Etaamb.openjustice.be
Decreet van 12 juli 2013
gepubliceerd op 13 september 2013

Decreet betreffende de integrale jeugdhulp

bron
vlaamse overheid
numac
2013035791
pub.
13/09/2013
prom.
12/07/2013
ELI
eli/decreet/2013/07/12/2013035791/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JULI 2013. - Decreet betreffende de integrale jeugdhulp (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de integrale jeugdhulp HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.§ 1. In dit decreet wordt verstaan onder : 1° Adviesraad : de Adviesraad Integrale Jeugdhulp, vermeld in artikel 59;2° agentschap Jongeren welzijn : het intern verzelfstandigd agentschap, vermeld in artikel 59 van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;3° agentschap Kind en Gezin : het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, vermeld in artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;4° ambulant : de hulp wordt in de voorziening aangeboden, maar de cliënt overnacht niet in de voorziening;5° brede instap : jeugdhulpaanbieders die onder de toepassing vallen van minstens de regelgeving, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 2°, 4° en 7°, en die modules aanbieden die door de Vlaamse Regering zijn aangewezen als behorend tot de brede instap;6° consult : partijen die elkaar raadplegen en informatie uitwisselen in het kader van de jeugdhulpverlening, vertrekkend vanuit de hulpvraag;7° continuïteit : de voortzetting zonder onderbreking van het traject van de jeugdhulpverlening, te realiseren door de samenwerking van de verschillende jeugdhulpaanbieders van de jeugdhulpverlening en de trajectbegeleiding;8° context : het sociale netwerk rond de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, dat in functie van de hulpvraag van die personen van betekenis is;9° crisissituatie : een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden;10° crisisjeugdhulpverlening : jeugdhulpverlening die bestaat uit een onmiddellijke en aangepaste actie in geval van een crisissituatie;11° Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin : het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein;12° diagnostiek : het proces van de verzameling en ordening van de beschikbare relevante gegevens vanuit de hulpvraag;13° dienstverlener : hulp-, zorg- en dienstverleners die professioneel betrokken zijn bij het welzijn van minderjarigen;14° erkende voorziening van de bijzondere jeugdbijstand : een voorziening die erkend is met toepassing van hoofdstuk V, afdeling II, van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;15° flexibiliteit : de herzienbaarheid van de aangeboden jeugdhulpverlening in functie van de wenselijkheid en van wat als ondersteunend wordt ervaren door de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken;16° geïndiceerde jeugdhulpverlening : enerzijds de jeugdhulpverlening die voor de minderjarige op basis van de hulpvraag en in overleg met de context wordt voorgesteld in het indicatiestellingsverslag, vermeld in artikel 21, eerste lid, 2°, en die in de vorm van inzetbare en combineerbare typemodules wordt beschreven, waarbij flexibiliteit gewaarborgd is, en anderzijds de jeugdhulpverlening die voor de minderjarige wordt voorgesteld in het verzoek van de jeugdrechter om niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, vermeld in artikel 55;17° gemandateerde voorzieningen : het ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de vertrouwenscentra kindermishandeling;18° gemeenschapsinstelling : een voorziening als vermeld in artikel 47 van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;19° gerechtelijke jeugdhulpverlening : de jeugdhulpverlening die wordt opgelegd bij rechterlijke beslissing;20° hulpprogramma : een voorzieningenoverstijgend en gecoördineerd geheel van jeugdhulpverlening dat bestaat uit een combinatie van modules, afgestemd op de hulpvraag, die al dan niet gelijktijdig ingezet worden met de focus op een specifieke doelgroep of problematiek;21° indicatiestelling : het proces, vermeld in artikel 21, dat wordt uitgevoerd door het team Indicatiestelling, vermeld in artikel 17, en dat op basis van de hulpvraag en de gemeenschappelijke analyse vaststelt welke jeugdhulpverlening maximaal wenselijk en als ondersteunend en effectief ingeschat wordt en wat de urgentie ervan is;22° inspraak : de medezeggenschap van minderjarigen, ouders en, in voorkomend geval, opvoedingsverantwoordelijken op elk moment in het traject van de jeugdhulpverlening;23° Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp : het orgaan, vermeld in artikel 65;24° Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie : het orgaan, vermeld in artikel 26, § 1, eerste lid, 5°, en derde lid, dat in voorkomend geval overgaat tot de prioritering van dossiers op basis van de hulpvraag, de urgentie en de zorgnood en dat met de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken en de jeugdhulpaanbieders het gemeenschappelijke engagement aangaat om de geïndiceerde jeugdhulpverlening prioritair uit te voeren;25° intersectorale registratielijst : systeem waarin al de indicatiestellingsverslagen, vermeld in artikel 21, eerste lid, 2°, en al de verzoeken van de jeugdrechter om niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, vermeld in artikel 55, op naam van de minderjarige worden opgenomen met het oog op de jeugdhulpregie, vermeld in artikel 26;26° jeugdhulp : het geheel van de jeugdhulpaanbieders, de personeelsleden die de indicatiestelling en de jeugdhulpregie verrichten binnen en voor de toegangspoort, en de personeelsleden die de opdrachten binnen de gemandateerde voorzieningen uitvoeren;27° jeugdhulpaanbieder : een natuurlijke persoon of een voorziening die jeugdhulpverlening aanbiedt, in de vorm van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening of niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening of beide, als vermeld in artikel 3, en het ondersteuningscentrum;28° jeugdhulpverleningsbeslissing : het document, opgemaakt door het team Jeugdhulpregie, vermeld in artikel 17, derde lid, dat de geïndiceerde jeugdhulpverlening omzet in een of meer modules niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening of in een persoonsvolgende financiering die het mogelijk maakt om de geïndiceerde jeugdhulpverlening te realiseren, overeenkomstig artikel 26, § 1, eerste lid, 1° ;29° jeugdhulpregie : het proces, vermeld in artikel 26, dat wordt uitgevoerd door het team Jeugdhulpregie, vermeld in artikel 17, en dat de geïndiceerde jeugdhulpverlening omzet in een of meer modules jeugdhulpverlening of in een persoonsvolgende financiering;30° jeugdhulpverlening : de vraaggestuurde hulp- en zorgverlening die zich richt tot minderjarigen, of tot minderjarigen en hun ouders, hun opvoedingsverantwoordelijken of personen uit hun leefomgeving;31° jeugdhulpverleningsvoorstel : het document, opgemaakt door het team Jeugdhulpregie, vermeld in artikel 17, derde lid, dat een selectie bevat van de modules die in aanmerking komen om de geïndiceerde jeugdhulpverlening te realiseren, als een of meer modules niet onmiddellijk beschikbaar zijn, overeenkomstig artikel 26, § 1, eerste lid, 4° ;32° kindermishandeling : elke vorm van lichamelijk, psychisch of seksueel geweld waar van een minderjarige het slachtoffer is, actief door het schadelijke optreden of passief door een ernstige nalatigheid van zijn ouders of van iedere andere persoon ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid staat;33° leefomgeving : de natuurlijke personen, met uitzondering van de ouders en de opvoedingsverantwoordelijken, die bij de minderjarige inwonen of met de minderjarige een familiale of bijzondere affectieve band hebben, onder wie de natuurlijke personen die in de buurt van de minderjarige wonen of met wie de minderjarige geregeld contact heeft, onder meer bij het naar school gaan of tijdens de vrijetijdsbesteding;34° maatschappelijke noodzaak : de kwalificatie die na het onderzoek, vermeld in artikel 34, door de gemandateerde voorziening aan een verontrustende situatie wordt gegeven en die de noodzaak vastlegt om jeugdhulpverlening in te schakelen;35° Managementcomité : het Managementcomité Integrale Jeugdhulp, vermeld in artikel 61;36° minderjarige : elke natuurlijke persoon die jonger is dan achttien jaar;37° mobiel : de hulp wordt niet in de voorziening maar elders aangeboden (thuis, op school enzovoort);38° module : een duidelijk afgelijnde eenheid van jeugdhulpverlening op basis van de hulpvraag, aangeboden door een jeugdhulpaanbieder, gebaseerd op één typemodule, die afzonderlijk, gelijktijdig of consecutief en op een manier waarbij de flexibiliteit met andere eenheden van jeugdhulpverlening gewaarborgd is, kan worden aangeboden;39° netwerk : een functioneel samenwerkingsverband van jeugdhulpaanbieders dat afspraken over een integrale uitbouw van de hulpverlening vastlegt in een samenwerkingsprotocol;40° niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening : de modules van jeugdhulpverlening die volgens het onderscheid, vermeld in artikel 14 en 15, vanwege hun graad van ingrijpendheid behoren tot de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en waartoe minderjarigen, ouders en, in voorkomend geval, opvoedingsverantwoordelijken alleen toegang hebben op basis van een jeugdhulpverleningsbeslissing;41° ondersteuningscentrum : het ondersteuningscentrum Jeugdzorg, vermeld in artikel 33;42° opvoedingsverantwoordelijken : andere natuurlijke personen dan de ouders die de minderjarige op duurzame wijze in feite onder hun bewaring hebben of bij wie de minderjarige geplaatst is door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid;43° ouders : de natuurlijke personen die titularis zijn van het ouderlijk gezag, of, bij ontstentenis van die personen, de wettelijke vertegenwoordigers;44° persoonsvolgende financiering : het instrument voor de eigen sturing van de hulp door de persoon met een handicap, dat de persoon volgt en waarmee hij op afdoende wijze zorg en assistentie voor zichzelf kan betrekken.Deze financieringswijze wordt opgedeeld in een systeem van persoonsvolgende vouchers en in een systeem van cash budgetten, waarbij de persoon met een handicap kan overstappen van het ene systeem op het andere en terug; 45° pleeggezin : het gezin van de pleegzorger;46° pleegzorger : een meerderjarige natuurlijke persoon die één of meer pleegkinderen en/of pleeggasten in het eigen gezin opvangt;47° rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening : de modules van jeugdhulpverlening voor de toegangspoort die volgens het onderscheid, vermeld in artikel 14 en 15, behoren tot de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en waartoe minderjarigen, ouders en, in voorkomend geval, opvoedingsverantwoordelijken toegang nebben, zonder dat ze daarvoor een jeugdhulpverleningsbeslissing als vermeld in artikel 26, § 1, eerste lid, 3°, nodig hebben;48° regio : een regio integrale jeugdhulp als vermeld in artikel 64;49° residentieel : de hulp wordt in de voorziening aangeboden en de cliënt overnacht in de voorziening;50° sector : een domein dat geregeld wordt door een regelgeving als vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 1° tot en met 7°, of toepasselijk verklaard wordt krachtens artikel 3, § 2;51° sociale dienst : de Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening, vermeld in artikel 56;52° toegangspoort : een orgaan als vermeld in artikel 17;53° typemodule : een afgelijnde eenheid van jeugdhulpverlening, gebaseerd op één functie of op een specifiek omschreven kernproces van hulpverlening, die deel uitmaakt van een intersectoraal opgemaakte set van typemodules en die tot doel heeft de kernopdrachten van de sectoren in dezelfde taal te formuleren en op elkaar af te stemmen;54° verontrustende situatie : een situatie die de ontwikkeling van een minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit of die van een of meer leden van zijn gezin wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen in het gedrang komen, waardoor het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk kan zijn;55° vertrouwenscentrum kindermishandeling : een centrum als vermeld in artikel 42;56° vrijwillige jeugdhulpverlening : rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening die berust op een vrijwillige medewerking van de betrokken partijen en die geen gerechtelijke jeugdhulpverlening is. § 2. Bij verwijzing naar personen wordt in dit decreet de mannelijke vorm gebruikt. HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp

Art. 3.§ 1. Integrale jeugdhulp heeft betrekking op jeugdhulpverlening die aangeboden wordt met toepassing van de volgende regelgeving : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg;2° het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding;3° het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg;4° het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;5° het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;6° het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;7° het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk;8° het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg. Binnen de regelgeving, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 7°, bepaalt de Vlaamse Regering welke jeugdhulpverlening onder het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp valt. § 2. De Vlaamse Regering kan het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp uitbreiden naar jeugdhulpverlening die met toepassing van andere Vlaamse regelgeving wordt aangeboden.

