Etaamb.openjustice.be
Decreet van 05 juli 2013
gepubliceerd op 04 december 2013

DECREET houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2013036036
pub.
04/12/2013
prom.
05/07/2013
ELI
eli/decreet/2013/07/05/2013036036/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 JULI 2013. - DECREET houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2011 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2011 TITEL I. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting Afdeling 1. - Vaststelling van de vastleggingen

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2011 bedragen, voor de gesplitste kredieten, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van EUR 3.640.429.329,86.

Art. 2.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2011 bedragen, voor de variabele kredieten, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van EUR 130.605.345,89. Afdeling 2. - Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 3.De vastleggingskredieten - gesplitste kredieten - bedragen voor het begrotingsjaar 2011 in totaal EUR 3.890.202.432,98 (tabel A, kolom 5).

Dit bedrag werd omgedeeld bij de begrotingsdecreten en bij herverdelingsbesluiten van de Vlaamse Regering en is als volgt samengesteld : a. oorspronkelijke begroting ( decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2, B.S. 27/05/2011) : EUR 3.618.503.000,00 b. aanpassing van de begroting t.g.v. het eerste aanpassingsdecreet 2011 ( decreet van 8 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten0, B.S. 10/04/2012) : EUR 110.705.000,00 c. herverdeling van kredieten bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten6 houdende herschikking van kredieten naar entiteit CB0, programma CE003, zijnde « Dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven » : EUR - 25.595.520,91 d. herverdeling van kredieten op basis van besluiten van de Vlaamse Regering : EUR - 21.397.012,07 e. overdracht van kredieten ingevolge artikel 8 van het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten1 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 (B.S. 25/05/2011), artikel 9, § 1 en § 6, van het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (B.S. 27/05/2011) en artikel 7 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (B.S. 10/04/2012) EUR 207.986.965,96 (tabel A, kolommen 1, 2, 3 en 4).

Art. 4.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2011 beschikbaar gestelde omgedeelde vastleggingskredieten wordt als volgt verminderd : I. De vastleggingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen bij toepassing van : - artikel 9, § 3, van het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (B.S. 27/05/2011); - artikel 8, § 3, van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (B.S. 10/04/2012); - artikel 10, § 4, van het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 (B.S. 20/07/2012) : EUR 163.638.137,04 II. De beschikbaar gebleven vastleggingskredieten die worden geannuleerd bij toepassing van artikel 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : EUR 86.157.500,98 (tabel A, kolommen 9 en 10).

Art. 5.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 3 en 4, worden de definitieve, omgedeelde vastleggingskredieten voor het begrotingsjaar 2011 vastgesteld op EUR 3.640.429.329,86; som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar 2011 geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 11).

Art. 6.Voor het bedrag van de uitgaven gedaan boven de vastleggingskredieten worden er voor het begrotingsjaar 2011 aanvullende kredieten toegestaan voor wat betreft de gesplitste kredieten van de algemene diensten ten belope van EUR 22.534,90 (tabel A, kolom 8).

Deze bijkomende vastleggingskredieten worden toegewezen zoals aangeduid in tabel D.

Art. 7.De vastleggingskredieten - variabele kredieten - bedragen voor het begrotingsjaar 2011 in het totaal EUR 209.722.846,60 (tabel A, kolom 5).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. overeenkomstig de ontvangsten op de middelenbegroting EUR 127.850.349,70 b. de kredietoverdracht overeenkomstig artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 EUR 81.872.496,90 (tabel A, kolom 1 en 4).

Art. 8.De in totaal voor het begrotingsjaar 2011 omgedeelde vastleggingskredieten - variabele kredieten - worden verminderd met een bedrag van EUR 80.170.760,01 dat, bij toepassing van artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, naar het volgende begrotingsjaar wordt overgedragen (tabel A, kolom 9).

Art. 9.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 7 en 8 worden de definitieve vastleggingskredieten - variabele kredieten - voor het begrotingsjaar 2011 vastgesteld op EUR 130.605.345,89; som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar 2011 geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 11). HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting Afdeling 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 10.De op het begrotingsjaar 2011 vastgestelde rechten ten behoeve van de Vlaamse Gemeenschap bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van EUR 25.448.632.203,96.

Deze som is als volgt samengesteld : - algemene ontvangsten : EUR 24.942.617.356,12 - toegewezen ontvangsten : EUR 306.014.847,84 - opbrengst van leningen : EUR 200.000.000,00.

