Etaamb.openjustice.be
Decreet van 08 juli 2022
gepubliceerd op 23 augustus 2022

Decreet over het onderwijs XXXII

bron
vlaamse overheid
numac
2022015623
pub.
23/08/2022
prom.
08/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JULI 2022. - Decreet over het onderwijs XXXII (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet over het onderwijs XXXII HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991

Art. 2.In artikel 17ter, § 4, tweede lid, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX sluiten en vervangen bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten3, wordt de zinsnede "in de opleiding Pools richtgraad 1 en 2" vervangen door de zinsnede "in de opleiding Oekraïens richtgraad 1 en 2, Pools richtgraad 1 en 2". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991

Art. 3.In artikel 19ter, § 4, tweede lid, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX sluiten en vervangen bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten3, wordt de zinsnede "in de opleiding Pools richtgraad 1 en 2" vervangen door de zinsnede "in de opleiding Oekraïens richtgraad 1 en 2, Pools richtgraad 1 en 2". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

Art. 4.In artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, wordt punt 52° bis/2 vervangen door wat volgt: "52° bis/2 thuisloze: een leerling die tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen is door een gezin of persoon, een voorziening of een sociale dienst, bedoeld in het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, met uitzondering van de internaten die gefinancierd of gesubsidieerd worden door het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap, of een leerling die een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is als vermeld in artikel 479 van de programmawet I van 24 december 2002;".

Art. 5.In artikel 3 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 9° quater wordt vervangen door wat volgt: "9° quater CLR: de Commissie inzake Leerlingenrechten, vermeld in deel VIII, hoofdstuk 2, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016;"; 2° er wordt een punt 28° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "28° /1 leerling met een zorgthuis: a) een leerling die effectief gebruik maakt van een jeugdhulpverleningsbeslissing als vermeld in artikel 2, § 1, 28°, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten0 betreffende de integrale jeugdhulp voor: - een verblijf bij een jeugdhulpaanbieder als vermeld in artikel 2, § 1, 27°, van hetzelfde decreet, met uitzondering van de schoolinternaten, vermeld in artikel 68, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten3 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp en met uitzondering van vrijwillige Jeugdhulpverlening in de multifunctionele centra, als bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap; - contextbegeleiding in functie van autonoom wonen of begeleiding in een kleinschalige wooneenheid, overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten3 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp; b) een leerling die geplaatst is door de jeugdrechter of jeugdrechtbank in een gemeenschapsinstelling als vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten7 betreffende het jeugddelinquentierecht; c) een niet-begeleide minderjarige vreemdeling voor wie de voorwaarden, vermeld in artikel 5 van hoofdstuk 6 van titel XIII van de Programmawet (I) van 24 december 2002, vervuld zijn;"; 3° punt 36° wordt vervangen door wat volgt: "36° LOP: een lokaal overlegplatform als vermeld in deel VIII, hoofdstuk 1, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016;"; 4° punt 52° bis/2 wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 11quater, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten0, worden de woorden "in de loop van het lager onderwijs" vervangen door de woorden "na de periode van afname van de taalscreening in het basisonderwijs".

Art. 7.In artikel 26, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten0, wordt de zinsnede ", in het deeltijds kunstonderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de zinsnede "en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap".

Art. 8.In artikel 35, § 2, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten1, wordt tussen de zin "De ouders kiezen in overleg met het CLB de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs van hun vrije keuze om het permanent onderwijs aan huis te organiseren." en de zin "Omwille van omstandigheden eigen aan het kind en mits omstandige motivering kan een andere school voor buitengewoon onderwijs worden gekozen." de zin "Deze school wordt aangeduid door de onderwijsinspectie." ingevoegd.

Art. 9.In artikel 37/6/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten9 en gewijzigd bij de decreten van 22 november 2019, 8 mei 2020, 25 juni 2021 en 4 februari 2022, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "De bepalingen van hoofdstuk IV, afdeling 3 en 4, zijn van toepassing voor de inschrijvingen in het gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2022-2023.De bepalingen van hoofdstuk IV, afdeling 3 en 4, zijn van toepassing voor inschrijvingen in het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025."; 2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: "De bepalingen van hoofdstuk IV/1 en IV/3 zijn van toepassing voor de inschrijvingen in het gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2023-2024 en de daaropvolgende schooljaren."; 3° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De bepalingen van hoofdstuk IV/2 zijn van toepassing voor de inschrijvingen in het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2025-2026 en de daaropvolgende schooljaren.".