Art. 4.De Vlaamse Regering kan, voor het aanleveren van relevante gegevens over de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomende geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en voor de jeugdhulpregie, verricht door het team Jeugdhulpregie, vermeld in artikel 17, derde lid, overeenkomsten sluiten met : 1° personen of voorzieningen van wie het hulpaanbod niet onder de toepassing valt van een regelgeving als vermeld in artikel 3;2° personen of voorzieningen die buiten de Vlaamse Gemeenschap gevestigd zijn. HOOFDSTUK 3. - Missie en principes van de integrale jeugdhulp Afdeling 1. - Missie

Art. 5.Integrale jeugdhulp biedt aan minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving die daar behoefte aan hebben, hulp en zorg op maat die met een grote mate aan flexibiliteit aan de hulpvraag proberen te beantwoorden. Ze doet dat door een gemeenschappelijke analyse van de hulpvraag en in een sectoroverschrijdende samenwerking tussen jeugd-hulpaanbieders en intersectorale afstemming van het jeugdhulpaanbod. Het jeugdhulpaanbod kan herzien worden in functie van wat als efficiënt, effectief en ondersteunend ervaren wordt door de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken.

Ze omvat zowel de rechtstreeks toegankelijke als de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, waarmee de personen tot wie ze zich richt, instemmen, als gerechtelijke jeugdhulp.

De integrale jeugdhulp respecteert op elk moment de bepalingen van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen in New York op 20 november 1989 en geëxpliciteerd in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van minderjarigen in de integrale jeugdhulp. De jeugdhulp houdt op elk moment rekening met de godsdienstige, de ideologische en de wijsgerige overtuiging van de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken. Afdeling 2. - Principes

Art. 6.Binnen het beschikbare jeugdhulpaanbod en de beschikbare kredieten heeft elke minderjarige met een jeugdhulpvraag of jeugdhulpbehoefte, alsook elke ouder of opvoedingsverantwoordelijke met een jeugdhulpvraag of jeugdhulpbehoefte die verband houdt met de opvoeding of de ontwikkeling van de minderjarige, maximaal recht op jeugdhulp als vermeld in dit decreet.

De jeugdhulp hanteert een contextgerichte manier van werken en ze zet de jeugdhulpverlening op de meest efficiënte en effectieve manier in.

De jeugdhulp zet maximaal de eigen krachten in van minderjarigen, ouders of, in voorkomend geval, opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit de leefomgeving, en versterkt hen daarin.

De jeugdhulp vertrekt van de hulpvraag of de hulpbehoefte van de personen tot wie ze zich richt, en sluit daar maximaal bij aan. Als verschillende vormen van jeugdhulp gelijkwaardig aan een jeugdhulpvraag of jeugdhulpbehoefte kunnen beantwoorden, wordt de minst ingrijpende vorm van jeugdhulp aangeboden.

Met uitzondering van de gerechtelijke jeugdhulpverlening kan de jeugdhulpverlening alleen worden verleend met instemming van de personen tot wie ze zich richt. De jeugdhulp berust op een vrijwillige medewerking van de betrokken personen. Ze worden maximaal betrokken bij de jeugdhulpverlening. De jeugdhulpverlening kan alleen uitgevoerd worden met : 1° de instemming van de ouders van de minderjarige en, in voorkomend geval, van zijn opvoedingsverantwoordelijken;2° de instemming van de min-twaalfjarige, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit, als blijkt dat de min-twaalfjarige tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, of de instemming van de minderjarige die twaalf jaar of ouder is, of nadat de minderjarige werd gehoord als die jonger is dan twaalf jaar. In het belang van de minderjarige kan er van de noodzakelijke instemming, vermeld in het vijfde lid, worden afgeweken, wanneer die instemming omwille van omstandigheden niet onmiddellijk kan worden verleend en in afwachting dat ze wordt verleend, of wanneer die instemming omwille van omstandigheden niet uitdrukkelijk kan worden verleend. In die gevallen is afwijking mogelijk op voorwaarde dat : 1° de afwijking genotuleerd wordt;2° de afwijking gemotiveerd wordt;3° er in de motivatie wordt verwezen naar het belang van de minderjarige waarbij duidelijk wordt omschreven over welk belang van de minderjarige het gaat;4° er in de motivatie wordt aangetoond dat het mogelijke werd gedaan om de werkelijke instemming te verkrijgen. De jeugdhulp houdt bij haar werking op gepaste wijze rekening met de culturele kenmerken, de socio-economische situatie en de handicap van de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken.

Art. 7.Met behoud van de toepassing van artikel 72 tot en met 76, waaronder het gezamenlijk en gedeeld beroepsgeheim, zijn alle personen die hun medewerking verlenen aan de toepassing van dit decreet, gebonden door de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de gegevens waarvan ze bij de uitoefening van hun opdracht kennis krijgen en die daarmee verband houden.

Elke overtreding van dit artikel wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro. HOOFDSTUK 4. - Doelstellingen van de integrale jeugdhulp

Art. 8.Integrale jeugdhulp heeft betrekking op de samenwerking en afstemming in de jeugdhulp met als doel een gezamenlijk engagement aan te gaan ten behoeve van minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving en daarvoor : 1° in te zetten op de vermaatschappelijking van de jeugdhulpverlening;2° de tijdige toegang tot de jeugdhulpverlening te organiseren;3° de flexibiliteit en continuïteit van de jeugdhulpverlening te waarborgen, met inbegrip van de naadloze overgang naar andere vormen van hulpverlening;4° gepast om te gaan met verontrustende situaties in de jeugdhulpverlening;5° in een subsidiair aanbod crisisjeugdhulpverlening te voorzien;6° hen maximaal in de jeugdhulpverlening te laten participeren;7° een integrale aanpak te realiseren bij het organiseren en het aanbieden van jeugdhulpverlening. HOOFDSTUK 5. - Vermaatschappelijking van de jeugdhulpverlening

Art. 9.De jeugdhulp heeft de opdracht om de eigen krachten van minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving in te zetten en die personen te versterken met het oog op : 1° het vermijden, als dat mogelijk is, van de instroom van de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken in de hulpverlening;2° het verhogen van hun participatie in de jeugdhulpverlening;3° het stimuleren van hun emancipatie en participatie in de samenleving. Daarvoor zetten de jeugdhulpaanbieders aangepaste methodieken in die de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving versterken om hun eigen krachten te maximaliseren om aan de hulpvraag te beantwoorden.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere invulling van de opdrachten, vermeld in het eerste lid en tweede lid, en de wijze waarop de opdrachten worden uitgevoerd.

Art. 10.De methodieken vermeld in artikel 9, tweede lid, hebben tot doel de jeugdhulpverlening aan de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken zo inclusief mogelijk te organiseren. Daarvoor wordt in dialoog met die personen een ondersteuningsplan opgesteld dat flexibiliteit waarborgt en dat hun bestaande sociale netwerk inzet en versterkt of dat voor hen een sociaal netwerk creëert.

De Vlaamse Regering bepaalt welke elementen het ondersteuningsplan minstens moet bevatten. HOOFDSTUK 6. - De toegang tot de jeugdhulpverlening Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 11.De jeugdhulp organiseert voor alle minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving tijdig de toegang tot : 1° de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening;2° de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, via de toegangspoort. Daarvoor verbetert de jeugdhulp de volgende aspecten van het aanbod : 1° de bruikbaarheid;2° de bereikbaarheid;3° de beschikbaarheid;4° de begrijpbaarheid;5° de betaalbaarheid. Met behoud van de toepassing van hoofdstuk 5 koppelt de jeugdhulp aan elke hulpvraag zo snel mogelijk en in zo weinig mogelijk stappen het minst ingrijpende en meest gepaste beschikbare hulpaanbod, bestaande uit rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijke modules, of een combinatie van beide, en zet tijdig diagnostiek in.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere invulling van de doelstellingen en de daarmee verbonden opdrachten, de wijze waarop de opdrachten worden uitgevoerd, de modules die tot de brede instap behoren en de intersectorale kwaliteitseisen voor de brede instap.

Art. 12.De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening wordt versterkt door : 1° aanpassingen in het onderscheid, vermeld in afdeling 2, waardoor 30% van de niet-residentiële modules van de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, rechtstreeks toegankelijk wordt;2° bij uitbreidingen van het aanbod van de sectoren minimaal 30% van de totale middelen voor de uitbreiding te besteden aan de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. De Vlaamse Regering kan de verhouding, vermeld in het eerste lid, 2°, verhogen. Afdeling 2. - Modulering en onderscheid

Art. 13.Elke jeugdhulpaanbieder biedt zijn jeugdhulpverlening aan in de vorm van modules die inzetbaar zijn op basis van de hulpvraag en wat jongeren en ouders als ondersteunend ervaren. De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor het beschrijven, het combineren en het aanbieden van modules.

Art. 14.De modules jeugdhulpverlening van de jeugdhulpaanbieders, met uitzondering van de modules die worden ingezet in een hulpprogramma, worden opgedeeld in rechtstreeks toegankelijke en niet rechtstreeks toegankelijke modules. De niet rechtstreeks toegankelijke modules kunnen, met uitzondering van het aanbod van de gemeenschapsinstellingen, alleen op basis van een jeugdhulpverleningsbeslissing worden ingezet.

Art. 15.Het onderscheid tussen rechtstreeks toegankelijke en niet rechtstreeks toegankelijke modules wordt gemaakt op basis van een weging van minstens de volgende kenmerken : duur, frequentie en intensiteit.

In het eerste lid wordt verstaan onder : 1° frequentie : het gemiddelde aantal hulpverlenende contacten over een welbepaalde periode;2° intensiteit : de gemiddelde duur van één hulpverlenend contact, uitgedrukt in uren per etmaal;3° duur : de gemiddelde duur waarvoor de (type)module wordt aangeboden. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere invulling van die kenmerken en de wijze waarop ze worden gewogen. Ze kan bepalen dat bij de weging ook rekening wordt gehouden met andere kenmerken van de modules.

Art. 16.De Vlaamse Regering kan voor bepaalde specifieke doelgroepen of problematieken hulpprogramma's vastleggen en de toegankelijkheid van de modules in het hulpprogramma bepalen. Afdeling 3. - De toegang tot de niet rechtstreeks toegankelijke

jeugdhulpverlening Onderafdeling 1. - Organisatie en taken van de toegangspoort

Art. 17.De toegangspoort is een orgaan dat onafhankelijk werkt van de jeugdhulpaanbieders en van de andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden, en dat, met behoud van de toepassing van artikel 55, de buitengerechtelijke toegang tot de niet rechtstreeks toegankelijke modules organiseert.

Per regio wordt een toegangspoort opgericht. Die regio vormt het werkgebied van de toegangspoort.

De toegangspoort bestaat minstens uit een team Indicatiestelling en een team Jeugdhulpregie, die onafhankelijk van elkaar functioneren.

Het team Indicatiestelling is multidisciplinair samengesteld, beschikt over een brede expertise inzake de problemen waar de minderjarigen en hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken mee geconfronteerd worden en bevat ook een vertegenwoordiging van minderjarigen, hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de organisatie, de samenstelling, de werking en de vestigingsplaats van de toegangspoort, de intervisie en supervisie van de personeelsleden van de toegangspoort, alsook de wijze waarop haar werking en de kwaliteit van haar dienstverlening worden geëvalueerd.

Art. 18.§ 1. De toegangspoort ontvangt de aanvragen voor niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening die aangeboden wordt ter uitvoering van de regelgeving, vermeld in artikel 3, met uitzondering van aanvragen met betrekking tot het aanbod van de gemeenschapsinstellingen, en oefent de taken indicatiestelling en jeugdhulpregie uit volgens de bepalingen van onderafdeling 2 en 3. § 2. Voor de aanvragen tot tenlasteneming van individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap als vermeld in artikel 6, 2°, en artikel 8, 3°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, beperkt de opdracht van de toegangspoort zich tot het ontvangen van de aanvraag ervan.

De Vlaamse Regering regelt de samenwerking tussen de toegangspoort en het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor de afhandeling van de aanvragen, vermeld in het eerste lid. § 3. De toegangspoort kan voor personen vanaf achttien jaar en tot maximaal vijfentwintig jaar beslissen over de voortzetting van jeugdhulpverlening die vóór de leeftijd van achttien jaar is aangevraagd, conform de regels die de Vlaamse Regering bepaalt. § 4. De toegangspoort beheert de beschikbare capaciteit van de niet rechtstreeks toegankelijke modules. Ze streeft naar een maximale benutting van de beschikbare capaciteit in functie van de hulpvragen en neemt het wachtbeheer op zich.

