepassing. ».

Art. II.15. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel II.9 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1997. Artikel II.14 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010. HOOFDSTUK III. - Secundair onderwijs Afdeling I. - Codex Secundair Onderwijs

Art. III. 1. In artikel 2, § 1, van de Codex Secundair Onderwijs wordt de laatste zin vervangen, door wat volgt : « De artikelen 96 tot en met 99, artikel 115/1 en artikel 115/4 tot en met 120 gelden niet voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs. ».

Art. III.2. In artikel 3 van de Codex Secundair Onderwijs wordt punt 25° vervangen door wat volgt : « 25° onderwijsnet : - het gemeenschapsonderwijs : het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zoals bedoeld in artikel 2 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs; - het gesubsidieerd officieel onderwijs : het onderwijs ingericht door publiekrechtelijke rechtspersonen andere dan het gemeenschapsonderwijs en dat in aanmerking komt voor subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap; - het gesubsidieerd vrij onderwijs : het onderwijs ingericht door natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen en dat in aanmerking komt voor subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap; ».

Art. III.3. Artikel 8 van de Codex Secundair Onderwijs wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 8.Er mag in de school geen politieke propaganda gevoerd worden en er mogen geen politieke activiteiten worden georganiseerd.

In afwijking van het vorige lid kunnen politieke activiteiten in de school worden toegelaten buiten de periodes waarin er schoolactiviteiten zijn en buiten de periode van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing. Personeelsleden en leerlingen worden niet gevraagd of aangezet om aan deze activiteiten deel te nemen. Het schoolbestuur kan niet betrokken worden bij de organisatie van een politieke activiteit en houdt rekening met het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van deze bepaling.

Onder politieke activiteiten wordt hier verstaan alle activiteiten die worden georganiseerd door politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, waarvan de standpunten en gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. ».

Art. III.4. In artikel 111 van de Codex Secundair Onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er worden een paragraaf 1bis en 1ter ingevoegd, die luiden als volgt : « § 1bis.Het school- of centrumbestuur informeert de betrokken personen over het school- of centrumreglement voorafgaand aan de inschrijving van de leerling en bij elke wijziging. Daarbij moeten volgende principes in acht worden genomen : 1° voorafgaand aan een inschrijving wordt het school- of centrumreglement schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en verklaren de betrokken personen zich er schriftelijk mee akkoord;2° bij elke wijziging van het school- of centrumreglement informeert het school- of centrumbestuur de betrokken personen schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en de betrokken personen geven opnieuw schriftelijk akkoord.Indien de betrokken personen zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van de leerling een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar; 3° het school- of centrumbestuur vraagt de betrokken personen of ze een papierenversie van het school- of centrumreglement wensen te ontvangen;4° een wijziging van het school- of centrumreglement kan ten vroegste uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar, tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe regelgeving. § 1ter. Voor materies waarbij de betrokken personen een individuele keuze kunnen maken, die door een regelgeving gegarandeerd wordt, kan die individuele keuze niet via het school- of centrumreglement geregeld worden. »; 2° aan paragraaf 3, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd : « Scholen gelegen in een gemeente waar geen lokaal overlegplatform is opgericht, kunnen andere bepalingen over het positieve engagement van ouders ten aanzien van de onderwijstaal toevoegen op voorwaarde dat daarover een akkoord bereikt is met minstens twee derde van de scholen gelegen in die gemeente.».

Art. III.5. In artikel 112, § 1, 4°, van de Codex Secundair Onderwijs wordt punt b) vervangen door wat volgt : « b ) de verhaalmogelijkheden tegen eindbeslissingen van klassenraden over leerlingen; ».

Art. III.6. In deel III, titel 2, hoofdstuk 3, van de Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 115/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 115/1.Voor leerlingen die houder zijn van studiebewijzen, uitgereikt door andere scholen dan de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde scholen en die : a) zich ofwel binnen de leerplichtleeftijd bevinden zoals die is bepaald bij de wet van 29 juni 1983;b) ofwel uitdrukkelijk opteren voor het volgen van voltijds secundair onderwijs, geldt, behoudens eventueel andere door de Vlaamse Regering opgelegde toelatingsvoorwaarden, als toelatingsvoorwaarde een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, zoals die als orgaan door de Vlaamse Regering is bepaald, van een door de betrokken personen gekozen school voor voltijds secundair onderwijs. In voorkomend geval en in afwijking op de vigerende regelgeving : a) bestaat de toelatingsklassenraad, voor wat het onderwijzend personeel betreft, uit alle leden van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert;b) moet de beslissing van de toelatingsklassenraad uiterlijk genomen worden 25 lesdagen na aanvang van de regelmatige lesbijwoning. Voor de leerlingen in kwestie kan de Vlaamse Regering nooit toelatingsvoorwaarden met betrekking tot de vooropleiding bepalen. ».

Art. III.7. In deel III, titel 2, hoofdstuk 3, van de Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 115/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 115/2.De Vlaamse Regering kan de algemene gelijkwaardigheid vastleggen van buitenlandse studiebewijzen met de volgende studiebewijzen, afgeleverd door scholen voor secundair onderwijs die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap : 1° het getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs;2° het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;3° het diploma van het secundair onderwijs;4° het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;5° het certificaat van Se-n-Se;6° het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, georganiseerd als een specialisatiejaar;7° het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer;8° het certificaat van een opleiding deeltijds beroepssecundair onderwijs;9° het getuigschrift van een opleiding buitengewoon secundair onderwijs;10° het getuigschrift van verworven competenties in een opleiding buitengewoon secundair onderwijs. Bij de vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid houdt de Vlaamse Regering rekening : 1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties hanteert de Vlaamse Regering als referentiekader, in voorkomend geval, de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen, de specifieke eindtermen, de doelen, de opleidingsprofielen of de minimale leerinhouden die in federale of Vlaamse wet-, decreet- of regelgeving zijn bepaald; 2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.».

Art. III.8. In deel III, titel 2, hoofdstuk 3, van de Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 115/3 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 115/3.De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure, met inbegrip van een beroepsprocedure, tot de erkenning van de individuele gelijkwaardigheid van studiebewijzen die niet in een besluit als vermeld in artikel 115/2 zijn opgenomen met de volgende studiebewijzen, uitgereikt door scholen of centra voor secundair onderwijs die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap : 1° het getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs;2° het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;3° het diploma van het secundair onderwijs;4° het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;5° het certificaat van Se-n-Se;6° het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, georganiseerd als een specialisatiejaar;7° het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer;8° het certificaat van een opleiding deeltijds beroepssecundair onderwijs;9° het getuigschrift van een opleiding buitengewoon secundair onderwijs;10° het getuigschrift van verworven competenties in een opleiding buitengewoon secundair onderwijs. De Vlaamse Regering waarborgt dat binnen deze procedure rekening wordt gehouden : 1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties worden, in voorkomend geval, de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen, de specifieke eindtermen, de doelen, de opleidingsprofielen of de minimale leerinhouden die in federale of Vlaamse wet-, decreet- of regelgeving zijn bepaald, als referentiekader gebruikt; 2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.».

Art. III.9. In deel III, titel 2, hoofdstuk 3, van de Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 115/4 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 115/4.Tegen eindbeslissingen van delibererende klassenraden in het gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs en tegen eindbeslissingen van klassenraden in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs die door de betrokken personen worden betwist, hebben die personen verhaalmogelijkheid overeenkomstig de volgende procedure : 1° de betrokken personen kunnen binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, volgend op de dag waarop hen die beslissing werd meegedeeld, het recht doen gelden op overleg met een afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van die klassenraad of afgevaardigde.Beide partijen maken hun standpunten kenbaar; 2° op basis van de argumenten die door de betrokken personen worden aangevoerd, kan de afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van die klassenraad of zijn afgevaardigde na dergelijk overleg de klassenraad zo spoedig mogelijk opnieuw doen bijeenkomen;3° als, na 1° en 2°, de betwisting blijft bestaan, dan kunnen de betrokken personen zich tot de beroepscommissie richten binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, nadat het resultaat van het in 1° bedoeld overleg aan de betrokken personen werd meegedeeld of, indien het desbetreffend overleg heeft geleid tot een nieuwe bijeenkomst van die klassenraad, binnen een termijn van drie dagen, zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend, nadat het resultaat van deze bijeenkomst aan de betrokken personen werd meegedeeld.Het schoolbestuur bepaalt de samenstelling en de werking van de beroepscommissie, ermee rekening houdend dat, met uitzondering van de voorzitter, de leden van die klassenraad er geen deel van kunnen uitmaken en dat de beroepscommissie uit minstens drie leden bestaat; 4° de beroepscommissie voert een onderzoek uit en deelt het resultaat ervan mee aan het schoolbestuur;5° het schoolbestuur beslist vervolgens of die klassenraad wel of niet opnieuw dient samen te komen met het oog op het nemen van een definitieve beslissing;6° indien die klassenraad opnieuw dient samen te komen, dient dit te gebeuren hetzij uiterlijk op 15 september van het daaropvolgend schooljaar, hetzij uiterlijk op 15 maart van het schooljaar in kwestie als de betwiste beslissing betrekking heeft op een Se-n-Se en genomen werd op 31 januari dan wel, bij uitstel, uiterlijk op 1 maart van dat schooljaar.De alsdan genomen beslissing wordt, schriftelijk en gemotiveerd, onmiddellijk aan de betrokken personen meegedeeld. ».

Art. III.10. In deel III, titel 2, hoofdstuk 3, van de Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 115/5 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 115/5.Ongeacht van de al dan niet betwisting door de betrokken personen van een eindbeslissing wordt het schoolbestuur steeds het recht voorbehouden desbetreffende klassenraad opnieuw te doen samenkomen, ten einde een door het schoolbestuur zelf omstreden beslissing te heroverwegen. Het opnieuw samenkomen dient te gebeuren hetzij uiterlijk op 15 september van het daaropvolgend schooljaar, hetzij uiterlijk op 15 maart van het schooljaar in kwestie als de omstreden beslissing betrekking heeft op een Se-n-Se en genomen werd op 31 januari dan wel, bij uitstel, uiterlijk op 1 maart van dat schooljaar. In het geval de alsdan genomen beslissing afwijkt van de omstreden beslissing, wordt ze schriftelijk en gemotiveerd, onmiddellijk aan de betrokken personen meegedeeld. ».

Art. III.11. In de Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 117/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 117/1.Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte of ongeval van een leerling is het schoolbestuur verplicht om de betrokken personen te informeren over het recht op, de mogelijkheden van en de modaliteiten van het tijdelijk onderwijs aan huis.

De uitdrukkelijke vraag van de betrokken personen verplicht het schoolbestuur er toe om tijdelijk onderwijs aan huis te organiseren. ».

Art. III.12. In artikel 124 van de Codex Secundair Onderwijs wordt in het tweede lid een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt : « c) hetzij naar een derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, aangeduid als naamloos leerjaar, en naar één optie van de derde graad van het technisch of kunstsecundair onderwijs, aangeduid als Se-n-Se, en bestaande uit twee semesters, binnen het geheel van opties zoals door de Vlaamse Regering bepaald; ».

Art. III.13. In artikel 131 van de Codex Secundair Onderwijs wordt in het tweede lid de zinsnede « 1 september 2012 » vervangen door de zinsnede « 1 september 2014 ».

Art. III. 14. In artikel 135 van de Codex Secundair Onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt opgeheven;2° de indeling in paragrafen wordt opgeheven. Art. III.15. In Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 136/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 136/1.De bepaling van artikel 252, § 1, a), 2), sluit niet uit dat een deel van de vorming van het leerjaar waarin de leerling is ingeschreven, wordt verstrekt door leraars van een andere school dan de school waarin de leerling is ingeschreven en dit op een vestigingsplaats van die andere school. Indien van deze mogelijkheid tot samenwerking gebruik wordt gemaakt, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing : 1° de regeling wordt in het schoolreglement opgenomen;2° het schoolreglement van de school waar de leerling is ingeschreven, blijft onverkort van toepassing;3° de regeling wordt voorafgaand onderhandeld in de lokale comités, bevoegd inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden, van de betrokken scholen;4° de leraars van de andere school die aan de leerling vorming geven : a) maken stemgerechtigd deel uit van de bevoegde klassenraden in het geval het scholen betreft die tot hetzelfde schoolbestuur behoren;b) maken raadgevend deel uit van de bevoegde klassenraden in het geval het scholen betreft die niet tot hetzelfde schoolbestuur behoren;5° uitsluitend de school waar de leerling is ingeschreven, is bevoegd en verantwoordelijk voor evaluatie, studiebekrachtiging en kwaliteitszorg;6° de samenwerking tussen de scholen wordt vastgelegd in een overeenkomst waarin alleszins volgende elementen worden opgenomen : a) de samenwerkende scholen, met vermelding van de school van inschrijving;b) de invulling van de samenwerking;c) de looptijd van de samenwerking;d) de afspraken over de evaluatie en kwaliteitszorg. De samenwerkingsovereenkomst ligt steeds in de scholen ter inzage met het oog op administratieve controle en externe kwaliteitscontrole. ».

Art. III.16. In de Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 136/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 136/2.Het schoolbestuur kan op grond van specifieke onderwijskundige argumenten en met het oog op het aanbieden van meer individuele leertrajecten, beslissen om voor een leerling of leerlingengroep af te wijken van de voorwaarde, vermeld in artikel 252, § 1, a), 2), onder de volgende modaliteiten : 1° het individueel vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van de vorming van een bepaald structuuronderdeel gedurende een deel of het geheel van het schooljaar en de vervanging door andere onderdelen die de finaliteit van het structuuronderdeel niet aantasten, mits de toelatings- of begeleidende klassenraad, naargelang van het geval, een gunstige beslissing neemt én mits akkoord van de betrokken personen, voor een leerling die specifieke onderwijsbehoeften heeft omwille van : - hetzij leerstoornissen of hoogbegaafdheid, zoals vastgesteld op basis van handelingsgerichte diagnostiek van het CLB; - hetzij tijdelijke leermoeilijkheden of leerachterstanden voor een of meer vakken; 2° in voorkomend geval : a) bestaat de toelatingsklassenraad, voor wat het onderwijzend personeel betreft en in afwijking op de vigerende regelgeving, uit alle leden van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert;b) kunnen individuele vrijstellingen nooit worden verleend voor het geheel van een vak, tenzij laatstbedoeld vak wordt vervangen door het vak Nederlands;c) worden individuele vrijstellingen en vervangingen schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd;d) doen individuele vrijstellingen en vervangingen geen afbreuk aan de studiebekrachtiging.».

Art. III. 17. In de Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 136/3 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 136/3.Het schoolbestuur kan op grond van specifieke onderwijskundige argumenten en met het oog op het aanbieden van meer individuele leertrajecten, beslissen om voor een leerling of leerlingengroep af te wijken van de voorwaarde, vermeld in artikel 252, § 1, a), 2), onder de volgende modaliteiten : 1° het individueel vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van de vorming van een bepaald structuuronderdeel gedurende een deel of het geheel van het schooljaar voor een leerling met uitzonderlijke artistieke talenten en het tijdens die vrijgestelde periodes, schoolextern, ontwikkelen van die talenten binnen een specifieke artistieke context, mits de toelatings- of begeleidende klassenraad, naargelang van het geval, een gunstige beslissing neemt én mits akkoord van de betrokken personen;2° in voorkomend geval : a) bestaat de toelatingsklassenraad, voor wat het onderwijzend personeel betreft en in afwijking op de vigerende regelgeving, uit alle leden van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert;b) moet de desbetreffende artistieke context door de onderwijsinspectie voorafgaandelijk worden aanvaard als van hoogstaand kwalitatief niveau;c) worden individuele vrijstellingen schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd;d) doen individuele vrijstellingen geen afbreuk aan de studiebekrachtiging.».

Art. III.18. In het vijfde lid van artikel 139 van de Codex Secundair Onderwijs wordt tussen het woord « van » en het woord « descriptorelementen », het woord « de » geschrapt.

Art. III.19. In het eerste en tweede lid van artikel 145 van de Codex Secundair Onderwijs wordt telkens tussen het woord « van » en het woord « descriptorelementen », het woord « de » geschrapt.

Art. III.20. In artikel 156 van de Codex Secundair Onderwijs wordt in paragraaf 3, in de opsomming een streepje toegevoegd, dat luidt als volgt : « - ofwel natuurwetenschappen ofwel fysica en/of chemie en/of biologie. ».

Art. III.21. In artikel 157 van de Codex Secundair Onderwijs wordt in paragraaf 3, in de opsomming een streepje toegevoegd, dat luidt als volgt : « - ofwel natuurwetenschappen ofwel fysica en/of chemie en/of biologie. ».

Art. III.22. In artikel 158 van de Codex Secundair Onderwijs wordt in het eerste lid de zinsnede « het schooljaar 2011-2012 » vervangen door de zinsnede « het schooljaar 2013-2014 ».

Art. III.23. In artikel 165 van de Codex Secundair Onderwijs wordt in het eerste lid in punt 1°, tussen het woord « opleiding » en de woorden « niet met vrucht », de zinsnede « , met uitzondering van de opleiding verpleegkunde, » ingevoegd.

Art. III.24. In deel IV, titel 1, hoofdstuk 1, van de Codex Secundair Onderwijs wordt een afdeling 6 toegevoegd, met een artikel 168/1, dat luidt als volgt : « Afdeling 6. - Projecten

Art. 168/1.§ 1. De instellingen voor secundair onderwijs die in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de organisatie van CLIL-projecten in het secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 4 juli 2008, gedurende het schooljaar 2009-2010 een dergelijk project organiseren, mogen gedurende het schooljaar 2010-2011 dit project verder zetten, overeenkomstig de bepalingen van het besluit in kwestie, met dien verstande dat de organisatie : 1° op één leerlingencohorte betrekking heeft;2° zowel in het eerste als in het tweede leerjaar van een graad mag plaatsvinden;3° niet aan een leerlingennorm is onderworpen;4° geen extra middelen genereert. § 2. De scholen voor secundair onderwijs die gedurende het schooljaar 2010-2011 een CLIL-project organiseren, behouden voor het schooljaar 2011-2012 de mogelijkheid tot het aanbieden van CLIL, onder de volgende voorwaarden : 1° CLIL wordt georganiseerd in overeenstemming met de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de organisatie van CLIL-projecten in het secundair onderwijs, maar met dien verstande dat het niet aan een leerlingennorm is onderworpen en geen extra middelen genereert;2° over het behoud van de mogelijkheid tot organisatie van CLIL werd vooraf onderhandeld in het bevoegde lokale comité van de betrokken school.».

Art. III.25. In deel IV, titel 1, hoofdstuk 1, afdeling 6, van de Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 168/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 168/2.De scholen die gedurende het schooljaar 2010-2011 deelnemen aan één van de tijdelijke projecten, vermeld in het decreet van 10 juli 2008 houdende verlenging van sommige van de tijdelijke projecten die zijn vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs, kunnen gedurende de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 : 1° structuuronderdelen organiseren die ze zonder normering hebben geprogrammeerd, op basis van een afwijking van de vigerende decretale en reglementaire bepalingen verkregen ingevolge hetzelfde decreet van 10 juli 2008, onder de volgende voorwaarden : a) het structuuronderdeel komt niet voor in het regulier voltijds gewoon secundair onderwijs;b) het structuuronderdeel werd door de betrokken school al georganiseerd tijdens het schooljaar 2010-2011;c) het structuuronderdeel werd, na kennisname van een positieve evaluatie door de onderwijsinspectie en een expertenpanel, positief geadviseerd door de stuurgroep, vermeld in hetzelfde besluit van 23 juni 2006;2° leerplannen hanteren die geen overheidsgoedkeuring behoeven, op basis van een afwijking van de vigerende decretale en reglementaire bepalingen verkregen ingevolge hetzelfde decreet van 10 juli 2008, onder de volgende voorwaarden : a) de leerplannen worden enkel toegepast binnen de in 1° bedoelde structuuronderdelen;b) de in a) bedoelde toepassing vond al in het schooljaar 2010-2011 plaats;3° aspecten van modulaire onderwijsinrichting invoeren, op basis van een afwijking van de vigerende decretale en reglementaire bepalingen verkregen ingevolge hetzelfde decreet van 10 juli 2008, onder de volgende voorwaarden : a) de aspecten van modulaire onderwijsinrichting worden enkel toegepast binnen de in 1° bedoelde structuuronderdelen;b) de in a) bedoelde toepassing vond al in het schooljaar 2010-2011 plaats.».