Art. 10.In artikel 37vicies semel, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten, vervangen bij het decreet van 8 juni 2012, en gewijzigd bij het decreet van 28 november 2016, wordt het getal "12° " vervangen door het getal "10° ".

Art. 11.In artikel 37vicies quinquies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten, vervangen bij het decreet van 8 juni 2012 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2021, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1. Uiterlijk op 15 november van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de inschrijvingen gelden, legt een schoolbestuur, meerdere schoolbesturen samen of het LOP een voorstel van aanmeldingsprocedure voor aan de CLR.".

Art. 12.In artikel 37vicies sexies, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten, vervangen bij het decreet van 8 juni 2012 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2018, 22 november 2019, 8 mei 2020 en 25 juni 2021, wordt de zinsnede "30 november" vervangen door de zinsnede "31 januari".

Art. 13.In artikel 44, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten4, wordt punt 2 vervangen door wat volgt: "2. competenties in het Nederlands en, voor die scholen waar onderwijs door middel van Vlaamse Gebarentaal wordt gegeven, bijkomend ook competenties in de Vlaamse Gebarentaal;".

Art. 14.In artikel 78, § 2, eerste lid, 2°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten en gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012036021 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012035980 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs type decreet prom. 06/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012035986 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft sluiten, wordt de zinsnede "thuislozen, vermeld in artikel 3, 52° bis/2," vervangen door de woorden "leerlingen met een zorgthuis".

Art. 15.Aan artikel 87, § 3, van hetzelfde decreet wordt de volgende zin toegevoegd: "Deze afwijking geldt niet voor scholen van het gewoon basisonderwijs als het gaat over autonome kleuterscholen die een vestigingsplaats afschaffen.".

Art. 16.Aan artikel 114, § 2, van hetzelfde decreet wordt de volgende zin toegevoegd: "Deze afwijking geldt niet voor scholen van het gewoon basisonderwijs als het gaat over autonome kleuterscholen die een vestigingsplaats afschaffen.".

Art. 17.Aan artikel 132, § 3, van hetzelfde decreet wordt de volgende zin toegevoegd: "Deze afwijking geldt niet voor scholen van het gewoon basisonderwijs als het gaat over autonome kleuterscholen die een vestigingsplaats afschaffen.".

Art. 18.In artikel 140, § 1, 6°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012036021 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012035980 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs type decreet prom. 06/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012035986 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft sluiten en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, wordt punt e) vervangen door wat volgt: "e) die een zorgthuis hebben.".

Art. 19.In artikel 153septies, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten en vervangen bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de werkingsmiddelen" vervangen door de woorden "het werkingsbudget";2° in het derde lid worden de woorden "de daarvoor toegekende middelen" vervangen door de zinsnede "het werkingsbudget op basis van de leerlingenkenmerken, en ook de SES-lestijden of de aanvullende lestijden, vermeld in artikel 85, § 2, artikel 134 en 139ter decies van dit decreet". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Art. 20.In artikel 21 van het decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, vervangen bij het decreet van 4 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 27 april 2018, wordt punt 8° vervangen door wat volgt: "8° de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 42, § 1, eerste lid, 1°, a) en b), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs

Art. 21.In artikel 35, § 1, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het tweede lid wordt opgeheven;2° in het derde lid wordt de zinsnede "Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4" vervangen door de woorden "van de in het eerste lid vermelde studiegebieden".

Art. 22.In artikel 64, § 4, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten3, worden de woorden "één schooljaar" vervangen door de woorden "twee jaar vanaf de toekenningsdatum".

Art. 23.In artikel 105, § 6, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035708 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXI sluiten, wordt de datum "30 april" vervangen door de datum "31 mei". HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008035197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau sluiten betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau.

Art. 24.Artikel 13 van het decreet van 30 november 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2007 pub. 11/02/2008 numac 2008035197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau sluiten betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau wordt opgeheven. HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010

Art. 25.In artikel 3 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, wordt punt 43° /2 vervangen door wat volgt: "43° /2 thuisloze: een leerling die tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen is door een gezin of persoon, een voorziening of een sociale dienst, bedoeld in het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, met uitzondering van de internaten die gefinancierd of gesubsidieerd worden door het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap of een leerling die een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is als vermeld in artikel 479 van de Programmawet I van 24 december 2002;".