De toegangspoort gaat in overleg met de jeugdhulpaanbieders van de regio in functie van de regie van jeugdhulpverlening. Dat overleg kan niet geweigerd worden door de jeugdhulpaanbieders. De jeugdhulpaanbieders geven de vrijgekomen plaatsen door aan de toegangspoort.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.

De Vlaamse Regering kan bepalen op welke wijze de toegangspoort ook zicht houdt op het beschikbare aanbod rechtstreeks toegankelijke modules.

Art. 19.Als tijdens de afhandeling van een aanmelding door de toegangspoort de betrokken minderjarige van woonplaats verandert en die woonplaats in het werkgebied van een andere toegangspoort ligt, zorgt die toegangspoort voor de verdere afhandeling en wordt het dossier van de minderjarige aan haar bezorgd. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.

Onderafdeling 2. - Indicatiestelling

Art. 20.Jeugdhulpaanbieders en andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden, kunnen een minderjarige aanmelden bij de toegangspoort met het oog op een indicatiestelling en de realisatie van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening.

De aanmelding voldoet aan de volgende criteria : 1° ze gebeurt met instemming en met maximale betrokkenheid van de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken;2° ze bevat de beschikbare relevante gegevens over de personen, vermeld in punt 1°, en over de betrokken personen uit de leefomgeving van de minderjarige;3° ze bevat een verslag over de aan de aanmelding voorafgegane casusgerichte subsidiaire acties tot het inzetten en versterken van de krachten van de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit de leefomgeving van de minderjarige, overeenkomstig artikel 9;4° ze bevat een verslag over de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en de dienstverlening, die subsidiair is ingezet voorafgaand aan de aanmelding. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de aanmelding. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van erkenning van andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden als aanmelder en contactpersoon bij de toegangspoort.

Art. 21.Voor de indicatiestelling, heeft het team Indicatiestelling de volgende opdrachten : 1° op basis van de beschikbare relevante gegevens over de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving, in overleg met die personen vaststellen welke jeugdhulpverlening maximaal wenselijk is en de urgentie ervan aangeven, onafhankelijk van het beschikbare jeugdhulpaanbod;2° een indicatiestellingsverslag opstellen waarin de voorgestelde jeugdhulpverlening in de vorm van typemodules wordt beschreven, met de mogelijkheid om bepaalde typemodules uit te sluiten voor de minderjarige, en waarin de geldigheidsduur van het indicatiestellingsverslag is bepaald, en dat indicatiestellingsverslag bezorgen aan de aanmelder, aan de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken en aan het team Jeugdhulpregie. De typemodules, opgenomen in het indicatiestellingsverslag, garanderen flexibiliteit bij het organiseren van de jeugdhulpverlening.

Het team Indicatiestelling kan beslissen om geen indicatiestellingsverslag op te maken als het van oordeel is dat niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening niet hoeft te worden ingezet voor de minderjarige. In dat geval bezorgt het team Indicatiestelling een gemotiveerde kennisgeving van die beslissing aan de aanmelder, vermeld in artikel 20, eerste lid, aan de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de indicatiestelling, voor de controle op de kwaliteit van de indicatiestelling, voor het indicatiestellingsverslag en de kennisgeving.

Art. 22.Het team Indicatiestelling kan, met behoud van de toepassing van artikel 4, bijkomende relevante gegevens over de minderjarige vragen aan de aanmelder of aan een erkend multidisciplinair team. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het vragen en het aanreiken van die gegevens.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure voor de erkenning en subsidiëring van multidisciplinaire teams.

De kernopdrachten van de multidisciplinaire teams zijn : 1° het aanleveren van diagnostiek aan de toegangspoort;2° het aanmelden van minderjarigen bij de toegangspoort en het overmaken aan de toegangspoort van een voorstel van indicatiestellingsverslag in termen van typemodules voor deze minderjarigen.

Art. 23.Als na een indicatiestelling de hulpvraag is gewijzigd, of als de geldigheidsduur van het indicatiestellingsverslag is verstreken, kan hetzelfde team Indicatiestelling een herindicatiestelling verrichten.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de herindicatiestelling.

Art. 24.Als de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken niet akkoord gaan met de inhoud van het indicatiestellingsverslag, vermeld in artikel 21, eerste lid, 2°, of met de kennisgeving, vermeld in artikel 21, derde lid, kunnen ze een tweede indicatiestelling aanvragen. De tweede indicatiestelling wordt verricht door een ander team Indicatiestelling dan het team dat de betwiste indicatiestelling heeft verricht.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de tweede indicatiestelling.

Art. 25.Zowel voor diagnostiek als voor indicatiestelling wordt gebruikgemaakt van instrumenten die gevalideerd zijn door een Vlaams centrum met expertise inzake diagnostiek, indicatiestelling en zorginschaling, zoals bij decreet bepaald.

Onderafdeling 3. - Jeugdhulpregie

Art. 26.§ 1. Voor de jeugdhulpregie heeft het team Jeugdhulpregie de volgende opdrachten : 1° het indicatiestellingsverslag, vermeld in artikel 21, eerste lid, 2°, of het verzoek van de jeugdrechter om niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, vermeld in artikel 55, omzetten in een of meer modules niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening of in een persoonsvolgende financiering die het mogelijk maakt om de geïndiceerde jeugdhulpverlening te realiseren, en de minderjarige inschrijven op de intersectorale registratielijst;2° met het oog op de uitvoering van de geïndiceerde jeugdhulpverlening, samen met de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, de betrokken personen uit zijn leefomgeving en de persoon of voorziening die de minderjarige heeft aangemeld bij de toegangspoort, onderhandelen met jeugdhulpaanbieders en andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden;3° ofwel de overeengekomen modules, vermeld in punt 1°, vastleggen in een jeugdhulpverleningsbeslissing en die bezorgen aan de persoon of voorziening die de minderjarige heeft aangemeld bij de toegangspoort, aan de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken, en aan de betrokken jeugdhulpaanbieders, ofwel de persoonsvolgende financiering, vermeld in punt 1°, vastleggen in een jeugdhulpverleningsbeslissing en die bezorgen aan de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken;4° als de modules, vermeld in punt 1°, of een deel ervan, niet onmiddellijk beschikbaar zijn, en, in voorkomend geval, op basis van een prioritering van de hulpvraag, een jeugdhulpverleningsvoorstel opmaken en dat bezorgen aan de persoon of voorziening die de minderjarige heeft aangemeld bij de toegangspoort, aan de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken en aan de betrokken jeugdhulpaanbieders en de andere betrokken personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden;5° als de modules, vermeld in punt 1°, of een deel ervan, niet kunnen worden uitgevoerd en de opdracht, vermeld in het eerste lid, 4°, beëindigd is, het dossier bezorgen aan de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie;6° voor dossiers met de hoogste prioriteit de jeugdhulpaanbieders de opdracht geven om binnen de beschikbare capaciteit een of meer modules niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening uit te voeren. Voor het verzoek van de jeugdrechter, vermeld in het eerste lid, 1 °, wordt nagegaan welke niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening uitvoering kan geven aan de door de jeugdrechter voorgestelde maatregel.

Als het indicatiestellingsverslag, vermeld in het eerste lid, 1°, jeugdhulpverlening indiceert die wordt aangeboden met toepassing van de regelgeving, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 5°, en het dossier in aanmerking komt voor een persoonsvolgende financiering, bezorgt het team Jeugdhulpregie het dossier onmiddellijk aan de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie die in voorkomend geval overgaat tot een prioritering van het dossier. De minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken die de regie voeren, beslissen verder over de persoonsvolgende financiering en zorgen voor de regie ervan.

De opdracht, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt door het team Jeugdhulpregie alleen uitgevoerd als geen jeugdhulpaanbieders worden gezocht of kunnen worden gevonden door : 1° de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving;2° een jeugdhulpaanbieder of een andere persoon of voorziening die jeugdhulpverlening aanbiedt, ongeacht of die persoon of voorziening de minderjarige heeft aangemeld bij de toegangspoort. Dossiers met de hoogste prioriteit, vermeld in het eerste lid, 6°, zijn dossiers : 1° die een prioritair toe te wijzen hulpvraag zijn geworden omdat het verregaande overleg, vermeld in het eerste lid, 5°, niet resulteert in een uitvoering van de geïndiceerde jeugdhulpverlening;2° waarvoor het indicatiestellingsverslag, vermeld in het eerste lid, 1°, jeugdhulpverlening indiceert die wordt aangeboden met toepassing van de regelgeving, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 5°, en waarbij de betrokken minderjarige in een noodsituatie verkeert;3° die de jeugdrechter met toepassing van artikel 55 heeft laten inschrijven op de intersectorale registratielijst met het oog op de uitvoering van een maatregel die hij heft bevolen met toepassing van artikel 53. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de jeugdhulpregie, de jeugdhulpverleningsbeslissing, het jeugdhulpverleningsvoorstel en de persoonsvolgende financiering. De Vlaamse Regering bepaalt ook de minimale inhoudelijke en procesmatige criteria voor de prioritering van dossiers door het team Jeugdhulpregie en door de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie, de maximale termijn voor de uitvoering van de opdrachten, vermeld in het eerste lid, 3°, 4°, 5° en 6°, de nadere regels voor de erkenning van een situatie als een noodsituatie, vermeld in het vierde lid, 2°, en de nadere samenstelling en de opdrachten van de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie. § 2. Voor iedere indicatiestelling wordt binnen de beschikbare capaciteit de geïndiceerde jeugdhulpverlening gerealiseerd met inzet en verregaand overleg van de relevante jeugdhulpaanbieders. Als in de jeugdhulpverleningsbeslissing tegelijkertijd modules zijn opgenomen die worden aangeboden door verschillende jeugdhulpaanbieders, wijst de jeugdhulpverleningsbeslissing, na overleg met de betrokken jeugdhulpaanbieders, de jeugdhulpaanbieder aan die zal zorgen voor de coördinatie van de jeugdhulpverlening. § 3. Jeugdhulpaanbieders die niet rechtstreeks toegankelijke modules aanbieden, verlenen desgevraagd aan het team Jeugdhulpregie hun volle medewerking voor de realisatie van de geïndiceerde jeugdhulpverlening.

Als een jeugdhulpaanbieder niet overgaat tot uitvoering van de jeugdhulpverlening, wordt dat ten overstaan van het team Jeugdhulpregie en de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken gemotiveerd.

Jeugdhulpaanbieders kunnen in geen geval de uitvoering van de jeugdhulpverlening weigeren als het team Jeugdhulpregie, met toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 6°, hen de opdracht heeft gegeven om modules uit te voeren voor een dossier met de hoogste prioriteit.

Art. 27.Als na de voltooiing van de jeugdhulpregie conform artikel 26 de duur van de modules, vermeld in de jeugdhulpverleningsbeslissing, verstreken is of als er voor een minderjarige een herindicatiestelling heeft plaatsgevonden op basis waarvan een herziening van de jeugdhulpverleningsbeslissing noodzakelijk is, kan hetzelfde team Jeugdhulpregie die herziening verrichten op gemotiveerd verzoek van een jeugdhulpaanbieder die aan de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving jeugdhulpverlening verstrekt. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de herziening van de jeugdhulpverleningsbeslissing.