Art. III.26. Artikel 174 van de Codex Secundair Onderwijs wordt vervangen, door wat volgt : «

Art. 174.§ 1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het voltijds gewoon secundair onderwijs, met uitzondering van het hoger beroepsonderwijs.

De bepalingen van dit hoofdstuk worden buiten werking gesteld vanaf het schooljaar 2010-2011. § 2. In afwijking op § 1 kan in uitzonderlijke gevallen de Vlaamse Regering aan een schoolbestuur toelating geven tot programmatie van een instelling of structuuronderdeel : 1° na schriftelijke aanvraag van dat schoolbestuur, ingediend bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten uiterlijk 30 november van het voorafgaand schooljaar en vergezeld van het protocol van de onderhandeling ter zake in het bevoegd lokaal comité;en 2° na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de Onderwijsinspectie. § 3. In afwijking op § 2, 1°, bevat een dossier houdende voorstel van een nieuw structuuronderdeel dat, in toepassing van artikel 129 en de uitvoeringsbesluiten, door een schoolbestuur wordt ingediend, tevens een aanvraag tot programmatie in één of meer aangeduide scholen van dat schoolbestuur, onder de volgende voorwaarden : 1° het schoolbestuur moet de aanvraag tot programmatie expliciet in het dossier vermelden;2° in het dossier is het protocol van de onderhandeling in het bevoegd lokaal comité of lokale comités, naargelang van het geval, met betrekking tot de programmatie opgenomen;3° het dossier wordt ingediend bij het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming uiterlijk 30 september van het voorafgaand schooljaar. Uitsluitend in het geval de Vlaamse Regering een positieve beslissing neemt over het voorstel van nieuw structuuronderdeel, neemt zij tevens een beslissing over de aanvraag tot programmatie. ».

Art. III.27. In artikel 216 van de Codex Secundair Onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Vanaf het schooljaar 2011-2012 : enerzijds mag ten opzichte van het aantal uren-leraar van de individuele school maximum 3 procent plage-uren worden georganiseerd en anderzijds mogen ten opzichte van de som van de aantallen uren-leraar van de individuele scholen binnen de scholengemeenschap maximum 1,3 procent plage-uren worden georganiseerd.»; 2° aan paragraaf 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Vanaf het schooljaar 2011-2012 : het maximum procent plage-uren mag niet hoger liggen dan het procent van het schooljaar 2001-2002.Het maximum procent plage-uren wordt evenwel vastgelegd op 3 procent indien het procent van het schooljaar 2001-2002 meer dan 3 procent bedraagt. ».

Art. III.28. In artikel 254 van de Codex Secundair Onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden in de laatste zin de volgende woorden toegevoegd : « , tenzij blijkt dat deze paritaire samenstelling niet kan worden gerealiseerd.»; 2° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3.Bij het bepalen van de bekrachtiging van de studies kan de Vlaamse Regering het met vrucht beëindigen van een structuuronderdeel afhankelijk stellen van het behalen van externe certificering.

Onder externe certificering wordt verstaan : het toekennen aan leerlingen, voor zover ze geslaagd zijn voor bepaalde programmaonderdelen, van studiebewijzen die buiten de onderwijsregelgeving vallen en gerelateerd zijn aan de beroepsuitoefeningvoorwaarden. ».

Art. III.29. In artikel 256, § 1, 2°, van de Codex Secundair Onderwijs, wordt in de punten a) tot en met e), tussen de woorden « gesubsidieerde school » en de woorden « , of door de examencommissie » telkens de woorden « , door Syntra Vlaanderen in de leertijd » ingevoegd.

Art. III.30. In het vijfde lid van artikel 262 van de Codex Secundair Onderwijs wordt tussen het woord « van » en het woord « descriptorelementen », het woord « de » geschrapt.

Art. III.31. In het eerste en tweede lid van artikel 265 van de Codex Secundair Onderwijs wordt telkens tussen het woord « van » en het woord « descriptorelementen », het woord « de » geschrapt. Afdeling II. - Decreet betreffende het stelsel van leren en werken

Art. III.32. In artikel 27, § 1, tweede lid, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° kan het centrumbestuur het deeltijds beroepssecundair onderwijs in een ander week- of jaarritme organiseren op voorwaarde enerzijds dat geen afbreuk wordt gedaan aan het aantal uren op jaarbasis, en anderzijds dat een gemotiveerd dossier in het centrum ter beschikking wordt gehouden voor het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de onderwijsinspectie; ».

Art. III.33. Aan artikel 28 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden in het vierde lid de woorden « In hoofde van de leerling kan een opleiding starten » vervangen door de woorden « Een opleiding kan starten »;2° een paragraaf 5 wordt toegevoegd, die luidt als volgt : « § 5.De Vlaamse Regering kan voor een opleiding en voor de aansluitende component werkplekleren bijzondere organisatievoorwaarden opleggen. ».

Art. III.34. In artikel 32, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 9 juli 2010, wordt het woord « VLOR » vervangen door de woorden « De raad van bestuur van Syntra Vlaanderen ».

Art. III.35. In hetzelfde decreet wordt een artikel 42bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 42bis.Voor leerlingen die houder zijn van studiebewijzen, uitgereikt door andere scholen of centra dan de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde scholen en centra en die : a) zich ofwel binnen de deeltijdse leerplichtleeftijd bevinden zoals die is bepaald bij de wet van 29 juni 1983;b) ofwel uitdrukkelijk opteren voor het volgen van deeltijds beroepssecundair onderwijs, geldt, behoudens eventueel andere door de Vlaamse Regering opgelegde toeltingsvoorwaarden, als toelatingsvoorwaarde een gunstige beslissing van de klassenraad van een door de betrokken personen gekozen centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. Voor de leerlingen in kwestie kan de Vlaamse Regering nooit toelatingsvoorwaarden met betrekking tot de vooropleiding bepalen. ».

Art. III.36. Artikel 45 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 45.§ 1. Voorafgaand aan een inschrijving en bij elke wijziging moet een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of een trajectbegeleider Syntra Vlaanderen, naargelang van het geval, de betrokken personen op de hoogte brengen van het centrumreglement.

Daarbij moeten de volgende principes in acht worden genomen : 1° voorafgaand aan een inschrijving wordt het centrumreglement schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en verklaren de betrokken personen zich er schriftelijk mee akkoord;2° bij elke wijziging van het centrumreglement worden de betrokken personen schriftelijk of via elektronische drager geïnformeerd over die wijziging en geven ze opnieuw schriftelijk akkoord.Indien de betrokken personen zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van de jongere een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar; 3° het centrumbestuur vraagt de betrokken personen of ze een papieren versie van het centrumreglement wensen te ontvangen;4° een wijziging van het centrumreglement kan ten vroegste uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar, tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe regelgeving. § 2. Voor materies waarbij de betrokken personen een individuele keuze kunnen maken, die door een regelgeving gegarandeerd wordt, kan die individuele keuze niet via het centrumreglement geregeld worden. ».

Art. III.37. In hetzelfde decreet wordt een artikel 49bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 49bis.Voor leerlingen die houder zijn van studiebewijzen, uitgereikt door andere scholen of centra dan de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde scholen en centra en die : a) zich ofwel binnen de deeltijdse leerplichtleeftijd bevinden zoals die is bepaald bij de wet van 29 juni 1983;b) ofwel uitdrukkelijk opteren voor het volgen van leertijd; geldt, behoudens eventueel andere door de Vlaamse Regering opgelegde toelatingsvoorwaarden, als toelatingsvoorwaarde een gunstige beslissing van Syntra Vlaanderen. ».

Art. III.38. Aan artikel 50, vierde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt de volgende zin toegevoegd : « Centra gelegen in een gemeente waar geen lokaal overlegplatform is opgericht, kunnen andere bepalingen over het positieve engagement van ouders ten aanzien van de onderwijstaal toevoegen op voorwaarde dat daarover een akkoord bereikt is met minstens twee derde van de scholen en centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs gelegen in die gemeente. ».

Art. III.39. Artikel 56 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. III.40. In hetzelfde decreet worden een artikel 74bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 74bis.De Vlaamse Regering kan de algemene gelijkwaardigheid vastleggen van buitenlandse studiebewijzen met de volgende studiebewijzen, uitgereikt door centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap : 1° het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;2° het diploma van het secundair onderwijs;3° het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;4° het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer;5° het certificaat van een opleiding deeltijds beroepssecundair onderwijs. Bij de vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid houdt de Vlaamse Regering rekening : 1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties hanteert de Vlaamse Regering als referentiekader, in voorkomend geval, de eindtermen, de doelen of de minimale leerinhouden die in federale of Vlaamse wet-, decreet-of regelgeving zijn bepaald; 2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.».

Art. III.41. In hetzelfde decreet wordt een artikel 74ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 74ter.De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure, met inbegrip van een beroepsprocedure, tot de erkenning van de individuele gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen die niet in een besluit als vermeld in artikel 74bis zijn opgenomen met de volgende studiebewijzen, uitgereikt door centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap : 1° het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;2° het diploma van het secundair onderwijs;3° het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;4° het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer;5° het certificaat van een opleiding deeltijds beroepssecundair onderwijs. De Vlaamse Regering waarborgt dat binnen deze procedure rekening wordt gehouden : 1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties worden, in voorkomend geval, de eindtermen, de doelen of de minimale leerinhouden die in federale of Vlaamse wet-, decreet- of regelgeving zijn bepaald, als referentiekader gebruikt; 2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.».

Art. III.42. In artikel 81 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen, door wat volgt : « De Vlaamse Regering bepaalt welk certificaat of welke combinatie van certificaten aanleiding geeft tot uitreiking van een getuigschrift leertijd. ».

Art. III.43. In hetzelfde decreet wordt een artikel 84bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 84bis.De Vlaamse Regering kan de algemene gelijkwaardigheid vastleggen van buitenlandse studiebewijzen met de volgende studiebewijzen, uitgereikt in de leertijd : 1° het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;2° het diploma van het secundair onderwijs;3° het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;4° het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer;5° het certificaat van een opleiding leertijd. Bij de vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid houdt de Vlaamse Regering rekening : 1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties hanteert de Vlaamse Regering als referentiekader, in voorkomend geval, de eindtermen, de doelen of de minimale leerinhouden die in federale of Vlaamse wet-, decreet-of regelgeving zijn bepaald; 2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.».

Art. III.44. In hetzelfde decreet wordt een artikel 84ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 84ter.De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure, met inbegrip van een beroepsprocedure, tot de erkenning van de individuele gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen die niet in een besluit, vermeld in artikel 84bis zijn opgenomen met de volgende studiebewijzen uitgereikt, in leertijd : 1° het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;2° het diploma van het secundair onderwijs;3° het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;4° het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer;5° het certificaat van een opleiding leertijd. De Vlaamse Regering waarborgt dat binnen deze procedure rekening wordt gehouden : 1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties hanteert de Vlaamse Regering als referentiekader, in voorkomend geval, de eindtermen, de doelen of de minimale leerinhouden die in federale of Vlaamse wet-, decreet-of regelgeving zijn bepaald; 2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.». Afdeling III. - Decreet Specifieke Eindtermen Topsport

Art. III.45. In de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen « topsport » algemeen en technisch secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 2 juni 2006, worden in de rubriek 1.4 de woorden « desbetreffende sportfederatie » vervangen door de woorden « Vlaamse Sportfederatie ». Afdeling IV. - Secundair-na-secundair en hoger beroepsonderwijs

Art. III.46. In artikel 3 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair-na-secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan punt 17° wordt de volgende zin toegevoegd : « Voor wat evenwel de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs betreft, wordt de studieomvang in een andere eenheid dan in studiepunten uitgedrukt.»; 2° in punt 18° worden tussen de woorden « elke opleiding » en de woorden « wordt uitgedrukt » de woorden « , met uitzondering van de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs, » ingevoegd. Art. III.47. In de laatste zin van artikel 161, § 2, van hetzelfde decreet wordt tussen het woord « van » en het woord « descriptorelementen », het woord « de » geschrapt. Afdeling V. - Buitengewoon secundair onderwijs

Art. III.48. In artikel 287 van de Codex Secundair Onderwijs, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : « § 3. In de vestigingsplaatsen bedoeld bij § 1 en § 2 kunnen uitsluitend al in de school georganiseerde of in de toelageregeling opgenomen opleidingsvormen en opleidingen worden opgericht, tenzij er nieuwe opleidingsvormen of opleidingen worden opgericht. ».

Art. III.49. In artikel 293 van de Codex Secundair Onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het punt 4° opgeheven;2° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3.In afwijking van de voorgaande paragrafen kunnen de leerlingen van het geïntegreerd onderwijs, zonder advies van de Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs, ook na de leeftijd van 21 jaar genieten van de voordelen van het geïntegreerd onderwijs. ».

Art. III.50. In artikel 294, § 1, van de Codex Secundair Onderwijs, wordt tussen de eerste zin en de laatste zin van het tweede lid, een tekst ingevoegd, die luidt als volgt : « Ook kunnen op de attesten van deze leerlingen, afkomstig uit het buitengewoon secundair onderwijs, alle opleidingsvormen vermeld worden. Op de attesten van deze leerlingen, afkomstig uit het gewoon secundair onderwijs, kan enkel opleidingsvorm 4 vermeld worden. ».

Art. III.51. In artikel 301 van de Codex Secundair Onderwijs, wordt een paragraaf 3 ingevoegd, die luidt als volgt : « § 3. De leerlingen van type 5 worden voor wat het richtgetal en de personeelsomkadering betreft, gelijkgesteld met opleidingvorm 4, ongeacht welke opleidingsvorm er op hun attest vermeld wordt. ».

Art. III.52. In de Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 308/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 308/1.§ 1. Onverminderd het reglementair voorziene lesurenpakket dat wordt toegekend, wordt aan elke door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde instelling voor buitengewoon secundair onderwijs die de opleiding tuinbouwarbeider organiseert of die binnen het studiegebied land- en tuinbouw ten minste een van de structuuronderdelen landbouw, tuinbouw, landbouwtechnieken, tuinbouwtechnieken en paardrijden en -verzorgen organiseert, een specifiek aantal lesuren toegekend.

Dat specifieke aantal lesuren, dat respectievelijk overeenstemt met één voltijdse betrekking in het ambt van leraar secundair onderwijs, belast met praktische vakken in de tweede en derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs in opleidingsvorm 4 of één voltijdse betrekking in het ambt van leraar secundair onderwijs, belast met beroepsgerichte vorming in opleidingsvorm 3 moet de instelling toestaan : 1° de culturen, de serres en de veestapel die van de instelling afhangen, uit te baten en te onderhouden;2° tijdens de praktijklessen aan de leerlingen van het studiegebied land- en tuinbouw illustratieve demonstraties te geven die rekening houden met de technische en technologische ontwikkelingen in de sector. § 2. Voor de toepassing van dit artikel worden alle administratieve groepen uit de opleidingsfase, de kwalificatiefase en de integratiefase van de opleiding tuinbouwarbeider van opleidingsvorm 3 en alle structuuronderdelen van het studiegebied land- en tuinbouw van opleidingsvorm 4, dat zich over de tweede en derde graad van het technisch en beroepssecundair onderwijs uitstrekt, in aanmerking genomen, met uitzondering van die structuuronderdelen waarvan de wekelijkse lessentabel geen praktijkvakken bevat. ».

Art. III.53. In de Codex Secundair Onderwijs wordt een artikel 308/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 308/2.§ 1. Voor de toepassing van artikel 308/1 worden 24 lesuren toegekend aan de instelling met opleidingvorm 3, wat overeenkomt met één voltijdse betrekking, als de instelling op de gebruikelijke tellingsdatum de norm van 40 regelmatige leerlingen, die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 308/1, § 2, bereikt. § 2. Voor de toepassing van artikel 308/1 worden 29 lesuren toegekend aan de instelling met opleidingvorm 4, wat overeenkomt met één voltijdse betrekking, als de instelling op de gebruikelijke tellingsdatum de norm van 40 regelmatige leerlingen, die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 308/1, § 2, bereikt. § 3. Het desbetreffende aantal lesuren blijft toegekend gedurende twee opeenvolgende schooljaren waarin de behoudsnorm niet wordt bereikt.

Vanaf het daaropvolgende schooljaar wordt de toekenning stopgezet tot de oprichtingsnorm opnieuw wordt bereikt. ».

Art. III.54. In de Codex Secundair Onderwijs wordt in deel V, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 1, een onderafdeling 3/1, bestaande uit artikel 314/1 tot en met artikel 314/4, ingevoegd, die luidt als volgt : « Onderafdeling 3/1. - Omzetten van lesuren en uren naar middelen

Art. 314/1.§ 1. Er wordt aan de scholen van het buitengewoon secundair onderwijs, die voldoen aan de voorwaarden bepaald in deze onderafdeling, toegestaan dat, in afwijking van de artikelen 305, § 2, en 313, § 2, maximum 30 lesuren en uren van de extra lesuren en uren, vermeld in de artikelen 304, § 1, § 2 en § 3, en 312, § 1, § 2 en § 3, toegekend aan een school voor buitengewoon secundair onderwijs overgedragen kunnen worden aan een centrum voor deeltijdse vorming of aan een andere instelling met ervaring in het begeleiden van de doelgroep vermeld in artikel 314/2 en omgezet kunnen worden in kredieten. In voorkomend geval beslist het schoolbestuur, na onderhandeling in het lokale comité, over de overdracht van maximum 30 lesuren en uren naar een centrum voor deeltijdse vorming of naar een andere instelling voor realisatie van leerlinggebonden activiteiten voor de betrokken doelgroep. In dit geval worden de overgedragen lesuren en uren omgezet in een krediet. § 2. De omzetting van lesuren en uren van een school voor buitengewoon secundair onderwijs in een krediet voor een centrum voor deeltijdse vorming of voor een andere instelling, bestemd voor de organisatie van leerlinggebonden activiteiten voor de doelgroep vermeld in artikel 314/2 wordt als volgt vastgesteld : 1° het aantal lesuren en uren dat wordt omgezet in kredieten, wordt vermenigvuldigd met veertig, dat is het aantal weken openstelling per jaar, zodat een aantal jaarlesuren en een aantal jaaruren wordt verkregen.Dat resultaat, dat in de loop van het schooljaar niet meer kan worden gewijzigd, wordt vóór 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming meegedeeld; 2° het bedrag dat wordt toegepast bij de omzetting van lesuren, wordt vastgesteld op 31,72 euro, het bedrag dat wordt toegepast bij de omzetting van uren wordt vastgelegd op 22,46 euro.Dat bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat bedrag wordt vanaf 1 januari 1990 aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar gebeuren, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar; 3° het product van het aantal jaarlesuren en jaaruren dat wordt overgedragen met het geïndexeerd bedrag vormt het krediet dat voorbehouden is voor de organisatie van leerlinggebonden activiteiten door het centrum voor deeltijdse vorming of door een andere instelling. Indien het krediet wordt toegekend aan een centrum voor deeltijdse vorming, wordt dit krediet toegekend, samen met de eerste schijf van de uitbetaling van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten, vermeld in artikel 95 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

Indien het krediet wordt toegekend aan een andere instelling, wordt dit krediet toegekend in de loop van de maand februari van het schooljaar in kwestie.

Art. 314/2.§ 1. In de scholen van buitengewoon secundair onderwijs, bedoeld in deze onderafdeling wordt buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, type 3 georganiseerd.