Art. 11.De op hetzelfde begrotingsjaar 2011 aangerekende ontvangsten worden vastgesteld op EUR 24.847.936.424,68.

Deze som is als volgt samengesteld : - algemene ontvangsten : EUR 24.520.146.533,95 - toegewezen ontvangsten : EUR 127.789.890,73 - opbrengst van leningen : EUR 200.000.000,00 (tabel B, kolom 4).

Art. 12.De vastgestelde rechten nog te innen bij de afsluiting van het begrotingsjaar 2011 bedragen EUR 600.695.779,28.

Deze som is als volgt samengesteld : a) geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten : - algemene ontvangsten EUR 95.768.126,36 - toegewezen ontvangsten EUR 12.631.117,04 b) naar het volgende begrotingsjaar overgedragen rechten : - algemene ontvangsten EUR 326.702.695,81 - toegewezen ontvangsten EUR 165.593.840,07 (tabel B, kolommen 5, 6 en 7). Afdeling 2. - Vaststelling van de uitgaven

Art. 13.De tijdens het begrotingsjaar 2011 aangerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld : A. algemene diensten : EUR 24.858.014.103,78 - niet-gesplitste kredieten EUR 21.228.753.089,00 - ordonnanceringskredieten EUR 3.629.261.014,78 B. begrotingsfondsen EUR 227.268.511,04 C. titel III EUR 1.056.172,35 (tabel C, kolom 7). Afdeling 3. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 14.De betalingskredieten beschikbaar gesteld aan en omgedeeld door het Vlaams Parlement bedragen voor het begrotingsjaar 2011 : A. algemene diensten : EUR 26.602.759.405,56 - niet-gesplitste kredieten EUR 22.755.699.381,13 - ordonnanceringskredieten EUR 3.847.060.024,43 B. begrotingsfondsen EUR 373.087.790,62 C. titel III EUR 2.001.267,04 (tabel C, kolom 6).

Die bedragen omvatten : I. De betalingskredieten gestemd bij de begrotingsdecreten en bij decreet, als volgt onderverdeeld : 1. Oorspronkelijke begroting : A.algemene diensten : EUR 24.204.663.000,00 - niet-gesplitste kredieten EUR 20.573.156.000,00 - ordonnanceringskredieten EUR 3.631.507.000,00 B. begrotingsfondsen EUR 198.696.000,00 C. titel III EUR 2.000.000,00 (tabel C, kolom 2). 2. Aanpassingen van de kredieten (inclusief herverdelingen) : Vermeerderingen : A.algemene diensten EUR 998.518.520,91 - niet-gesplitste kredieten EUR 866.786.520,91 - ordonnanceringskredieten EUR 131.732.000,00 B. begrotingsfondsen EUR 18.487.000,00 C. titel III EUR 0,00 Verminderingen : A. algemene diensten EUR 31.065.520,92 - niet-gesplitste kredieten EUR 4.812.988,01 - ordonnanceringskredieten EUR 26.252.532,91 B. begrotingsfondsen EUR 0,00 C. titel III EUR 0,00 (tabel C, kolommen 3 en 4).

II. De betalingskredieten voor de begrotingsfondsen overeenkomstig artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, aangepast aan de op de overeenkomstige posten van de middelenbegroting aangerekende ontvangsten, bedragen voor het begrotingsjaar 2011 : EUR 127.850.349,70 (tabel C, kolom 2).

III. De overdrachten van betalingskredieten bij toepassing van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 en van speciale bepalingen, als volgt samengesteld : A. algemene diensten : EUR 1.430.643.405,57 - niet-gesplitste kredieten EUR 1.320.569.848,23 - ordonnanceringskredieten EUR 110.073.557,34 B. begrotingsfondsen EUR 245.237.440,92 C. titel III EUR 1.267,04 (tabel C, kolom 5).

Art. 15.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2011 beschikbaar gestelde omgedeelde betalingskredieten wordt als volgt verminderd : I. De betalingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen bij toepassing van : - de artikelen 34, 35 en 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991; - artikel 9, § 3, van het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (B.S. 27/05/2011), artikel 8, § 3, van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (B.S. 10/04/2012) en artikel 10, §§ 1, 2 en 4, en artikel 12, §§ 2 en 3, van het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 (B.S. 20/07/2012) : A. algemene diensten : EUR 1.085.471.670,19 - niet-gesplitste kredieten EUR 966.454.951,29 - ordonnanceringskredieten EUR 119.016.718,90 B. begrotingsfondsen EUR 146.074.962,93 C. titel III EUR 0,00.