Onderafdeling 4. - Versnelde indicatiestelling en toewijzing in de toegangspoort

Art. 28.De minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving kunnen van de toegangspoort een versnelde indicatiestelling en toewijzing krijgen in urgente situaties waarbij : 1° er een tekort is aan aangeleverde diagnostiek;2° er vraag is naar een overname, voor een beperkte periode, van een minderjarige door een jeugdhulpaanbieder die modules aanbiedt die vergelijkbaar zijn met de modules van diegene die modules uitvoert voor de minderjarige;3° jeugdhulpverlening geïndiceerd is vanuit het hulpprogramma crisis;4° er nood is aan de financiering van specifieke acties voor de versterking van de draagkracht van de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving. Die specifieke acties kunnen, met inachtneming van de bepalingen in artikel 6 van dit decreet, genomen worden als tijdelijke ondersteuning om te voorkomen dat meer ingrijpende jeugdhulpverlening nodig is en bestaan uit hulp en zorg die buiten het toepassingsgebied, vermeld in artikel 3, § 1, vallen.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de versnelde indicatiestelling en toewijzing en voor de financiering van specifieke acties. Afdeling 4. - Rechtstreekse toegang tot de toegangspoort

Art. 29.Een minderjarige die minstens twaalf jaar is of, als hij jonger is dan twaalf jaar, tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken kunnen bij de toegangspoort een verzoek tot toekenning van jeugdhulpverlening indienen als cumulatief de volgende voorwaarden vervuld zijn : 1° de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken hebben een hulpvraag gesteld in de rechtstreeks toegankelijke of niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening, maar die hulpvraag is niet beantwoord om een andere reden dan de volledige bezetting van de capaciteit;2° de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken kunnen aantonen dat er een poging tot bemiddeling heeft plaatsgevonden;3° de minderjarige, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken zijn niet betrokken bij een procedure bij het ondersteuningscentrum of bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Het verzoek moet gestaafd worden met een document dat aantoont dat er een poging tot bemiddeling heeft plaatsgevonden. Een poging tot bemiddeling als vermeld in het eerste lid, 2°, impliceert dat de vraag naar bemiddeling is gesteld, maar ofwel dat bemiddeling heeft plaatsgevonden, maar niet heeft geleid tot een conflictoplossing, ofwel dat bemiddeling niet heeft plaatsgevonden omdat een van de betrokken partijen zich niet heeft aangeboden bij de bemiddelaar of omdat er binnen een redelijke termijn geen bemiddeling werd georganiseerd.

Als een jeugdhulpaanbieder jeugdhulpverlening weigert aan een minderjarige, een ouder of een opvoedingsverantwoordelijke, moet hij een attest van weigering opmaken waarin die weigering wordt gemotiveerd en waarin de mogelijkheid voor de minderjarige, de ouders of de opvoedingsverantwoordelijke wordt vermeld om bij de toegangspoort een verzoek tot toekenning van jeugdhulpverlening in te dienen. Hij moet de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken ook informeren over die mogelijkheid.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de bemiddeling en voor de voorwaarden voor het verzoek tot toekenning van jeugdhulpverlening bij de toegangspoort. HOOFDSTUK 7. - Continuïteit in de jeugdhulpverlening

Art. 30.Al de jeugdhulpaanbieders die betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening aan een minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving zijn samen verantwoordelijk voor de continuiteit in die jeugdhulpverlening. De jeugdhulp verbetert voor die personen de continuïteit van de jeugdhulpverlening door : 1° een passende verwijzing in de gevallen waarin een verwijzing wenselijk is;2° de trajectbegeleiding van de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving in elke fase van de jeugdhulpverlening, als voortzetting van de jeugdhulpverlening noodzakelijk of wenselijk is;3° een jeugdhulpaanbieder als coördinator aan te wijzen in complexe dossiers waarbij verschillende jeugdhulpaanbieders betrokken zijn;4° over te gaan tot overleg of bemiddeling, vermeld in het tweede lid van dit artikel, voordat de jeugdhulpverlening aan een minderjarige door een jeugdhulpaanbieder wordt stopgezet als de stopzetting niet gebeurt met wederzijdse toestemming of op verzoek van de minderjarige en zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken;5° de naadloze overgang naar de andere vormen van hulpverlening te verzekeren. Daarvoor werken alle partijen die betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening, samen door : 1° een gemeenschappelijk engagement aan te gaan;2° met maximale betrokkenheid van de minderjarige, zijn vertrouwenspersoon, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving, in overlegmomenten tussen de betrokken jeugdhulpaanbieders te voorzien.Die overlegmomenten worden voorgezeten door een persoon die onafhankelijk is van de jeugdhulpaanbieders; 3° bemiddeling te organiseren tussen de partijen, vermeld in punt 2°, onder leiding van een persoon die onafhankelijk is van de betrokken jeugdhulpaanbieders, in geval van onenigheid of conflict tussen een of meer van de betrokkenen. Het overleg en de bemiddeling, vermeld in het tweede lid : 1° zijn kosteloos en vlot toegankelijk voor de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken;2° vinden plaats onder de leiding van een voorzitter of een bemiddelaar die hiertoe opgeleid is.Per regio wordt een lijst met onafhankelijke bemiddelaars aangelegd waarop een beroep kan worden gedaan. De lijst wordt samengesteld uit bemiddelaars met verscheiden achtergronden. Een bemiddelaar is een vrijwilliger; 3° kunnen aangevraagd worden door de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon, een jeugdhulpaanbieder of een andere persoon of voorziening die jeugdhulpverlening aanbiedt. De gegevens die worden uitgewisseld in het kader van het overleg of de bemiddeling, vermeld in het tweede lid, kunnen door een gemandateerde voorziening niet gebruikt worden bij het onderzoek van de verontrustende situatie met het oog op het nemen van de gemotiveerde beslissing, vermeld in artikel 34.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere invulling van die doelstellingen en de daarmee verbonden opdrachten en de wijze waarop de opdrachten worden uitgevoerd.

Art. 31.§ 1. De aanmelder, vermeld in artikel 20, eerste lid, en artikel 34, blijft tijdens de afhandeling van de aanmelding door de toegangspoort of door de gemandateerde voorziening mee verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening aan de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor die verantwoordelijkheid van de aanmelder. § 2. De vertrouwenspersoon van de minderjarige, vermeld in artikel 24 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, fungeert als vast aanspreekpersoon voor de minderjarige door het hele traject van de jeugdhulpverlening, zolang dat door de minderjarige wenselijk wordt geacht. Hij krijgt het mandaat om op elk ogenblik jeugdhulpaanbieders aan te spreken, de belangen van de minderjarigen te verdedigen, bemiddeling en overleg te initiëren en de situatie te volgen.

De continuïteit van de jeugdhulpverlening wordt bewaakt doordat die persoon telkens vermeld wordt bij en op de hoogte gebracht wordt van beslissingen over de jeugdhulpverlening aan de minderjarige.

De persoon die de minderjarige bijstaat, legitimeert zich bij elk optreden in die hoedanigheid.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de opdracht en de ondersteuning van de vertrouwenspersoon. HOOFDSTUK 8. - Gepast omgaan met verontrustende situaties Afdeling 1. - Omgaan met verontrustende situaties in de

jeugdhulpverlening

Art. 32.De jeugdhulp ondersteunt de individuele jeugdhulpaanbieders in het omgaan met verontrustende situaties. Als jeugdhulpaanbieders gemotiveerd inschatten dat ze zelf niet langer de ontwikkelingskansen of de integriteit van de minderjarige of van een of meer leden van het gezin waartoe de minderjarige behoort, kunnen vrijwaren, richten ze zich tot een gemandateerde voorziening als vermeld in afdeling 2, met behoud van de toepassing van artikel 458bis van het strafwetboek.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor met behoud van de toepassing van afdeling 2. Afdeling 2. - De gemandateerde voorzieningen

Onderafdeling 1. - Het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Art. 33.§ 1. Er wordt een ondersteuningscentrum Jeugdzorg opgericht.

Het ondersteuningscentrum vervult minstens de volgende opdrachten : 1° op hun verzoek consult verlenen aan jeugdhulpaanbieders en andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden in verontrustende situaties waar er een vermoeden is dat het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is;2° bij een aanmelding door jeugdhulpaanbieders of door andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden of na een kennisgeving door het openbaar ministerie, door de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon of door een dienstverlener, verontrustende situaties onderzoeken en opvolgen als vermeld in artikel 34, 35, 36, 37, 38 en 41;3° aan de magistraten die belast zijn met jeugdzaken, de waarborg verlenen dat daadwerkelijk jeugdhulpverlening wordt verleend in verontrustende situaties aan minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken, in het belang van de minderjarige;4° bij een verontrustende situatie de minderjarige doorverwijzen naar het openbaar ministerie in de gevallen, vermeld in artikel 39. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de organisatie, de samenstelling, de werking en de vestigingsplaats van het ondersteuningscentrum, de intervisie en supervisie van de personeelsleden van het ondersteuningscentrum, alsook de wijze waarop zijn werking en de kwaliteit van zijn dienstverlening worden geëvalueerd.

Art. 34.Na een aanmelding door een jeugdhulpaanbieder of een andere persoon of voorziening die jeugdhulpverlening aanbiedt, onderzoekt het ondersteuningscentrum de verontrustende situatie van de minderjarige.

Het onderzoek resulteert in een gemotiveerde beslissing over het al dan niet aanwezig zijn van de maatschappelijke noodzaak tot jeugdhulpverlening.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de aanmelding, het onderzoek, de beslissing en de kennisgeving van de beslissing. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van erkenning van andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden als aanmelder bij het ondersteuningscentrum.

Art. 35.Als volgens de beslissing, vermeld in artikel 34, jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is en als de lopende jeugdhulpverlening voldoende waarborgen biedt voor de ontplooiingskansen van de minderjarige, en de veiligheid van de minderjarige voldoende gewaarborgd is, wordt die jeugdhulpverlening voortgezet en volgt het ondersteuningscentrum de situatie.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.

Art. 36.Als volgens de beslissing, vermeld in artikel 34, jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is en als aan een van de volgende voorwaarden voldaan is, organiseert het ondersteuningscentrum voor de minderjarige rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening of als rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening ontoereikend is, via een aanmelding bij de toegangspoort, niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening : 1° er is geen jeugdhulpverlening meer georganiseerd;2° de lopende jeugdhulpverlening op basis van de hulpvraag is niet meer relevant noch toekomstgericht;3° er is geen hulpvraag aanwezig;4° er is niet onmiddellijk passende jeugdhulpverlening beschikbaar. De jeugdhulpverlening, georganiseerd conform het eerste lid, verloopt volgens de afspraken die het ondersteuningscentrum samen met de betrokken jeugdhulpaanbieder, de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving opstelt. De jeugdhulpaanbieders kunnen zich niet onttrekken aan de opvolging door het ondersteuningscentrum.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.

Art. 37.Telkens als dat nodig wordt geacht, en minstens halfjaarlijks worden de jeugdhulpverlening, vermeld in artikel 35 en artikel 36, en de maatschappelijke noodzaak van die hulpverlening geëvalueerd, in overleg met de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.

Art. 38.Op basis van de evaluatie, vermeld in artikel 37 : 1° kan de opvolging, vermeld in artikel 35, worden voortgezet of stopgezet of kan het ondersteuningscentrum optreden conform artikel 36;2° kan de jeugdhulpverlening, georganiseerd conform artikel 36, worden voortgezet of gewijzigd of kan het ondersteuningscentrum, als de voorwaarden daarvoor vervuld zijn, overgaan tot de opvolging van de jeugdhulpverlening conform artikel 35.

Art. 39.In de volgende gevallen verwijst het ondersteuningscentrum de minderjarige door naar het openbaar ministerie : 1° als volgens de beslissing, vermeld in artikel 34, jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is, maar de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving geen gepaste jeugdhulpverlening vrijwillig aanvaarden;2° als de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving weigeren mee te werken aan het onderzoek naar de maatschappelijke noodzaak. Een doorverwijzing wordt voorafgegaan door een uitnodiging van het ondersteuningscentrum voor een tegensprekelijk debat met de personen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°

Art. 40.Een doorverwijzing naar het openbaar ministerie bevat minstens : 1° een beschrijving van de verontrustende situatie vanuit het belang van de minderjarige;2° het standpunt van de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de doorverwijzing naar het openbaar ministerie.

Art. 41.Na een kennisgeving door het openbaar ministerie, door de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon of door een dienstverlener, gaat het ondersteuningscentrum na of er een vermoeden van maatschappelijke noodzaak is. Alleen als na onderzoek en na een gesprek met de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving blijkt dat de maatschappelijke noodzaak tot jeugdhulpverlening niet kan worden uitgesloten, handelt het ondersteuningscentrum conform artikel 34 tot en met 39.