De jongeren in de opleidingsvorm en het type vermeld in het vorig lid hebben ernstige gedrags- of emotionele stoornissen, vastgesteld door een psychiater. Deze jongeren functioneren daarenboven op het niveau van licht verstandelijke beperking. Door de complexiteit van hun problematiek zijn deze leerlingen niet in staat om voltijds onderwijs te lopen in het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs en hebben zij een problematisch schoolverloop. § 2. De scholen, bedoeld in deze onderafdeling, stellen zich open voor de doelgroep vermeld in paragraaf 1, en dit voor minimum 6 en maximum 12 leerlingen. § 3. De scholen, bedoeld in deze onderafdeling, werken samen met andere scholen van voltijds of centra van deeltijds gewoon secundair onderwijs voor de opvang van de doelgroep vermeld in paragraaf 1. § 4. De scholen, bedoeld in deze onderafdeling, werken samen met internaten met een werking gericht op de ambulante begeleiding of opvang van de doelgroep vermeld in paragraaf 1. § 5. De scholen, bedoeld in deze onderafdeling, werken samen met CLB's, voor de inschaling van de doelgroep vermeld in paragraaf 1. § 6. De scholen, bedoeld in deze onderafdeling, werken samen met een centrum voor deeltijdse vorming of met een andere instelling met ervaring in het begeleiden van de doelgroep vermeld in paragraaf 1, die bereid zijn ondersteuning te bieden voor leerling-gebonden activiteiten voor de doelgroep vermeld in paragraaf 1.

Art. 314/3.§ 1. De Vlaamse Regering volgt de scholen, bedoeld in deze onderafdeling, op en evalueert hen, in overleg met een door hem samengestelde stuurgroep die bestaat uit leden van de onderwijsinspectie, afgevaardigden van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, van de representatieve vakorganisaties, van het Gemeenschapsonderwijs, van de representatieve verenigingen van schoolbesturen van het gesubsidieerd officieel onderwijs of van het gesubsidieerd vrij onderwijs. § 2. Steeds vanuit de optiek om het onderwijs voor de doelgroep van gedragsmoeilijke leerlingen te bevorderen, moet de evaluatie, vermeld in paragraaf 1, resulteren in beleidsbeslissingen over eventuele decretale, reglementaire of andere maatregelen of acties op het vlak van optimalisering van het buitengewoon en gewoon secundair onderwijs voor leerlingen met ernstige gedrags- of emotionele stoornissen of een verlenging van deze maatregel. § 3. De betrokken schoolbesturen, scholen, internaten, CLB's, centra en instellingen verlenen hun volledige medewerking aan de opvolging en evaluatie vermeld in paragraaf 1.

Art. 314/4.De bepalingen van deze onderafdeling treden in werking op 1 september 2011 en houden op van kracht te zijn op 31 augustus 2013. ».

Art. III.55. In artikel 336 van de Codex Secundair Onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1° wordt het woord « (kwalificatie)getuigschrift » vervangen door de woorden « getuigschrift van de opleiding »;2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Deze facultatieve integratiefase van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar, indien een leerling door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift behaalde.».

Art. III.56. In artikel 338 van de Codex Secundair Onderwijs wordt het woord « (kwalificatie)getuigschrift » vervangen door de woorden « getuigschrift van de opleiding ».

Art. III.57. In artikel 350 van de Codex Secundair Onderwijs wordt na het cijfer « 136 », het cijfer « 136/1, » ingevoegd.

Art. III.58. In artikel 7 van het koninklijk besluit van 26 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs, wordt het punt 2° vervangen, door wat volgt : « 2° voor de types 5, 6 en 7 van buitengewoon onderwijs, zoals vermeld in artikel 5 van dit besluit, door een medisch onderzoek waarvan de besluiten neergeschreven worden in een inschrijvingsverslag, verricht door een geneesheer-specialist als dusdanig erkend door de minister van Volksgezondheid. ». Afdeling VI. - Inwerkingtreding

Art. III.59. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel III.33, 2°, en III.34, hebben uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Artikel III.45 heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2010.

Artikel III.28, 1°, treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel III.20 treedt in werking op : 1° 1 september 2012 voor wat betreft het eerste leerjaar van de tweede graad;2° 1 september 2013 voor wat betreft het tweede leerjaar van de tweede graad. Artikel III.21 treedt in werking op : 1° 1 september 2014 voor wat betreft het eerste leerjaar van de derde graad;2° 1 september 2015 voor wat betreft het tweede leerjaar van de derde graad. HOOFDSTUK IV. - Volwassenenonderwijs Art. IV.1. In artikel 2 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009, 8 mei 2009 en 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 16°bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 16°bis gedetineerden : personen die ter uitvoering van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel verblijven in een Belgische gevangenis, personen die krachtens artikel 7 en 21 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten geïnterneerd zijn, personen die met toepassing van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, of van artikel 606 van het Wetboek van strafvordering, verblijven in een gesloten federaal centrum, voor zover de gevangenis, de instelling waarin de betrokkene is geïnterneerd of het gesloten federaal centrum hetzij gelegen is in het Nederlandse taalgebied of in Brussel-Hoofdstad, hetzij elders gelegen is en daarvoor een overeenkomst met de bevoegde overheid werd gesloten;»; 2° in punt 24° worden de woorden « in het secundair volwassenenonderwijs of het hoger beroepsonderwijs » vervangen door de woorden « secundair volwassenenonderwijs of een lector »;3° er wordt een punt 48° ingevoegd, dat luidt als volgt : « 48° wettig verblijf : de situatie van de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om in het Rijk te verblijven of die gemachtigd is er zich te vestigen, of die volgens een geldig document in het Rijk mag verblijven, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.».

Art. IV.2. In artikel 12, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009 en 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 4° toegevoegd dat luidt als volgt : « 4° de opleiding aanvullende algemene vorming.»; 2° in de laatste zin wordt tussen het woord « van » en het woord « descriptorelementen », het woord « de » geschrapt. Art. IV.3. Artikel 17, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, wordt vervangen als volgt : « § 3. De Vlaamse Regering kan jaarlijks middelen toekennen aan projecten die de kwaliteit van de lerarenopleidingen ten goede komen door middel van innovatie. Hiertoe zal ze jaarlijks beleidsprioriteiten vastleggen.

De projecten kunnen georganiseerd worden door één of meerdere lerarenopleidingen, zowel geïntegreerde lerarenopleidingen als specifieke lerarenopleidingen, een expertisenetwerk of regionaal platform of een combinatie van deze.

De Vlaamse Regering stelt nadere inhoudelijke, organisatorische en procedurele regels vast voor de bepaling van de beleidsprioriteiten, de selectie van projecten en de toekenning van de financiële middelen.

Zij treft de nodige maatregelen om een evaluatie van deze projecten te realiseren. ».

Art. IV.4. In artikel 24 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° als de modules in sequentieel verband dienen te staan, de volgorderelatie van de modules;»; 2° er wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, die luidt als volgt : « § 1bis.Een opleidingsprofiel, zoals bedoeld in § 1, kan geletterdheidsmodules of uitbreidingsmodules omvatten. Een uitbreidingsmodule is een module die inspeelt op een vraag naar een specifieke uitbreiding van competenties van een bepaalde beroepsopleiding. Een geletterdheidsmodule is een module die inspeelt op een specifieke vraag naar geletterdheidscompetenties in functie van een beroepssituatie of een inhoudelijk aansluitende opleiding.

Een uitbreidingsmodule dient in sequentieel verband te staan met de aansluitende beroepsopleiding. ».

Art. IV.5. In hetzelfde decreet wordt een artikel 25ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 25ter.Zodra voor een modulaire opleiding waarvan een opleidingsprofiel door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd een nieuw opleidingsprofiel door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd, kan de bestaande modulaire opleiding nog georganiseerd worden : 1° gedurende één schooljaar, volgend op de implementatie van het opleidingsprofiel, ingeval de modulaire opleiding minder dan 700 lestijden bedraagt;2° gedurende twee schooljaren, volgend op de implementatie van het opleidingsprofiel, ingeval de modulaire opleiding meer dan 700 lestijden bedraagt. In afwijking van het eerste lid kan zodra het opleidingsprofiel voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd, de bestaande modulaire opleiding algemene vorming BSO3 nog gedurende twee schooljaren volgend op de goedkeuring door de Vlaamse Regering georganiseerd worden. ».

Art. IV.6. In het artikel 26, § 5, van hetzelfde decreet, wordt het woord « leraar » vervangen door de woorden « leraar secundair volwassenenonderwijs of een lector ».

Art. IV.7. In artikel 37 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° indien men voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht, het bewijs geleverd hebben te beschikken over de Belgische nationaliteit of te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf, zoals bedoeld in artikel 2, 48°.»; 2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt : « De cursisten die behoren tot de volgende doelgroepen worden bij voorrang ingeschreven voor een opleiding die behoort tot het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal en Nederlands tweede taal of het studiegebied Nederlands tweede taal. Het gaat om de doelgroepen : 1° vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, die een inburgeringscontract hebben ondertekend, bedoeld in artikel 2, 9°, van hetzelfde decreet;2° vermeld in artikel 3 van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid;3° die de bereidheid om Nederlands leren moeten tonen zoals bedoeld in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.».

Art. IV.8. In artikel 41, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « in een opleiding » geschrapt.

Art. IV.9. In hetzelfde decreet wordt een artikel 41bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 41bis.De Vlaamse Regering kan de algemene gelijkwaardigheid vastleggen van stu-diebewijzen, afgegeven in het buitenland, met de in dit decreet bepaalde studiebewijzen.

Bij de vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid houdt de Vlaamse Regering rekening : 1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties hanteert de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen bepaald krachtens dit decreet als referentiekader; 2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.».

Art. IV.10. In hetzelfde decreet wordt een artikel 41ter ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art.41ter. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure, met inbegrip van een beroepsprocedure, tot de erkenning van de individuele gelijkwaardigheid van stu-diebewijzen die niet in een besluit als vermeld in artikel 41bis zijn opgenomen, met de in dit decreet bepaalde studiebewijzen. De Vlaamse Regering waarborgt dat binnen deze procedure rekening wordt gehouden : 1° met de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties worden de opleidingsprofielen bepaald krachtens dit decreet als referentiekader gebruikt; 2° of, met de niveaus en niveaudescriptoren als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.».

Art. IV.11. Aan artikel 50, § 1, 3°, van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Op verzoek van een verantwoordelijk bestuurslid van een representatieve vakorganisatie, krijgt een vakbondsafgevaardigde dienstvrijstelling om de vergaderingen van de stuurgroep vermeld in artikel 2, 42°, bij te wonen. De dienstvrij stelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid behoudt het recht op een salaris. ».

Art. IV.12. In hetzelfde decreet wordt artikel 54 vervangen, door wat volgt : «

Art. 54.Artikel 93 en artikel 93bis van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zijn van toepassing op de specifieke lerarenopleidingen. ».

Art. IV.13. In artikel 64, § 5, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid verliest een centrum voor volwassenenonderwijs de onderwijsbevoegdheid voor de specifieke lerarenopleiding als het niet deelneemt aan de externe beoordeling van de specifieke lerarenopleiding door een visitatiecommissie als vermeld in artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. ».

Art. IV.14. In artikel 72ter, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden « één of meer » opgeheven;2° in punt 2° worden tussen de woorden « minimaal 50 percent van het totale aantal lestijden » en de woorden « bedraagt en » de woorden « van de volledige opleiding » toegevoegd. Art. IV.15. In artikel 72sexies, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, wordt de zinsnede « schooljaar n/n+1 » vervangen door de zinsnede « schooljaar n+1/n+2 ».

Art. IV.16. In artikel 85, § 4, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Een Centrum voor Basiseducatie kan de extra leraarsuren gegenereerd door de vermenigvuldiging van het volume aan lesurencursist met factor 1,2 enkel aanwenden voor de organisatie, de uitbouw, de ondersteuning en de ontwikkeling van gecombineerd onderwijs. ».

Art. IV.17. In artikel 86 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, 2°, wordt de datum « 1 februari » vervangen door de datum « 30 april »;2° aan § 2, eerste lid, wordt volgende zin toegevoegd : « Die overdracht wordt uiterlijk op 30 april van het lopende schooljaar vastgelegd.».

Art. IV.18. Aan artikel 87, § 5, van hetzelfde decreet wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « Die overdracht wordt uiterlijk op 30 april van het lopende schooljaar vastgelegd. ».

Art. IV.19. In artikel 98 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « in het ambt van leraar » vervangen door de woorden 'in de ambten van leraar secundair volwassenenonderwijs of van lector »;2° in paragraaf 5, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Een Centrum voor Volwassenenonderwijs kan de extra leraarsuren gegenereerd door de vermenigvuldiging van het volume aan lesurencursist met factor 1,2 enkel aanwenden voor de organisatie, de uitbouw, de ondersteuning en de ontwikkeling van gecombineerd onderwijs.».

Art. IV.20. In artikel 102, § 2, van hetzelfde decreet worden de woorden « in het ambt van leraar » vervangen door de woorden 'in de ambten van leraar secundair volwassenenonderwijs of van lector ».

Art. IV.21. Aan artikel 103, § 1, van hetzelfde decreet wordt de volgende zin toegevoegd : « Die overdracht wordt uiterlijk op 30 april van het lopende schooljaar vastgelegd. ».

Art. IV.22. In artikel 104, § 1, 2°, van hetzelfde decreet wordt de datum « 1 februari » vervangen door de datum « 30 april ».

Art. IV.23. Aan artikel 105, § 6, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt volgende zin toegevoegd : « Deze overdracht wordt uiterlijk op 30 april van het lopende schooljaar vastgelegd. ».

Art. IV.24. In hetzelfde decreet wordt een artikel 107bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 107bis.De Vlaamse Regering beschikt jaarlijks over ten minste een totaal bedrag van 241.000 euro voor de organisatie van opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal door de Centra voor Volwassenenonderwijs in de maanden juli en augustus. ».

Art. IV.25. In hetzelfde decreet wordt een artikel 107ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 107ter.§ 1. Het centrumbestuur dat in aanmerking wil komen voor de subsidiëring van het aanbod Nederlands tweede taal, vermeld in artikel 107bis, dient hiertoe uiterlijk op 31 maart een of meerdere aanvragen in bij de Vlaamse Regering.

Deze aanvragen voldoen aan volgende criteria om ontvankelijk te zijn : 1° het heeft betrekking op de modules Nederlands tweede taal breakthrough A en Nederlands tweede taal breakthrough B van de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het studiegebied Nederlands tweede taal;2° het aantal lestijden van de module(s) waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt vermeld;3° de startdatum van de module(s) waarop de aanvraag betrekking heeft, bevindt zich in de maanden juli of augustus;4° het protocol van de onderhandeling over de organisatie van aanbod Nederlands tweede taal in de maanden juli en augustus is bij de aanvraag bijgevoegd.».

Art. IV.26. In hetzelfde decreet wordt een artikel 107quater ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 107quater.§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt aan welke ontvankelijk verklaarde aanvragen een subsidie voor de organisatie van aanbod Nederlands tweede taal in de maanden juli en augustus wordt toegekend. Indien het totale subsidiebedrag, vermeld in § 1, ontoereikend is om aan alle ontvankelijke aanvragen een subsidie toe te kennen, dan wordt prioriteit gegeven aan : 1° de aanvragen van Centra voor Volwassenenonderwijs die op het moment van de aanvraag beschikken over een wachtlijst, zoals bedoeld in artikel 37, voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1;2° de aanvragen die betrekking hebben op de organisatie van opleidingen Nederlands tweede taal voor inburgeraars, die behoren tot de doelgroep, vermeld in artikel 3, § 4, van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;3° de aanvragen van de Centra voor Volwassenenonderwijs die het meest aantal lesuren-cursist in het studiegebied Nederlands tweede taal gegenereerd hebben in de laatst afgesloten referteperiode. Indien een centrumbestuur meerdere aanvragen heeft ingediend die ontvankelijk zijn, wordt de tweede aanvraag van dat centrumbestuur pas goedgekeurd nadat er subsidies zijn toegekend aan de ontvankelijke aanvragen van de andere centrumbesturen. § 2. Het centrumbestuur ontvangt voor de goedgekeurde aanvragen een subsidie van 86,36 euro per lestijd.

De subsidie per lestijd, vermeld in het eerste lid, wordt jaarlijks met ingang van 1 januari 2012 aangepast aan de evolutie van de prijsindex die berekend en benoemd wordt door de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen. § 3. De subsidie, vermeld in § 2, wordt uitbetaald in een voorschot en een saldo : 1° een voorschot van 50 percent wordt uitbetaald na de beslissing van de Vlaamse Regering;2° het saldo van 50 percent wordt uitbetaald na controle van het eindrapport, vermeld in artikel 107quinquies. § 4. De cursisten ingeschreven in een module, ingericht op basis van de subsidie, bedoeld in § 2, komen niet in aanmerking voor de berekening van het aantal lesurencursist. ».

Art. IV.27. In hetzelfde decreet wordt een artikel 107quinquies ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 107quinquies.Uiterlijk één maand na het beëindigen van de module(s) waarvoor men het voorschot, vermeld in artikel 107quater, § 3, 1°, heeft ontvangen, dient het centrumbestuur een eindrapport in bij de Vlaamse Regering. Het eindrapport omvat ten minste : 1° de begin- en einddatum van de ingerichte module(s);2° de lesplaats waar de module(s) werd ingericht;3° het aantal aangewende lestijden voor de module(s);4° het aantal ingeschreven cursisten;5° het aantal uitgereikte deelcertificaten;6° het proces-verbaal van de evaluatie, zoals vermeld in artikel 38. ».

Art. IV.28. In artikel 109, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 8 mei 2009 en 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt : « 4° op het moment van inschrijving gedetineerd zijn zoals is bepaald in artikel 2, 16°bis ;»; 2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt : « 6° inburgeraar zijn en een inburgeringscontract hebben ondertekend, zoals is bepaald in artikel 2, 9°, van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, of een attest van inburgering of een attest van EVC hebben behaald, zoals is bepaald in artikel 2, 11° en 13°, van voormeld decreet voor de opleidingen Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift in het studiegebied Nederlands tweede taal;».

Art. IV.29. In artikel 110 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Het Fonds wordt belast met het financieel beheer van de inschrijvingsgelden van de centra voor volwassenenonderwijs en de middelen die ter beschikking worden gesteld door de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Per begrotingsjaar wordt per centrum voor volwassenenonderwijs een afrekening gemaakt tussen de ontvangsten en uitgaven. Alleen het resultaat van de afrekening wordt in de begroting van het Fonds als uitgave of als ontvangst geboekt. »; 2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.De middelen van het Fonds zijn : 1° een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap - Beleidsdomein Onderwijs en Vorming;2° dotaties ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap - overige beleidsdomeinen;3° een vordering op de ontvangen inschrijvingsgelden van de centra voor volwassenenonderwijs.Die vordering bedraagt 0,25 euro per euro inschrijvingsgeld van cursisten, zoals is bepaald in artikel 109, § 1; 4° de terugvorderingen die voortvloeien uit de ten onrechte verrichte betalingen.».

Art. IV.30. In titel V van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009, 8 mei 2009, 9 juli 2010, wordt een hoofdstuk IIbis ingevoegd, dat luidt als volgt : « Hoofdstuk IIbis. Maatregelen in het kader van het wegwerken van wachtlijsten voor de opleidingen Nederlands tweede taal ».

Art. IV.31. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IIbis een artikel 113bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 113bis.Indien zich in een centrum een wachtlijst, zoals bedoeld in artikel 37, eerste lid, voordoet voor een opleiding van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal of Nederlands tweede taal of voor het studiegebied Nederlands tweede taal, bedraagt in afwijking van artikelen 85, § 2, en 98, § 1, de waarde van de deler : 1° 11 voor het leergebied Nederlands tweede taal;2° 13 voor het studiegebied Nederlands tweede taal.».

Art. IV.32. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IIbis een artikel 113ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 113ter.§ 1. De Vlaamse Regering beschikt jaarlijks over een volume aan leraarsuren voor de organisatie van de opleidingen van de leergebieden Nederlands tweede taal en alfabetisering Nederlands tweede taal en opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal.

Het volume, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt voor het schooljaar n/n+1 berekend volgens de formule : ((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) + ((LUC NT2CBE/10) - (LUCNT2CBE/11)); waarbij : 1° LUC NT2CVO : het aantal lesurencursist van de referteperiode van 1 april n-1 tot en met 31 maart n van het studiegebied Nederlands tweede taal;2° LUC NT2CBE : het aantal lesurencursist van de referteperiode van 1 april n-1 tot en met 31 maart n van het leergebied Nederlands tweede taal. § 2. Het volume aan leraarsuren, zoals bepaald in § 1, kan gedeeltelijk of geheel omgezet worden in een volume aan vte, door het om te zetten volume aan leraarsuren te delen door 667. ».