Art. 26.In artikel 3 van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 10° /1 wordt vervangen door wat volgt: "10° /1 CLR: de Commissie inzake leerlingenrechten, vermeld in deel VIII, hoofdstuk 2, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016;"; 2° er wordt een punt 17° /2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "17° /2/1 leerling met een zorgthuis: a) een leerling die effectief gebruik maakt van een jeugdhulpverleningsbeslissing als vermeld in artikel 2, § 1, 28°, van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten0 betreffende de integrale jeugdhulp voor: - een verblijf bij een jeugdhulpaanbieder als vermeld in artikel 2, § 1, 27°, van hetzelfde decreet, met uitzondering van de schoolinternaten, vermeld in artikel 68, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten3 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp en met uitzondering van vrijwillige Jeugdhulpverlening in de multifunctionele centra, als bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap; - contextbegeleiding in functie van autonoom wonen of begeleiding in een kleinschalige wooneenheid, overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten3 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp; b) een leerling die geplaatst is door de jeugdrechter of jeugdrechtbank in een gemeenschapsinstelling als vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten7 betreffende het jeugddelinquentierecht; c) een niet-begeleide minderjarige vreemdeling voor wie de voorwaarden, vermeld in artikel 5 van hoofdstuk 6 van titel XIII van de Programmawet (I) van 24 december 2002, vervuld zijn;"; 3° punt 19° /1 wordt vervangen door wat volgt: "19° /1 LOP: een lokaal overlegplatform als vermeld in deel VIII, hoofdstuk 1, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016;"; 4° punt 43° /2 wordt opgeheven.

Art. 27.In artikel 30, § 2bis, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Als de scholengemeenschap, conform artikel 63/1, een scholengemeenschapsinstelling heeft opgericht, kan ze de punten van de voorafname, vermeld in artikel 29, § 1, op de volgende wijze aanwenden: - voor de oprichting van betrekkingen in de scholengemeenschapsinstelling in ambten van het bestuurspersoneel, het ondersteunend personeel, en in het kader van taak- en functiedifferentiatie in wervingsambten van het onderwijzend, paramedisch, medisch, sociaal, orthopedagogisch en psychologisch personeel; - voor het school- of klasvrij maken van een personeelslid in een school van de scholengemeenschap, dat belast is met het mandaat van algemeen directeur of van een personeelslid dat belast is met het mandaat van coördinerend directeur; - voor de tijdelijke verhoging van de puntenwaarde van een betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel in de scholengemeenschapsinstelling, waarvan de titularis een dienstonderbreking heeft, zodat aan de vervanger een hogere salarisschaal kan worden toegekend."; 2° in het tweede lid, 2°, wordt het woord "scholengemeenschap" in de inleidende zin vervangen door het woord "scholengemeenschapsinstelling"; 3° in het tweede lid, 2°, wordt de bepaling "- voor het klasvrij maken van een personeelslid;" opgeheven; 4° in het tweede lid, 2°, wordt de zinsnede "artikel 55" vervangen door de zinsnede "artikel 55, § 2," en wordt de zinsnede "artikel 44" vervangen door de zinsnede "artikel 44, § 2,";5° in het tweede lid, 4°, wordt het woord "scholengemeenschap" vervangen door het woord "scholengemeenschapsinstelling".

Art. 28.Artikel 110/0 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten9 en gewijzigd bij de decreten van 22 november 2019, 8 mei 2020 en 25 juni 2021, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 110/0.De bepalingen in hoofdstuk 1/1 en 1/2 zijn van toepassing voor de inschrijvingen in het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2022-2023.

De bepalingen in hoofdstuk 1/1 en 1/2 zijn van toepassing voor de inschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025.".

Art. 29.In artikel 110/6, derde lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten en vervangen bij het decreet van 8 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "vermeld in artikel IV.3, § 1, 1°, 2° en 3°, van het decreet van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I sluiten betreffende gelijke onderwijskansen-I," wordt vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel VIII.4/1, § 1, 1°, 2° en 3°, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs,"; 2° de zinsnede "vermeld in artikel IV.3, § 1, 4° tot en met 12°, van voormeld decreet" wordt vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel VIII.4/1, § 1, 4° tot en met 11°, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs"; 3° de zinsnede "vermeld in artikel IV.3, § 1, 1°, 2° en 3°, van voormeld decreet," wordt vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel VIII.4, § 1, 1°, 2° en 3°, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs,"; 4° de zinsnede "vermeld in artikel IV.3, § 1, van voormeld decreet," wordt vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel VIII.4, § 1, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs,".

