Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 juli 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015 wordt de heer Wouter DE COCK, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2014-2015 een mandaat uit te oefenen van docent aan de "Oost-Vlaamse Bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 26 mei 2015 wordt de heer Tom DE WAELE, Eerste Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2014-2015 : - het mandaat van praktijkassistent uit te oefenen aan de - het mandaat van onderwijsprofessor uit te oefenen in de Master Stedenbouw en Ruimtelijke planning(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015000405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing in het mandaat van Directeur-generaal van de Algemene directie van het Middelenbeheer en de Informatie van de Federale Politie Bij koninklijk besluit d.d. 20 juli 2015 wordt de heer Paul PUTTEMAN, hoofdcomm De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015 wordt de heer Jurgen NEUTS, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om met ingang van 1 oktober 2014 gedurende twee jaar aan de Universiteit Gent : - het ambt van deeltijds - het ambt van deeltijds praktijkassistent (10 %) uit te oefenen in de faculteit Rechten bij de vak(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015 wordt de heer Frédéric EGGERMONT, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2014-2015 een deeltijds mandaat uit te oefenen voor het vakgebied (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de politiezone Mechelen/Willebroek Bij koninklijk besluit d.d. 17 juli 2015 wordt de lokale politie van de politiezone Mechelen/Willebroek ingesteld op datum van 1 januari 2015. De m type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015003261 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "King of Cash Premium", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015003269 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, « King of Cash » genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 31 oktober 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "King of Cash&quo - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummers 764 en 765), op 1 aug(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015003270 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, "Super 13" genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Super 13" -van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 610), op 1 augustus 201(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015003268 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Love Nature » genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 5 maart 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Love Nature", ee - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 620) op 1 augustus 201(...) type koninklijk besluit prom. 15/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015009380 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/60 jaar type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit inzake de benoeming van de leden van de Iinterdepartementale Commissie voor Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015202202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de aanvullende eindejaarspremie voor de zonale busbegeleiders type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015202227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015203355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 98ter en tot invoeging van een hoofdstuk Vbis in titel II van hetzelfde besluit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot wijziging van de artikelen 133, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in het kader van de Zesde Staatshervorming type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015203446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit en van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 61 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016 type ministerieel besluit prom. 20/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015027121 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2013 tot vaststelling van het model van instapstageovereenkomst bedoeld bij het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2013 betreffende de instapstages type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015203356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1, 19, 33 en 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, in het kader van de Zesde Staatshervorming type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015203666 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 27 juli 2015 : - zijn de aanwijzingen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Antwerpen hernieuwd, voor de duur van een jaar, met ingang op 22 juli - Cuypers, E., als effectief lid; - Haagdorens C., als plaatsvervangend lid. - zijn aangeweze(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015031400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015031434 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015031435 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015031470 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 06-03 'Saint-Quentin' dat betrekking heeft op de buurt begrensd door de Stevinstraat, de Livingstonelaan, de Maria-Louizasquare, de Palmerstonlaan, de Ambiorixsquare en de Karel de Grotelaan

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/05/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015031485 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/558 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015031497 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de akten van familiale aard die worden uitgesloten uit de definitie van 'vervreemding van een zakelijk recht' in de zin van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015035965 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels EB-2013-0020bis-A Bij ministerieel besluit van 22 juli 2015 wordt het ministerieel besluit van EB-2013-0020-A van 15 mei 2014 houdende toekenning aan de n.v. RENTEL van een vergunning voor de aa type vergunning prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels EB-2011-0018ter-A Bij ministerieel besluit van 22 juli 2015 wordt het ministerieel besluit van EB-2011-0018-A van 26 juni 2012 houdende toekenning aan de n.v. NORTHER van een vergunning voor de

document

type document prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015040307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2015 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2015, 101.01 punten bedraagt, tegenover 10 De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de we van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 201(...) type document prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015203670 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige international project advisors (niveau A) voor de Innoviris (instituut van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (AFB15042) Na de selectie wordt een lijst(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : Diploma(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2015 wordt de heer Jonas RIEMSLAGH, adjunct-referendaris, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015009363 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 02 juli 2015, wordt mevrouw SCOHIER Anne-Sophie, geboren op 26 maart 1983 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache-psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015009365 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 02 juli 2015, wordt mevrouw DELVAUX Fanny, geboren op 12 oktober 1984 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache-psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Jus Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015009364 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 02 juli 2015, wordt mevrouw ANCRE Amélie, geboren op 26 november 1985 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache-psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Jus Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2015 numac 2015022275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 juli 2015, 1° Mevrn. DEITEREN, Caroline en VERMEERSCH, Catherine, in de hoedanigheid van werkende leden en Me(...)
^