Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 mei 2004
gepubliceerd op 11 juni 2004

Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035909
pub.
11/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decreet/2004/05/07/2004035909/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2004. - Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° het kaderdecreet : het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;2° handicap : elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren;3° ondersteuning : elke materiële of immateriële hulp en elke vorm van hulp- en dienstverlening die in het kader van dit decreet met het oog op hun maatschappelijke integratie aan personen met een handicap wordt verstrekt;4° voorziening : elke organisatievorm die de ondersteuning organiseert en/of verleent;5° indicatiestelling : de multidisciplinaire evaluatie aan de hand waarvan wordt bepaald wie beschouwd kan worden als een persoon met een handicap en wat de aard en de graad van ondersteuning is die vereist is om de maatschappelijke integratie mogelijk te maken;6° toewijzing : de beslissing van het agentschap die bepaalt welke ondersteuning het ten laste zal nemen. HOOFDSTUK II. - Oprichting

Art. 3.Er wordt een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid opgericht als bedoeld in artikel 10 van het kaderdecreet.

Dat agentschap draagt als naam Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, hierna het agentschap te noemen.

De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het agentschap behoort.

De Vlaamse regering bepaalt de vestigingsplaats van het agentschap.

De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toepassing op het agentschap. HOOFDSTUK III. - Missie en taken

Art. 4.§ 1. Het agentschap heeft als missie de maatschappelijke integratie en de participatie aan de samenleving van personen met een handicap te bevorderen, door ondersteuning te verlenen waardoor ze hun autonomie en kwaliteit van leven kunnen optimaliseren.

Het neemt bij de uitoefening van zijn taak het zelfbeschikkingsrecht, de keuzevrijheid, de mogelijkheden en de ervaringsdeskundigheid van de persoon met een handicap en zijn leefomgeving als uitgangspunt.

Het agentschap stimuleert de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap, en werkt mee aan de uitvoering van een inclusief beleid voor de doelgroep. § 2. Het agentschap en door het agentschap erkende voorzieningen die het aanstuurt, eerbiedigen de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van de personen waartoe ze zich richten.

Art. 5.De kerntaken van het agentschap omvatten : 1° organisatie van de ondersteuning, van personen met een handicap en van de leefomgeving waarin zij verblijven;2° het specificeren van de criteria met het oog op de afbakening van de doelgroep van personen met een handicap, het organiseren van de indicatiestelling en de toewijzing.

Art. 6.De taken, genoemd in artikel 5, omvatten in elk geval : 1° het programmeren op operationeel niveau, vergunnen, erkennen, en subsidiëren van voorzieningen en het opleggen van administratieve sancties aan voorzieningen die belast zijn met de ondersteuning van personen met een handicap;2° het organiseren van de rechtstreekse individugerichte personele, materiële en financiële ondersteuning aan personen met een handicap, en het financieren van deze vormen van ondersteuning;3° het bevorderen van de kwaliteit van de ondersteuning aan personen met een handicap;4° het stimuleren van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie van personen met een handicap;5° het informeren en sensibiliseren met betrekking tot alles wat verband houdt met handicaps en de maatschappelijke integratie van personen met een handicap;6° de operationalisering van de criteria voor de afbakening van de doelgroep van personen met een handicap;7° de organisatie en de afhandeling van de aanvragen tot ondersteuning.

Art. 7.Binnen het kader van de missie en de taken van het agentschap kan de Vlaamse regering specifieke taken aan het agentschap toewijzen.

Art. 8.De Vlaamse regering kan binnen het kader van de aan het agentschap toegewezen middelen en binnen het kader van de taken van het agentschap, vermeld in artikelen 5, 6 en 7, nadere regels vaststellen betreffende de criteria, de voorwaarden, de gevallen, de bedragen, de organisatie, de erkenningsnormen en de subsidievoorwaarden inzake : 1° de aanvraag tot ondersteuning, de indicatiestelling en de toewijzing;2° het vergunnen, erkennen en subsidiëren van voorzieningen, en het opleggen van administratieve sancties aan voorzieningen;3° het ten laste nemen van de kosten van ondersteuning, gedragen door de persoon met een handicap, met inbegrip van het persoonlijke assistentiebudget en van het persoonsgebonden budget;4° het subsidiëren van projecten waarvoor geen programmatie of structurele subsidiëring is uitgetrokken;5° het organiseren van verhaalmogelijkheden tegen de toewijzing door het agentschap.