Onderafdeling 2. - Vertrouwenscentra kindermishandeling

Art. 42.§ 1. Met het oog op hulp- en zorgverlening bij kindermishandeling zijn er zes vertrouwenscentra kindermishandeling actief in het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, overeenkomstig artikel 8/1 van hoofdstuk III van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

De vertrouwenscentra kindermishandeling vervullen minstens de volgende opdrachten : 1° het onderzoeken van meldingen van kindermishandeling en vermoedens van kindermishandeling op verzoek van om het even welke persoon of instelling;2° het verstrekken van gepaste jeugdhulpverlening aan minderjarige slachtoffers van kindermishandeling en hun gezin;3° op hun verzoek consult verlenen aan jeugdhulpaanbieders en andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden in verontrustende situaties waar er een vermoeden is dat het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is;4° bij een aanmelding door jeugdhulpaanbieders of door andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden of na een kennisgeving door het openbaar ministerie, door de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon of door een dienstverlener, verontrustende situaties onderzoeken en opvolgen;5° aan de magistraten die belast zijn met jeugdzaken, de waarborg verlenen dat daadwerkelijk onderzoek en jeugdhulpverlening wordt verleend in verontrustende situaties aan minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken, in het belang van de minderjarige;6° bij een verontrustende situatie de minderjarige doorverwijzen naar het openbaar ministerie. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de opdrachten en de werking van de vertrouwenscentra kindermishandeling, alsook de voorwaarden en de procedure voor de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling. De Vlaamse Regering kan bijkomende opdrachten toekennen aan de vertrouwenscentra kindermishandeling. § 3. Artikel 34 tot en met 41 zijn van overeenkomstige toepassing op de vertrouwenscentra kindermishandeling bij de uitvoering van hun opdrachten, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 4° en 6°, van dit artikel.

Art. 43.Een onderzoek van de situatie van een minderjarige door een vertrouwenscentrum kindermishandeling sluit de interventie van het ondersteuningscentrum in die situatie uit, en omgekeerd.

De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels voor de samenwerking, afstemming en doorverwijzing tussen het ondersteuningscentrum en de vertrouwenscentra kindermishandeling. HOOFDSTUK 9. - Een subsidiair aanbod crisisjeugdhulpverlening

Art. 44.§ 1. De jeugdhulp organiseert in elke regio voor minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving in een crisissituatie een permanent subsidiair aanbod crisisjeugdhulpverlening. Daarop kan alleen een beroep worden gedaan door jeugdhulpaanbieders, andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden, dienstverleners en jeugdmagistraten als cumulatief de volgende voorwaarden zijn vervuld : 1° ze worden geconfronteerd met een crisissituatie;2° ze schatten in dat ze zelf of met een doorverwijzing in de jeugdhulpverlening niet tijdig tot een gepaste oplossing kunnen komen. Uitzonderlijk kan er ook rechtstreeks een beroep gedaan worden op het permanent subsidiair aanbod crisisjeugdhulpverlening door de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken of zijn vertrouwenspersoon wanneer zij geconfronteerd worden met een crisissituatie en ze zelf op het ogenblik van de crisissituatie niet in de mogelijkheid zijn om zich hiervoor te wenden tot een jeugdhulpaanbieder, een andere persoon of voorziening die jeugdhulpverlening aanbiedt of een dienstverlener. § 2. Om het subsidiaire aanbod crisisjeugdhulpverlening te realiseren, werken de jeugdhulpaanbieders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen aan de uitbouw van een hulpprogramma crisisjeugdhulpverlening, dat bestaat uit : 1° een centraal permanent crisismeldpunt : een team van jeugdhulpaanbieders dat een eerste neutrale toetsing doet van de aangemelde crisissituaties en dat consult kan aanbieden aan de personen die een crisissituatie aanmelden als vermeld in paragraaf 1;2° ambulante of mobiele crisisinterventie : een aanbod van onmiddellijke en kortdurende stressverlagende interventies;3° ambulante of mobiele crisisbegeleiding : een begeleidingsaanbod aan huis of in een voorziening die jeugdhulpverlening aanbiedt;4° crisisopvang : een aanbod van verblijf in een voorziening die jeugdhulpverlening aanbiedt. § 3. De jeugdhulp verbetert de bekendmaking en de bereikbaarheid van het hulpprogramma crisisjeugdhulpverlening. § 4. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de erkenning van de hulpprogramma's crisisjeugdhulpverlening en voor de organisatie van de crisisjeugdhulpverlening. HOOFDSTUK 1 0. - Een participatieve jeugdhulpverlening

Art. 45.De jeugdhulp versterkt de participatie in de jeugdhulpverlening van de personen tot wie de jeugdhulp zich richt.

Daarvoor : 1° brengt de jeugdhulp het perspectief van minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving in op de Adviesraad en in het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp;2° stimuleert de jeugdhulp de participatie van de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit zijn leefomgeving in de jeugdhulpverlening die hem geboden wordt, door een gezamenlijk engagement op te nemen;3° brengt de jeugdhulp de vertrouwenspersoon van de minderjarige systematisch op de hoogte en betrekt de jeugdhulp de vertrouwenspersoon erbij. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor die opdrachten.

Art. 46.De jeugdhulp garandeert aan de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken : 1° de toegang tot het dossier van de minderjarige;2° het recht op een periodieke evaluatie van de aan hem verleende jeugdhulpverlening en op inspraak bij de evaluatie;3° het recht op inspraak in de jeugdhulpverlening die hem geboden wordt door jeugdhulpaanbieders, en in elke wijziging van die jeugdhulpverlening;4° het recht op inspraak bij de indicatiestelling en de jeugdhulpregie. HOOFDSTUK 1 1. - Gerechtelijke jeugdhulpverlening Afdeling 1. - De bevoegdheid van de jeugdrechter om gerechtelijke

maatregelen te nemen

Art. 47.De jeugdrechter neemt kennis van verontrustende situaties op vordering van het openbaar ministerie om gerechtelijke maatregelen op te leggen aan de betrokken minderjarigen en, eventueel, aan hun ouders en, in voorkomend geval, aan hun opvoedingsverantwoordelijken : 1° als het openbaar ministerie aantoont dat cumulatief de volgende voorwaarden zijn vervuld : a) het verlenen van vrijwillige jeugdhulpverlening is niet mogelijk;b) alles is in het werk gesteld om vrijwillige jeugdhulpverlening te realiseren in die zin dat het ondersteuningscentrum of het vertrouwenscentrum kindermishandeling is ingeschakeld en dat centrum de minderjarige heeft doorverwezen naar het openbaar ministerie met toepassing van artikel 39 of 42, § 3;2° als het openbaar ministerie aantoont dat cumulatief de volgende voorwaarden zijn vervuld : a) een gerechtelijke maatregel is dringend noodzakelijk;b) er zijn voldoende aanwijzingen dat de minderjarige onmiddellijk beschermd moet worden tegen een vorm van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik;c) het verlenen van vrijwillige jeugdhulpverlening is niet meteen mogelijk omdat de noodzakelijke instemmingen niet werkelijk zijn verkregen. Afdeling 2. - De gerechtelijke maatregelen

Onderafdeling 1. - Algemene maatregelen

Art. 48.§ 1. De jeugdrechtbank en de jeugdrechter kunnen na een vordering als vermeld in artikel 47, 1°, de volgende maatregelen nemen : 1° de ouders van de minderjarige of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken een pedagogische richtlijn verstrekken;2° voor ten hoogste één jaar de minderjarige onder toezicht stellen van de sociale dienst;3° voor ten hoogste één jaar contextbegeleiding bevelen;4° voor ten hoogste zes maanden de minderjarige een opvoedend project opleggen of de minderjarige, eventueel samen met zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken toevertrouwen aan een project;5° voor ten hoogste één jaar de minderjarige een ambulante voorziening doen bezoeken;6° voor ten hoogste één jaar de minderjarige die de leeftijd van zeventien jaar heeft bereikt en over voldoende inkomsten beschikt, zelfstandig laten wonen;7° voor ten hoogste één jaar de minderjarige die de leeftijd van zeventien jaar heeft bereikt, onder permanent toezicht op kamers laten wonen;8° voor ten hoogste dertig dagen de minderjarige onder de begeleiding stellen van een onthaal- en oriëntatiecentrum;9° voor ten hoogste zestig dagen de minderjarige onder de begeleiding stellen van een observatiecentrum;10° de minderjarige toevertrouwen aan een kandidaat-pleegzorger of pleegzorger als vermeld in artikel 14, § 1 of § 3, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg voor ten hoogste drie jaar, al dan niet met toepassing van artikel 5 van voormeld decreet;11° uitzonderlijk en voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een geschikte open inrichting;12° uitzonderlijk en voor ten hoogste drie maanden de minderjarige die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, toevertrouwen aan een geschikte gesloten inrichting, als wordt aangetoond dat de minderjarige zich aan de maatregelen, vermeld in punt 10° en 11°, tweemaal of meer heeft onttrokken en dat die maatregel noodzakelijk is voor het behoud van de integriteit van de persoon van de minderjarige;13° voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een psychiatrische inrichting, als dat na een psychiatrische expertise noodzakelijk blijkt. De toepassing van de maatregelen, vermeld in het eerste lid, 5° tot en met 13°, moet een contextgerichte werking mogelijk maken, onder meer door de beperking van de afstand tussen de plaats van de uitvoering van de maatregel en de woonplaats van de minderjarige, tenzij wordt aangetoond dat uitsluitend het belang van de minderjarige het anders vereist.

De jeugdrechter motiveert waarom de minderjarige bij toepassing van § 1, 11°, niet kan worden toevertrouwd aan een kandidaat-pleegzorger of pleegzorger als bedoeld in § 1, 10°.

De jeugdrechtbank en de jeugdrechter motiveren waarom meerdere minderjarigen uit eenzelfde gezin bij toepassing van § 1, 10°, ten aanzien van hen niet kunnen worden toevertrouwd aan eenzelfde kandidaat-pleegzorger of pleegzorger.

Een opvoedend project als vermeld in het eerste lid, 4°, moet cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° het is gericht tot een specifieke doelgroep of op een bijzondere probleemsituatie;2° het is georganiseerd door een jeugdhulpaanbieder of door een organisatie die daarvoor een overeenkomst heeft gesloten met de Vlaamse Regering;3° het is gericht op de versterking van de eigen zorg of op de versterking van de zorg in het eigen milieu. Als de jeugdrechtbank beslist tot een combinatie van verschillende van de maatregelen, vermeld in het eerste lid, geldt die beslissing voor maximaal zes maanden en moet, in voorkomend geval, in de coördinatie van de maatregelen voorzien worden. § 2. Bij een combinatie van maatregelen als vermeld in paragraaf 1 kan op hetzelfde ogenblik slechts één maatregel van toepassing zijn.

In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse Regering bepalen welke maatregelen gelijktijdig toegepast kunnen worden.

Art. 49.Met behoud van de toepassing van de besluiten die ter uitvoering van artikel 48, § 2, van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand genomen zijn voor de bezoeken, de briefwisseling, de opvoedingsregeling en het pedagogische concept en programma van de erkende voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, kunnen de jeugdrechtbank en de jeugdrechter voor de minderjarigen de aanvullende voorwaarden bepalen die verbonden zijn aan de maatregelen die overeenkomstig artikel 48, § 1, eerste lid, 2° tot en met 13°, van dit decreet worden genomen. Die aanvullende voorwaarden kunnen alleen een concretisering van de maatregel inhouden.

Art. 50.De jeugdrechtbank en de jeugdrechter belasten : 1° een jeugdhulpaanbieder of, in voorkomend geval, de sociale dienst met de gezinsbegeleiding, vermeld in artikel 48, § 1, eerste lid, 3° ;2° een jeugdhulpaanbieder met de organisatie van de maatregelen, vermeld in artikel 48, § 1, eerste lid, 4° tot en met 9°, en 11° tot en met 13°, en met de begeleiding van de betrokkenen;3° een erkende dienst voor pleegzorg met de begeleiding van de kandidaat-pleegzorger of pleegzorger, aan wie overeenkomstig artikel 48, § 1, 10°, de minderjarige werd toevertrouwd. De Vlaamse Regering bepaalt voor elk van de maatregelen, vermeld in artikel 48, § 1, eerste lid, 3° tot en met 9°, en 11° tot en met 13°, welke jeugdhulpaanbieders in aanmerking komen om de opdracht, vermeld in het eerste lid, uit te voeren. De Vlaamse Regering kan voor de toepassing van het eerste lid andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden, gelijkstellen met een jeugdhulpaanbieder.

