Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 17 juli 2015
gepubliceerd op 31 juli 2015

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen

bron
vlaamse overheid
numac
2015035965
pub.
31/07/2015
prom.
17/07/2015
ELI
eli/besluit/2015/07/17/2015035965/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen


De Vlaamse minister van Begroting, Financien en Energie, De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, De Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Toelichting bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen Het ontwerp van besluit beoogt een generieke bepaling voor de indexatie van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen, waarbij die subsidies, forfaits en tegemoetkomingen gekoppeld worden aan de afgevlakte gezondheidsindex. De indexering moet bijgevolg berekend en toegepast worden overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 2quater van het KB van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten tot vrijwaring van `s lands concurrentievermogen. Ook de blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex is derhalve van toepassing.

In besluiten van de Vlaamse Regering, ministeriële besluiten, samenwerkingsakkoorden of overeenkomsten wordt vaak voorzien dat de subsidies, forfaits of tegemoetkomingen moeten worden aangepast overeenkomstig het indexcijfer der consumptieprijzen of de gezondheidsindex. Door het gebruik van de terminologie `gekoppeld aan een prijsindex', heeft de Vlaamse Regering tot doel om alle bedragen die moeten geïndexeerd worden, overeenkomstig het indexcijfer der consumptieprijzen of de gewone gezondheidsindex, te koppelen aan de afgevlakte gezondheidsindex. Aan de koppeling met de `spilindex' wordt niet geraakt.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ

17 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 82, § 2;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, artikel 6;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, artikel 16;

Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, artikel 16;

Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, artikel 54, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1993 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994, 29 november 1995 en 22 oktober 1996;

Gelet op de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken, artikel 75;

Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, hoofdstuk IV, afdeling 5, het laatst gewijzigd bij de wet van 6 juni 2010;

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 41bis, § 2, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 1999 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten2;

Gelet op het decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten2, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2014, artikel 13, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten2, artikel 15 en artikel 16;

Gelet op het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk, artikel 4;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 22, tweede lid, 6°, vervangen bij de wet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten, artikel 23, § 3bis, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, artikel 34, eerste lid, 13°, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten, artikel 35, § 3, hersteld bij de wet van 2 augustus 2002, artikel 36duodecies, ingevoegd bij de wet van 24 juli 2008, artikel 37, § 12, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 24 december 1999 en 19 december 2008, en § 20, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2005, 22 december 2008 en 27 december 2012, artikel 47, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, en § 3, ingevoegd bij de wet van 17 december 2004 en gewijzigd bij de wetten van 11 juli 2005 en 10 april 2014;

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, artikel 10bis, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten1 en vervangen bij het decreet van 21 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, en 10ter, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten1;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 58, vervangen bij het decreet van 31 mei 2013;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 13, § 1, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, en § 2, artikel 16decies, § 3, ingevoegd bij het decreet van 9 mei 2014, artikel 36, § 7, artikel 44, § 3, en artikel 51, § 1, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten2;

Gelet op het decreet van 28 april 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/1998 pub. 20/05/1998 numac 1998035539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Deceet tot wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 28/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden sluiten betreffende het Vlaamse integratiebeleid, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 6 juli 2012;

Gelet op het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 inzake sociale werkplaatsen, artikel 12;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, artikel 29bis, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 en gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten5, en artikel 29ter, ingevoegd bij het decreet van 24 december 2004;

Gelet op het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende de organisatie van de zorgverzekering, artikel 17, eerste lid, 3°, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2001, en derde lid, vervangen bij het decreet van 24 juni 2005;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, artikel 26, gewijzigd bij het decreet van 25 november 2005;

Gelet op het decreet van 8 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende diverse bepalingen, artikel 18;

Gelet op het decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende de amateurkunsten, het laatst gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013;

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikel 57, 59, 59ter, ingevoegd bij de wet 24 december 2002, en artikel 67bis, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en het laatst gewijzigd bij de wet van 8 juni 2008;

Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 17 juni 2009 en 22 juni 2012;

Gelet op het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, hoofdstuk XV, afdeling II, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2002;

Gelet op het decreet van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de armoedebestrijding, artikel 10 en 14, vervangen bij het decreet van 18 juli 2008, artikel 17, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2008, en artikel 18/1, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2013;

Gelet op het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, het laatst gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten7;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van Toerisme voor Allen, artikel 8, 10, 12 en 18;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5/1, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, artikel 7, 30 en 31;