Art. 9.Het agentschap kan voor het realiseren van zijn missie en taken en met inachtneming van de regels, genoemd in artikel 8, alle mogelijke activiteiten van welke aard ook ontwikkelen, opzetten en verwezenlijken.

Art. 10.Onverminderd de behandeling van klachten over de eigen werking en dienstverlening zoals bepaald in het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen, neemt het agentschap klachten op die worden geuit tegen voorzieningen die door het agentschap werden erkend en behandelt deze klachten.

Art. 11.Het agentschap voert zijn taken, genoemd in artikelen 5, 6, 7 en 8, ten aanzien van de doelgroep uit, in samenhang met : 1° het in andere beleidsdomeinen en op andere beleidsniveaus gevoerde beleid;2° het door de Vlaamse Gemeenschap gevoerde welzijns- en gezondheidsbeleid. Het agentschap ontwikkelt terreinexpertise met betrekking tot de taken, genoemd in artikel 5, 6 en 7. Het agentschap stelt de verworven kennis en expertise ter beschikking van de beleidsondersteuning zoals bedoeld in artikel 4, § 1, van het kaderdecreet. Het agentschap zorgt ervoor dat zijn dienstverlening op basis van de nieuwste stand van kennis en expertise voortdurend wordt verbeterd.

Het agentschap registreert en verwerkt alle nodige gegevens voor : 1° de uitvoering van de taken, genoemd in artikelen 5, 6 en 7;2° het verstrekken van de beleidsgerichte input, als genoemd in artikel 4, § 3, van het kaderdecreet. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels voor de registratie en verwerking van gegevens, onverminderd de toepassing van de regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Art. 12.Voor de verwezenlijking van zijn missie en taken werkt het agentschap samen en sluit het samenwerkingsakkoorden met instanties, instellingen, diensten en verenigingen die op zijn taakgebied werkzaam zijn.

Art. 13.Personen met een handicap of hun wettelijke vertegenwoordiger die voldoen aan de voorwaarden van artikelen 16 en 17, kunnen bij het agentschap een aanvraag tot ondersteuning indienen.

Om een ondersteuning te kunnen krijgen, moeten zij hetzij hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied, hetzij hun woonplaats hebben in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, en in dat laatste geval zich wenden tot een voorziening in het Nederlandse taalgebied of tot een voorziening in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens haar organisatie, geacht moet worden uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Geen ondersteuning kan verstrekt worden aan een persoon die reeds ondersteund wordt door het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap of het federale niveau.

De Vlaamse regering bepaalt op welke wijze de aanvraag wordt ingediend en behandeld, met inbegrip van de verhaalmiddelen.

Binnen de in artikelen 5, 6 en 7 vastgestelde taken van het agentschap kan de Vlaamse regering nadere regels, voorwaarden en criteria bepalen voor het afbakenen van de doelgroep, en nadere regels uitwerken voor de organisatie, de voorwaarden en criteria van de indicatiestelling.

Art. 14.Een persoon met een handicap krijgt geen tegemoetkoming van het agentschap als hij krachtens andere wetten, decreten met uitzondering van het decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering, ordonnanties of reglementaire bepalingen, of krachtens gemeen recht, voor dezelfde schade en op grond van dezelfde schade al een schadeloosstelling heeft gekregen. De persoon met een handicap moet zijn aanspraak op deze schadeloosstelling doen gelden.

Als deze schadeloosstelling minder bedraagt dan de tegemoetkoming van het agentschap, dan past het agentschap het verschil bij.

In afwachting van de daadwerkelijke schadeloosstelling krachtens andere wetten, decreten, ordonnanties of reglementaire bepalingen of krachtens gemeen recht, worden de tegemoetkomingen van het agentschap toegekend onder de door de Vlaamse regering vastgestelde voorwaarden.