Art. 30.In artikel 110/8, § 1, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar of in het lopende schooljaar vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de onderwijszoekende bij de effectieve start van de lesbijwoning aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden voldoet.

Indien een beslissing van de toelatingsklassenraad vereist is, vindt de inschrijving plaats onder ontbindende voorwaarde en wordt de inschrijving ontbonden indien de toelatingsklassenraad beslist dat de onderwijszoekende niet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden in kwestie voldoet. De inschrijving wordt ontbonden op het moment dat de leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk een maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na kennisgeving van de beslissing. De inschrijving wordt evenwel niet ontbonden wanneer het schoolbestuur geen gebruik wenst te maken van deze weigeringsgrond.".

Art. 31.In artikel 110/21, § 1, tweede lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten en vervangen bij het decreet van 8 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "vermeld in artikel IV.3, § 1, 1°, 2° en 3°, van het decreet van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2002 pub. 14/09/2002 numac 2002036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I sluiten betreffende gelijke onderwijskansen-I," wordt vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel VIII.4/1, § 1, 1°, 2° en 3°, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs,"; 2° de zinsnede "vermeld in artikel IV.3, § 1, 4° tot en met 12°, van voormeld decreet." wordt vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel VIII.4/1, § 1, 4° tot en met 11°, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs.".

Art. 32.In artikel 110/25 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten, vervangen bij het decreet van 8 juni 2012 en laatst gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2021, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1. Uiterlijk op 15 november van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de inschrijvingen gelden, legt een schoolbestuur, meerdere schoolbesturen samen of het LOP een voorstel van aanmeldingsprocedure voor aan de CLR.".

Art. 33.In artikel 110/26 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht sluiten, vervangen bij het decreet van 8 juni 2012 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2018, 22 november 2019, 8 mei 2020 en 25 juni 2021, wordt de zinsnede "30 november" vervangen door de zinsnede "31 januari".

Art. 34.In artikel 118, § 2, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten1, wordt tussen de zin "De ouders kiezen in overleg met het centrum voor leerlingenbegeleiding de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs van hun vrije keuze om het permanent onderwijs aan huis te organiseren." en de zin "Omwille van omstandigheden eigen aan het kind en mits omstandige motivering kan een andere school voor buitengewoon secundair onderwijs worden gekozen." de zin "Deze school wordt aangeduid door de onderwijsinspectie." ingevoegd.

Art. 35.In artikel 176/1, 4°, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "nieuwe vestigingsplaatsen" worden vervangen door de woorden "andere vestigingsplaatsen"; 2° punt c) wordt vervangen door wat volgt: "c) de aanvraag voor het structuuronderdeel gebeurt in voorkomend geval tezamen met de aanvraag voor de ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats als vermeld in artikel 15, § 4;".

Art. 36.In artikel 225, § 1, 2°, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, wordt het woord "thuisloze" vervangen door de woorden "leerling met een zorgthuis".

Art. 37.In artikel 231 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, worden de woorden "de daarvoor toegekende uren-leraar" vervangen door de zinsnede "het werkingsbudget op basis van de leerlingenkenmerken, vermeld in artikel 242 van deze codex, en de extra uren-leraar, vermeld in artikel 226 tot en met 228 van deze codex,".

Art. 38.In artikel 233, § 1, 2°, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, wordt het woord "thuisloze" vervangen door de woorden "leerling met een zorgthuis".

Art. 39.In artikel 240 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, wordt de zinsnede "de daarvoor toegekende uren-leraar/puntenwaarden" vervangen door de zinsnede "het werkingsbudget op basis van de leerlingenkenmerken, vermeld in artikel 242 van deze codex, en de extra uren-leraar/puntenwaarden, vermeld in artikel 234 tot en met 237 van deze codex,".

Art. 40.In artikel 242, § 2, eerste lid, 2°, van dezelfde codex wordt het woord "thuislozen" vervangen door de woorden "leerlingen met een zorgthuis".

Art. 41.In artikel 253/25, § 1, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten9, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar of in het lopende schooljaar vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de onderwijszoekende bij de effectieve start van de lesbijwoning aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden voldoet.