Art. IV.33. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IIbis een artikel 113quater ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 113quater.§ 1. De Vlaamse Regering kent de leraarsuren of vte, bedoeld in artikel 113ter, prioritair toe aan de centra die hun onderwijsbevoegdheid voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het leergebied Nederlands tweede taal, voor de opleiding Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1 van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal, voor de opleiding Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal, voor de opleiding Latijns schrift van het studiegebied Nederlands tweede taal, voor de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het studiegebied Nederlands tweede taal, voor de opleiding bedoeld in artikel 62bis of voor de opleiding bedoeld in artikel 64, § 9, uitoefenen in een vestigingsplaats waar zich een wachtlijst, zoals bedoeld in artikel 37, voordoet. § 2. De leraarsuren of vte voor de centra, bedoeld in § 1, worden toegekend in verhouding tot het aantal cursisten die de intake, testing en doorverwijzing door het Huis van het Nederlands hebben doorlopen en op een wachtlijst, zoals bedoeld in artikel 37, staan. § 3. De leraarsuren die niet werden toegekend op basis van de bepalingen, bedoeld in § 2, worden pro rata het volume gegenereerde lesurencursist in de voorafgaande referteperiode verdeeld over de centra die nog geen leraarsuren of vte, bedoeld in artikel 113ter, toegekend kregen. ».

Art. IV.34. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IIbis een artikel 113quinquies ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art.113quinquies. § 1. De leraarsuren of vte, zoals bedoeld in artikel 113quater, § 1, kunnen enkel aangewend worden voor de organisatie van de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het leergebied Nederlands tweede taal, de opleiding Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1 van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal, de opleiding Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal, de opleiding Latijns schrift van het studiegebied Nederlands tweede taal, de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het studiegebied Nederlands tweede taal, de opleiding bedoeld in artikel 62bis of de opleiding bedoeld in artikel 64, § 9.

Deze leraarsuren of vte, bedoeld in artikel 113quater, § 2, eerste lid, kunnen niet aangewend worden voor andere opdrachten dan de lesopdracht. § 2. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de organisatie van de opleidingen, bedoeld in § 1, eerste lid, met betrekking tot het aantal in te richten lestijden per week, het aantal ingeschreven cursisten en de vestigingsplaats waar de opleiding wordt ingericht. ».

Art. IV.35. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IIbis een artikel 113sexies ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 113sexies.In afwijking van artikel 113ter, § 1, wordt voor de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 het aantal leraarsuren waarover de Vlaamse Regering beschikt voor de organisatie van de opleidingen van de leergebieden Nederlands tweede taal en alfabetisering Nederlands tweede taal en opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal, berekend volgens de formule : 1° schooljaar 2011-2012 : (((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) x 0,35) + ((CVO NT2CBE/10) - (CVO NT2CBE/11));2° schooljaar 2012-2013 : (((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) x 0,65) + ((CVO NT2CBE/10)-(CVO NT2CBE/11)); waarbij : 1° LUC NT2CVO : het aantal lesurencursist van de referteperiode van 1 april n-1 tot en met 31 maart n van het studiegebied Nederlands tweede taal;2° LUC NT2CBE : het aantal lesurencursist van de referteperiode van 1 april n-1 tot en met 31 maart n van het leergebied Nederlands tweede taal.».

Art. IV.36. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IIbis, een artikel 113septies ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 113septies.Een centrum dat beschikt over een wachtlijst, zoals bedoeld in artikel 37, eerste lid, voor een opleiding uit de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal of Nederlands tweede taal of het studiegebied Nederlands tweede taal, dient de vte of leraarsuren die het gegenereerd heeft in deze leer- of studiegebieden in de referteperiode 1 april n-1 tot en met 31 maart n, volledig aan te wenden voor de organisatie van opleidingen in deze leer- of studiegebieden in het schooljaar n / n+1. ».

Art. IV.37. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IIbis een artikel 113octies ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 113octies.De bepalingen uit dit hoofdstuk treden in werking op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum. ».

Art. IV.38. In artikel 118, § 2, van hetzelfde decreet, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « In afwijking van het eerste lid, bedraagt de financiële sanctie voor de inbreuk, vermeld in § 1, 3°, maximum 0,75 euro per lesuurcursist, gegenereerd door cursisten waarover het centrum de door de Vlaamse Regering bepaalde gegevens niet correct en tijdig aangeleverd heeft.

De in het eerste en tweede lid bedoelde financiële sanctie kan er niet toe leiden dat het aandeel in de werkingsmiddelen dat gebruikt wordt voor personeelsaangelegenheden in absolute cijfers kleiner wordt dan wanneer de maatregel niet zou getroffen worden. ».

Art. IV.39. Artikel 123 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 123.Er mag in een centrum geen politieke propaganda gevoerd worden en er mogen geen politieke activiteiten worden georganiseerd.

In afwijking van het vorige lid kunnen politieke activiteiten in een centrum worden toegelaten buiten de periodes waarin er centrumactiviteiten zijn en buiten de periode van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing. Personeelsleden en cursisten worden niet gevraagd of aangezet om aan deze activiteiten deel te nemen. Het centrumbestuur kan niet betrokken worden bij de organisatie van een politieke activiteit en houdt rekening met het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van deze bepaling.

Onder politieke activiteiten wordt hier verstaan alle activiteiten die worden georganiseerd door politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, waarvan de standpunten en gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. ».

Art. IV.40. In artikel 182, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « leiden de opleidingen algemene vorming BSO 3 » worden vervangen door de woorden « leidt het certificaat van de opleiding algemene vorming BSO 3 »;2° tussen het woord « of » en de woorden « algemene vorming TSO 3 » worden de woorden « het certificaat van de opleiding » ingevoegd;3° de woorden « tijdens de schooljaren 2007-2008 tot en met 2011-2012 » worden opgeheven. Art. IV.41. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel IV29 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel IV. 1, 2°, IV.6, IV. 19, 1°, IV.20 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Artikel IV. 11 heeft uitwerking met ingang van 10 december 2010.

Artikel IV.17, IV.18, IV.21, IV.22 en IV.23 hebben uitwerking met ingang van 31 januari 2011.

Artikel IV.24 tot en met artikel IV.27 hebben uitwerking met ingang van 1 april 2011. HOOFDSTUK V. - Hoger onderwijs Afdeling I. - Decreet betreffende de universiteiten

Art. V.1. Aan het derde lid van artikel 91 van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 19 maart 2004, wordt de zin « In geval van zwangerschap of langdurige en ernstige ziekte tijdens de termijn van de aanstelling wordt op verzoek van het betrokken zelfstandig academisch personeelslid de aanstelling met een bijkomende termijn van één jaar verlengd. » toegevoegd.

Art. V.2. Artikel 113 van hetzelfde decreet, opgeheven bij het decreet van 22 juni 2007, wordt opnieuw opgenomen onder de volgende lezing : «

Art. 113.Een universiteit kan een vacante betrekking in het administratief en technisch personeel ook invullen via de overname van een benoemd lid van het administratief en technisch personeel van een andere universiteit. Het overgenomen personeelslid behoudt bij de overname de salarisschaal en anciënniteit die het genoot aan de universiteit waar het benoemd was, tenzij de overnemende universiteit het personeelslid in een hogere salaristrap of salarisschaal inschaalt.

De overname van een benoemd personeelslid is niet mogelijk zonder de instemming van het betrokken personeelslid. ».

Art. V.3. In artikel 130quater van hetzelfde decreet wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt : « § 4. De in paragraaf 1 vermelde bedragen gelden tot en met het begrotingsjaar 2012 en worden met ingang van het begrotingsjaar 2009 geïndexeerd volgens de bepalingen in artikel 9, § 5, van het decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. ». Afdeling II. - Decreet betreffende de hogescholen

Art. V.4. In artikel 78, § 1, eerste lid, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, wordt een punt 7° ingevoegd, dat luidt als volgt : « 7° de afzetting. ».

Art. V.5. Aan artikel 94 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid wordt de laatste zin vervangen, door wat volgt : « Het college van beroep inzake tucht spreekt zich binnen de twintig werkdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag na de indiening van het bezwaarschrift bij de post uit over de gegrondheid van het ontslag om dringende redenen.»; 2° na het derde lid wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Indien het college van beroep inzake tucht het ontslag om dringende redenen van een benoemd personeelslid ongegrond verklaart, kan het beslissen tot een preventieve schorsing van het personeelslid, met een tuchtprocedure tot gevolg.Het personeelslid wordt in dat geval in de administratieve stand geplaatst waarin het zich de dag voor het ontslag bevond. »; 3° het vijfde lid, gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998, wordt opgeheven. Art. V.6. In artikel 109 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 april 1995 en het decreet van 18 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : « Een lid van het onderwijzend personeel uit de groep van lectoren, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren, of een lid van het administratief - en technisch personeel vult de functie van departementshoofd in bij mandaat voor hernieuwbare periodes van vier jaar.»; 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Het hogeschoolbestuur bepaalt bij reglement de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van het mandaat van departementshoofd.».

Art. V.7. In hetzelfde decreet wordt een artikel 119bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art.119bis. Een hogeschool kan een vacante betrekking in het onderwijzend personeel ook invullen via de overname van een benoemd lid van het onderwijzend personeel van een andere hogeschool. Het overgenomen personeelslid behoudt bij de overname de salarisschaal en anciënniteit die het genoot aan de hogeschool waar het benoemd was, tenzij de overnemende hogeschool het personeelslid in een hogere salarisschaal of anciënniteit inschaalt.

De overname van een benoemd personeelslid is niet mogelijk zonder de instemming van het betrokken personeelslid. ».

Art. V.8. Aan artikel 140, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999 en 4 juli 2008, wordt een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « De beperking voor het in aanmerking nemen van nuttige beroepservaring tot tien jaar is niet van toepassing op nieuwe personeelsleden die vanaf 1 februari 2011 in een hogeschool aangesteld of benoemd worden. De toekenning van de nuttige beroepservaring gebeurt op basis van een gemotiveerde beoordeling van de doorlopen carrière, de verworven ervaring en de verworven kwalificaties.

Voor de toepassing van het tweede lid wordt onder nieuwe personeelsleden verstaan alle personeelsleden die op 1 februari 2011 nog geen benoeming of aanstelling als statutair of contractueel personeelslid in de betrokken hogeschool hadden. ».

Art. V.9. Aan artikel 156, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999 en 4 juli 2008, wordt een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « De beperking voor het in aanmerking nemen van nuttige beroepservaring tot tien jaar is niet van toepassing op nieuwe personeelsleden die vanaf 1 februari 2011 in een hogeschool aangesteld of benoemd worden. De toekenning van de nuttige beroepservaring gebeurt op basis van een gemotiveerde beoordeling van de doorlopen carrière, de verworven ervaring en de verworven kwalificaties.

Voor de toepassing van het tweede lid wordt onder nieuwe personeelsleden verstaan alle personeelsleden die op 1 februari 2011 nog geen benoeming of aanstelling als statutair of contractueel personeelslid in de betrokken hogeschool hadden. ».

Art. V.10. In titel III, hoofdstuk III, afdeling 3, van hetzelfde decreet, wordt een artikel 158ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 158ter.Het departementshoofd, lid van het administratief en technisch personeel wordt bezoldigd met hetzij een mandaatsvergoeding, hetzij een niet verworven salarisschaal. Het hogeschoolbestuur bepaalt vrij het bedrag van de vergoeding dat aan het vervullen van het mandaat verbonden is. Het salaris, met inbegrip van een eventuele mandaatsvergoeding, mag maximaal 20 % hoger zijn dan het salaris dat het personeelslid zou genieten als het niet belast was met het mandaat van departementshoofd.

Het personeelslid dat gedurende 10 jaar belast was met het mandaat van departementshoofd, verwerft bij de beëindiging van dit mandaat definitief het in het eerste lid vermelde salaris en behoudt dit salaris als het personeelslid zijn betrekking op de personeelsformatie weer opneemt. ».

Art. V.11. Aan artikel 163 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, wordt een derde en vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « In afwijking van het eerste lid kan een bevordering of een ambtswijziging in een functie van de onmiddellijk hogere graad en van de daaropvolgende graad plaatsvinden zonder interne vacantverklaring en zonder selectie indien dit gebeurt in het kader van een vooraf door het hogeschoolbestuur bepaalde loopbaanplanning. Deze afwijking geldt enkel voor de zeer goed functionerende en presterende personeelsleden.

De bevordering of ambtswijziging moet afdoende gemotiveerd worden op basis van een evaluatie van de door het betrokken personeelslid geleverde prestaties.

Een eerste bevordering of ambtswijziging in een leidinggevende functie vindt steeds plaats na een interne vacantverklaring en selectie. ».

Art. V.12. In hetzelfde decreet wordt een artikel 166bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 166bis.Een hogeschool kan een vacante betrekking in het administratief en technisch personeel ook invullen via de overname van een benoemd lid van het administratief en technisch personeel van een andere hogeschool. Het overgenomen personeelslid behoudt bij de overname de salarisschaal en anciënniteit die het genoot aan de hogeschool waar het benoemd was, tenzij de overnemende hogeschool het personeelslid in een hogere salarisschaal of anciënniteit inschaalt.

De overname van een benoemd personeelslid is niet mogelijk zonder de instemming van het betrokken personeelslid. ».

Art. V.13. Aan artikel 179 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vijfde lid worden de woorden « artikel 184 van dit decreet » vervangen door de woorden « artikel 9, § 5, van het decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen »;2° in het zesde lid wordt het jaartal « 2010 » vervangen door het jaartal « 2012 ». Art. V.14. Aan artikel 208 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 4. In geval van ontbinding van de vzw worden alle activa en passiva van de vzw met behoud van de bestemming overgedragen aan de hogeschool waar de vzw aan verbonden is. De overdracht van de goederen die de VZW rechtstreeks of onrechtstreeks met de sociale toelage heeft verworven, gebeurt om niet. ».

Art. V.15. Aan artikel 231bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 juli 1996, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van de bepalingen van artikel 231 kan het hogeschoolbestuur een personeelslid benoemen dat de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft en een aanstelling in een vacant ambt heeft. Het hogeschoolbestuur bepaalt bij reglement de voorwaarden waaronder deze benoeming mogelijk is. ».

Art. V.16. In titel V, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet wordt een afdeling 3bis, Deelname aan lokale inspraakorganen en andere vergaderingen, ingevoegd, bestaande uit een artikel 28 1bis, dat luidt als volgt : « Afdeling 3bis. - Deelname aan lokale inspraakorganen en andere vergaderingen

Art. 281bis.Het personeelslid dat zitting heeft in een lokaal inspraakorgaan dat opgericht is door of krachtens een wet of een decreet, krijgt dienstvrij stelling om de vergaderingen bij te wonen.

De dienstvrij stelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid behoudt het recht op een salaris.

Op verzoek van een verantwoordelijk bestuurslid van een representatieve vakorganisatie, krijgt een vakbondsafgevaardigde dienstvrij stelling om de vergaderingen van de Vlaamse Onderwijsraad bij te wonen. De dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid behoudt het recht op een salaris. ».

Art. V.17. In artikel 286 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, worden in de eerste zin de woorden « onder de leden van het onderwijzend personeel die verbonden zijn aan het departement » geschrapt.

Art. V.18. In titel V, hoofdstuk III, van hetzelfde decreet wordt een afdeling 4, Deelname aan lokale inspraakorganen en andere vergaderingen, ingevoegd, bestaande uit een artikel 304bis /1, dat luidt als volgt : « Afdeling 4. - Deelname aan lokale inspraakorganen en andere vergaderingen Art. 304bis /1. Het personeelslid dat zitting heeft in een lokaal inspraakorgaan dat opgericht is door of krachtens een wet of een decreet, krijgt dienstvrijstelling om de vergaderingen bij te wonen.

De dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid behoudt het recht op een salaris.

Op verzoek van een verantwoordelijk bestuurslid van een representatieve vakorganisatie, krijgt een vakbondsafgevaardigde dienstvrijstelling om de vergaderingen van de Vlaamse Onderwijsraad bij te wonen. De dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid behoudt het recht op een salaris. ».

Art. V.19. Aan hetzelfde decreet wordt een artikel 322bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 322bis.In afwijking van het bepaalde in artikel 322 kan het hogeschoolbestuur vanaf 1 januari 2011 de personeelsleden, bedoeld in artikel 318, 2°, die aan de voorwaarden, vermeld in artikel 326, tweede lid, voldoen, benoemen in het ambt waarnaar ze geconcordeerd zijn, zonder dat deze personeelsleden over het voor dit ambt vereiste diploma beschikken. ».

Art. V.20. In artikel 332 van hetzelfde decreet worden de woorden « 16, § 1, B, a), voor wat betreft de werkelijke diensten die een personeelslid heeft verstrekt in het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde onderwijs met beperkt leerplan, » opgeheven. Afdeling III. - Instellingen voor postinitieel onderwijs,

wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening Art. V.21. In artikel 2 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, vervangen bij het decreet van 4 juli 2008, worden de woorden « de Universiteit Antwerpen Management School » vervangen door de woorden « de Antwerp Management School ».

Art. V.22. In artikel 8bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de woorden « de Universiteit Antwerpen Management School » vervangen door de woorden « de Antwerp Management School ».

Art. V.23. In artikel 15, § 3bis, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de woorden « de Universiteit Antwerpen Management School » vervangen door de woorden « de Antwerp Management School ». Afdeling IV. - Herstructurering hoger onderwijs

Art. V.24. In artikel 2 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, wordt tussen het cijfer « 12 » en het cijfer « 18 », het cijfer « 13, » ingevoegd.

Art. V.25. In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, 16 juni 2006, 29 juni 2007 en van 30 april 2009, wordt het dertiende streepje vervangen door wat volgt : « - specificatie van een graad : de toevoeging van de woorden « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » of « of Philosophy » aan een graad; ».

Art. V.26. In artikel 5 van hetzelfde decreet wordt punt 9° opgeheven.

Art. V.27. In artikel 9bis, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het punt 5°, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, opgeheven.

Art. V.28. In artikel 13 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de Vlaamse Interuniversitaire Raad, de Vlaamse Hogescholenraad » worden vervangen door de woorden « de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad »;2° de zinsnede « of science » of « of arts », wordt vervangen door de woorden « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » of « of Philosophy »;3° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De onderstaande afkortingen zijn voor de volgende categorieën voorbehouden : 1° Ba voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van bachelor;2° Ma voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van master;3° BA voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van bachelor met de specificatie « of Arts »;4° MA voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van master met de specificatie « of Arts »;5° BSc voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van bachelor met de specificatie « of Science »;6° MSc voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van master met de specificatie « of Science »; 7° LL.B voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van bachelor met de specificatie « of Laws »; 8° LL.M voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van master met de specificatie « of Laws »; 9° MMed voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van master met de specificatie « of Medicine »;10° BVetSc voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van bachelor met de specificatie « of Veterinary Science »;11° MVetMed voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van master met de specificatie « of Veterinary Medicine »;12° MPhil voor diegene die gerechtigd is tot het voeren van de graad van master met de specificatie « of Philosophy ».».

Art. V.29. In artikel 25 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 19 maart 2004, 30 april 2009 en 16 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, eerste streepje, worden na het woord « vroedvrouw » de woorden « , verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er » toegevoegd;2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het tweede streepje geschrapt;3° paragraaf 9 wordt vervangen, door wat volgt : « § 9.De toevoeging van de specificaties « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » of « of Philosophy » en de afkortingen, vermeld in artikel 13, genieten dezelfde bescherming als de graad zelf en de met de graad verbonden titel. ».

Art. V.30. Artikel 40 van het hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. V.31. In hetzelfde decreet wordt na artikel 53, een nieuw artikel 53/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 53/1.§ 1. De Vlaamse Regering legt een lijst vast van de bachelor- en masteropleidin-gen die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid zoals vastgelegd in de artikelen 26 tot en met 53 van dit decreet. Deze lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens : 1° graad en kwalificatie van de betrokken opleiding;2° afstudeerrichtingen binnen de betrokken opleidingen;3° vestiging waar de betrokken opleiding of afstudeerrichting aangeboden wordt. Deze eerste lijst geeft de situatie weer van het academiejaar 2010-2011.