Het agentschap treedt, ten belope van het bedrag van de aan een persoon met een handicap uitgekeerde tegemoetkoming, in diens rechten en rechtsvorderingen tegen de derden die de schadeloosstelling, bedoeld in het derde lid, verschuldigd zijn.

De overeenkomst tussen de persoon met een handicap en de derde die de schadeloosstelling moet betalen, is niet tegenstelbaar aan het agentschap, behalve als het agentschap met de tegenstelbaarheid akkoord gaat. Daarbij speelt het geen enkele rol of de overeenkomst dateert van voor of na de tussenkomst van het agentschap. Evenmin heeft het feit dat de persoon met een handicap of de derde bij de overeenkomst te goeder trouw handelde, invloed op de geldigheid van de overeenkomst ten aanzien van het agentschap.

Art. 15.§ 1. De rechtsvordering van een erkende voorziening tot betaling van een werkingssubsidie, of een verhoging daarvan of van een investeringssubsidie, verjaart drie jaar na het einde van het werkingsjaar waarvoor de werkingssubsidie werd berekend of waarin de investeringssubsidie werd vastgelegd. § 2. De rechtsvordering tot terugbetaling van ten onrechte uitgekeerde tegemoetkomingen verjaart twee jaar na het einde van de maand waarin de tegemoetkoming werd betaald, ongeacht of ze rechtstreeks aan de persoon met een handicap dan wel via een derde of via een voorziening werd uitgekeerd. Voor tegemoetkomingen verleend of gehandhaafd op basis van bedrieglijke, onjuiste of onvolledige gegevens bedraagt die termijn vijf jaar.

Het agentschap kan in de gevallen en onder de voorwaarden, bepaald door de Vlaamse regering, afzien van de terugvordering van ten onrechte betaalde sommen. § 3. Behalve om de redenen, vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek, wordt de verjaring gestuit door een aangetekende brief of door een schulderkenning van de schuldenaar. § 4. Als de rechtsvordering is ontstaan vóór de inwerkingtreding van dit decreet, gaan de nieuwe verjaringstermijnen, vastgesteld in het decreet, in vanaf de inwerkingtreding.van het decreet. De totale duur van de verjaringstermijn mag evenwel de nieuwe verjaringstermijn niet overschrijden. HOOFDSTUK IV. - Het persoonsgebonden budget, het persoonlijke assistentiebudget en de behoeftegestuurde betoelaging van de voorzieningen

Art. 16.In dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 1° persoonsgebonden budget : het budget dat het agentschap aan de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger toekent voor de gehele of gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten van de ondersteuning en de organisatie ervan;2° persoonlijke-assistentiebudget : het budget dat het agentschap aan de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger toekent voor de gehele of gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten van de persoonlijke assistentie en de organisatie ervan;3° persoonlijke assistentie : de handelingen van een persoonlijke assistent, gericht op het bijstaan en begeleiden van een persoon met een handicap bij het uitvoeren van de activiteiten met het oog op de organisatie van het dagelijks leven en de bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie;4° persoonlijke assistent : een meerderjarige die persoonlijke assistentie verleent in het kader van een overeenkomst met de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger;5° budgethouder : de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger aan wie het Fonds een persoonlijk assistentiebudget en het persoonsgebonden budget toekent;6° budgethoudersvereniging : een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan minstens tweederde van de leden en tweederde van de bestuurders budgethouder zijn, en die de taak op zich neemt de budgethouders te ondersteunen bij alle aspecten van de organisatie van de ondersteuning tot maatschappelijke integratie en participatie.

Art. 17.Met het oog op de realisatie van zorg op maat, bepaalt de Vlaamse regering de in artikel 8, 2°, van dit decreet bedoelde nadere regels voor het vergunnen, erkennen en subsidiëren van voorzieningen, en het opleggen van administratieve sancties aan voorzieningen, op basis van modules van zorgfuncties, die rekening houden met de zorgbehoefte en de zorgzwaarte van de personen met een handicap.