II. De beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd bedragen voor : A. algemene diensten : EUR 659.278.752,18 - niet-gesplitste kredieten EUR 560.491.340,84 - ordonnanceringskredieten EUR 98.787.411,34 B. begrotingsfondsen EUR 0,00 C. titel III EUR 945.094,69 (tabel C, kolommen 10 en 11).

Art. 16.Voor het bedrag van de uitgaven gedaan boven de betalingskredieten worden er voor het begrotingsjaar 2011 aanvullende kredieten toegestaan voor wat betreft de gesplitste kredieten van de algemene diensten ten belope van EUR 5.120,59 (tabel C, kolom 8).

Deze bijkomende betalingskredieten worden toegewezen zoals aangeduid in tabel D.

Art. 17.Ingevolge de bepalingen vervat in artikelen 14, 15 en 16 worden de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar 2011 als volgt vastgesteld : A. algemene diensten : EUR 24.858.014.103,78 - niet-gesplitste kredieten EUR 21.228.753.089,00 - ordonnanceringskredieten EUR 3.629.261.014,78 B. begrotingsfondsen EUR 227.268.511,04 C. titel III EUR 1.056.172,35.

Die sommen zijn gelijk aan de ordonnanceringen aangerekend ten laste van de begroting 2011, overeenkomstig tabel C kolommen 7 en 12.

Art. 18.Artikel 36 van het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, gewijzigd bij artikel 16 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, wordt aangepast als volgt : « De minister die bevoegd is voor Bestuurszaken wordt er toe gemachtigd, na akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, het krediet ingeschreven onder de BF0 BF501 0100 en BF0 BF521 0100, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande of eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties over de programma's BA, BF en BG van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. ». HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de Diensten met Afzonderlijk Beheer Afdeling 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 19.De op het begrotingsjaar 2011 door de Diensten met Afzonderlijk Beheer vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 3, de som van EUR 1.712.003.824,14.

Art. 20.De op hetzelfde begrotingsjaar 2011 aangerekende ontvangsten worden, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 4, vastgesteld op EUR 1.356.359.140,29.

Art. 21.De vastgestelde rechten nog te innen bij afsluiting van het begrotingsjaar 2011 door de Diensten met Afzonderlijk Beheer, bedragen EUR 355.644.683,85 (tabel E, kolom 5).

Deze som is als volgt samengesteld : a) geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten EUR 20.669.996,96 b) naar het volgende begrotingsjaar overgedragen rechten EUR 329.974.686,89 (tabel E, kolom 6 en 7). Afdeling 2. - Vaststelling van de vastleggingen

Art. 22.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2011 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel F, kolom 6, de som van EUR 1.406.448.552,25. Afdeling 3. - Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 23.De vastleggingskredieten beschikbaar gesteld aan en omgedeeld door het Vlaams Parlement bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel F, kolom 5, voor het begrotingsjaar 2011 EUR 1.492.368.096,00.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. oorspronkelijke begroting EUR 1.466.150.000,00 b. aanpassing van de begroting - vermeerdering EUR 34.355.096,0 - vermindering EUR 8.137.000,0 c. overdracht van vastleggingskredieten EUR 0,0 (tabel F, kolommen 1 tot 4).

Art. 24.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2011 beschikbaar gestelde omgedeelde vastleggingskredieten wordt als volgt verminderd : I. De vastleggingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen : EUR 0,00 II. De beschikbaar gebleven vastleggingskredieten die worden geannuleerd, bij toepassing van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : EUR 85.919.543,75 (tabel F, kolommen 9 en 10).

Art. 25.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 22, 23 en 24, worden de definitieve omgedeelde vastleggingskredieten voor het begrotingsjaar 2011 vastgesteld op EUR 1.406.448.552,25; som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar 2011 geboekte vastleggingen (tabel F, kolommen 6 en 11).