De VLUHR bezorgt uiterlijk tegen 30 juni 2011 aan de Vlaamse Regering een voorstel van de lijst zoals bedoeld in het eerste en tweede lid.

Bij gebrek aan een voorstel werkt de Vlaamse Regering een eigen lijst uit op basis van de gegevens in het hogeronderwijsregister en de databank hoger onderwijs.

De door de Vlaamse Regering vastgestelde lijst blijft van kracht voor de academiejaren 2011-2012 en 2012-2013, behoudens de aanpassingen door de Vlaamse Regering op basis van : 1° de beslissing van de Vlaamse Regering houdende erkenning van een nieuwe opleiding;2° een beslissing van het instellingsbestuur waarmee ze aangeeft deze opleiding niet langer in te richten;3° een negatief accreditatiebesluit van de NVAO, na het doorlopen van de prodecure voor tijdelijke erkenning;4° een oordeel van de Erkenningscommissie voor wat betreft het samenvoegen van opleidingen bedoeld in artikel 63duodecies en voor wat betreft het omvormen van een bachelor- of masteropleiding tot een gezamenlijk georganiseerde opleiding zoals bedoeld in artikel 63duodecies of beslissing van de Vlaamse Regering na indiening tweede aanvraag bedoeld in hetzelfde artikel;5° wijzigingen van benamingen of samenvoegingen van opleidingen die deel uitmaken van de uitvoering van door de Vlaamse Regering goedgekeurde rationalisatieplannen;6° masteropleidingen die geselecteerd werden overeenkomstig de bepalingen van een Europees financieringsprogramma ter bevordering van de internationale samenwerking in het hoger onderwijs en waarbinnen een multi- of gezamenlijke diplomering wordt vooropgesteld;7° een oordeel van de Erkenningscommissie gegeven voor 1 december 2010 inzake een taalequivalent, een naamswijziging of een wijziging aan de aard van een opleiding die pas uitwerking heeft vanaf het academiejaar 2011-2012 of later;8° binnen de perken van de decretaal vastgestelde onderwijsbevoegdheid wijzigingen aan vestigingsplaatsen op basis van uitvoerbare beslissingen van raden van bestuur van hogeronderwijsinstellingen genomen voor 1 januari 2011 maar die pas uitwerking hebben vanaf het academiejaar 2011-2012 of later. § 2. Vanaf het academiejaar 2013-2014 past de Vlaamse Regering de lijst, bedoeld in § 1, jaarlijks aan op basis van : 1° de beslissing van de Vlaamse Regering houdende erkenning van een nieuwe opleiding;2° op voorstel van de algemene vergadering van de VLUHR die beslist volgens haar eigen beslissingsregels voor wat betreft wijzigingen in de benaming van de opleiding (kwalificatie), in de onderwijstaal van een opleiding, in de aard (statuut) van de opleiding, wijzigingen aan afstudeerrichtingen die binnen een bepaalde opleiding kunnen worden aangeboden en verandering van vestiging binnen een hogeschool binnen het kader van de artikelen 26 tot en met 53;3° een beslissing van het instellingsbestuur waarmee ze aangeeft deze opleiding niet langer in te richten;4° een negatief accreditatiebesluit van de NVAO, na doorlopen van de procedure voor tijdelijke erkenning;5° een oordeel van de Erkenningscommissie voor wat betreft het samenvoegen van opleidingen bedoeld in artikel 63duodecies en voor wat betreft het omvormen van een bachelor- of masteropleiding tot een gezamenlijk georganiseerde opleiding zoals bedoeld in artikel 63duodecies of beslissing van de Vlaamse Regering na indiening tweede aanvraag bedoeld in hetzelfde artikel;6° wijzigingen van benamingen of samenvoegingen van opleidingen die deel uitmaken van de uitvoering van door de Vlaamse Regering goedgekeurde rationalisatieplannen. § 3. De Vlaamse Regering kan de lijst ook aanpassen om de noodzakelijke vergelijkbaarheid, duidelijkheid en transparantie in de benamingen te realiseren, op advies van de VLUHR. ».

Art. V.32. In artikel 55ter van hetzelfde decreet wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : « § 3. De Vlaamse Regering kan jaarlijks middelen toekennen aan projecten die de kwaliteit van de lerarenopleidingen ten goede komen door middel van innovatie. Hiertoe zal ze jaarlijks beleidsprioriteiten vastleggen.

De projecten kunnen georganiseerd worden door één of meerdere lerarenopleidingen (zowel geïntegreerde lerarenopleidingen als specifieke lerarenopleidingen), een expertisenetwerk of regionaal platform of een combinatie van deze.

De Vlaamse Regering stelt nadere inhoudelijke, organisatorische en procedurele regels vast voor de bepaling van de beleidsprioriteiten, de selectie van projecten en de toekenning van de financiële middelen.

Zij treft de nodige maatregelen om een evaluatie van deze projecten te realiseren. ».

Art. V.33. In artikel 55quinquies van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 4bis ingevoegd, die luidt als volgt : « § 4bis. Een student die al een diploma van de geïntegreerde lerarenopleiding secundair onderwijs bezit, kan, in afwijking van § 3 en § 4, een aanvullend diploma behalen met slechts één onderwijsvak. ».

Art. V.34. Aan artikel 55octies van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De hogescholen kunnen ook 15 studiepunten aanbieden in het opleidingsprogramma van de academische bacheloropleiding als keuzepakket.»; 2° in § 3 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De universiteiten kunnen ook 15 studiepunten aanbieden in het opleidingsprogramma van de academische bacheloropleiding als keuzepakket.»; 3° aan § 4 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De instellingen, vermeld in het eerste lid, kunnen ook 15 studiepunten aanbieden in het opleidingsprogramma van de academische bacheloropleiding als keuzepakket.».

Art. V.35. Aan artikel 55undecies van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, wordt de volgende zin toegevoegd : « De lopende overeenkomsten, die eindigen op 31 augustus 2011, worden verlengd tot 31 december 2011. ».

Art. V.36. In artikel 62 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, worden de woorden « 1 april » vervangen door de woorden « 1 maart »;2° in paragraaf 3, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006 en van 30 april 2009, wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt : « Indien het gaat om een opleiding waarvan de domeinspecifieke leerresultaten nog niet vastgesteld zijn of nog niet in de kwalificatiedatabank zijn opgenomen dan bezorgt de VLUHR de door de hem vastgestelde gezamenlijk beschreven domeinspecifieke leerresultaten aan de Erkenningscommissie ten laatste op 30 april van het kalenderjaar, vermeld in § 2, eerste lid.».

Art. V.37. Artikel 63bis van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 63bis.Hogescholen en universiteiten kunnen uiterlijk op 31 oktober 2011, 30 juni 2012, 30 juni 2013 en 30 juni 2014 een aanvraag indienen bij de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de studieomvang van een masteropleiding met een studieomvang van 60 studiepunten naar een masteropleiding met een studieomvang van 90 of 120 studiepunten met het oog op het starten van deze masteropleidingen ten vroegste vanaf het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin de Vlaamse Regering het in artikel 63sexies bedoelde besluit genomen heeft. De instellingen geven een motivatie waarom de verlengde masteropleiding in het in de aanvraag voorgestelde academiejaar, moet starten. De aanvragen worden gezamenlijk ingediend door alle instellingen die de betrokken opleidingen aanbieden. Aanvragen die betrekking hebben op de academische masteropleidingen van de hogescholen worden gezamenlijk ingediend door de hogescholen en de universiteiten die betrokken zijn bij de academisering van deze opleidingen. ».

Art. V.38. In artikel 63ter van hetzelfde decreet worden de woorden « masteropleidingen van 120 studiepunten » vervangen door de woorden « masteropleidingen van 90 of 120 studiepunten ».

Art. V.39. Aan artikel 63sexies van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt een tweede lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid, neemt de Vlaamse Regering voor de aanvragen die uiterlijk op 31 oktober 2011 worden ingediend, een beslissing voor 1 april 2012. ».

Art. V.40. In artikel 63duodecies, paragraaf 3, derde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt zowel in de eerste als in de tweede zin het woord « dertig » vervangen door het woord « zestig ».

Art. V.41. In artikel 64 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid geschrapt;2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Het Hoger Onderwijsregister bevat van elke opleiding de volgende algemene gegevens : 1° de naam van de opleiding;2° in voorkomend geval de afstudeerrichtingen;3° de onderwijstaal gebruikt in de opleiding;4° in voorkomend geval de vermelding dat er een opleidingstraject is ten behoeve van werkstudenten;5° de graad waartoe de opleiding leidt en de kwalificatie van de graad, respectievelijk aangevuld met de specificatie van de graad;6° de titel die door de houder van het diploma kan worden gevoerd;7° de bevoegde instelling die de opleiding verzorgt, de vestiging(en) waar de opleiding wordt aangeboden en respectievelijk de associatie waarvan de instelling lid is;8° de studieomvang van de opleiding uitgedrukt in studiepunten;9° de domeinspecifieke leerresultaten van de opleidingen;10° de datum van de accreditatie, tijdelijke erkenning of erkenning als nieuwe opleiding;11° het tijdstip waarop de accreditatie, de tijdelijke erkenning of de erkenning als nieuwe opleiding vervalt;12° het academiejaar of de academiejaren waarin de opleiding wordt aangeboden;13° het studiegebied, een deel van een studiegebied of studiegebieden waarbinnen een opleiding wordt gerangschikt;14° de ISCED benaming van het studiegebied waarin de opleiding gerangschikt wordt. Het Hoger Onderwijsregister omvat uitsluitend de gegevens die in paragraaf 2 zijn opgenomen. De Vlaamse Regering kan in functie van de organisatorische transparantie de in paragraaf 2 opgesomde gegevens verder verduidelijken.

In het Hoger Onderwijsregister wordt in een link voorzien naar de websites van de instellingen met meer uitgebreide informatie over de gegevens inzake aansluiting en vervolgopleidingen en de onderwijs- en examenreglementen. Het Hoger Onderwijsregister voorziet in een historiek met betrekking tot de accreditatiestatus van de opleidingen en hun benamingen. »; 3° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de tweede zin geschrapt;4° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden « Het departement Onderwijs » vervangen door de woorden « Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming »;5° paragraaf 4 wordt opgeheven. Art. V.42. Aan artikel 69, § 3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004 en 22 juni 2007, wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt : « Bij het onderzoek van de gelijkwaardigheid bedoeld in de eerste zin van het voorgaande lid past het instellingsbestuur de bepalingen en de principes van het Verdrag van de Raad van Europa en de Unesco betreffende de erkenning van diploma's hoger onderwijs in de Europese Regio, opgemaakt in Lissabon op 11 april 1997, goedgekeurd bij decreet van 15 december 2006 en geratificeerd op 22 juli 2009 toe voor zover het land van herkomst het verdrag ook heeft geratificeerd. ».

Art. V.43. Aan artikel 87 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 19 maart 2004, wordt een paragraaf 3 toegevoegd die luidt als volgt : « § 3. De Vlaamse Regering garandeert bij de uitvoering van de bepalingen in de paragrafen 1 en 2 de toepassing van de bepalingen en de principes van het Verdrag van de Raad van Europa en de Unesco betreffende de erkenning van diploma's hoger onderwijs in de Europese Regio, opgemaakt in Lissabon op 11 april 1997, goedgekeurd bij decreet van 15 december 2006 en geratificeerd op 22 juli 2009 voor zover het land van herkomst het verdrag ook heeft geratificeerd.

Bij het vastleggen van de algemene gelijkwaardigheid hanteert de Vlaamse Regering de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur dan wel de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten bedoeld in de artikelen 16, 17 en 18 van hetzelfde decreet als referentiekader. Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties hanteert de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen bepaald krachtens het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs als referentiekader.

Bij ontstentenis van de domeinspecifieke leerresultaten hanteert de Vlaamse Regering de referentiekaders van de visitatierapporten als bedoeld in artikel 51 van hetzelfde decreet als referentiekader. In het geval van niveaugelijkwaardigheid hanteert de Vlaamse Regering de niveaudescriptoren als beschreven in artikel 58 als referentiekader. ».

Art. V.44. Aan artikel 88 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 19 maart 2004, wordt een tweede en derde lid toegevoegd die luiden als volgt : « De Vlaamse Regering garandeert bij de uitvoering van de voorgaande bepalingen dat de bepalingen en de principes van het Verdrag van de Raad van Europa en de Unesco betreffende de erkenning van diploma's hoger onderwijs in de Europese Regio, opgemaakt in Lissabon op 11 april 1997, goedgekeurd bij decreet van 15 december 2006 en geratificeerd op 22 juli 2009 worden toegepast voor zover het land van herkomst het verdrag ook heeft geratificeerd.

Elke beslissing tot erkenning van de volledige gelijkwaardigheid genomen krachtens dit artikel hanteert de onderwijskwalificaties beschreven krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur dan wel de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten bedoeld in de artikelen 16, 17 en 18 van hetzelfde decreet als referentiekader. Bij ontstentenis van de onderwijskwalificaties worden de opleidingsprofielen bepaald krachtens het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs als referentiekader gebruikt. Bij ontstentenis van de domeinspecifieke leerresultaten worden de referentiekaders van de visitatierapporten als bedoeld in artikel 51 van hetzelfde decreet als referentiekader gebruikt. In het geval van niveaugelijkwaardigheid worden de niveaudescriptoren als beschreven in artikel 58 als referentiekader gebruikt. ».

Art. V.45. In hetzelfde decreet wordt een artikel 93bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 93bis.Indien de kwaliteit van het onderwijs in een specifieke lerarenopleiding, na een grondig kwaliteitsonderzoek uitgevoerd volgens paragraaf 3bis onvoldoende wordt geacht, of in redelijkheid moet geacht worden niet te behoren tot het hoger onderwijs, kan de Vlaamse Regering besluiten dat : 1° de cursisten van die opleiding niet in aanmerking komen voor de berekening van het aantal lesurencursist, zoals bedoeld in artikel 99 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;2° de diploma's van de studenten van die opleiding niet meer in aanmerking komen voor de berekening van de financiering zoals bedoeld in artikel 179, 12°, van het hogescholendecreet;3° de diploma's van de studenten van die opleiding niet meer in aanmerking komen voor de berekening van de financiering zoals bedoeld in artikel 130quater van het universiteitendecreet;4° het instellingsbestuur de opleiding niet meer mag sanctioneren met het diploma van leraar. De ingeschreven studenten of cursisten moeten wel de mogelijkheid krijgen hun opleiding af te ronden. De Vlaamse Regering neemt daartoe de nodige maatregelen.

Het uitsluitingsbesluit kan pas genomen worden nadat de Vlaamse Regering aan de desbetreffende instelling een waarschuwing heeft gegeven. Deze waarschuwing houdt in dat zij voornemens is dit uitsluitingsbesluit te treffen onder bepaling van een termijn waarbinnen aan die waarschuwing gevolg moet worden gegeven en desgewenst overleg met hem dienaangaande plaats kan vinden. Het uitsluitingsbesluit treedt slechts in werking in het tweede daaropvolgende academiejaar. ».

Art. V.46. In artikel 94 van hetzelfde decreet wordt in paragraaf 2, punt 2° vervangen door wat volgt : « 2° de betrokken studenten ten minste 20 studiepunten gevolgd en verworven hebben in de andere instelling of instellingen dan deze waar zij bij de aanvang van de opleiding initieel waren ingeschreven als het gaat om een opleiding met een studieomvang van 60 studiepunten en ten minste 27 studiepunten in alle andere gevallen; ».

Art. V.47. In artikel 113ter, § 1, van hetzelfde decreet ingevoegd bij het decreet van 14 maart 2008, wordt na de tweede zin een zin ingevoegd, die luidt als volgt : « De Vlaamse Regering benoemt de leden van de stuurgroep, die zijn voorgedragen door de VLUHR en het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. ».

Art. V.48. In hetzelfde decreet wordt een artikel 113quinquies ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 113quinquies.De Vlaamse Regering kan verdere regels vastleggen met betrekking tot de registratie en de validatie van de gegevens in de Databank Hoger Onderwijs (DHO), inbegrepen een bindende gedragscode voor alle instellingen en actoren die gegevens in DHO registreren en valideren. ». Afdeling V. - Rechtspositieregeling van de student, de

medezeggenschap, de integratie van bepaalde afdelingen in het hoger onderwijs en de begeleiding van de herstructurering Art. V.49. Aan artikel II.1, 15°bis, van het decreet 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2004 en gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt h) en i) toegevoegd, die luiden als volgt : « h) een beslissing van een instellingsbestuur over de gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma genomen in toepassing van artikel 69, § 3, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;i) een beslissing inzake gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma van hoger onderwijs met een Vlaams diploma van hoger onderwijs genomen krachtens artikel 88 van het decreet 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen; »; 2° er wordt een punt j) toegevoegd, dat luidt als volgt : « j) een beslissing waarbij er in geval van overmacht geen aangepaste examenregeling mogelijk is om organisatorische redenen.».

Art. V.50. Aan artikel II.2, § 3, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2004, worden een punt 3° en een punt 4° toegevoegd, die luiden als volgt : « 3° worden de personen die op grond van EVK's of van een bewijs van bekwaamheid een vrijstelling aanvragen als studenten beschouwd; 4° worden de personen die een aanvraag doen voor het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma als studenten beschouwd.».

Art. V.51. Aan artikel II.15 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid tussen het woord « studenten » en de woorden « worden ingesteld » worden de woorden « of personen op wie de beslissing betrekking heeft, » ingevoegd;2° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Personen die nog niet ingeschreven zijn aan een instelling voor hoger onderwijs kunnen tegen een beslissing, bedoeld in artikel II.1, 15°bis, h), of over een aanvraag om vrijstelling op grond van EVK's of van een bewijs van bekwaamheid maar een keer een beroep instellen bij de Raad ingeval ze in een periode van 4 jaar een aanvraag met dezelfde of vergelijkbare strekking hebben ingediend bij meerdere instellingen.

Een dergelijk beroep dat een tweede keer is ingesteld, is onontvankelijk. ».

Art. V.52. Aan artikel II.22, § 1, van hetzelfde decreet wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Bij de behandeling van een verzoekschrift dat als voorwerp een studievoortgangsbeslissing heeft zoals bepaald in artikel II. 1, 15bis °, j), oordeelt de Raad of er in voorkomend geval al dan niet sprake is van een niet remedieerbare overmacht en de onmogelijkheid om voor de betrokken student om organisatorische redenen een aangepaste examenregeling uit te werken. ».

Art. V.53. In artikel II.24, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede « , of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de in artikel II.14, tweede lid bedoelde termijn » geschrapt; 2° in het tweede lid, worden de woorden « de vijfde dag van de in het eerste lid » vervangen door de woorden « de vijfde of dertigste dag van de in het eerste lid respectievelijk tweede lid »;3° er wordt tussen het eerste en het tweede lid, een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De beroepen tegen een beslissing bedoeld in artikel II.1, 15°bis, h) en i), worden bij de Raad ingesteld binnen een vervaltermijn van 30 dagen die ingaat de dag na kennisname van de definitieve beslissing van het bij of krachtens het decreet bevoegd orgaan en uiterlijk de eenendertigste dag na de dag van een kennisgeving van de betrokken beslissing.»; 4° er wordt na het nieuw tweede lid een nieuw derde lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Bij het uitblijven van een tijdige beslissing van de interne beroepsinstantie binnen de termijn zoals bepaald in artikel II.14, tweede lid, dient in voorkomend geval het beroep bij de Raad binnen de vervaltermijn van vijf kalenderdagen na het verstrijken van deze termijn te worden ingesteld, tenzij vóór het verstrijken van de termijn waarover de interne beroepsinstantie beschikt, deze aan de student meedeelt op welke latere datum zij uitspraak zal doen. In dat geval gaat de vervaltermijn van vijf kalenderdagen voor het beroep bij de Raad in de dag na die datum. ».

Art. V.54. Aan artikel II.38 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt : « In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de uitspraken van de Raad in beroepen tegen een beslissing bedoeld in artikel II. 1, 15°bis, h) en i), uitgebracht binnen een ordetermijn van 30 kalenderdagen. ».