Art. 18.Het agentschap kan, binnen de grenzen van zijn begroting, en tot een maximaal bedrag, de kosten van de ondersteuning, gedragen door de persoon met een handicap, ten laste nemen door het toekennen van : 1° een persoonlijke-assistentiebudget;2° een persoonsgebonden budget voor de tenlasteneming van de kosten van de ondersteuning van voorzieningen erkend door het agentschap;3° een persoonsgebonden budget voor de tenlasteneming van de kosten van de individuele materiële bijstand; De budgethouder neemt zelf de verantwoordelijkheid op zich voor de organisatie van de persoonlijke assistentie en de ondersteuning.

De kosten, bedoeld in het eerste lid, moeten bewezen worden.

De budgethouder ontvangt in de loop van het jaar voorschotten tot een bedrag dat het in het eerste lid bedoelde maximumbedrag niet mag overschrijden.

De bewezen en ten laste genomen kosten en de uitbetaalde voorschotten worden jaarlijks verrekend.

Het maximale aantal van de in het eerste lid bedoelde budgetten dat het agentschap kan toekennen en de regels voor de evenwichtige spreiding van de in het eerste lid bedoelde budgetten worden vastgesteld in een programmatie.

De budgethouder kan facultatief voor alle aspecten van de organisatie van de ondersteuning een beroep doen op een budgethoudersvereniging.

Daartoe sluit hij zich aan bij de budgethoudersvereniging van zijn keuze. Het agentschap neemt de kosten van de bijstand van de budgethoudersvereniging ten laste door een forfaitair supplement toe te kennen op de budgetten bedoeld in het eerste lid.

De budgethoudersverenigingen worden door het Fonds erkend. De erkenning is geldig voor een periode van minimum 1 en maximum 10 jaar.

Art. 19.De Regering bepaalt : 1° de categorieën van handelingen, bedoeld in artikel 15bis, 3°;2° de nadere regels van de overeenkomst met de persoonlijke assistent, bedoeld in artikel 15bis, 4°;3° het maximumbedrag en de voorwaarden voor het toekennen van de budgetten, bedoeld in artikel 15quater, eerste lid;4° de nadere regels van de bewijsvoering van de kosten, bedoeld in artikel 15quater, derde lid;5° de nadere regels van de toekenning van voorschotten, bedoeld in artikel 15quater, vierde lid;6° de nadere regels van de jaarlijkse verrekening van de kosten, bedoeld in artikel 15quater, vijfde lid;7° de programmatie, bedoeld in artikel 15quater, zesde lid;8° de regels voor de erkenning van en het toezicht op de budgethoudersverenigingen bedoeld in artikel 15quater, zevende lid;9° het maximale bedrag en de regels voor de toekenning van het in artikel 5quater, zevende lid bedoelde forfaitaire supplement. HOOFDSTUK V. - Gerechtigden

Art. 20.Dit decreet is van toepassing op de personen met een handicap die op het ogenblik van hun aanvraag tot indicatiestelling, de volle leeftijd van vijfenzestig jaar nog niet hebben bereikt en op de voorzieningen die ondersteuning verlenen aan personen met een handicap.

Art. 21.Een persoon met een handicap die aanspraak maakt op de toepassing van dit decreet, moet werkelijk in België verblijven. Hij moet bovendien het bewijs voorleggen van een ononderbroken verblijf van vijf jaar dan wel een niet aaneengesloten verblijf van tien jaar in België. Bij niet-ontvoogde minderjarigen, verlengd minderjarigen en onbekwaam verklaarden moet hun wettelijke vertegenwoordiger aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen.

De Vlaamse regering kan de toepassing van de bepalingen van dit decreet uitbreiden tot andere personen met een handicap dan die welke werden genoemd in het eerste lid, onder de voorwaarden die ze zelf vaststelt. HOOFDSTUK VI. - Bestuur en werking

Art. 22.De Vlaamse regering regelt de werking van het agentschap voor zover deze regeling geen afbreuk doet aan de in het kaderdecreet of in voorliggend oprichtingsdecreet vastgelegde beslissings- en beleidsstructuur.