Indien een beslissing van de toelatingsklassenraad vereist is, vindt de inschrijving plaats onder ontbindende voorwaarde en wordt de inschrijving ontbonden indien de toelatingsklassenraad beslist dat de onderwijszoekende niet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden in kwestie voldoet. De inschrijving wordt ontbonden op het moment dat de leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk een maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na kennisgeving van de beslissing. De inschrijving wordt evenwel niet ontbonden wanneer het schoolbestuur geen gebruik wenst te maken van deze weigeringsgrond.".

Art. 42.In artikel 253/56, § 1, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten9, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar of in het lopende schooljaar vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de onderwijszoekende bij de effectieve start van de lesbijwoning aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden voldoet.

Indien een beslissing van de toelatingsklassenraad vereist is, vindt de inschrijving plaats onder ontbindende voorwaarde en wordt de inschrijving ontbonden indien de toelatingsklassenraad beslist dat de onderwijszoekende niet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden in kwestie voldoet. De inschrijving wordt ontbonden op het moment dat de leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk een maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na kennisgeving van de beslissing. De inschrijving wordt evenwel niet ontbonden wanneer het schoolbestuur geen gebruik wenst te maken van deze weigeringsgrond.".

Art. 43.In artikel 295/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten9 en gewijzigd bij de decreten van 22 november 2019, 8 mei 2020 en 25 juni 2021, wordt de zinsnede "2022-2023" vervangen door de zinsnede "2025-2026".

Art. 44.Artikel 308/1 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035708 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXI sluiten en gewijzigd bij het decreet van 30 november 2018, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 308/1.§ 1. Met behoud van de toepassing van het reglementair vastgelegde lesurenpakket dat wordt toegekend, wordt een specifiek aantal lesuren toegekend aan elke door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde instelling voor buitengewoon secundair onderwijs, die opleidingen aanbiedt die verwant zijn aan land- en tuinbouw. De Vlaamse Regering bepaalt welke opleidingen uit het studiegebied of studiedomein land- en tuinbouw daarvoor in aanmerking komen. Dit moeten opleidingen zijn waarvoor er een noodzaak is om culturen, serres of veestapel uit te baten of onderhouden, die van de instelling afhangen.

Het specifieke aantal lesuren, vermeld in het eerste lid, dat respectievelijk overeenstemt met één voltijdse betrekking in het ambt van leraar secundair onderwijs, belast met praktische vakken in de tweede en derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs in opleidingsvorm 4 of één voltijdse betrekking in het ambt van leraar secundair onderwijs, belast met beroepsgerichte vorming in opleidingsvorm 3, staat de instelling toe de volgende opdrachten uit te voeren: 1° de culturen, de serres en de veestapel die van de instelling afhangen, uitbaten en onderhouden;2° tijdens de praktijklessen aan de leerlingen van het studiegebied of studiedomein land- en tuinbouw illustratieve demonstraties geven die rekening houden met de technische en technologische ontwikkelingen in de sector. § 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt rekening gehouden met: 1° voor opleidingsvorm 3: alle administratieve groepen uit de opleidingsfase, de kwalificatiefase en de integratiefase van de opleidingen die de Vlaamse Regering bepaalt, die behoren tot het studiegebied of studiedomein land- en tuinbouw; 2° voor opleidingsvorm 4: alle structuuronderdelen van het studiegebied of studiedomein land- en tuinbouw die zich over de tweede en derde graad van het technisch en beroepssecundair onderwijs uitstrekken, met uitzondering van die structuuronderdelen waarvan de wekelijkse lessentabel geen praktijkvakken bevat.".

Art. 45.Artikel 308/2 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035708 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXI sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 308/2.§ 1. Voor de toepassing van artikel 308/1 wordt de voltijdse betrekking in het ambt van leraar secundair onderwijs toegekend als de instelling op de gebruikelijke tellingsdatum de norm van veertig regelmatige leerlingen bereikt, die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 308/1, § 2. Als het een instelling met opleidingsvorm 3 betreft, komt dat overeen met vierentwintig lesuren.

Als het een instelling met opleidingsvorm 4 betreft, komt dit overeen met negenentwintig lesuren. § 2. Het aantal lesuren in kwestie blijft toegekend gedurende twee opeenvolgende schooljaren waarin de behoudsnorm niet wordt bereikt.

Vanaf het daaropvolgende schooljaar wordt de toekenning stopgezet tot de oprichtingsnorm opnieuw wordt bereikt.".