Art. V.55. Aan artikel II.61, § 2, 2°, van hetzelfde decreet worden de woorden « en de artikelen 6, 8° en 20, 3°, van het decreet houdende het statuut van de Universiteit Hasselt en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg » toegevoegd. Afdeling VI. - Flexibilisering hoger onderwijs

Art. V.56. In artikel 4 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, worden na het woord « beroepsonderwijs » de woorden « en de masteropleidingen, waarvoor een veelvoud van 30 mogelijk is » ingevoegd.

Art. V.57. Aan artikel 5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt een vierde, een vijfde en een zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Wat betreft de opleidingen die leiden tot de beroepen van arts, huisarts, verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er, tandarts, dierenarts, vroedvrouw, apotheker en architect leeft het instellingsbestuur bij de vaststelling van het opleidingsprogramma de vereisten na bepaald in de Europese Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. De instellingsbesturen geven in hun onderwijsregeling duidelijk aan hoe zij in hun opleidingsprogramma's beantwoorden aan de voorwaarden uiteengezet in de richtlijn.

Het accreditatieorgaan bevestigt in zijn accreditatierapport en in zijn accreditatiebesluit, bedoeld in artikel 60 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, of het instellingsbestuur bij het vaststellen van de opleidingsprogramma's de betreffende Europese Richtlijn al dan niet heeft nageleefd. Het accreditatieorgaan neemt dat besluit op grond van de gepubliceerde externe beoordeling van de opleiding.

De Vlaamse Regering publiceert de Europese Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, inclusief de bijlagen in het Belgisch Staatsblad. ».

Art. V.58. In hetzelfde decreet wordt een artikel 1 1bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 1 1bis. § 1. Het instellingsbestuur bepaalt in de onderwijsregeling de afwijkende toelatingsvoorwaarden op grond waarvan personen die niet aan de voorwaarden vermeld in artikel 11 voldoen, ingeschreven kunnen worden voor een masteropleiding. De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen alleen rekening houden met de volgende elementen : 1° humanitaire redenen;2° medische, psychische of sociale redenen. § 2. In het licht van het noodzakelijke evenwicht tussen de reglementen van de verschillende instellingen stemt het instellingsbestuur zijn afwijkende toelatingsvoorwaarden af op de algemene voorschriften betreffende afwijkende toelatingsvoorwaarden die de associatie in een reglement heeft opgenomen. Die laatste bepaling geldt niet voor het bestuur van een instelling die niet tot een associatie behoort. ».

Art. V.59. Aan artikel 47 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 16 juni 2006, wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3. Bij het nemen van een beslissing inzake het verlenen van vrijstellingen op grond van een buitenlands diploma of buitenlandse studieperiode past het instellingsbestuur de bepalingen en de principes van het Verdrag van de Raad van Europa en de Unesco betreffende de erkenning van diploma's hoger onderwijs in de Europese Regio, opgemaakt in Lissabon op 11 april 1997, goedgekeurd bij decreet van 15 december 2006 en geratificeerd op 22 juli 2009 toe voor zover het land van herkomst het verdrag ook heeft geratificeerd. ».

Art. V.60. In artikel 64, 6°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 14 maart 2008, wordt de zinsnede « of 40 » vervangen door de zinsnede « , 40bis of 40ter ». Afdeling VII. - Financiering en werking van het hoger onderwijs

Art. V.61. In artikel 7, § 1, 2°, f), van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen wordt de zinsnede « of 40 » vervangen door de zinsnede « , 40bis of 40ter ».

Art. V.62. In hetzelfde decreet wordt een artikel 25ter ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 25ter.De toepassing van de bepalingen van artikel 24, § 1 tot met § 4, en van artikel 25, § 1, 1°, 2° en 3°, wordt opgeschort ten aanzien van de beslissingen die instellingen nemen met betrekking tot de afbouw of de stopzetting van opleidingen of met betrekking tot herstructurering zoals bedoeld in artikel 25, die uitwerking hebben met ingang van de academiejaren 2011-2012 en 2012-2013. ».

Art. V.63. In artikel 38, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 5° wordt opgeheven; 2° in punt 6°, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, wordt het bedrag « 1.545.521,92 » vervangen door het bedrag « 1.962.442,72 ».

Art. V.64. In hetzelfde decreet wordt een artikel 40quinquies ingevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 40quinquies.Onder 'tutoring' wordt verstaan dat studenten uit het hoger onderwijs op een gestructureerde manier optreden als begeleider en rolmodel, met de bedoeling om leerlingen basis- en secundair onderwijs te ondersteunen bij het leer- en keuzeproces. De studenten uit het hoger onderwijs worden daarbij « tutors » genoemd, de betrokken leerlingen uit het basis- of secundair onderwijs worden aangeduid als « tutees ».

Onder de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering kan de Vlaamse Regering subsidies verlenen aan instellingen voor hoger onderwijs die in samenwerking met basisscholen en scholen voor secundair onderwijs « tutoring » aanbieden aan de leerlingen van die scholen. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van selectie, de duur en de evaluatie van de projecten. ».

Art. V.65. In artikel 47 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 3, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, vervangen, door wat volgt : « § 3. Het leerkrediet van een student die zich bevindt in een overmachtssituatie en waarvoor een aangepaste examenregeling geen oplossing biedt zoals vastgesteld in het kader van een beroepsprocedure voor de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, wordt teruggegeven voor de opgenomen studiepunten die betrekking hebben op de opleidingsonderdelen waarover de student geen examen heeft kunnen afleggen. ». Afdeling VIII. - Inwerkingtreding

Art. V.66. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel V.21, V.22, V.23, V.25, V.28 en V.29, 3°, hebben uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Artikel V. 19, V.29, 1°, V.37, V.39 en V.40 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel V.8 en V.9 hebben uitwerking met ingang van 1 februari 2011.

Artikel V.41 heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2011.

Artikel V.29, 2°, treedt in werking in het academiejaar 2011-2012.

Artikel V.26 en V.63 treden in werking op 1 januari 2013. HOOFDSTUK VI. - Centra voor leerlingenbegeleiding Art. VI. 1. In artikel 2 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 6°, a), worden de woorden « gefinancierd wordt » vervangen door de woorden « in aanmerking komt voor financiering »;2° in punt 6° wordt het punt b) vervangen door wat volgt : « b) gesubsidieerd officieel centrum : centrum dat ingericht wordt door publiekrechtelijke rechtspersonen andere dan het gemeenschapsonderwijs en dat in aanmerking komt voor subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap;»; 3° in punt 6°, c), worden de woorden « gesubsidieerd wordt » vervangen door de woorden « in aanmerking komt voor subsidiëring »;4° in punt 20° worden de woorden « openbaar bestuur » telkens vervangen door de woorden « publiekrechtelijke » rechtspersoon;5° het punt 22°, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, wordt vervangen door wat volgt : « 22° onderwijsnet : - het gemeenschapsonderwijs : het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zoals bedoeld in artikel 2 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs; - het gesubsidieerd officieel onderwijs : het onderwijs ingericht door publiekrechtelijke rechtspersonen andere dan het gemeenschapsonderwijs en dat in aanmerking komt voor subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap; - het gesubsidieerd vrij onderwijs : het onderwijs ingericht door natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen en dat in aanmerking komt voor subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap; ».

Art. VI.2. Artikel 14bis van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 14bis.Er mag in een centrum geen politieke propaganda gevoerd worden en er mogen geen politieke activiteiten worden georganiseerd.

In afwijking van het vorige lid kunnen politieke activiteiten in een centrum worden toegelaten buiten de periodes waarin er centrumactiviteiten zijn en buiten de periode van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing. Personeelsleden en leerlingen worden niet gevraagd of aangezet om aan deze activiteiten deel te nemen. Het centrumbestuur kan niet betrokken worden bij de organisatie van een politieke activiteit en houdt rekening met het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van deze bepaling.

Onder politieke activiteiten wordt hier verstaan alle activiteiten die worden georganiseerd door politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, waarvan de standpunten en gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. ».

Art. VI.3. In artikel 49, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « en bepaalt het salaris voor de gefinancierde of gesubsidieerde ambten » opgeheven.

Art. VI.4. In hetzelfde decreet wordt een artikel 65/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 65/1.In afwijking van artikel 65 kan een centrum dat de rationalisatienorm op 1 februari 2011 niet behaalt gefinancierd of gesubsidieerd blijven voor de volledige duur van de eerstvolgende periode waarvoor overeenkomstig artikel 67 de omkadering wordt vastgesteld, op voorwaarde dat het centrum de rationalisatienorm, vermeld in artikel 65 en 66, wel behaalde op 1 februari 2008. ».

Art. VI.5. Aan artikel 68 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2003, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid, is het aantal anderstalige nieuwkomers van een centrum voor de periode waarvoor de omkadering wordt vastgesteld, vermeld in artikel 67, gelijk aan het aantal anderstalige nieuwkomers dat de scholen, die door het centrum begeleid worden, op de eerste schooldag van februari van het kalenderjaar dat voorafgaat aan de start van het eerste jaar waarvoor de omkadering wordt vastgesteld, telt en waarvoor deze scholen aanvullende lestijden verkregen hebben. Het aantal anderstalige nieuwkomers wordt vermenigvuldigd met de overeenkomstige coëfficiënt, vermeld in artikel 69. ». Art. VI.6. Aan artikel 78, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 15 juli 2005, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Het personeelslid dat zitting heeft in een lokaal inspraakorgaan dat opgericht is door of krachtens een wet of een decreet, krijgt dienstvrij stelling om de vergaderingen van dat inspraakorgaan bij te wonen. De dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid behoudt het recht op een salaris. ».

Art. VI.7. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel VI.6 heeft uitwerking met ingang van 10 december 2010. HOOFDSTUK VII. - Onderwijsinspectie en pedagogische begeleidingsdiensten Art. VII.1. In artikel 26, § 1, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 4° een bedrag van 400.000 euro voor de integratie van ICT in de reguliere nascholingen en begeleidingen. ».

Art. VII.2. In artikel 30, eerste lid, van hetzelfde decreet, wordt de zinsnede « het schooljaar 2011-2012 » vervangen door de zinsnede « het schooljaar 2012-2013 ».

Art. VII.3. In artikel 123, eerste lid, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « tegen de preventieve schorsing » en de woorden « in beroep gaan bij » de zinsnede « of, als dat van toepassing is, tegen de afhouding van salaris, » ingevoegd.

Art. VII.4. Aan artikel 136, eerste lid, 5°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede « of, als dat van toepassing is, tegen de afhouding van salaris » toegevoegd.

Art. VII.5. In artikel 10, § 1, van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, worden in het tweede streepje de woorden « voor het lager onderwijs » geschrapt.

Art. VII.6. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2011. HOOFDSTUK VIII. - Studiefinanciering Art. VIII.1. In het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap wordt een artikel 4bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 4bis.Schuldvorderingen die rechtstreeks en uitsluitend gerelateerd zijn aan de bestedingen, vermeld in artikel 4, derde lid, verricht door de ontvanger van studiefinanciering, zijn bevoorrecht op het toegekende bedrag van de studiefinanciering in dezelfde rangorde als de schuldvorderingen, vermeld in artikel 19, 5°, van de Hypotheekwet. ».

Art. VIII.2. Aan artikel 13 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 5. In afwijking van § 2 en § 3, eerste lid, wordt een kleuter tijdens het betrokken schooljaar geacht voldoende aanwezig te zijn, indien een attest van een arts, een paramedicus, vermeld in het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen, of een houder van een diploma in kinesitherapie, vermeld in artikel 21bis, § 2, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitvoering van de gezondheidsberoepen, voorgelegd wordt. Het attest bevat een verklaring dat de in een school ingeschreven kleuter tijdens het betrokken schooljaar niet of slechts onregelmatig naar school kan gaan. Het attest wordt door de aanvrager teruggestuurd naar de bevoegde dienst van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. ».

Art. VIII.3. In artikel 23, § 3, vierde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 juli 2008, wordt het getal « zestig » telkens vervangen door het getal « dertig ».

Art. VIII.4. In artikel 38 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij decreet van 4 juli 2008, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « Indien het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik van de personen van wie het referentie-inkomen overeenkomstig artikel 34 als uitgangspunt wordt genomen voor de berekening van het referentie-inkomen hoger is dan 1250 euro, heeft een leerling of student geen recht op een toelage als het verdrievoudigd geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik van de personen van wie het referentie-inkomen overeenkomstig artikel 34 als uitgangspunt wordt genomen voor de berekening van het referentie-inkomen hoger is dan twintig procent van het referentie-inkomen, vermeld in artikel 35, verminderd met tweemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik en eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen dat voor eigen beroepsdoeleinden wordt aangewend, vermeld in artikel 35, eerste lid, 4°. ».

Art. VIII.5. In artikel 53 van hetzelfde decreet wordt de datum van « 15 augustus » vervangen door de datum « 1 augustus », en wordt de datum « 30 juni » telkens vervangen door de datum « 1 juni ».

Art. VIII.6. Aan artikel 59 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De vraag tot herziening van een dossier, vermeld in het eerste lid, kan alleen betrekking hebben op het school- of academiejaar waarin de vraag gesteld werd, alsook op de vier school- of academiejaren die eraan voorafgaan. ».

Art. VIII.7. Artikel 60 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 60.In de volgende gevallen herziet de dienst het dossier op eigen initiatief : 1° als de toelage onjuist werd berekend, al dan niet op basis van bedrieglijke handelingen, valse verklaringen of willens en wetens onvolledige verklaringen;2° als de toelage werd berekend op basis van een inkomen dat nog niet nagezien werd door de Federale Overheidsdienst Financiën en als nadien blijkt dat het vermoedelijke inkomen verschillend is van het nageziene inkomen;3° na de kennisneming van feiten waaruit blijkt dat een van de voorwaarden voor toekenning van een toelage niet was vervuld. De herziening van een dossier kan alleen betrekking hebben op het school- of academiejaar waarin de dienst tot herziening beslist, alsook op de vier school- of academiejaren die eraan voorafgaan. ».

Art. VIII.8. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel VIII.2 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008. HOOFDSTUK IX. - Rechtspositie onderwijspersoneel Afdeling I. - Rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het

gemeenschapsonderwijs Art. IX.1. In hoofdstuk IIbis van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs wordt voor artikel 12bis, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001, dat artikel 12bis /1 wordt, een nieuw artikel 12bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art.12bis. § 1. Dit artikel geldt voor de personeelsleden vermeld in artikel 2, § 1, met uitzondering van het personeel van de pedagogische begeleidingsdiensten. § 2. De raad van bestuur - voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder - sluit voor haar personeelsleden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand af, zodat alle personeelsleden in het kader van de uitoefening van hun opdracht verzekerd zijn als hun burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt of zij gevat worden door een juridische procedure.

Als de raad van bestuur - voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder - deze verplichting niet naleeft, moet zij de kosten ten laste nemen die het personeelslid ten gevolge van het ontbreken van voormelde verzekering zelf moet dragen.

De polis van voormelde verzekering moet vlot raadpleegbaar zijn voor de personeelsleden.

Als een personeelslid zelf, ten laste van een derde die niet de raad van bestuur of een van haar leden is, een vordering tot schadevergoeding instelt voor fysieke of materiële schade of de daaruit voortvloeiende morele schade opgelopen in of ten gevolge van de uitoefening van zijn ambt, dan moet de raad van bestuur - voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder - instaan voor de juridische bijstand. ».

Art. IX.2. In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IIquinquies, dat bestaat uit de artikelen 12quinquies tot en met 12septies, ingevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK IIquinquies. - Secundaire arbeidsvoorwaarden

Art. 12quinquies.Dit hoofdstuk geldt voor de personeelsleden vermeld in artikel 2, § 1, met uitzondering van het personeel van de pedagogische begeleidingsdiensten.

Art. 12sexies.De raad van bestuur - voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder - stelt aan haar personeelsleden de middelen ter beschikking die zij nodig hebben om hun opdracht uit te voeren.

Als een personeelslid in het kader van zijn opdracht bovenop deze middelen extra onkosten maakt, moet de raad van bestuur - voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder - deze onkosten vergoeden op voorwaarde dat het instellingshoofd van de instelling waar het personeelslid zijn opdracht uitoefent aan het personeelslid vooraf toestemming heeft gegeven om die onkosten te maken.

De middelen waarvoor de kosten gedragen worden door de raad van bestuur en voor het vormingscentrum door de afgevaardigd bestuurder, blijven eigendom van de scholengroep en voor het vormingscentrum van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

Art. 12septies.§ 1. Personeelsleden die in opdracht van de raad van bestuur - voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder - verplaatsingen maken met hun eigen wagen, moto of bromfiets hebben recht op de kilometervergoeding gelijk aan het bedrag dat jaarlijks bepaald wordt in uitvoering van artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. De raad van bestuur - voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder - kan dit bedrag met maximum 10 % verminderen, op voorwaarde dat ze daarnaast een omniumverzekering heeft afgesloten voor dienstverplaatsingen.

Personeelsleden die in opdracht van de raad van bestuur - voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder - verplaatsingen maken met het openbaar vervoer genieten, bij de inlevering van het vervoerbewijs, de volledige betaling van de erop vermelde bedragen. De verplaatsingen per trein worden terugbetaald aan het tarief van een standaardbiljet 2e klas. § 2. In afwijking op paragraaf 1 mag de raad van bestuur - voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder - van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 het bedrag van de kilometervergoeding beperken tot 70 procent van de kilometervergoeding die jaarlijks bepaald wordt in uitvoering van artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 tot 85 procent van voormelde kilometervergoeding. § 3. De bepalingen van dit artikel gelden niet als de raad van bestuur - voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder -een systeem van kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen hanteert, dat gunstiger is dan dit vermeld in paragraaf 1 en 2. ».

Art. IX.3. Artikel 28 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 18 mei 1999 en gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003, 10 juli 2003, 15 juli 2005 en 4 juli 2008, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 28.§ 1. De raad van bestuur - voor het vormingscentrum de afgevaardigd bestuurder - verklaart jaarlijks alle vacante betrekkingen vacant. De lijst van de vacant verklaarde betrekkingen omvat : 1° alle vacante betrekkingen in de betrokken instelling(en) op 15 april van dat jaar;2° de betrekkingen die in de periode van 15 april tot en met 1 september vacant zullen worden ten gevolge van de pensionering of de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen van de titularis.De raad van bestuur kan deze betrekkingen vacant verklaren; 3° de betrekking van een vastbenoemd personeelslid dat uiterlijk op 15 april van dat jaar in toepassing van artikel 5, § 1bis, § 1ter of § 1quater, van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III ter beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Op het ogenblik van deze terbeschikkingstelling wordt de betrekking waar het personeelslid titularis van is een vacante betrekking.

Met het oog op de vaste benoemingen van 1 januari 2012 omvat de lijst van de vacant verklaarde betrekkingen, in afwijking van het eerste lid, naast de betrekkingen vermeld in 2° en 3° van het eerste lid, alle vacante betrekkingen in de betrokken instelling(en) op 15 september 2011. De vacante betrekkingen die in toepassing van het eerste lid werden vacant verklaard op basis van de toestand op 15 april 2011 hebben geen uitwerking.

In afwijking van het eerste lid bepaalt de raad van bestuur voor haar centra voor volwassenenonderwijs jaarlijks op basis van een beleidsplan en na onderhandelingen in het bevoegde lokaal comité welke vacante betrekkingen hij vacant verklaart.

De raad van bestuur moet de vacante betrekkingen waarover in het bevoegde lokaal comité geen akkoord wordt bereikt vacant verklaren als het gaat om vacante betrekkingen die gedurende de drie aan het betrokken schooljaar voorafgaande schooljaren ook vacant waren.

Tijdens de schooljaren 2010-2011 tot en met 2012-2013 worden deze vacante betrekkingen vastgesteld op 15 september voorafgaand aan de datum van vaste benoeming en worden ze elk schooljaar voor 15 oktober openbaar gemaakt. § 2. De lijst van de vacant verklaarde betrekkingen wordt elk jaar vóór 15 mei openbaar gemaakt, samen met een beschrijving van de wijze waarop de kandidaturen voor mutatie of vaste benoeming moeten worden ingediend. Als op 1 september volgend op de vacant-verklaring een wijziging plaatsvindt in de samenstelling van de scholengemeenschap waarvan de instelling deel uitmaakt, of waarvan zij vanaf 1 september deel zal uitmaken, moet in de procedure worden bepaald dat kan worden gekandideerd tot minstens 15 september.