Art. 26.Er worden geen aanvullende kredieten toegekend tot dekking van de vastleggingen gedaan buiten of boven de omgedeelde kredieten uitgetrokken voor het begrotings jaar 2011 (tabel F, kolom 8). Afdeling 4. - Vaststelling van de uitgaven

Art. 27.§ 1. De tijdens het begrotingsjaar 2011 aangerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld : EUR 1.387.833.422,58 (tabel G, kolom 7). § 2. Met betrekking tot artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Vloot worden de loonkosten aangerekend in de maand van de prestaties, behalve de prestaties van december die aangerekend worden in januari van het volgende boekjaar. § 3. Met betrekking tot artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen worden de uitgaven aangerekend op het moment van boeking van de factuur voor leveringen en diensten. De loonkosten worden aangerekend in de maand van de prestaties, behalve de prestaties van december die aangerekend worden in januari van het volgende boekjaar. § 4. Met betrekking tot artikel 9bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende worden de loonkosten van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende aangerekend in de maand van de prestaties, behalve de prestaties van december die aangerekend worden in januari van het volgende boekjaar. Afdeling 5. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 28.De betalingskredieten beschikbaar gesteld aan en omgedeeld door het Vlaams Parlement bedragen voor het begrotingsjaar 2011 : EUR 1.875.025.096,00 (tabel G, kolom 6).

Die bedragen omvatten : I. De betalingskredieten gestemd bij de begrotingsdecreten en bij decreet, als volgt onderverdeeld : 1. oorspronkelijke begrotingen EUR 1.750.440.000,00 2. aanpassing van de kredieten - vermeerderingen EUR 126.784.096,00 - verminderingen EUR 2.199.000,00 (tabel G, kolommen 2, 3 en 4).

II. De overdrachten van betalingskredieten bedragen EUR 0,00 (tabel G, kolom 5).

Art. 29.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2011 beschikbaar gestelde omgedeelde betalingskredieten wordt als volgt verminderd : I. De betalingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen bij toepassing van speciale decreetsbepalingen : EUR 0,00 II. De beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd bedragen : EUR 487.191.673,42 (tabel G, kolommen 10 en 11).

Art. 30.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 27, 28 en 29, worden de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar 2011 als volgt vastgesteld : EUR 1.387.833.422,58.

Die sommen zijn gelijk aan de ordonnanceringen aangerekend ten laste van de begroting 2011, overeenkomstig tabel G kolommen 7 en 12.

Art. 31.Er worden geen aanvullende kredieten toegekend tot dekking van de uitgaven gedaan buiten of boven de omgedeelde kredieten uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2011. (tabel G, kolom 8). HOOFDSTUK IV. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van het begrotingsdecreet Afdeling 1. - Vaststelling van de vastleggingsmachtigingen

Art. 32.§ 1. De in toepassing van de artikelen 15, § 1, 15, § 2, 15, § 4, 138, 139, 144, 131, 135, 145, 143, 137, § 2, en 137, § 3, van het begrotingsdecreet 2011, van de artikelen 10, 56, 57, 62, 49, 53, 63, 61, 55, § 2, en 55, § 3, van het eerste aanpassingsdecreet van 2011, toegewezen vastleggingsmachtigingen voor het begrotingsjaar 2011 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A1, kolom 1), de som van EUR 408.953.000,00. § 2. Het bedrag van de toegewezen vastleggingsmachtigingen wordt als volgt gewijzigd met : - de verhoging van de vastleggingsmachtiging voor het Gemeenschapsonderwijs, grote infrastructuurwerken, ten belope van EUR 1.500.000,00, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 25 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten; - de vermindering van de vastleggingsmachtiging voor het Gemeenschapsonderwijs, infrastructuurcapaciteit, ten belope van EUR 13.500.000,00, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 25 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten; - de verhoging van de vastleggingsmachtiging voor het Vlaams Topstukkenfonds met enerzijds het saldo van EUR 970.000,00 in uitvoering van begrotingscontrole 2011 en anderzijds EUR 200.000,00, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 12 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten; - de verhoging van de vastleggingsmachtiging voor AGIOn, gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs, ten belope van 1.875.000,00, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 25 oktober 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010206229 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende erkenning van een interprofessionele instelling voor de controle op de samenstelling van melk en houdende goedkeuring van het normatieve document betreffende de controle op de samenstelling van koemelk die door de producenten aan de erkende kopers geleverd wordt type ministerieel besluit prom. 25/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 25/10/2010 pub. 03/11/2010 numac 2010000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de woonunits, als bedoeld in het artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 25/10/2010 pub. 23/02/2011 numac 2011000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de woonunits, als bedoeld in het artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 25/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010024423 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de « Fédération des Jeunes Agriculteurs » sluiten; - de verhoging van de vastleggingsmachtiging voor AGIOn, gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs, ten belope van EUR 10.125.000,00, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 25 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten.