Art. 46.In artikel 322 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, worden de woorden "de daarvoor toegekende lesuren" vervangen door de zinsnede "de extra lesuren, vermeld in artikel 318 tot en met 320 van deze codex,".

Art. 47.In artikel 357/8 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten6 en gewijzigd bij de decreten van 3 juli 2020 en 9 juli 2021, wordt het achtste lid vervangen door wat volgt: "In afwijking van artikel 3, 35°, hoeft een aanbieder die op 1 september 2020 de toelating had om de opleiding beveiligingstechnicus duaal te organiseren, geen nieuwe programmatieaanvraag in te dienen met het oog op een opstart op 1 september 2022, indien de opleiding in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 niet is georganiseerd.". HOOFDSTUK 9. - Wijziging van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013

Art. 48.In artikel I.2, § 5, eerste lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten2, wordt de zinsnede "deel 3, titel 1, hoofdstuk 1, afdeling 2, 3 en 4, artikel III.33, artikel III.34 tot en met III.36," vervangen door de zinsnede "deel 3, titel 1, hoofdstuk 1, afdeling 2 en 3, artikel III.23, artikel III 24, § 1 tot en met 7, artikel III.25 tot en met III.31, artikel III.33 tot en met III.34, artikel III.35, artikel III.36,". HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016

Art. 49.Artikel VIII.2 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten3, wordt vervangen door wat volgt: "Art. VIII.2. Voor de toepassing van de regelgeving inzake inschrijvingen van leerlingen, zoals bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 3 en 4, van het decreet basisonderwijs voor inschrijvingen in het buitengewoon basisonderwijs, zoals bedoeld in hoofdstuk IV/1 en IV/3 van het decreet basisonderwijs voor inschrijvingen in het gewoon basisonderwijs, zoals bedoeld in deel III, titel 2, hoofdstuk 1/1 en 1/2, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 voor inschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs en zoals bedoeld in deel IV, titel 2, hoofdstuk 1/1 en 1/2, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, voor inschrijvingen in het gewoon onderwijs, worden lokale overlegplatforms voor het basisonderwijs en lokale overlegplatforms voor het secundair onderwijs opgericht.".

Art. 50.In artikel VIII.9 van dezelfde codificatie, vervangen bij het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten9 en gewijzigd bij de decreten van 22 november 2019, 8 mei 2020 en 25 juni 2021, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De Commissie adviseert en oordeelt naar recht over het recht op inschrijving voor inschrijvingen tot en met het schooljaar 2022-2023 in het gewoon onderwijs en tot en met het schooljaar 2024-2025 in het buitengewoon onderwijs conform artikel 37quater decies en 37sedecies van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, en artikel 110/14 en 110/16 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010. De Commissie adviseert en oordeelt naar recht over het recht op inschrijving voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 en verder in het gewoon onderwijs en voor het schooljaar 2025-2026 en verder in het buitengewoon onderwijs conform artikel 37/14, 37/33, 37/34, 37/68, 37/69 en 37/70 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, en artikel 253/10, 253/28, 253/30, 253/31, 235/59, 253/60 en 253/61 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, en ook bij een weigering of een uitschrijving op basis van een inschrijving in een andere school conform artikel 37/43/4 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en artikel 295/15 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010.".

Art. 51.Artikel VIII.10 van dezelfde codificatie, gewijzigd bij het decreet van 19 mei 2017, wordt vervangen door wat volgt: "Art. VIII.10. De Commissie toetst een voorstel van aanmeldingsprocedure voor het gewoon onderwijs aan de uitgangspunten van de bepalingen inzake gelijke onderwijskansen, en de bepalingen inzake de aanmeldingsprocedures en het inschrijvingsrecht, als vermeld in hoofdstuk IV/1 en IV/3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, en deel IV, titel 2, hoofdstuk 1/1 en 1/2, van de Codex Secundair Onderwijs.