In afwijking van het eerste lid wordt de lijst van de vacant verklaarde betrekkingen met het oog op de vaste benoemingen van 1 januari 2012 openbaar gemaakt vóór 15 oktober 2011. De vacante betrekkingen die in toepassing van het eerste lid werden meegedeeld vóór 15 mei 2011 op basis van de toestand op 15 april 2011 hebben geen uitwerking. § 3. De Vlaamse Regering kan voor de categorieën van personeelsleden die ze aanwijst, de vaste benoeming afhankelijk maken van een onderwijsopdracht waarvan zij het minimum bepaalt. Bij de vaststelling van deze categorieën zal de Vlaamse Regering zich inzonderheid laten leiden door de situatie op de arbeidsmarkt, door het aantal wegens ontstentenis van betrekking in deze categorie ter beschikking gestelde vastbenoemde personeelsleden en de specifieke kenmerken van sommige ambten, vakken, specialiteiten, opleidingen of modules. ».

Art. IX.4. Artikel 28bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 14 februari 2003, 15 juli 2005, 7 juli 2006, 15 juni 2007, 4 juli 2008 en 9 juli 2010, wordt opgeheven.

Art. IX.5. Artikel 28ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 december 1998 en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 13 juli 2001 en 14 februari 2003, wordt opgeheven.

Art. IX.6. In artikel 37, § 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 8 mei 1999 en gewijzigd bij het decreet 14 februari 2003 worden de woorden « , behoudens gemotiveerde afwijzing, » opgeheven.

Art. IX.7. In artikel 56/1, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009 worden de woorden « artikel 28, § 2 en § 3, of artikel 28bis, § 2, » vervangen door de woorden « artikel 28 ».

Art. IX.8. In artikel 56bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden tussen het eerste en tweede lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt : « Het personeelslid dat in de instelling die toetreedt tot een scholengemeenschap in de loop van het voorgaande schooljaar tijdelijk is aangesteld voor doorlopende duur, behoudt bij de toetreding tot de scholengemeenschap zijn tijdelijke aanstelling van doorlopende duur onder de voorwaarden gesteld in dit decreet.Het personeelslid behoudt eveneens zijn recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Dit recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur geldt vanaf het ogenblik van de toetreding voor alle instellingen van de scholengemeenschap waartoe de instelling is toegetreden.

Het personeelslid dat in de instelling die toetreedt tot een scholengemeenschap uiterlijk op het einde van het voorgaande schooljaar vastbenoemd en geaffecteerd is, behoudt bij de toetreding tot de scholengemeenschap alle rechten en plichten die verbonden zijn aan deze vaste benoeming en affectatie. Het personeelslid dat deeltijds vastbenoemd is, beantwoordt bij de toetreding tot de scholengemeenschap, en onverminderd artikel 36bis, van de voorwaarden gesteld in dit decreet voor een uitbreiding van zijn vaste benoeming in alle instellingen van de scholengemeenschap waartoe de instelling is toegetreden. »; 2° in paragraaf 2 worden tussen het eerste en tweede lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt : « Het personeelslid dat in de instelling die toetreedt tot een andere scholengemeenschap in de loop van het voorgaande schooljaar tijdelijk is aangesteld voor doorlopende duur, behoudt bij de toetreding tot de andere scholengemeenschap zijn tijdelijke aanstelling van doorlopende duur onder de voorwaarden gesteld in dit decreet.Het personeelslid behoudt eveneens zijn recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Dit recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur geldt vanaf het ogenblik van de toetreding voor alle instellingen van de scholengemeenschap waartoe de instelling is toegetreden.

Het personeelslid dat in de instelling die toetreedt tot een andere scholengemeenschap uiterlijk op het einde van het voorgaande schooljaar vastbenoemd en geaffecteerd is, behoudt bij de toetreding tot de andere scholengemeenschap alle rechten en plichten die verbonden zijn aan deze vaste benoeming en affectatie. Het personeelslid dat deeltijds vastbenoemd is, beantwoordt bij de toetreding tot de scholengemeenschap, en onverminderd artikel 36bis, aan de voorwaarden gesteld in dit decreet voor een uitbreiding van zijn vaste benoeming in alle instellingen van de scholengemeenschap waartoe de instelling is toegetreden. »; 3° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Wanneer een instelling uit een scholengemeenschap treedt, en niet opnieuw toetreedt tot een scholengemeenschap, dan worden de diensten die in deze instelling in de scholengemeenschap werden gepresteerd in een ambt, betrekking, vak of specialiteit steeds geacht gepresteerd te zijn in dat ambt, deze betrekking, dat vak of deze specialiteit in een instelling die niet tot een scholengemeenschap behoort. Het personeelslid dat in de instelling die uit een scholengemeenschap treedt in de loop van het voorgaande schooljaar tijdelijk is aangesteld voor doorlopende duur, behoudt bij de uittreding uit de scholengemeenschap zijn tijdelijke aanstelling van doorlopende duur onder de voorwaarden gesteld in dit decreet. Het personeelslid behoudt eveneens zijn recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Dit recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur geldt vanaf het ogenblik van de uittreding voor alle instellingen van de scholengroep die niet tot een scholengemeenschap behoren.

Het personeelslid dat in de instelling die uit een scholengemeenschap treedt uiterlijk op het einde van het voorgaande schooljaar vastbenoemd en geaffecteerd is, behoudt bij de uittreding uit de scholengemeenschap alle rechten en plichten die verbonden zijn aan deze vaste benoeming en affectatie. Het personeelslid dat deeltijds vastbenoemd is, beantwoordt bij de uittreding uit de scholengemeenschap, en onverminderd artikel 36bis, aan de voorwaarden gesteld in dit decreet voor een uitbreiding van zijn vaste benoeming in alle instellingen van de scholengroep die niet tot een scholengemeenschap behoren. »; 4° paragraaf 4 wordt opgeheven. Art. IX.9. In artikel 59ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden tussen de woorden « tegen de preventieve schorsing » en de woorden « in beroep gaan bij » de woorden « of, als dat van toepassing is, tegen de afhouding van salaris » ingevoegd;2° in paragraaf 1, tweede lid, worden tussen de woorden « tegen de preventieve schorsing » en de woorden « kunnen worden ingebracht » de woorden « of, als dat van toepassing is, tegen de afhouding van salaris » ingevoegd;3° in paragraaf 1, derde lid, worden tussen de woorden « tegen zijn preventieve schorsing » en de woorden « een beroep instellen » de woorden « of, als dat van toepassing is, tegen de afhouding van salaris » ingevoegd;4° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Het beroep schort de preventieve schorsing niet op; de afhouding van salaris wordt wel opgeschort. »; 5° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.Ten aanzien van betwistingen inzake het niet in acht nemen door de raad van bestuur - de afgevaardigd bestuurder voor de leden van de pedagogische begeleidingsdienst - van de bepalingen van artikel 59 of het kennelijk onredelijke karakter van de preventieve schorsing doet de kamer van beroep in laatste aanleg uitspraak. De kamer van beroep kan de preventieve schorsing bevestigen of vernietigen. Als de preventieve schorsing waartegen beroep werd aangetekend, gepaard gaat met een tuchtonderzoek, beslist de kamer van beroep in afwijking van artikel 72, 3°, bij unanimiteit wanneer ze de preventieve schorsing wenst te vernietigen.

Bij een beroep tegen een preventieve schorsing met afhouding van salaris of tegen de afhouding van salaris heeft de kamer van beroep de bevoegdheid om de afhouding van salaris te bevestigen, te vernietigen of te beperken. ».

Art. IX.10. Artikel 63 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 63.De afhouding van het salaris wordt toegepast ten hoogste zes maanden en mag niet meer dan één vijfde van het laatste bruto-activiteitssalaris of -wachtgeld bedragen. ».

Art. IX.11. In artikel 71 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2007 en 4 juli 2008, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « De kamer van beroep doet in laatste aanleg uitspraak over het beroep dat een personeelslid heeft ingesteld tegen de tuchtstraf die de raad van bestuur, of de afgevaardigd-bestuurder voor de leden van de pedagogische begeleidingsdienst en het vormingscentrum heeft uitgesproken. De kamer van beroep heeft de bevoegdheid om de tuchtstraf te bevestigen of te vernietigen, of om een lichtere tuchtstraf uit te spreken. Ze doet tevens uitspraak in alle aangelegenheden waarvoor door of krachtens dit decreet bevoegdheid werd verleend. ».

Art. IX.12. In hoofdstuk VIIIbis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2007, wordt een artikel 73ter /1 ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 73ter /1. Bij het toewijzen van instellingsgebonden opdrachten aan personeelsleden moet het instellingshoofd rekening houden met de tijd die de personeelsleden besteden aan hun vertegenwoordiging in lokale inspraakorganen opgericht door of krachtens een wet of een decreet, en met de tijd die een vakbondsafgevaardigde besteedt aan zijn vertegenwoordiging in de Vlaamse Onderwijsraad of in de stuurgroep vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. ».

Art. IX.13. In artikel 73quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2007 en gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « artikel 73ter » worden vervangen door de woorden « artikel 73ter en 73ter /1 »;2° punt 4° wordt opgeheven. Art. IX.14. In artikel 73quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « artikel 73ter » vervangen door de woorden « artikel 73ter en 73ter /1 »;2° in paragraaf 2 wordt punt 4° opgeheven. Afdeling II. - Decreet betreffende de rechtspositie van sommige

personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding Art. IX. 15. In artikel 5 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994, 1 december 1998, 14 februari 2003, 10 juli 2003, 15 juli 2005, 7 juli 2006, 15 juni 2007, 4 juli 2008, 30 april 2009, 8 mei 2009 en 9 juli 2010, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° het net : - het gemeenschapsonderwijs : het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zoals bedoeld in artikel 2 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs; - het gesubsidieerd officieel onderwijs : het onderwijs ingericht door publiekrechtelijke rechtspersonen andere dan het gemeenschapsonderwijs en dat in aanmerking komt voor subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap; - het gesubsidieerd vrij onderwijs : het onderwijs ingericht door natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen en dat in aanmerking komt voor subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap; ».

Art. IX.16. In titel II, hoofdstuk IIbis, van hetzelfde decreet wordt voor artikel 17bis, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001, dat artikel 17bis /1 wordt, een nieuw artikel 17bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 17bis.§ 1. Dit artikel geldt voor de personeelsleden vermeld in artikel 4, § 1, met uitzondering van de personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdiensten. § 2. De inrichtende macht sluit voor haar personeelsleden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand af, zodat alle personeelsleden in het kader van de uitoefening van hun opdracht verzekerd zijn als hun burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt of zij gevat worden door een juridische procedure.

Als de inrichtende macht deze verplichting niet naleeft, moet zij de kosten ten laste nemen die het personeelslid ten gevolge van het ontbreken van voormelde verzekering zelf moet dragen.

De polis van voormelde verzekering moet vlot raadpleegbaar zijn voor de personeelsleden.

Als een personeelslid zelf, ten laste van een derde die niet de inrichtende macht of een van haar leden is, een vordering tot schadevergoeding instelt voor fysieke of materiële schade of de daaruit voortvloeiende morele schade opgelopen in of ten gevolge van de uitoefening van zijn ambt, dan moet de inrichtende macht instaan voor de juridische bijstand. ».

Art. IX. 17. In titel II van hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IIquinquies, dat bestaat uit de artikelen 17quinquies tot en met 17septies, ingevoegd, dat luidt als volgt : « HOOFDSTUK IIquinquies. - Secundaire arbeidsvoorwaarden

Art. 17quinquies.Dit hoofdstuk geldt voor de personeelsleden vermeld in artikel 4, § 1, met uitzondering van de personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdiensten.

Art. 17sexies.De inrichtende macht stelt aan haar personeelsleden de middelen ter beschikking die zij nodig hebben om hun opdracht uit te voeren.

Als een personeelslid in het kader van zijn opdracht bovenop deze middelen extra onkosten maakt, moet de inrichtende macht deze onkosten vergoeden op voorwaarde dat de directeur of de beheerder van de instelling waar het personeelslid zijn opdracht uitoefent aan het personeelslid vooraf toestemming heeft gegeven om die onkosten te maken.

De middelen waarvoor de kosten gedragen worden door de inrichtende macht, blijven eigendom van de inrichtende macht.

Art. 17septies.§ 1. Personeelsleden die in opdracht van de inrichtende macht verplaatsingen maken met hun eigen wagen, moto of bromfiets hebben recht op de kilometervergoeding gelijk aan het bedrag dat jaarlijks bepaald wordt in uitvoering van artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. De inrichtende macht kan dit bedrag met maximum 10 % verminderen, op voorwaarde dat ze daarnaast een omniumverzekering heeft afgesloten voor dienstverplaatsingen.

Personeelsleden die in opdracht van de inrichtende macht verplaatsingen maken met het openbaar vervoer genieten, bij de inlevering van het vervoerbewijs, de volledige betaling van de erop vermelde bedragen. De verplaatsingen per trein worden terugbetaald aan het tarief van een standaardbiljet 2e klas. § 2. In afwijking op paragraaf 1 mag de inrichtende macht van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 het bedrag van de kilometervergoeding beperken tot 70 procent van de kilometervergoeding die jaarlijks bepaald wordt in uitvoering van artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 tot 85 procent van voormelde kilometervergoeding. § 3. De bepalingen van dit artikel gelden niet als de inrichtende macht een systeem van kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen hanteert, dat gunstiger is dan dit vermeld in paragraaf 1 en 2. ».

Art. IX.18. In artikel 33, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « De vacante betrekkingen worden vastgesteld in functie van de toestand op 15 april van dat jaar.» vervangen door de woorden « De mededeling van de vacante betrekkingen omvat : 1° alle vacante betrekkingen in de betrokken instelling(en) op 15 april van dat jaar;2° eventueel de betrekkingen die in de periode van 15 april tot en met 1 september vacant zullen worden ten gevolge van de pensionering of de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen van de titularis.De inrichtende macht kan deze betrekkingen eveneens meedelen als vacante betrekking met het oog op een vaste benoeming; 3° de betrekking van een vastbenoemd personeelslid dat uiterlijk op 15 april van dat jaar in toepassing van artikel 5, § 1bis, § 1ter of § 1quater, van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III ter beschikking wordt gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Op het ogenblik van deze terbeschikkingstelling wordt de betrekking waar het personeelslid titularis van is een vacante betrekking. »; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid deelt de inrichtende macht voor de vaste benoemingen van 1 januari 2012 de vacante betrekkingen mee vóór 15 oktober 2011.De mededeling van de vacante betrekkingen omvat, naast de betrekkingen vermeld in 2° en 3° van het eerste lid, alle vacante betrekkingen in de betrokken instelling(en) op 15 september 2011. De vacante betrekkingen die in toepassing van het eerste lid werden meegedeeld vóór 15 mei 2011 op basis van de toestand op 15 april 2011 hebben geen uitwerking.».

Art. IX.19. In hoofdstuk Vbis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998, vervangen bij het decreet van 13 juli 2007 en gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008 en 8 mei 2009, wordt een artikel 47ter /1 ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 47ter /1. Bij het toewijzen van instellingsgebonden opdrachten aan personeelsleden moet de inrichtende macht rekening houden met de tijd die de personeelsleden besteden aan hun vertegenwoordiging in lokale inspraakorganen opgericht door of krachtens een wet of een decreet, en met de tijd die een vakbondsafgevaardigde besteedt aan zijn vertegenwoordiging in de Vlaamse Onderwijsraad of in de stuurgroep vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. ».

Art. IX.20. In artikel 47quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2007 en gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « artikel 47ter » worden vervangen door de woorden « artikel 47ter en 47ter /1 »;2° punt 4° wordt opgeheven. Art. IX.21. In artikel 47quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « artikel 47ter » vervangen door de woorden « artikel 47ter en 47ter /1 »;2° in paragraaf 2 wordt punt 4° opgeheven. Art. IX.22. In artikel 67bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden tussen de woorden « tegen de preventieve schorsing » en de woorden « in beroep gaan bij » de woorden « of, als dat van toepassing is, tegen de afhouding van salaris » ingevoegd;2° in § 1, tweede lid, worden tussen de woorden « tegen de preventieve schorsing » en de woorden « kunnen worden ingebracht » de woorden « of, als dat van toepassing is, tegen de afhouding van salaris » ingevoegd;3° in § 1, derde lid, worden tussen de woorden « tegen zijn preventieve schorsing » en de woorden « een beroep instellen » de woorden « of, als dat van toepassing is, tegen de afhouding van salaris » ingevoegd;4° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : « § 2.Het beroep schort de preventieve schorsing niet op; de afhouding van salaris wordt wel opgeschort. »; 5° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.Ten aanzien van betwistingen inzake het niet in acht nemen door de inrichtende macht van de bepalingen van artikel 67 of het kennelijk onredelijke karakter van de preventieve schorsing doet de bevoegde kamer van beroep in laatste aanleg uitspraak. De kamer van beroep kan de preventieve schorsing bevestigen of vernietigen. In afwijking van artikel 70, 3° beslissen de kamers van beroep bij unanimiteit wanneer zij de preventieve schorsing wensen te vernietigen.

Bij een beroep tegen een preventieve schorsing met afhouding van salaris of tegen de afhouding van salaris heeft de kamer van beroep de bevoegdheid om de afhouding van salaris te bevestigen, te vernietigen of te beperken. ».

Art. IX.23. In artikel 69 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt : « § 2. De kamers van beroep doen in laatste aanleg uitspraak over het beroep dat een personeelslid heeft ingesteld tegen een tuchtstraf die de inrichtende macht heeft uitgesproken. De kamers van beroep hebben de bevoegdheid om de tuchtstraf te bevestigen of te vernietigen, of om een lichtere tuchtstraf uit te spreken. Ze doen tevens uitspraak in alle aangelegenheden waarvoor door of krachtens dit decreet bevoegdheid werd verleend. ».

Art. IX.24. In artikel 74ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden tussen het eerste en tweede lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt : « Het personeelslid dat in de instelling die toetreedt tot een scholengemeenschap in de loop van het voorgaande schooljaar tijdelijk is aangesteld voor doorlopende duur, behoudt bij de toetreding tot de scholengemeenschap zijn tijdelijke aanstelling van doorlopende duur onder de voorwaarden gesteld in dit decreet.Het personeelslid behoudt eveneens zijn recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Dit recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur geldt vanaf het ogenblik van de toetreding voor alle instellingen van de scholengemeenschap waartoe de instelling is toegetreden.

Het personeelslid dat in de instelling die toetreedt tot een scholengemeenschap uiterlijk op het einde van het voorgaande schooljaar vastbenoemd en geaffecteerd is, behoudt bij de toetreding tot de scholengemeenschap alle rechten en plichten die verbonden zijn aan deze vaste benoeming en affectatie. Het personeelslid dat deeltijds vastbenoemd is, beantwoordt bij de toetreding tot de scholengemeenschap aan de voorwaarden gesteld in dit decreet voor een uitbreiding van zijn vaste benoeming in alle instellingen van de scholengemeenschap waartoe de instelling is toegetreden. »; 2° in paragraaf 2 worden tussen het eerste en tweede lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt : « Het personeelslid dat in de instelling die toetreedt tot een andere scholengemeenschap in de loop van het voorgaande schooljaar tijdelijk is aangesteld voor doorlopende duur, behoudt bij de toetreding tot de andere scholengemeenschap zijn tijdelijke aanstelling van doorlopende duur onder de voorwaarden gesteld in dit decreet.Het personeelslid behoudt eveneens zijn recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Dit recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur geldt vanaf het ogenblik van de toetreding voor alle instellingen van de scholengemeenschap waartoe de instelling is toegetreden.