Art. 33.§ 1. De in toepassing van de artikelen 14, 16, § 1, 17, 121, 122, § 1, 125, § 2, 126, § 2, 153, 146, 147, 136, 155 en 18 van het begrotingsdecreet 2011, van de artikelen 11, 39, 40, § 1, 43, § 2, 44, § 2, 71, 64, 65, 54, 73 en 12 van het eerste aanpassingsdecreet 2011, toegewezen vastleggingsmachtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 1), de som van EUR 2.305.262.000,00. § 2. Het bedrag van de toegewezen vastleggingsmachtigingen voor het Investeringsfonds Grond- en Woonbeleid Vlaams-Brabant wordt verhoogd met EUR 14.264.121,84, zijnde het bedrag van de niet-aangewende machtigingen van het begrotingsjaar 2010 (tabel H, kolom 2). Het bedrag van de toegewezen vastleggingsmachtigingen voor het Garantie-fonds voor huisvesting wordt verhoogd met EUR 14.333.970,00, zijnde het bedrag van de niet-aangewende machtigingen van het begrotingsjaar 2010 (tabel H, kolom 2). § 3. Het bedrag van de toegewezen vastleggingsmachtigingen wordt als volgt gewijzigd met : - de verhoging van de vastleggingsmachtiging voor het EVA ESF Vlaamse cofinanciering, ten belope van EUR 3.261.000,00 en EUR 587.000,00 zoals bepaald in de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juli 2011 en van 9 december 2011; - de verhoging van de vastleggingsmachtiging voor het IWT, projecten op initiatief van bedrijven en innovatiesamenwerkingsverbanden, ten belope van EUR 1.900.000,00 en de vermindering van de vastleggingsmachtiging voor het IWT, acties van technologische innovatie in opdracht van de Vlaamse Regering, ten belope van EUR 1.900.000,00, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202267 bron waalse overheidsdienst 23 DECEMBER 2011 - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdelingen 14 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202268 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202270 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202269 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdelingen 18 en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 05, 06, 31, 32, 35, 41 en 42 van organisatieafdelingen 10, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011206590 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020 sluiten; - de verhoging van de vastleggingsmachtiging voor het Minafonds ten belope van EUR 3.660.000,00, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5; - de verhoging van de vastleggingsmachtiging voor het VIF ten belope van EUR 8.000.000,00, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5; - de verhoging van de vastleggingsmachtiging voor het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ten belope van EUR 6.000.000,00, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5; - de verhoging van de vastleggingsmachtiging voor het Fonds Flankerend Economisch Beleid ten belope van EUR 4.000.000,00, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5.

Art. 34.De in toepassing van artikel 14 van het begrotingsdecreet 2011 en artikel 12 van het eerste aanpassingsdecreet 2011 toegewezen machtigingen tot het aangaan van verbintenissen strekkende tot betaling van de intrest en de aflossing van leningen voor het begrotingsjaar 2011 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 1), de som van EUR 363.207.000,00. Afdeling 2. - Vaststelling van de aanwending

Art. 35.De aanwendingen van de door de artikelen 15, § 1,15, § 2,15, § 4,138,139,144,131, 135, 145, 143, 137, § 2, en 137, § 3, van het begrotingsdecreet 2011, van de artikelen 10, 56, 57, 62, 49, 53, 63, 61, 55, § 2, en 55, § 3, van het eerste aanpassingsdecreet van 2011 toegewezen machtigingen voor het begrotingsjaar 2011 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt Al, kolom 6) de som van EUR 361.633.936,65.

De niet-aangewende en de naar het volgende begrotingsjaar over te dragen machtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt Al, kolom 9), de som van EUR 0,00.

De niet-aangewende en te annuleren machtigingen toegewezen door deze artikelen voor het begrotingsjaar 2011 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt Al, kolom 10), de som van EUR 48.489.063,35.

Art. 36.De aanwendingen van de door de artikelen 14, 16, § 1,17, 121,122, § 1, 125, § 2, 126, § 2, 153, 146, 147, 136, 155 en 18 van het begrotingsdecreet 2011, van de artikelen 11, 39, 40, § 1, 43, § 2, 44, § 2, 71, 64, 65, 54, 73 en 12 van het eerste aanpassingsdecreet 2011, toegewezen machtigingen voor het begrotingsjaar 2011 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 6), de som van EUR 2.250.215.788,72.