De Commissie toetst een voorstel van aanmeldingsprocedure voor het buitengewoon onderwijs aan de uitgangspunten van de bepalingen inzake gelijke onderwijskansen, en de bepalingen inzake de aanmeldingsprocedures en het inschrijvingsrecht, als vermeld in afdeling 3 en 4 van hoofdstuk IV van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, en deel III, titel 2, hoofdstuk 1/1 en 1/2, van de Codex Secundair Onderwijs.". HOOFDSTUK 1 1. - Wijzigingen van het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten5 betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Art. 52.In artikel 3 van het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten5 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 5 april 2019 en 3 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan punt 31° wordt de zinsnede ", een bewijs van competenties of een bewijs van beroepskwalificatie" toegevoegd;2° in punt 48° wordt de bepaling "- de kortlopende studierichting schrijver" vervangen door de bepaling "-de kortlopende studierichting schrijver ingevuld met een bepaalde optie";3° aan punt 54° wordt de zinsnede "en die vanaf zijn inschrijving het geheel van de leeractiviteiten van het leerjaar waarvoor hij is ingeschreven, werkelijk en regelmatig volgt gedurende heel het schooljaar, behalve in geval van gewettigde afwezigheid of in geval van vrijstelling van een vak" toegevoegd.

Art. 53.Aan artikel 5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid wordt de zinsnede "bijlage 4" vervangen door de zinsnede "bijlage 7";2° in het vierde lid worden de woorden "of basiscompetenties die uitsluitend uit het desbetreffende artistieke domein" vervangen door de woorden "of basiscompetenties deeltijds kunstonderwijs die hoofdzakelijk uit het artistieke domein in kwestie".

Art. 54.In artikel 31, vierde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten1, worden de woorden "een leerling die nog geen twaalf jaar is" vervangen door de woorden "een leerling die twaalf jaar of ouder is".

Art. 55.In artikel 54 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 5 april 2019, 3 juli 2020 en 9 juli 2021, wordt tussen het eerste en tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Een leerling die gedurende drie opeenvolgende weken aan geen enkele leeractiviteit heeft deelgenomen, zonder gewettigd afwezig te zijn, is niet langer regelmatig en wordt beschouwd als uitgeschreven, tenzij hij één of meer van die afwezigheden wettigt binnen de maand na de derde week afwezigheid.".

Art. 56.In artikel 67, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid worden de woorden "de start van het schooljaar en" vervangen door de zinsnede "1 oktober en de";2° in het vijfde lid wordt tussen het woord "niet" en het woord "financierbaar" de woorden "regelmatig en niet" ingevoegd.

Art. 57.In artikel 92, § 3, 1°, van hetzelfde decreet, worden de woorden "een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort" vervangen door de zinsnede "een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort of een broer, zus of ouder met een andere hoofdverblijfplaats".

Art. 58.Artikel 115, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten8 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten0, wordt vervangen door wat volgt: "Voor een verdere financiering of subsidiëring moet het nieuwe domein gedurende de schooljaren na het oprichtingsjaar waarin het minimale aanbod van dat domein wordt uitgebouwd, telkens op de teldag van het lopende schooljaar een achtste van de programmatienormen bereiken, vermeld in artikel 119 en 120, vermenigvuldigd met het aantal schooljaren dat het nieuwe domein al in oprichting is. Het resultaat van de berekening wordt als volgt afgerond: als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier, wordt er afgerond naar het hogere geheel getal. Als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier wordt er afgerond naar het lagere geheel getal.". HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging van het decreet van 4 februari 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten2 tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat betreft het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs buiten het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de regelgeving over het LOP en de CLR

Art. 59.In het decreet van 4 februari 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad type decreet prom. 02/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035771 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, wat betreft de versoepeling voor zwangere vrouwen van de voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het onderwijs sluiten2 tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat betreft het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs buiten het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de regelgeving over het LOP en de CLR, worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 3;2° artikel 28;3° artikel 53;4° artikel 58 en 59. HOOFDSTUK 1 3. - Inwerkingtreding en toepassingsgebied in de tijd

Art. 60.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2022, met uitzondering van artikel 59 dat in werking treedt op 31 augustus 2022 en met uitzondering van artikel 5, 2°, 5, 4°, 14, 18, 26, 2°, 26, 4°, 36 en 38 die in werking treden op 1 januari 2023.

Artikel 4 en 25 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 6, 13, 19, 27, 37, 39 en 46 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2021.

Artikel 48 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2022.

De Minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Nota (1) Zitting 2021-2022 Documenten: - Ontwerp van decreet: 1278 - Nr.1 - Amendementen: 1278 - Nrs. 2+Errata, 3 t/m 5 - Verslag: 1278 - Nr. 6 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering: 1278 - Nr. 7 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergaderingen van 6 juli 2022.

^