Gelet op het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten0 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 16, artikel 20, § 2, artikel 21, § 3, en artikel 23, § 1 en § 3, vervangen bij het decreet van 20 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten3, artikel 26, 28, § 1 en § 3, en artikel 75bis, § 3, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 20 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten3;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten1 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders, artikel 6bis, ingevoegd bij het decreet van 20 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten3, artikel 7, § 4, artikel 8, § 1 en § 3, artikel 14, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 3 maart 2009, en artikel 15bis, eerste en vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 21 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0;

Gelet op het Kunsten decreet van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten3, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2015;

Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten2 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten4 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, artikel 26, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten3;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten4 betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor organisaties ressorterend onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector, gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2006;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten4 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2013;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten4 houdende omvorming van de v.z.w. "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013 en 25 april 2014;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten4 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, gewijzigd bij de decreten van 21 juni 2013 en 25 april 2014, artikel 17, artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten7, en artikel 19, vervangen bij het decreet van 20 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten3;

Gelet op het decreet van 5 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten5 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2;

Gelet op het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten6 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, artikel 32;

Gelet op het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten7 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, artikel 63;

Gelet op het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten8 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 110, gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2011, 13 juli 2012 en 19 december 2014;

Gelet op het Participatie decreet van 18 januari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten9, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014;

Gelet op het decreet van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten0 inzake bijzondere jeugdbijstand, artikel 15, 2°, artikel 29 en 52;

Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 6 en 10, artikel 95, gewijzigd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009232 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken type wet prom. 10/04/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken. - Duitse vertaling sluiten, artikel 96, artikel 105, gewijzigd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009232 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken type wet prom. 10/04/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken. - Duitse vertaling sluiten, en artikel 170;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten1 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, artikel 32, § 3, tweede lid, en artikel 66/30, § 3, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten5;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten1 betreffende het toeristische logies, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten9;

Gelet op het Circus decreet van 21 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten2, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013;

Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten7, artikel 60, 62, 64, 68, vervangen bij het decreet van 21 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, en artikel 69;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten3 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 4;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten3 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/10, § 2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten4 betreffende radio-omroep en televisie, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1;

Gelet op het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten6 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 10;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten5 betreffende het algemeen welzijnswerk, artikel 17, gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012;

Gelet op het decreet van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten8 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten9 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015;

Gelet op het decreet van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten0 houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede;

Gelet op het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten1 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten6;

Gelet op het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten1 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, artikel 9, 13 en 19;

Gelet op het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten2 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 7 en 12;

Gelet op het decreet van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten3 houdende de organisatie van pleegzorg, artikel 13 en 19, § 3;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, gewijzigd bij de decreten van 20 december 2013 en 3 juli 2015;

Gelet op het Cultureel-erfgoed decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, artikel 185;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme;

Gelet op het decreet van 7 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten5 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen, artikel 8;

Gelet op het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten6 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, artikel 6;

Gelet op het decreet van 21 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 14;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten7 betreffende de integrale jeugdhulp, artikel 22, 26, § 1, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, artikel 28, artikel 42, § 2, en artikel 67 en 68;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten7 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, artikel 16, vierde lid, artikel 20 en 59;

Gelet op het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten9 betreffende de lokale diensteneconomie, artikel 25 en 59;

Gelet op het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 14, § 2;

Gelet op het Kunsten decreet van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten8, gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2015;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de landinrichting, artikel 2.1.68 en 2.1.74, eerste lid;

Gelet op het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015;

Gelet op het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 juli 2015;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 juli 2015;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de subsidies, forfaits en tegemoetkomingen moet in alle reglementaire bepalingen en in bepalingen van akkoorden en overeenkomsten die voorzien in een koppeling aan een prijsindex, altijd de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking worden genomen.

De afgevlakte gezondheidsindex moet berekend en toegepast worden overeenkomstig artikel 2 tot en met 2quater van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten tot vrijwaring van `s lands concurrentievermogen.

De toepassing van het eerste en het tweede lid mag niet leiden tot een nominale vermindering van de subsidies, forfaits en tegemoetkomingen, vermeld in het eerste lid, in de periode van 1 april tot aan de referentiemaand, vermeld in artikel 2, § 4, van het voormelde koninklijk besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 april 2015.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, de Vlaamse minister, bevoegd voor Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de Vlaamse minister, bevoegd voor Mobiliteit, Vlaamse Rand en Toerisme, de Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Vlaamse minister, bevoegd voor Werk en Economie, de Vlaamse minister, bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw, en de Vlaamse minister, bevoegd voor Cultuur, Media, Jeugd en Brussel zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ

^