De niet-aangewende en de naar het volgende begrotingsjaar over te dragen machtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 9), de som van EUR 12.942.736,34.

De niet-aangewende en te annuleren machtigingen toegewezen door deze bepalingen voor het begrotingsjaar 2011 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 10), de som van EUR 96.209.566,78.

Art. 37.De aanwendingen van de door artikel 14 van het begrotingsdecreet 2011 en artikel 12 van het eerste aanpassingsdecreet 2011 toegewezen machtigingen voor het begrotingsjaar 2011 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 6), de som van EUR 303.539.500,00.

De niet-aangewende en de naar het volgende begrotingsjaar over te dragen machtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 9), de som van EUR 233.207.000,00.

De niet-aangewende en te annuleren machtiging toegewezen door deze bepalingen voor het begrotingsjaar 2011 beloopt, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 10), de som van EUR 10.000.000,00.

TITEL II. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Instellingen van Openbaar Nut van categorie A, opgesomd in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 HOOFDSTUK I. - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), ingesteld bij decreet van 2 juli 1981 (B.S. van 2 5.07.1981) en gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten3 (B.S. van 11.06.2004) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 38.De eindregeling van de begroting van OVAM is, voor het begrotingsjaar 2011, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 82.219.265 - de uitgaven op een bedrag van EUR 84.392.887 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 2.173.622 dat, samen met het overschot op 31 december 2010 van EUR 7.957.758, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 5.784.136. De ontvangsten omvatten opnemingen uit reservefondsen voor een bedrag van EUR 24.112.464, de uitgaven omvatten dotaties aan reservefondsen voor een bedrag van EUR 22.552.221. HOOFDSTUK II. - Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD), ingesteld bij decreet van 21 december 1994 (B.S. van 3 1.12.1994) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 39.De eindregeling van de begroting van VFLD is, voor het begrotingsjaar 2011 als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 32.151.026 - de uitgaven op een bedrag van EUR 57.303.634 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 25.152.608 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 156.663.777, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 131.511.169. HOOFDSTUK III. - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), ingesteld bij decreet van 23 februari 1994 (B.S. van 0 1.06.1994) en gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten6 (B.S. van 24.08.2006) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 40.De eindregeling van de begroting van het VIPA is, voor het begrotingsjaar 2011 als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 162.378.810 - de uitgaven op een bedrag van EUR 148.924.283 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 13.454.527 dat, samen met het overschot op 31 december 2010 van EUR 28.561.574 het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot EUR 42.016.101. De uitgaven omvatten dotaties aan reservefondsen voor een bedrag van EUR 2.015.712. HOOFDSTUK IV. - Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds), ingesteld bij decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002035083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 25/04/2002 numac 2002035286 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten (B.S. van 2 9.12.2001) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 41.De eindregeling van de begroting van het Hermesfonds is, voor het begrotingsjaar 2011, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 257.375.562 - de uitgaven op een bedrag van EUR 198.864.744 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 58.510.818 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 139.955.941, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot EUR 198.466.759. De uitgaven omvatten dotaties aan reservefondsen voor een bedrag van EUR 1.325.383. HOOFDSTUK V. - Het Vlaams Zorgfonds, ingesteld bij decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999036057 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering type decreet prom. 30/03/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999035580 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 sluiten (B.S. van 2 8.05.1999), gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten3 (B.S. van 08.06.2004) en bij decreet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten5 (B.S. 02.02.2006) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 42.De eindregeling van de begroting van het Vlaams Zorgfonds is, voor het begrotingsjaar 2011, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 318.242.247 - de uitgaven op een bedrag van EUR 319.870.727 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 1.628.480 dat gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 6.399.946, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 4.771.466. HOOFDSTUK VI. - Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams Brabant (Vlabinvest), ingesteld bij decreet van 25 juni 1992 (B.S. van 1 1.07.1992) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 43.De eindregeling van de begroting van het Vlabinvest is, voor het begrotingsjaar 2011, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 11.276.465 - de uitgaven op een bedrag van EUR 6.367.423 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 4.909.042 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 17.764.744, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot EUR 22.673.786. HOOFDSTUK VII. - Fonds Bijzondere Jeugdbijstand, ingesteld bij decreet van 21 december 1990 (B.S. van 2 9.12.1990) en gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten3 (B.S.van 04.06.2004) tot omvorming tot Fonds Jongerenwelzijn Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 44.De eindregeling van de begroting van het Fonds Jongerenwelzijn is, voor het begrotingsjaar 2011, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 338.259.877 - de uitgaven op een bedrag van EUR 334.756.733 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 3.503.144 dat, samen met het overschot