Art. 23.Het agentschap stelt alle gegevens ter beschikking, waar de entiteit om verzoekt die door de regering is belast met inspectie.

Tussen het agentschap en deze entiteit wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels voor deze samenwerkingsovereenkomst.

Art. 24.Tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het agentschap wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als voorwerp de monitoring van de ondersteuningsmaatregelen van de VDAB voor de door het agentschap erkende personen met een handicap.

Opdat deze samenwerkingsovereenkomst uitvoerbaar zou worden, is een voorafgaandelijke goedkeuring vereist van de Vlaamse regering. HOOFDSTUK VII. - Raadgevend comité

Art. 25.Bij het agentschap wordt een raadgevend comité opgericht, dat advies verstrekt op verzoek van het hoofd van het agentschap.Het raadgevend comité verstrekt tevens op eigen initiatief advies over alle aangelegenheden die van belang zijn voor de taken van het agentschap.

Art. 26.Het raadgevend comité is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van de volgende maatschappelijke geledingen van het beleidsveld : 1° de gebruikers van de door het agentschap georganiseerde ondersteuning, ondermeer verleend door voorzieningen;2° de voorzieningen die op de vermelde taakgebieden werkzaam zijn;3° de werknemers van de voorzieningen. Deze vertegenwoordigers worden benoemd op voordracht van de representatieve middenveldorganisaties van de genoemde geledingen.

In het raadgevend comité kunnen ook andere, door de Vlaamse regering aan te wijzen personen, zitting hebben, alsook onafhankelijke deskundigen op het werkterrein van het agentschap.

Het lidmaatschap van het raadgevend comité is onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid van het agentschap.

De Vlaamse regering stelt de nadere regels voor de samenstelling van het raadgevend comité vast, en kan voor de leden ervan een vergoeding bepalen. De leden worden door de Vlaamse regering voor een periode van vier jaar benoemd.

Het raadgevend comité stelt een huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de Vlaamse regering. Het reglement stelt de praktische werking vast, de deontologie, de informatie- en rapporteringsopdracht van het comité, en de aard van de dossiers en rapporten die aan het raadgevend comité voorgelegd moeten worden. HOOFDSTUK VIII. - Financiële middelen

Art. 27.Het verzelfstandigd agentschap kan beschikken over de volgende ontvangsten : 1° dotaties;2° schenkingen en legaten in speciën;3° inkomsten uit eigen participaties en uit door het agentschap verstrekte leningen aan derden;4° inkomsten uit de verkoop van eigen participaties;5° ontvangsten die voortvloeien uit daden van beheer of beschikking van eigen domeingoederen;6° de subsidies waarvoor het agentschap in aanmerking komt;7° de inkomsten uit sponsoring;8° de terugvordering van ten onrechte verrichte betalingen;9° de bijdragen van personen aan wie ondersteuning wordt georganiseerd of van onderhoudsplichtige personen;10° vergoedingen voor andere prestaties aan derden, volgens de voorwaarden van de beheersovereenkomst;11° leningen. Tenzij in een decreet anders is bepaald, worden de ontvangsten, bedoeld in het eerste lid, beschouwd als ontvangsten die bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven.

Art. 28.Het agentschap kan schenkingen of legaten aanvaarden. Het hoofd van het agentschap beoordeelt vooraf de opportuniteit en de risico's verbonden aan de aanvaarding ervan.

Art. 29.Het agentschap wordt gemachtigd om een reservefonds aan te leggen. In de begroting situeert het reservefonds zich op het niveau van de totaliteit van het agentschap.