Art. 51.De maatregelen, vermeld in artikel 48, § 1, eerste lid, kunnen zowel tijdens de voorbereidende rechtspleging als tijdens en na de rechtspleging over de grond van de zaak worden genomen. Ze kunnen door de jeugdrechter op elk moment worden ingetrokken of op verzoek van de minderjarige, zijn wettelijke vertegenwoordiger, de sociale dienst of het openbaar ministerie worden vervangen door een andere maatregel die in dat artikel is bepaald.

De maatregelen, vermeld in artikel 48, § 1, eerste lid, 2°, 3°, 5° tot en met 7°, 10° 13°, eindigen na het verstrijken van de maximumtermijn, tenzij ze worden verlengd, telkens voor een termijn die de gestelde maximumperiode niet mag overschrijden. De maatregelen, vermeld in artikel 48, § 1, eerste lid, 8°, 9° en 12°, kunnen slechts eenmaal worden verlengd.

Al de maatregelen die tijdens de voorbereidende rechtspleging worden genomen, zijn samen beperkt tot zes maanden. Als een maatregel die na de rechtspleging over de grond van de zaak is genomen, door een andere maatregel wordt vervangen, eindigt die op de dag waarop de vervangen maatregel een einde zou hebben genomen.

De voorbereidende rechtspleging, vermeld in het eerste en derde lid, is de fase van de rechtspleging voor de jeugdrechter, die loopt vanaf de vordering van het openbaar ministerie en die voorafgaat aan het vonnis van de jeugdrechtbank tot het opleggen van een maatregel ten gronde.

Art. 52.De gerechtelijke maatregelen worden geschorst als de minderjarige in een psychiatrische inrichting moet verblijven krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

De gerechtelijke maatregelen eindigen van rechtswege op de dag dat de minderjarige meerderjarig wordt.

Onderafdeling 2. - Maatregelen in geval van hoogdringendheid

Art. 53.De jeugdrechter kan, na een vordering als vermeld in artikel 47, 2°, een van de maatregelen nemen, vermeld in artikel 48, § 1, eerste lid, 3° tot en met 13°.

Artikel 48, § 1, tweede lid, artikel 49, 50, 51 en 52, zijn van overeenkomstige toepassing.

Art. 54.Als de jeugdrechter een gerechtelijke maatregel heeft genomen met toepassing van artikel 53, verkent de sociale dienst met de betrokken partijen de mogelijkheden om vrijwillige jeugdhulpverlening te organiseren. Als jeugdhulpverlening op vrijwillige basis is georganiseerd, deelt de sociale dienst de datum van overname door de jeugdhulp mee aan de jeugdrechter en het openbaar ministerie. De jeugdrechter trekt onverwijld en ten laatste de volgende werkdag na de mededeling van deze datum de door hem bevolen maatregel in. Als er geen vrijwillige jeugdhulpverlening kan worden georganiseerd, meldt de sociale dienst dat aan het openbaar ministerie en de jeugdrechter. In dat geval handelen het openbaar ministerie en de jeugdrechter alsof de maatregel, vermeld in het eerste lid, is opgelegd na een vordering als vermeld in artikel 47, 1°.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels. Afdeling 3. - Aan de vorige afdelingen gemeenschappelijke bepaling

Art. 55.De jeugdrechter laat een vraag tot niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening inschrijven op de intersectorale registratielijst voor hij een of meer van de maatregelen, vermeld in artikel 48 en 53 beveelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels. Afdeling 4. - De Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening

Art. 56.In elk gerechtelijk arrondissement wordt een Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening opgericht. De sociale dienst bestaat uit consulenten en vervult in samenwerking met de overheden, vermeld in artikel 57, de opdrachten die eraan zijn toevertrouwd, op de wijze die de Vlaamse Regering bepaalt.

Aan de sociale dienst kunnen vrijwillige consulenten worden toegevoegd. De Vlaamse Regering kan nadere regels uitvaardigen voor hun aanstellingsvoorwaarden en opdrachten.

De hoedanigheid van consulent en van vrijwillig consulent is onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid, lid van de algemene vergadering of lid van de raad van bestuur van een jeugdhulpaanbieder.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de organisatie, de samenstelling, de werking van de sociale diensten, de intervisie en supervisie van de personeelsleden van de sociale diensten, alsook de wijze waarop hun werking en de kwaliteit van hun dienstverlening worden geëvalueerd.

Art. 57.De sociale dienst vervult de opdrachten van sociale aard die eraan worden toevertrouwd door de magistraten, belast met jeugdzaken, ten behoeve van degenen voor wie een gerechtelijke maatregel wordt genomen ter uitvoering van dit decreet of van een wet betreffende de opgave van maatregelen voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

De sociale dienst vervult ook, als een wet dat bepaalt, de navorsingsopdrachten die eraan worden toevertrouwd door de magistraten, vermeld in het eerste lid, met het oog op het nemen van een gerechtelijke maatregel met toepassing van de regeling, vermeld in het eerste lid. Bij het vervullen van die navorsingsopdrachten verricht de sociale dienst een indicatiestelling die beantwoordt aan de kwaliteitseisen die voor het team Indicatiestelling van de toegangspoort gesteld worden krachtens artikel 21.

Art. 58.De sociale dienst waakt erover dat de uitvoering van de gerechtelijke maatregelen die door de jeugdrechtbank of jeugdrechter worden opgelegd, verloopt volgens een handelingsplan dat, in samenspraak met de betrokken partijen en de jeugdhulpaanbieders, op aanvraag van de sociale dienst wordt opgesteld. Onder de betrokken partijen worden verstaan : de minderjarige, de ouders of, in voorkomend geval, de opvoedingsverantwoordelijken en degenen die in het raam van de regeling, vermeld in artikel 57, eerste lid, betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening aan de vermelde personen.

Een consulent van die dienst bezoekt in opdracht van de jeugdrechter of op aanvraag van de minderjarige, zijn ouders of in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken regelmatig en ten minste om de zes maanden iedere persoon die door de jeugdrechtbank of jeugdrechter aan een jeugdhulpaanbieder of een daarmee gelijkgestelde voorziening, een pleegzorger als vermeld in artikel 14, § 1 of § 3, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg of een gemeenschapsinstelling is toevertrouwd overeenkomstig de regeling, vermeld in artikel 57, eerste lid. De dienst brengt daarover schriftelijk verslag uit bij de jeugdrechtbank of jeugdrechter. HOOFDSTUK 1 2. - Afstemming en een integrale aanpak realiseren Afdeling 1. - De Adviesraad Integrale Jeugdhulp

Art. 59.Er wordt een Adviesraad Integrale Jeugdhulp opgericht.

De Adviesraad heeft als opdracht op verzoek van het Managementcomité of op eigen initiatief gemotiveerde adviezen te formuleren aan de Vlaamse Regering over het ontwikkelingsproces en de inhoudelijke beleidskeuzes die moeten leiden tot een meer integrale jeugdhulp.

De Vlaamse Regering informeert de Adviesraad over elk ontwerp van reglementair besluit dat genomen is ter uitvoering van dit decreet.

Art. 60.§ 1. De Adviesraad is minimaal samengesteld uit : 1° drie vertegenwoordigers van minderjarigen;2° drie vertegenwoordigers van ouders;3° een vertegenwoordiger van etnisch-culturele minderheden;4° een vertegenwoordiger van mensen in armoede;5° een vertegenwoordiger van mensen met een handicap;6° per sector een of meer vertegenwoordigers die zijn voorgedragen door de representatieve organisaties van het jeugdhulpaanbod. Geen van die vertegenwoordigingen kan uit meer dan twee derde van het aantal leden van de Adviesraad bestaan. § 2. De Adviesraad wordt voorgezeten door een onafhankelijke deskundige. § 3. De Vlaamse Regering regelt de nadere samenstelling en de werking van de Adviesraad en benoemt de voorzitter en de leden. Afdeling 2. - Het Managementcomité Integrale Jeugdhulp

Art. 61.Er wordt een Managementcomité Integrale Jeugdhulp opgericht.

Het Managementcomité stuurt de uitvoering door de jeugdhulp van de doelstellingen, vermeld in artikel 8, aan en gaat systematisch over tot een intersectorale toetsing van sectorale plannen voor uitbreiding of herschikking van het aanbod en de opmaak van een advies voor de Vlaamse Regering met betrekking tot de sectorale ontwikkelingen vanuit het oogpunt van de intersectorale gevolgen ervan.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de intersectorale toetsing.

Art. 62.Het Managementcomité bewaakt de autonome werking van de toegangspoort, vermeld in artikel 17. Voor overleg en beslissingen daarover wordt het Managementcomité uitgebreid met : 1° een vertegenwoordiger van minderjarigen;2° een vertegenwoordiger van ouders;3° twee vertegenwoordigers van de jeugdhulpaanbieders.

Art. 63.Het Managementcomité bestaat uit de leidinggevende personeelsleden van de administratieve diensten, bevoegd voor de betrokken sectoren.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere samenstelling en de werking van het Managementcomité en benoemt de voorzitter. Afdeling 3. - Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp

Art. 64.De Vlaamse Regering bakent de regio's integrale jeugdhulp af.

Art. 65.Er wordt per regio een Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp opgericht.

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp stuurt de uitvoering aan in de regio van de doelstellingen, vermeld in artikel 8, en gaat daarvoor in de regio over tot de organisatie van overleg en samenwerking tussen de jeugdhulpaanbieders van de regio.

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp kan ter uitvoering van de opdrachten, vermeld in het eerste lid, netwerken oprichten in de regio en afspraken maken met locale en provinciale overheden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De jeugdhulpaanbieders verlenen hun medewerking aan de uitvoering van de opdrachten, beslist door het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de opdrachten van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp, vermeld in het eerste lid, en voor de bepaling, opgenomen in het tweede lid, en kan aan het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp bijkomende opdrachten toevertrouwen.

Art. 66.Een Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp is minimaal samengesteld uit : 1° een vertegenwoordiger van minderjarigen;2° een vertegenwoordiger van ouders;3° een vertegenwoordiger van etnisch-culturele minderheden;4° een vertegenwoordiger van mensen in armoede;5° een vertegenwoordiger van mensen met een handicap;6° per sector een vertegenwoordiger van de jeugdhulpaanbieders van de regio, voorgedragen door de representatieve organisaties van het jeugdhulpaanbod;7° een vertegenwoordiger van de toegangspoort in de regio;8° een vertegenwoordiger van de gemandateerde voorzieningen in de regio;9° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap;10° een vertegenwoordiger van de provinciale overheid of van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de regio Brussel. De Vlaamse Regering regelt de nadere samenstelling en de werking van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp.

Voor de toepassing van het eerste lid, 6°, wordt het bevoegdheidsdomein dat geregeld wordt bij het besluit, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 1°, niet als een sector beschouwd. Afdeling 4. - Financiële middelen

Art. 67.Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering middelen toekennen voor de implementatie van de doelstellingen, vermeld in artikel 8. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring, het subsidiebedrag en de procedure voor de subsidiëring. Ze bepaalt op welke wijze het gebruik van de subsidie verantwoord wordt.

Voor de dossiers, vermeld in artikel 26, § 1, eerste lid, 6°, kan het team Jeugdhulpregie subsidies toekennen voor een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod aan de minderjarige volgens de regels, bepaald door de Vlaamse Regering.

Art. 68.De werkingskosten van de toegangspoorten en van de gemandateerde voorzieningen zijn ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.

Art. 69.De toegangspoorten en de gemandateerde voorzieningen brengen de administratieve diensten, bevoegd voor de betrokken sectoren, op de hoogte van elke beslissing die ze hebben genomen en die financiële gevolgen heeft voor die diensten. De Vlaamse Regering controleert en bepaalt de nadere regels daarvoor. Afdeling 5. - Registratie in de jeugdhulp

Art. 70.Om het jeugdhulpaanbod, zowel regionaal als supraregionaal, systematisch vraaggericht te kunnen bijsturen, met het oog op wetenschappelijk onderzoek en op de ondersteuning van individuele trajecten in de jeugdhulpverlening, bezorgen de actoren, vermeld in artikel 72, geanonimiseerde of gecodeerde persoonsgegevens aan de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de vorm waarin en de wijze waarop de persoonsgegevens worden uitgewisseld. In dat kader wordt bijzondere aandacht besteed aan de gegevensverzameling van de afgelegde trajecten in de jeugdhulpverlening en aan de overgang van vrijwillige naar gerechtelijke jeugdhulpverlening. Ze bepaalt, in voorkomend geval ook de wijze waarop de persoonsgegevens worden gecodeerd.