op 31 december 2010 van EUR 8.522.841, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot 12.025.985 EUR. HOOFDSTUK VIII. - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), ingesteld bij decreet van 12 december 1990 (B.S. van 2 1.12.1990) en gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten3 (B.S. van 11.06.2004) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 45.De eindregeling van de begroting van de VMM is, voor het begrotingsjaar 2011, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 249.264.740 - de uitgaven op een bedrag van EUR 255.293.812 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 6.029.072 dat, samen met het overschot op 31 december 2010 van EUR 15.045.867, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 9.016.795. De ontvangsten omvatten opnemingen uit reservefondsen voor een bedrag van EUR 624.867, de uitgaven omvatten dotaties aan reservefondsen voor een bedrag van EUR 433.250. HOOFDSTUK IX. - Grindfonds, ingesteld bij decreet van 14 juli 1993 (B.S. van 1 4.10.1993) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 46.De eindregeling van de begroting van het Grindfonds is, voor het begrotingsjaar 2011, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 891.744 - de uitgaven op een bedrag van EUR 1.087.926 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 196.182 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 27.790.711, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 27.594.529. HOOFDSTUK X. - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), ingesteld bij decreet van 22 december 1993 (B.S. van 2 9.12.1993) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 47.De eindregeling van de begroting van het VLIF is, voor het begrotingsjaar 2011, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 64.319.981 - de uitgaven op een bedrag van EUR 62.953.190 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 1.366.791, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 8.692.879, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot EUR 10.059.670. HOOFDSTUK XI. - Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA), ingesteld bij decreet van 13 mei 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/05/1997 pub. 17/06/1997 numac 1997035663 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector sluiten (B.S. van 1 7.06.1997) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 48.De eindregeling van de begroting van het Fonds voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector is, voor het begrotingsjaar 2011, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 2.814.300 - de uitgaven op een bedrag van EUR 2.303.507 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 510.793 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 4.858.554, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot EUR 5.369.347. HOOFDSTUK XII. - Fonds Culturele Infrastructuur, ingesteld bij decreet van 19 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998036466 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 19/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998036464 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 type decreet prom. 19/12/1998 pub. 08/09/1999 numac 1999035403 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 sluiten (B.S. van 3 1.12.1998) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 49.De eindregeling van de begroting van het Fonds Culturele Infrastructuur is, voor het begrotingsjaar 2011, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 21.087.061 - de uitgaven op een bedrag van EUR 14.002.890 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 7.084.171, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 36.308.998, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot EUR 43.393.169. HOOFDSTUK XIII. - Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven, ingesteld bij decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000036310 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000036309 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 type decreet prom. 22/12/2000 pub. 04/07/2001 numac 2001035407 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 sluiten (B.S. van 3 0.12.2000) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 50.De eindregeling van de begroting van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 91.904.051 - de uitgaven op een bedrag van EUR 104.316.754 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 12.412.703, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 387.810.468, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 375.397.765. HOOFDSTUK XIV. - Vlaams Brusselfonds, ingesteld bij decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002035083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 25/04/2002 numac 2002035286 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 sluiten (B.S. van 1 4.02.2002) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 51.De eindregeling van de begroting van het Vlaams Brusselfonds is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 12.432.740 - de uitgaven op een bedrag van EUR 9.908.976 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 2.523.764, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 9.037.185, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot EUR 11.560.949. HOOFDSTUK XV. - Toerisme Vlaanderen, ingesteld bij decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten2 (B.S. van 2 9.04.2004) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 52.De eindregeling van de begroting van Toerisme Vlaanderen is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 58.197.656 - de uitgaven op een bedrag van EUR 53.679.441 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 4.518.215 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 34.181.470, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot EUR 38.699.685. De uitgaven omvatten dotaties aan reservefondsen voor een bedrag van EUR 478.138. HOOFDSTUK XVI. - Garantiefonds Sociale Huisvesting, ingesteld bij decreet van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003035150 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 20/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002036637 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003 sluiten (B.S. van 3 1.12.2002) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 53.De eindregeling van de