Het agentschap mag de middelen in het reservefonds voor de volgende taken aanwenden : 1° voor de taken, genoemd in artikelen 5 en 6 en voor de taken die de Vlaamse regering met toepassing van artikel 7 aan het agentschap opdraagt;2° voor het verwerven en beheren van patrimonium dat wordt aangewend voor de verwezenlijking van de taken, genoemd in artikelen 5 en 6 en van de taken die de Vlaamse regering met toepassing van artikel 7 aan het agentschap opdraagt. Het spijzen van het reservefonds is afhankelijk van een machtiging door het Vlaams Parlement in de jaarlijkse begroting. Die machtiging kan enkel betrekking hebben op dat deel van de uitgavenkredieten dat in de begroting aan het agentschap wordt toegekend en dat in het begrotingsjaar zelf niet wordt aangewend. HOOFDSTUK IX. - Strafbepalingen

Art. 30.Onverminderd de toepassing van de straffen, opgenomen in het Strafwetboek, kan een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete van 26 euro tot 500 euro of een van die straffen worden opgelegd aan elke persoon : 1° die werkzaam is in of verbonden is aan een voorziening en die het beheer van het geld of de goederen waarneemt van een persoon met een handicap die een beroep doet op de voorziening, met uitzondering van de gevallen die de Vlaamse regering vaststelt;2° die als voorwaarde voor de opvang of het verblijf in, of de begeleiding door een voorziening, de persoon met een handicap een waarborgsom of een andere financiële verplichting oplegt, met uitzondering van de gevallen die de Vlaamse regering vaststelt;3° die zonder vergunning van het agentschap een voorziening bouwt, opricht, in gebruik neemt of exploiteert die door het agentschap gesubsidieerd kan worden, of de opnamecapaciteit van een voorziening verandert. HOOFDSTUK X. - Coördinatie

Art. 31.§ 1. De Vlaamse regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetsbepalingen betreffende het agentschap te wijzigen, aan te vullen, te vervangen of op te heffen, om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet en van het kaderdecreet.

De besluiten die hiertoe worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben indien ze niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging werkt terug tot op deze laatste datum.

De bevoegdheid die hiertoe aan de Vlaamse regering is opgedragen, vervalt negen maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij een decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven.

De Vlaamse regering kan de bepalingen van de decreten betreffende het agentschap coördineren, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie. Te dien einde kan zij : 1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven, zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen. De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bij decreet is bekrachtigd. HOOFDSTUK XI. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 32.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr 27 van 27 juni 1967, de wetten van 10 oktober 1967 en 21 november 1969, het koninklijk besluit nr.14 van 23 oktober 1978, de wetten van 6 juli 1989, 22 december 1989 en 16 juli 1990, en het koninklijk besluit van 28 juni 1984, met uitzondering van artikel 21; 2° het koninklijk besluit nr.81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor Medische, Sociale en Pedagogische Zorg voor Gehandicapten, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1989, 22 december 1993 en 4 mei 1994, en bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991; 3° het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap, gewijzigd bij de decreten van 25 juli 1992, 22 december 1993, 23 februari 1994, 4 mei 1994, 21 december 1994, 15 juli 1997, 7 juli 1998, 30 maart 1999, 17 juli 2000, 21 december 2001 en 8 mei 2002.

Art. 33.§ 1. Artikel 582, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, wat de Vlaamse Gemeenschap betreft aangevuld bij decreet van 12 november 1997, wordt aangevuld met de woorden « en bij decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». § 2. De vorderingen bedoeld bij artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek worden op straffe van niet ontvankelijkheid, ingediend binnen de termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de bestreden beslissing.

Art. 34.Voor de huidige titularissen van de rang A2L van de rechtsvoorganger van het agentschap wordt een functie van adjunct - genoemd algemeen directeur - voorzien, tot zij aangesteld worden in een andere functie of het agentschap of zijn rechtsvoorganger verlaten.

Art. 35.Behoudens andersluidende bepalingen, worden de begroting en rekeningen opgemaakt en goedgekeurd en de controle door het Rekenhof uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut van categorie A.

Art. 36.De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, A. BYTTEBIER _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken. - Ontwerp van decreet : 2101 - Nr. 1. - Amendementen : 2101 - Nr. 2. - Verslag van het Rekenhof : 2101 - Nr. 3. - Amendementen : 2101 - Nrs. 4 en 5. - Verslag : 2101 - Nr. 6. - Amendementen : 2101 - Nr. 7. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2101 - Nr. 8.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 21 april 2004.

^