De initiatiefnemer van de registratie, vermeld in het eerste lid, in voorkomend geval het hoofd van het agentschap Jongerenwelzijn of het hoofd van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de registratie.

Art. 71.Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontwikkelt een registratiesysteem met het oog op de monitoring van de uitvoering van de doelstellingen, vermeld in artikel 8. HOOFDSTUK 1 3. - Omgaan met persoonsgegevens in de jeugdhulp

Art. 72.§ 1. Met het oog op de uitvoering van de bevoegdheden en taken, geregeld bij of krachtens dit decreet, worden persoonsgegevens van de minderjarige, van zijn ouders en, in voorkomend geval, van zijn opvoedingsverantwoordelijken en van de betrokken personen uit zijn leefomgeving, inclusief gegevens als vermeld in artikel 6 en 7 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt door : 1° de toegangspoort;2° de gemandateerde voorzieningen;3° de sociale diensten;4° de jeugdhulpaanbieders en de andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de vorm waarin en de wijze waarop de persoonsgegevens worden uitgewisseld.

De integrale jeugdhulp respecteert op elk moment de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. § 2. Met het oog op een vlotte realisatie van niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening door de toegangspoort wordt een elektronisch dossier uitgewerkt dat het traject in de jeugdhulpverlening en de proceslijn van aanmelding tot realisatie maximaal vat en dat daarbij maximaal gebruikmaakt van noodzakelijke informatie bij de betrokken actoren.

Het elektronisch dossier is het individueel dossier bij de toegangspoort omtrent een minderjarige waarbij de gegevens op een elektronische, uniforme en gestandaardiseerde wijze worden opgenomen.

Het elektronisch dossier bevat de volgende gegevens : 1° de identificatiegegevens van de jeugdhulpaanbieder of andere persoon of voorziening die jeugdhulpverlening aanbiedt, die de minderjarige aanmeldt bij de toegangspoort, overeenkomstig artikel 20 van dit decreet;2° de identificatiegegevens van de aangemelde minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken en in voorkomend geval van andere betrokkenen;3° de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren door de toegangspoort van een kwaliteitsvolle indicatiestelling;4° het indicatiestellingsverslag;5° de jeugdhulpverleningsbeslissing of het jeugdhulpverleningsvoorstel. § 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is : 1° het hoofd van het agentschap Jongerenwelzijn, voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de opdrachten van de toegangspoort, vermeld in artikel 18 van dit decreet, de opdrachten van de Sociale Diensten voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening, vermeld in artikel 56 van dit decreet en de opdrachten van het ondersteuningscentrum Jeugdzorg, vermeld in artikel 33 van dit decreet;2° het hoofd van het agentschap Kind en Gezin, voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de opdrachten van de vertrouwenscentra kindermishandeling. § 4. Voor de uitvoering van dit decreet worden de volgende instanties aangewezen als dienstenintegrator : 1° het eHealth-platform, opgericht bij de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, met betrekking tot de gegevensdeling in functie van de verstrekte jeugdhulpverlening, met uitzondering van de gegevens vermeld in punt 2°, a) en b);2° de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, opgericht bij wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, voor : a) de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon die jeugdhulpverlening aanbiedt en de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken;b) de sociale gegevens, vermeld in artikel 2, 4°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met betrekking tot de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijke. Als er bepaalde gegevens gedeeld worden bij of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie met een andere dienstenintegrator dan die vermeld in het eerste lid, dan werken die dienstenintegratoren samen om de gegevensdeling, volgens de bepalingen van dit decreet, zo optimaal mogelijk te laten verlopen met zo weinig mogelijk aanvullende lasten voor de minderjarige zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijke in het bijzonder en meer specifiek voor de jeugdhulpaanbieders of personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden.

Art. 73.Als verschillende personeelsleden van de toegangspoort belast zijn met de indicatiestelling, wisselen ze onderling de persoonsgegevens uit die nuttig zijn om de indicatiestelling te verrichten.

Als verschillende personeelsleden van de toegangspoort belast zijn met de jeugdhulpregie, wisselen ze onderling de persoonsgegevens uit die nuttig zijn om de jeugdhulpregie te verrichten.

Als verschillende personen van een gemandateerde voorziening betrokken zijn bij een dossier, wisselen ze onderling de persoonsgegevens uit die nuttig zijn voor de effectieve aanpak ervan.

Als verschillende consulenten van de sociale dienst betrokken zijn bij een dossier, wisselen ze onderling de persoonsgegevens uit die nuttig zijn voor de effectieve aanpak ervan.

Art. 74.De actoren, vermeld in artikel 72, wisselen onder elkaar persoonsgegevens uit met het oog op de uitvoering van de bevoegdheden en taken, geregeld bij of krachtens dit decreet.

Met behoud van de toepassing van de verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens of uit de regelgeving van de sectoren, is de gegevensuitwisseling onderworpen aan de volgende voorwaarden : 1° de gegevensuitwisseling heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn voor de jeugdhulpverlening;2° de gegevens worden alleen uitgewisseld in het belang van de personen tot wie de jeugdhulpverlening zich richt;3° de actoren, vermeld in artikel 72, proberen, zo veel mogelijk, de instemming met de gegevensuitwisseling te verkrijgen van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de vorm waarin en de wijze waarop de persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Art. 75.Behalve in de gevallen die bij of krachtens dit decreet zijn bepaald, is elke vorm van gegevensoverdracht verboden tussen enerzijds de gemandateerde voorzieningen en anderzijds de magistraten, belast met jeugdzaken en de sociale diensten.

Het verbod, vermeld in het eerste lid, geldt niet als de betrokken minderjarige die minstens twaalf jaar is of die, als hij jonger is, tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, en zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken op een geïnformeerde en schriftelijke wijze instemmen met de overdracht van gegevens. Het verbod geldt evenmin voor de basisgegevens met betrekking tot : 1° de identificatie van de betrokken partijen;2° de jeugdhulpverlening die al verleend is aan de minderjarige en, in voorkomend geval, aan zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken.

Art. 76.Het ondersteuningscentrum en de vertrouwenscentra kindermishandeling kunnen, met behoud van de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in de gevallen, vermeld in artikel 34, 41 en 42, § 1, tweede lid, 1° en 3°, zonder voorafgaande instemming van de betrokkene persoonsgegevens verwerken, inclusief gegevens als vermeld in artikel 6 en 7 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

In het kader van de opdracht, vermeld in het eerste lid, en in het belang van de minderjarige kunnen het ondersteuningscentrum en de vertrouwenscentra kindermishandeling de persoonsgegevens verwerken zonder dat de betrokken minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

De gegevensverwerking en -uitwisseling, vermeld in het eerste en tweede lid : 1° is noodzakelijk om een verontrustende situatie te onderzoeken;2° is beperkt tot die gegevens die moeten verwerkt of uitgewisseld worden om een verontrustende situatie te onderzoeken;3° wordt zo snel mogelijk meegedeeld aan de betrokken minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval zijn opvoedingsverantwoordelijken, uiterlijk binnen een termijn van dertig werkdagen vanaf het moment dat de gegevens worden verkregen, tenzij dat strijdig is met het belang van de betrokken minderjarige. Iedereen die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot geheimhouding is verplicht, kan in de volgende gevallen aan een gemandateerde voorziening inlichtingen verstrekken zonder instemming van de betrokkene, als dat noodzakelijk kan worden geacht om een verontrustende situatie te onderzoeken : 1° in geval van een verontrustende situatie met een vermoeden van maatschappelijke noodzaak tot jeugdhulpverlening;2° in het kader van een onderzoek door het ondersteuningscentrum en de vertrouwenscentra kindermishandeling als vermeld in artikel 34, 41 en 42, § 1, tweede lid, 1° en 3°.

Art. 77.§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 22 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp heeft iedereen recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens die bij de toegangspoort, de gemandateerde voorziening of de sociale dienst worden bewaard.

Derden die gegevens verstrekken zonder dat ze daartoe verplicht zijn, kunnen die gegevens als vertrouwelijk bestempelen. Als ze niet instemmen met toegang tot het geheel of een gedeelte van de gegevens, verleent de dossierhouder die toegang niet, tenzij hij van oordeel is dat de bescherming van de vertrouwelijkheid niet opweegt tegen de bescherming van het recht op toegang. § 2. Het recht op toegang wordt verleend uiterlijk binnen vijftien dagen na de ontvangst van het verzoek.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid wordt voor gegevens die bij de toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen worden bewaard, het recht op toegang verleend uiterlijk op het ogenblik waarop de toegangspoort of de gemandateerde voorziening een beslissing neemt. Voor gegevens die bij de sociale dienst worden bewaard, wordt het recht op toegang verleend uiterlijk op het ogenblik van het eerste vonnis van de jeugdrechter. § 3. De toegang tot de gegevens wordt verstrekt door inzage.

Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in die gegevens door de betrokkene afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang tot die gegevens verstrekt via gedeeltelijke inzage, een gesprek of een rapportage.

Iedereen kan bij de uitoefening van het toegangsrecht naar eigen keuze worden bijgestaan door een door het beroepsgeheim gebonden persoon en, wat de minderjarige betreft, door een personeelslid van de instelling waar de minderjarige onderwijs volgt, op voorwaarde dat die persoon niet rechtstreeks betrokken is bij de jeugdhulpverlening, georganiseerd voor de minderjarige.

Als met toepassing van paragraaf 1, tweede lid, de bescherming van de vertrouwelijkheid niet opweegt tegen de bescherming van het recht op toegang, kan de dossierhouder de toegang tot de gegevens in kwestie verstrekken via gedeeltelijke inzage, een gesprek of een rapportage. § 4. Voor de toepassing van paragraaf 1 worden de personen die deel uitmaken van het cliëntsysteem, ten opzichte van elkaar als derden beschouwd.

Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 worden voor de toepassing van paragraaf 3, tweede lid, de personen die deel uitmaken van het cliëntsysteem, ten opzichte van elkaar niet als derden beschouwd, als het gaat om contextuele gegevens.

Contextuele gegevens zijn gegevens die tegelijk de persoon die toegang vraagt en een of meer andere personen die deel uitmaken van het cliëntsysteem, betreffen.

Het cliëntsysteem bestaat uit de volgende personen : 1° de minderjarige;2° de ouders;3° de opvoedingsverantwoordelijken;4° de personen uit de leefomgeving van de minderjarige die met hem samenwonen op het ogenblik van de uitoefening van het recht op toegang. § 5. Een minderjarige kan het toegangsrecht zelfstandig uitoefenen, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit, vanaf het ogenblik dat blijkt dat de min-twaalfjarige tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is of vanaf de leeftijd van twaalf jaar.

Als de minderjarige jonger is dan twaalf jaar, wordt het toegangsrecht uitgeoefend door een wettelijke vertegenwoordiger.

De wettelijke vertegenwoordiger kan zich niet beroepen op de toepassing van paragraaf 4 voor de contextuele gegevens die de minderjarige en een andere persoon dan de wettelijke vertegenwoordiger zelf betreffen.

In geval van tegenstrijdige belangen met een wettelijke vertegenwoordiger of als die het toegangsrecht niet uitoefent, kan het toegangsrecht van de minderjarige worden uitgeoefend door een persoon als vermeld in paragraaf 3, derde lid. § 6. Op verzoek van de betrokkenen worden de documenten die ze aanreiken, toegevoegd aan het dossier. Alle betrokkenen hebben het recht om hun versie te geven van de feiten die vermeld zijn in het dossier. § 7. De betrokkenen hebben recht op een afschrift van de gegevens van het dossier waartoe ze toegang hebben door inzage en op een rapport van de gegevens van het dossier waartoe ze toegang hebben op een andere wijze dan door inzage.