begroting van het Garantiefonds Sociale Huisvesting is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 900.000 - de uitgaven op een bedrag van EUR 1.085.554 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 185.554, gevoegd bij het overschot van EUR 230.441 op 31 december 2010, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 44.887. HOOFDSTUK XVII. - Rubiconfonds, ingesteld bij decreet van 27 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten1 (B.S. van 1 2.09.2003) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 54.De eindregeling van de begroting van het Rubiconfonds is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 0 - de uitgaven op een bedrag van EUR 62.286 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 62.286, gevoegd bij het overschot van EUR 5.382.336 op 31 december 2010, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 5.320.050. HOOFDSTUK XVIII. - Topstukkenfonds, ingesteld bij decreet van 24 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten0 (B.S. van 1 4.03.2003) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 55.De eindregeling van de begroting van het Topstukkenfonds is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 665.386 - de uitgaven op een bedrag van EUR 1.585.879 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 920.493, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 969.539, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 49.046. HOOFDSTUK XIX. - Pendelfonds, ingesteld bij decreet van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten7 (B.S. van 1 3.12.2006) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 56.De eindregeling van de begroting van het Pendelfonds is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 2.454.000 - de uitgaven op een bedrag van EUR 2.724.129 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 270.129, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 8.928.100, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 8.657.971. HOOFDSTUK XX. - Toekomstfonds, ingesteld bij decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten8 (B.S. van 2 9.12.2006) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 57.De eindregeling van de begroting van het Toekomstfonds is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 411.436 - de uitgaven op een bedrag van EUR 2.017.500 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 1.606.064, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 26.566.093, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 24.960.029. HOOFDSTUK XXI. - Fonds Stationsomgevingen, ingesteld bij decreet van 29 juni 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten9 (B.S. van 1 4.09.2007) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 58.De eindregeling van de begroting van het Fonds Stationsomgevingen is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 8.700.845 - de uitgaven op een bedrag van EUR 43.651.204 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 34.950.359, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 34.950.359, het gecumuleerd saldo op 31 december 2011 herleidt tot EUR 0. HOOFDSTUK XXII. - Kind en Gezin, ingesteld bij decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten4 (B.S. van 0 7.06.2004), gewijzigd bij decreet van 02 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten6 (B.S. 24.08.2006) en bij decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten8 (06.03.2007) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 59.De eindregeling van de begroting van Kind en Gezin is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 617.405.305 - de uitgaven op een bedrag van EUR 606.344.681 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 11.060.624 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 22.500.494, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot EUR 33.561.118. De ontvangsten omvatten opnemingen uit reservefondsen voor een bedrag van EUR 5.586.952. HOOFDSTUK XXIII. - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), ingesteld bij decreet van van 7 mei 2004 (B.S. 1 1.06.2004) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 60.De eindregeling van de begroting van VAPH is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 1.257.738.209 - de uitgaven op een bedrag van EUR 1.253.958.948 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 3.779.261 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 4.477.292, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot EUR 8.256.553. De ontvangsten omvatten de opnemingen uit reservefondsen voor een bedrag van EUR 9.989. HOOFDSTUK XXIV. - Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en Openluchtrecreatie (Bloso), ingesteld bij decreet van 12 december 1990 (B.S. van 2 9.12.1990) en gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten3 (B.S.van 07.06.2004) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 61.De eindregeling van de begroting van Bloso is voor het begrotingsjaar 2011, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 113.936.500 - de uitgaven op een bedrag van EUR 109.038.864 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot is van EUR 4.897.636, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 5.689.122, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verhoogt tot EUR 10.586.758. HOOFDSTUK XXV. - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), ingesteld bij decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011009670 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten sluiten3 (B.S. van 0 7.06.2004) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 62.De eindregeling van de begroting van AGIOn is voor het begrotingsjaar 2011 als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 277.348.398 - de uitgaven op een bedrag van EUR 291.451.204 zodat er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort is van EUR 14.102.806, gevoegd bij het overschot op 31 december 2010 van EUR 57.153.774, het gecumuleerd overschot op 31 december 2011 verlaagt tot EUR 43.050.968.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 5 juli 2013 De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2012-2013 Stukken.- Ontwerp van decreet : 23 - Nr. 1 - Verslag : 23 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 23 - Nr. 3 Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 26 juni 2013.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^