Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 mei 2015
gepubliceerd op 25 juni 2015

Besluit van de Vlaamse Regering houdende besparingen in verschillende zorgvormen van de sector personen met een handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2015035776
pub.
25/06/2015
prom.
29/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/29/2015035776/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MEI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende besparingen in verschillende zorgvormen van de sector personen met een handicap


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en artikel 8, 6°, ingevoegd bij het decreet van 21 juni 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en van gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1996 pub. 21/07/1999 numac 1999035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van subsidieverlening aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999035191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2003035091 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006037015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap sluiten betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010035469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 maart 2015;

Gelet op advies 57.384/1 van de Raad van State, gegeven op 5 mei 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en van gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2014, wordt een artikel 27bis ingevoegd dat luidt als volgt : "

Art. 27bis.De werkingssubsidies, verkregen met toepassing van artikel 3, 8, 9, 10, en 23, en met toepassing van de indexatie, vermeld in artikel 27, worden verminderd met 9 %.".

Art. 2.In het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1996 pub. 21/07/1999 numac 1999035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van subsidieverlening aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014, wordt een artikel 17bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 17bis.De personeelspunten, verkregen met toepassing van artikel 15, en de werkingssubsidies, verkregen met toepassing van artikel 17, worden verminderd met 1,07 %.".

Art. 3.In het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999035191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014, wordt een artikel 14/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 14/2.De personeelspunten, verkregen met toepassing van artikel 12, en de werkingssubsidies, verkregen met toepassing van artikel 13, worden verminderd met 1,07 %.".

Art. 4.In het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 30/01/2002 numac 2002035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014, wordt een artikel 14/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 14/2.De personeelspunten, verkregen met toepassing van artikel 12, en de werkingssubsidies, verkregen met toepassing van artikel 14, worden verminderd met 1,07 %.".

Art. 5.Aan artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2003035091 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 4. De subsidiebedragen, vermeld in paragraaf 1 en 1/1, met toepassing van de indexatie, vermeld in paragraaf 3 en 3/1, worden verminderd met vijf procent.".

Art. 6.In het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006037015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap sluiten betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014, wordt een artikel 12/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 12/2.De personeelspunten, verkregen met toepassing van artikel 10, en de werkingssubsidies, verkregen met toepassing van artikel 12, worden verminderd met 1,07 %.".

Art. 7.In het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010035469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014, wordt een artikel 23/2 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 23/2.De personeelssubsidies, verkregen met de toepassing van artikel 17, en de werkingssubsidies, verkregen met toepassing van artikel 20, 21 en 22, worden verminderd met 1.07 %.".

Art. 8.In het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014, wordt een artikel 14bis ingevoegd dat luidt als volgt : "

Art. 14bis.De werkingssubsidies, verkregen met toepassing van artikel 6bis, 8, 9, § 2, artikel 10, 11ter en 11quater, § 3, met toepassing van de indexatie, vermeld in artikel 14, worden verminderd met 9 %.".

Art. 9.Artikel 11bis van het ministerieel besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken, opgeheven door besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 1987, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing : "

Art. 11bis.De werkingssubsidies, verkregen met toepassing van artikel 2, 3, 3bis, § 1, § 2 en § 3, artikel 3ter, § 2, artikel 8, 9, 10 en 11, met toepassing van de indexatie, vermeld in artikel 15, worden verminderd met 9 %.".

Art. 10.De personeelspunten en werkingssubsidies die binnen het regelluwe kader toegekend worden aan de projecten multifunctionele centra en de projecten voorzieningen met een flexibel aanbod voor meerderjarigen, met toepassing van artikel 7/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en maatregelen volgens welke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bijzondere subsidies aan voorzieningen kan toekennen, worden beide verminderd met 1,07 %.

Art. 11.De subsidies toegekend in een persoonsvolgend convenant met toepassing van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002036076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen om tegemoet te komen aan de noodzaak tot leniging van dringende behoeften van personen met een handicap sluiten houdende maatregelen om tegemoet te komen aan de noodzaak tot leniging van dringende behoeften van personen met een handicap, worden verminderd met 1,07 %.

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 13.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 mei 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^