Ieder afschrift en ieder rapport zijn persoonlijk en vertrouwelijk en mogen alleen worden aangewend voor doeleinden van jeugdhulpverlening.

De dossierhouder die een afschrift of rapport bezorgt, wijst de betrokkenen daarop en voegt een toelichting in die zin bij het afschrift of rapport.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder een afschrift of rapport wordt uitgereikt. § 8. Voor de toegang tot de gegevens die bij de sociale diensten worden bewaard, mag : 1° er geen toegang worden verleend tot de gegevens die ter beschikking zijn gesteld van de jeugdrechter;2° bij het verlenen van toegang tot die gegevens het geheim van het onderzoek als bepaald in artikel 28 quinquies, § 1, van het Wetboek van Strafvordering, niet geschonden worden. HOOFDSTUK 1 4. - Toezicht

Art. 78.§ 1. De Vlaamse Regering organiseert het toezicht op de naleving van de bepalingen in dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

De ambtenaren die met het toezicht belast zijn, hebben het recht elke jeugdhulpaanbieder of andere persoon of voorziening die jeugdhulpverlening aanbiedt, te bezoeken. De jeugdhulpaanbieders of andere personen of voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden, stellen aan die ambtenaren alle gegevens ter beschikking die voor het toezicht noodzakelijk zijn. Ze staan die ambtenaren toe om ter plaatse de naleving van de bepalingen, vermeld in het eerste lid, te verifiëren en alle stappen te ondernemen die daarvoor nodig zijn.

De ambtenaren, vermeld in het tweede lid, maken een verslag op van hun toezichtsbezoek. Als een kopie van het verslag naar de voorziening gestuurd is, hebben deze verslagen bewijswaarde tot het bewijs van het tegendeel. § 2. Teneinde de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp te garanderen organiseert de Vlaamse Regering, naast het toezicht zoals vermeld in § 1, een extern toezicht op de toegangspoort, het ondersteuningscentrum, de sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp en de gemeenschapsinstellingen en een klachtenrecht voor minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en vertrouwenspersonen van minderjarigen. HOOFDSTUK 1 5. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen in het decreet van 30 april 2004 tot

oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

Art. 79.In hoofdstuk III van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 22 december 2006, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 8/1.Met het oog op hulp- en zorgverlening bij kindermishandeling erkent en subsidieert het agentschap vertrouwenscentra kindermishandeling in het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, overeenkomstig artikel 42 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.". Afdeling 2. - Wijzigingen in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting

van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Art. 80.Aan artikel 5, 2°, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt de zinsnede ", met uitzondering van de indicatiestelling en de jeugdhulpregie van ondersteuning die onder het toepassingsgebied van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp vallen" toegevoegd.

Art. 81.In artikel 13, vierde lid, van hetzelfde decreet worden tussen het woord "bepaalt" en het woord "op" de woorden "in welke gevallen een aanvraag moet worden ingediend bij het agentschap en" ingevoegd. Afdeling 3. -Wijzigingen in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de

rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

Art. 82.Aan artikel 2, § 1, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp wordt een punt 18° toegevoegd, dat luidt als volgt : "18° ondersteuningscentrum Jeugdzorg : een orgaan als vermeld in artikel 33 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.".

Art. 83.In artikel 3, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "en de trajectbegeleiding" vervangen door de woorden "en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg";2° in het tweede lid worden de woorden "of de trajectbegeleiding" vervangen door de woorden "of het ondersteuningscentrum Jeugdzorg".

Art. 84.In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en de trajectbegeleiding" vervangen door de woorden "en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg".

Art. 85.In artikel 24, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "en de trajectbegeleiding" worden vervangen door de woorden "en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg"; 2° het punt 1° wordt vervangen door wat volgt : "1° meerderjarig zijn;"; 3° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt : "4° beschikken over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 omvat.".

Art. 86.In artikel 29 van hetzelfde decreet worden de woorden "of de trajectbegeleiding" telkens vervangen door de woorden "of het ondersteuningscentrum Jeugdzorg".

Art. 87.In artikel 32 van hetzelfde decreet worden de woorden "en de trajectbegeleiding" vervangen door de woorden "en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg". Afdeling 4. - Wijzigingen in het decreet van 7 december 2007 houdende

de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Art. 88.In artikel 5 van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "minimum drieëntwintig leden en maximum achtentwintig leden" worden vervangen door de woorden "minimum vijfentwintig leden en maximum dertig leden"; 2° een punt 6° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt : "6° twee vertegenwoordigers van centra voor leerlingenbegeleiding.".

Art. 89.In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt tussen de woorden "de representatieve werknemersorganisaties." en de woorden "De vertegenwoordigers" de zin "De vertegenwoordigers, vermeld in artikel 5, 6°, worden voorgedragen door de organisaties die de centra voor leerlingenbegeleiding vertegenwoordigen." ingevoegd; 2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "vermeld in artikel 5, 1° tot en met 4° "vervangen door de woorden "vermeld in artikel 5, 1° tot en met 4°, en 6° ";3° een paragraaf 4 wordt toegevoegd, die luidt als volgt : " § 4.De leden, vermeld in artikel 5, 6°, kunnen alleen deelnemen aan de uitoefening van opdrachten van de Raad die betrekking hebben op de integrale jeugdhulp, zoals geregeld bij het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.". Afdeling 5. - Wijzigingen in het decreet van 7 maart 2008 inzake

bijzondere jeugdbijstand

Art. 90.In artikel 2 van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt : "1° ondersteuningscentrum : het ondersteuningscentrum Jeugdzorg, opgericht bij artikel 33 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;"; 2° punt 2° tot en met 4° worden opgeheven;3° in punt 8° worden de woorden "dit decreet" vervangen door de zinsnede "het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp";4° punt 11° en 12° worden opgeheven; 5° punt 14° wordt vervangen door wat volgt : "14° toegangspoort : een orgaan als vermeld in artikel 17 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;"; 6° punt 15° tot en met 17° worden opgeheven.

Art. 91.In artikel 3 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 92.Artikel 4, 5 en 6 van hetzelfde decreet worden opgeheven.

Art. 93.In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de woorden "dit decreet" vervangen door de zinsnede "het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp".

Art. 94.In hetzelfde decreet worden hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 10 tot en met 36, en hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 37 tot en met 46, opgeheven.

Art. 95.In artikel 47, § 2,1°, van hetzelfde decreet, wordt de zinsnede "artikel 38, § 1, 8°, 9°, 11° en 12° " vervangen door de zinsnede "artikel 48, § 1, eerste lid, 8°, 9°, 11° en 12°, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp".

Art. 96.In artikel 49, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "het comité" vervangen door de woorden "de toegangspoort".

Art. 97.Aan hoofdstuk V, afdeling II, van hetzelfde decreet wordt een artikel 52/1 toegevoegd, dat luidt als volgt : '

Art. 52/1.Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering organisaties erkennen en subsidiëren die voor specifieke categorieën van minderjarigen de hulp- en dienstverlening ondersteunen die door de toegangspoort en het ondersteuningscentrum wordt verstrekt.".

Art. 98.In artikel 53 van hetzelfde decreet worden tussen de woorden "minderjarigen die" en de woorden "geplaatst zijn" de woorden "in een gemeenschapsinstelling of door bemiddeling van een erkende voorziening" ingevoegd.

Art. 99.In artikel 66, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "Het bureau of" vervangen door de zinsnede "Het ondersteuningscentrum, de toegangspoort of" en worden de woorden "het bureau" vervangen door de woorden "het ondersteuningscentrum of de toegangspoort".

Art. 100.In artikel 67, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "het bureau of" vervangen door de zinsnede "het ondersteuningscentrum, de toegangspoort of". HOOFDSTUK 1 6. - Slotbepalingen

Art. 101.De Vlaamse Regering regelt de opheffing van elk van de bepalingen van dit decreet.

De Vlaamse Regering stemt de opheffing, vermeld in het eerste lid, af op de inwerkingtreding van de bepalingen van dit decreet, overeenkomstig artikel 106.

Art. 102.§ 1. Bijstand en hulp die georganiseerd zijn door het comité voor bijzondere jeugdbijstand en die in uitvoering zijn op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet, kunnen verder worden uitgevoerd.

Aanvragen voor bijstand en hulp, die gericht zijn aan het comité voor bijzondere jeugdzorg en waarover op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet een beslissing is genomen maar die nog niet in uitvoering zijn, worden overgenomen door het team Jeugdhulpregie van de toegangspoort. De beslissing geldt als indicatiestellingsverslag, als vermeld in artikel 21, eerste lid, 2°, van dit decreet.

Aanvragen voor bijstand en hulp, die gericht zijn aan het comité voor bijzondere jeugdzorg en waarover op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet nog geen beslissing is genomen, worden verder behandeld door het ondersteuningscentrum.

Aanvragen tot voortzetting van de hulp- en bijstandsverlening na achttien jaar, die gericht zijn aan het comité voor bijzondere jeugdzorg en waarover op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet nog geen beslissing is genomen, worden verder behandeld door de toegangspoort.

Bemiddelingsverzoeken die op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet nog niet afgehandeld zijn door de bemiddelingscommissie moeten binnen een termijn van 30 kalenderdagen afgesloten worden. Voor deze dossiers geldt de oude regeling.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen ter uitvoering van het tweede, derde en vierde lid. § 2. Een doorverwijzing door de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand naar het openbaar ministerie, als vermeld in artikel 32, § 2, vierde lid, van het decreet van 7 maart 2008, wordt geacht een aanmelding te zijn als vermeld in artikel 47, 1°, b).

Een doorverwijzing naar het openbaar ministerie, als vermeld in artikel 47, 1°, b), wordt gelijkgesteld met een doorverwijzing als vermeld in artikel 32, § 2, vierde lid, van het decreet van 7 maart 2008. § 3. Aanvragen tot ondersteuning die voor de datum van inwerkingtreding van dit decreet, zijn ingediend, overeenkomstig artikel 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, worden verder behandeld door dit agentschap, volgens de regels van dit besluit.

Als voor een persoon een aanvraag voor niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening wordt ingediend bij de toegangspoort, vervalt de aanvraag tot ondersteuning, vermeld in het eerste lid, met uitzondering van een aanvraag voor individuele materiële bijstand, die deze persoon voor de datum van inwerkingtreding van dit decreet reeds heeft ingediend.

Een beslissing over de toewijzing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, geldt als een indicatiestellingsverslag, als vermeld in artikel 21, eerste lid, 2°, van dit decreet. Wanneer de beslissing genomen is, wordt het dossier overgemaakt aan het team Jeugdhulpregie van de toegangspoort.

Art. 103.De bepalingen van dit decreet waaruit rechtstreeks verplichtingen voor de jeugdhulpaanbieders voortvloeien zijn te beschouwen als erkennings- en subsidiëringsnormen voor de jeugdhulpaanbieders.

Art. 104.De Vlaamse Regering oefent de bevoegdheden toegekend door dit decreet zodanig uit, dat dit ertoe bijdraagt dat de jeugdhulp beantwoordt aan de bepalingen van dit decreet.

Art. 105.Om de vijf jaar dient de Vlaamse Regering bij het Vlaams Parlement een rapport in over de evaluatie van dit decreet.

Art. 106.De Vlaamse Regering stelt voor elk van de bepalingen van dit decreet de datum van de inwerkingtreding vast. Dit decreet treedt uiterlijk in werking op 1 maart 2014, met uitzondering van de artikelen 88 en 89 die in werking treden op 1 januari 2015.

De Vlaamse Regering kan voor een of meer regio's of deelregio's integrale jeugdhulp voor iedere bepaling een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum, vermeld in het eerste lid.

Art. 107.Artikel 59 en 60 houden op uitwerking te hebben op 1 januari 2015.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 12 juli 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET _______ Nota (1) Zitting 2012-2013 Stukken - Ontwerp van decreet : 1952 - Nr.1 - Verslag over hoorzittingen : 1952 - Nr. 2 - Amendementen : 1952 - Nr. 3 - Motie raadpleging Raad van State : 1952 - Nr. 4 - Advies van de Raad van State : 1952 - Nr. 5 - Motie raadpleging adviesorganen : 1952 - Nr. 6 - Amendementen : 1952 - Nr. 7 - Verslag : 1952 - Nr. 8 - Amendement : 1952 - Nr. 9 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1952 - Nr. 10 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 3 juli 2013.

^