Het personeelslid dat in de instelling die toetreedt tot een andere scholengemeenschap uiterlijk op het einde van het voorgaande schooljaar vastbenoemd en geaffecteerd is, behoudt bij de toetreding tot de andere scholengemeenschap alle rechten en plichten die verbonden zijn aan deze vaste benoeming en affectatie. Het personeelslid dat deeltijds vastbenoemd is, beantwoordt bij de toetreding tot de scholengemeenschap aan de voorwaarden gesteld in dit decreet in aanmerking voor een uitbreiding van zijn vaste benoeming in alle instellingen van de scholengemeenschap waartoe de instelling is toegetreden. »; 3° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Wanneer een instelling uit een scholengemeenschap treedt, en niet opnieuw toetreedt tot een scholengemeenschap, dan worden de diensten die in deze instelling in de scholengemeenschap werden gepresteerd in een ambt, betrekking, vak of specialiteit steeds geacht gepresteerd te zijn in dat ambt, deze betrekking, dat vak of deze specialiteit in een instelling die niet tot een scholengemeenschap behoort. Het personeelslid dat in de instelling die uit een scholengemeenschap treedt in de loop van het voorgaande schooljaar tijdelijk is aangesteld voor doorlopende duur, behoudt bij de uittreding uit de scholengemeenschap zijn recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Dit recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur geldt vanaf het ogenblik van de uittreding voor alle instellingen van de inrichtende macht die niet tot een scholengemeenschap behoren.

Het personeelslid dat in de instelling die uit een scholengemeenschap treedt uiterlijk op het einde van het voorgaande schooljaar vastbenoemd en geaffecteerd is, behoudt bij de uittreding uit de scholengemeenschap alle rechten en plichten die verbonden zijn aan deze vaste benoeming en affectatie. Het personeelslid dat deeltijds vastbenoemd is, beantwoordt bij de uittreding tot de scholengemeenschap aan de voorwaarden gesteld in dit decreet in aanmerking voor een uitbreiding van zijn vaste benoeming in alle instellingen van de inrichtende macht die niet tot een scholengemeenschap behoren. »; 4° in paragraaf 4 worden de woorden « 15 oktober » vervangen door de woorden « 15 september » en worden de woorden « 15 november » vervangen door de woorden « 15 oktober »;5° paragraaf 5 wordt opgeheven. Afdeling III. - Decreet betreffende het onderwijs III

Art. IX.25. In artikel 5 van het decreet van 9 april 1992 betreffende het onderwijs III, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 1 december 1998, 8 juni 2000, 14 februari 2003, 13 juli 2007 en 8 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden in het derde streepje de woorden « , het psycho-medisch-sociaal centrum, het psycho-medisch-sociaal centrum voor buitengewoon onderwijs » vervangen door de woorden « of van het centrum voor leerlingenbegeleiding »;2° in paragraaf 1 worden in het vijfde streepje de woorden « psycho-medisch-sociale centra » vervangen door de woorden « centra voor leerlingenbegeleiding »;3° aan de paragraaf 1bis, de paragraaf 1ter en de paragraaf 1quater wordt telkens een lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De betrekking van het personeelslid, vermeld in artikel 4, § 1, 1° en 2°, wordt op het ogenblik van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking definitief vacant en komt in aanmerking voor een definitieve affectatie, een mutatie en een vaste benoeming. Dit geldt eveneens voor de betrekkingen van de personeelsleden die op het ogenblik van het van kracht worden van deze bepaling al ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking. ».

Art. IX.26. Aan artikel 9 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6. De toewijzingen die de Vlaamse reaffectatiecommissie, vermeld in artikel 10, tijdens het schooljaar 2009-2010 heeft uitgesproken voor personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdiensten die volgens artikel 5, § 1bis, § 1ter, of § 1quater, ter beschikking gesteld werden wegens ontstentenis van betrekking, worden geacht gebeurd te zijn conform het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage. ». Afdeling IV. - Decreet betreffende het onderwijs XIII

Art. IX.27. In artikel XI. 1, § 1, 1° en 2°, van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek, vervangen bij het decreet van 9 juli 2010, wordt de zinsnede « , met uitzondering van de leden van de pedagogische begeleidingsdienst » opgeheven. Afdeling V. - Inwerkingtreding

Art. IX.28. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel IX. 26 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009.

Artikel IX.27 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010.

Artikel IX.2 en IX. 17 hebben uitwerking met ingang van 10 december 2010.

Artikel IX.8, IX.12, IX.13, IX.14, IX.19, IX.20, IX.21 en IX.24 treden in werking op 1 juni 2011. HOOFDSTUK X. - Andere bepalingen Afdeling I. - Leerlingenvervoer

Art. X.1. Artikel 5 van de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2001, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 5.§ 1. De Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor de volgende taken : 1° voorstellen en evalueren van de regelgeving;2° vaststellen van het recht op leerlingenvervoer;3° verlenen van subsidies voor begeleiding van leerlingen tijdens het leerlingenvervoer;4° verlenen van subsidies voor individueel vervoer. § 2. De Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, vermeld in het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, is verantwoordelijk voor de volgende taken : 1° het vastleggen van de reisroutes;2° het vastleggen van de logistieke behoeften;3° het in eigen beheer of via uitbesteding uitvoeren van de busdiensten. § 3. Er wordt samen ingestaan voor het overleg met het Gemeenschapsonderwijs en de verenigingen van schoolbesturen en andere belanghebbende gesprekspartners, en voor het toezicht op het georganiseerde leerlingenvervoer. ». Afdeling II. - Decreet betreffende het onderwijs XIV

Art. X.2. In artikel 50, § 2, laatste lid, van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, gewijzigd bij het decreet van 16 mei 2007, wordt het woord « deelnemersuren » vervangen door het woord « lesurencursist ».

Art. X.3. In artikel X.53, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede « De middelen worden toegekend aan : » wordt vervangen door wat volgt : « De middelen worden toegekend aan iedere school voor gewoon of buitengewoon basisonderwijs, aan iedere school voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, aan ieder centrum voor volwassenenonderwijs en aan iedere instelling voor deeltijds kunstonderwijs.De scholen, instellingen en centra kunnen de middelen alleen aanwenden als ze deel uit maken van : »; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De scholengemeenschap, de scholengroep, het consortium of het samenwerkingsplat-form maakt afspraken over de aanwending van de middelen.». Afdeling III. - Decreet houdende de organisatie van de schoolsport

Art. X.4. In artikel 6 van het decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van schoolsport, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt : « De opvolgingsgroep is als volgt samengesteld : 1° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs;2° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor Sport;3° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting;4° een vertegenwoordiger voor het Departement Onderwijs en Vorming;5° een vertegenwoordiger voor het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media;6° een vertegenwoordiger voor het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming;7° een vertegenwoordiger voor het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie;8° een vertegenwoordiger voor de sectorraad Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;9° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse Onderwijsraad;10° twee vertegenwoordigers voor de vereniging die overeenkomstig dit decreet gesubsidieerd wordt;11° een expert op vlak van schoolsport die wordt voorgedragen door het Departement Onderwijs en Vorming;12° een expert op vlak van schoolsport die wordt voorgedragen door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.». Afdeling IV. - Decreet betreffende participatie op school en de

Vlaamse Onderwijsraad Art. X.5. Aan artikel 79 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt : « Bij uitputting van de lijst van verkozen directeurs wordt de vertegenwoordiging van deze geleding aangeduid in onderling overleg door het Gemeenschapsonderwijs, de representatieve verenigingen van inrichtende machten en de representatieve vakorganisaties. ».

Art. X.6. Aan artikel 80 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Op verzoek van een verantwoordelijk bestuurslid van een representatieve vakorganisatie, krijgt een vakbondsafgevaardigde dienstvrijstelling om de vergaderingen van de Vlaamse Onderwijsraad bij te wonen. De dienstvrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid behoudt het recht op een salaris. ». Afdeling V. - Codificatie van regelgeving

Art. X.7. In artikel X.35 van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er wordt een punt 44°bis ingevoegd, dat luidt als volgt : « 44°bis het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, »;2° er wordt een punt 47° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 47° het decreet betreffende het onderwijs XXI.». Afdeling VI. Opheffingen

Art. X.8. De wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 1994 en de wet van 22 februari 1998, wordt opgeheven.

Art. X.9. Het koninklijk besluit van 9 mei 1966 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid tussen de buitenlandse getuigschriften van secundair onderwijs en het bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot hoger onderwijs, wordt opgeheven.

Art. X.10. Het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 8 oktober 1973 en van 29 juni 1983 en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 november 1991 en van 14 oktober 1992, wordt opgeheven.

Art. X.11. Het koninklijk besluit van 10 oktober 1973 tot vaststelling, wat betreft het Nederlands kunstonderwijs, van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, wordt opgeheven.

Art. X.12. Artikel 48 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2003 en 18 november 2005, wordt opgeheven.

Art. X.13. In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs wordt hoofdstuk VI, dat bestaat uit artikel 68 tot en met 74, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 en 9 oktober 2009, opgeheven.

Art. X.14. In het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 wordt hoofdstuk IIIter, dat bestaat uit artikel 20undecies tot en met 20septies decies, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, opgeheven.

Art. X.15. De artikelen 1 tot en met 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 houdende de vastgelegde voorwaarden van de Europese Richtlijn 2005/36/ EC bij de vaststelling van het opleidingsprogramma in Vlaanderen leidende tot de graad van bachelor met de kwalificatie verpleegkunde, worden opgeheven.

Art. X.16. De artikelen 160 en 161 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, worden opgeheven.

Art. X.17. De artikelen 76 en 77 van het decreet betreffende het onderwijs XII-Ensor van 20 oktober 2000, worden opgeheven. Afdeling VII. - Decreet betreffende de kwalificatiestructuur

Onderafdeling I. - Beroepskwalificatiedossier en beroepsreferentiekader Art. X.18. Aan artikel 2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur worden een punt 4°bis en een punt 15°bis toegevoegd, die luiden als volgt : « 4°bis beroepskwalificatiedossier : een dossier waarin een geheel aan beroepscompetenties, afgeleid uit één of meer beroepscompetentieprofielen of afgeleid uit andere beroepsreferentiekaders bij ontstentenis van beroepscompetentieprofielen, op een inschaalbare wijze beschreven worden; 15°bis beroepsreferentiekader : een kader met beroepsvoorwaarden waarin competenties zijn beschreven of waaruit competenties kunnen worden afgeleid die noodzakelijk zijn om één of meer beroepen te kunnen uitoefenen; ».

Art. X.19. Artikel 7 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « Art.7. De Vlaamse Regering bepaalt na advies van de Vlor en de SERV de procedure voor beschrijving en inschaling van een beroepskwalificatiedossier. Dit besluit bevat ten minste de volgende elementen : 1° de beschrijving van wat een beroepskwalificatiedossier moet inhouden en hoe dit wordt opgesteld;2° de wijze waarop de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering het opstellen ervan coördineert en de validering ervan organiseert;3° de wetenschappelijk geijkte methodiek voor inschaling van een beroepskwalificatiedossier.De methodiek bevat eveneens een besluitvormingsproces dat leidt tot een consensus; 4° de verdere samenstelling van de validerings- en inschalingscommissies;5° de wijze waarop de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering de marginale toetsing van de werkzaamheden van de validerings- en inschalingscommissie uitvoert.De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering toetst het proces, het gebruik van de descriptorelementen en van de wetenschappelijk geijkte inschalingsmethodiek; 6° de wijze waarop de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering een voorstel tot inschaling formuleert bij ontstentenis van een consensus van de inschalingscommissie.».

Art. X.20. Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 10.§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt jaarlijks de prioriteiten inzake het opstellen van beroepskwalificatiedossiers. § 2. De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering coördineert het opstellen van de beroepskwalificatiedossiers. Bij deze voorbereiding doet de bevoegde dienst een beroep op sectorale en/of interprofessionele sociale partners, VDAB, Syntra Vlaanderen en onafhankelijke experten. § 3. Een beroepskwalificatiedossier komt in eerste instantie tot stand op basis van één of meerdere beroepscompetentieprofielen die door de sociale partners in de SERV zijn gevalideerd. Bij het ontbreken van beroepscompetentieprofielen komt het dossier tot stand aan de hand van normatieve beroepsreferentiekaders en bij ontstentenis daarvan of ter aanvulling ervan aan de hand van niet-normatieve referentiekaders uit binnen- of buitenland. De competenties worden beschreven zodanig dat een inschaling op basis van descriptorelementen mogelijk is. § 4. Een valideringscommissie bestaande uit interprofessionele sociale partners, VDAB, Syntra Vlaanderen en onafhankelijke experten valideert het beroepskwalificatiedossier. Deze validering bevestigt dat met het geheel van competenties opgenomen in het beroepskwalificatiedossier een beroep kan worden uitgeoefend. § 5. De Vlaamse Regering bepaalt onder welke voorwaarden en voor welke sectoren ze beroepskwalificatiedossiers opstelt voor maatschappelijke rollen gebaseerd op een competentieprofiel. ».

Art. X.21. Artikel 11 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 11.De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering legt een gevalideerd beroepskwalificatiedossier voor inschaling voor aan een inschalingscommissie.

Voor een beroepskwalificatiedossier dat wordt opgesteld volgens paragrafen 2, 3 en 4 van artikel 10 wordt de helft van de deskundigen van de inschalingscommissie aangeduid door de SERV en de andere helft door de Vlor, VDAB en Syntra Vlaanderen.

Voor een beroepskwalificatiedossier dat wordt opgesteld volgens paragraaf 5 van artikel 10 wordt de helft van de deskundigen van de inschalingscommissie aangeduid door hetzij een betrokken overheidsinstantie, hetzij een betrokken sector en de andere helft door de Vlor, VDAB en Syntra Vlaanderen.

Er worden ten minste twee niet-stemgerechtigde onafhankelijke experten door de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering aan de inschalingscommissie toegevoegd. ».

Art. X.22. Artikel 12 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 12.De bevoegde dienst van de Vlaamse Regering formuleert een erkenningsadvies. Het advies bevat het gevalideerde kwalificatiedossier, het inschalingsadvies van de inschalingscommissie en de marginale toetsing van het proces en de methodiek.

De Vlaamse Regering beslist over de erkenning op basis van het erkenningsadvies binnen een termijn van vier weken na indiening van het erkenningadvies. ».

Onderafdeling II. - Combinatie van eindtermen en beroepskwalificaties Art. X.23. In artikel 14 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur wordt in punt 4°, een punt h) toegevoegd, dat luidt als volgt : « h) de eindtermen en specifieke eindtermen zoals bepaald in a), b) of c) én één of meer erkende beroepskwalificaties.». Afdeling VIII. - Deeltijds kunstonderwijs

Art. X.24. In artikel 5, paragraaf 1, van het decreet van 10 juli 2008 houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, worden de woorden « en vanaf het schooljaar 2011-2012 geïntegreerd in het tijdelijke project, vermeld in artikel 4, § 1 » geschrapt.

Art. X.25. Artikel 95ter van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 95ter.Er mag in een instelling geen politieke propaganda gevoerd worden en er mogen geen politieke activiteiten worden georganiseerd.

In afwijking van het vorige lid kunnen politieke activiteiten in een instelling worden toegelaten buiten de periodes waarin er instellingsactiviteiten zijn en buiten de periode van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing. Personeelsleden en leerlingen worden niet gevraagd of aangezet om aan deze activiteiten deel te nemen. Het instellingsbestuur kan niet betrokken worden bij de organisatie van de politieke activiteit en houdt rekening met het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van deze bepaling.

Onder politieke activiteiten wordt hier verstaan alle activiteiten die worden georganiseerd door politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, waarvan de standpunten en gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. ». Afdeling IX. - Decreet betreffende de gelijke onderwijskansen

Art. X.26. In artikel X.2 van het decreet van 28 juni 2002 betreffende de gelijke onderwijskansen, toegevoegd bij het decreet van 4 juli 2008, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « voor de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012 » opgeheven;2° paragraaf 3 wordt opgeheven. Art. X.27. In artikel 227, § 1, 3°, van de Codex Secundair Onderwijs wordt de zinsnede « ten minste 80 % » vervangen door de zinsnede « ten minste 55 % ».

Art. X.28. In artikel 235, § 1, 3°, van de Codex Secundair Onderwijs wordt de zinsnede « ten minste 80 % » vervangen door de zinsnede « ten minste 55 % ».

Art. X.29. In artikel 6, § 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs, wordt de zinsnede « ten minste 80 % » vervangen door de zinsnede « ten minste 55 % ».

Art. X.30. In artikel 20, § 1, 1°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « ten minste 80 % » vervangen door de zinsnede « ten minste 55 % ». Afdeling X. - Inwerkingtreding

Art. X.31. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 september 2011.

Artikel X.6 heeft uitwerking met ingang van 10 december 2010. HOOFDSTUK XI. - Autonome bepalingen Afdeling I. - Secundaire arbeidsvoorwaarden voor de contractuele

personeelsleden ten laste van het Ministerie van Onderwijs en Vorming en de gesubsidieerde contractuele personeelsleden Art. XI.1. Deze afdeling is van toepassing op de contractuele personeelsleden ten laste van het ministerie van Onderwijs en Vorming en de gesubsidieerde contractuele personeelsleden, bezoldigd door het ministerie van Onderwijs en Vorming, en die aangesteld zijn in : 1° een instelling of een centrum bedoeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs; 2° een instelling of een centrum bedoeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding. Art. XI.2. Voor de in artikel XI. 1 vermelde personeelsleden die : 1° in een in artikel XI.1, 1°, vermelde instelling of centrum zijn aangesteld, gelden de bepalingen vermeld in de artikelen 12bis, § 1, 12sexies en 12septies, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs; 2° in een in artikel XI.1, 2°, vermelde instelling of centrum zijn aangesteld, gelden de bepalingen vermeld in de artikelen 17bis, § 1, 17sexies en 17septies, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. XI.3. Deze afdeling geldt niet voor de pedagogische begeleidingsdienst. Afdeling II. - Syndicale premie

Art. XI.4. § 1. Deze afdeling is van toepassing op : 1° de contractuele personeelsleden, aangesteld in een instelling of een centrum bedoeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 20 december 1989 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van het aantal leden ervan;2° de contractuele personeelsleden van de vrije hogescholen die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 20 december 1989 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van het aantal leden ervan;3° de personeelsleden van de vrije universiteiten;4° de personeelsleden, vermeld in artikel 127, § 1, 2° en 3°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. § 2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder « representatieve vakorganisatie » een personeelsvereniging verstaan die een werking ontplooit ten behoeve van het onderwijs en die aangesloten is bij een syndicale organisatie die vertegenwoordigd is in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Art. XI.5. De personeelsleden vermeld in artikel XI.4, § 1, ontvangen een jaarlijkse vakbondspremie wanneer ze als bijdragebetalend lid aangesloten zijn bij een representatieve vakorganisatie. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan de personeelsleden moeten voldoen om beschouwd te kunnen worden als bijdragebetalend lid.

De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de betalingsmodaliteiten van de vakbondspremie, met inbegrip van de maatregelen ter voorkoming van de cumulatieve toekenning en uitbetaling ervan.

Art. XI.6. De Vlaamse overheid draagt de sommen nodig voor de uitbetaling van de vakbondspremies en voor de daarmee verbonden administratieve werkingskosten over aan de uitbetalingsinstellingen.

Per syndicale organisatie die vertegenwoordigd is in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen wordt er één uitbetalingsinstelling opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag en de stortingsmodaliteiten van de in het eerste lid vermelde sommen.

De Vlaamse Regering bepaalt de controlemaatregelen met betrekking tot de toekenning en de uitbetaling van de vakbondspremies.

De Vlaamse Regering regelt eveneens de controle op de in het eerste lid vermelde uitbetalingsinstellingen.

Art. XI.7. De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de personeelsleden die op de datum van de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad een vakbondspremie kunnen verkrijgen op grond van andere wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen. Afdeling III. - Inwerkingtreding

Art. XI.8. De afdeling I heeft uitwerking met ingang van 10 december 2010.

De afdeling II heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 juli 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken. - Ontwerp van decreet, 1082, nr. 1. - Amendementen, 1082, nrs. 2 t.e.m. 5. - Advies van de Raad van State, 1082, n r. 6. - Amendementen, 1082, nr.. 7. - In eerste lezing aangenomen artikelen, 1082, nr. 8. - Verslag, 1082, nr. 9. - Amendementen, 1082, nr. 10 en 11. - In eerste lezing aangenomen artikelen, 1082, nr.12. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1082, nr. 13.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 22 juni 2011.

^