Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 mei 2004
gepubliceerd op 07 juni 2004

Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035801
pub.
07/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decreet/2004/05/07/2004035801/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2004. - Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° het Kaderdecreet : het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;2° de Vlaamse Trainersschool : het samenwerkingsverband tussen het BLOSO, de universitaire opleidingsinstituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse Hogescholen Lichamelijke Opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties, dat sportkaderopleidingen organiseert in Vlaanderen;3° BLOSO-centrum (-centra) : de Vlaamse sportinfrastructuren die eigendom zijn van het agentschap en door het agentschap zelf beheerd en geëxploiteerd worden. HOOFDSTUK II. - Omvorming

Art. 3.Het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, opgericht bij artikel 34 van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, wordt omgevormd tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid opgericht als bedoeld in artikel 10 van het kaderdecreet. Dit agentschap draagt als naam BLOSO, voluit het agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.

De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het agentschap behoort.

De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toepassing op BLOSO. HOOFDSTUK III. - Missie, taken en bevoegdheden

Art. 4.BLOSO heeft als missie : het Vlaamse sportbeleid uit te voeren conform de taken, vermeld in artikel 5, om de sportparticipatie en de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen en een integraal Vlaams topsportbeleid uit te bouwen.

Art. 5.BLOSO heeft tot taak : 1° de organisatie van sportkampen en sportklassen in de BLOSO-centra;2° het uitbouwen en ter beschikking stellen van de BLOSO-centra aan sportfederaties, sportclubs, sportdiensten, topsporters en individuele sportbeoefenaars, onder meer voor de organisatie van trainingen, stages en wedstrijden, op alle niveaus;3° het zelf aanbieden en erkennen via de Vlaamse Trainersschool van sportkaderopleidingen;4° de internationale uitwisseling van trainers, sportexperts en topsporters;5° het voeren en coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau;6° de subsidiëring, de begeleiding en de inspectie van sportfederaties, sportdiensten en andere sportactoren;7° het uitvoeren en coördineren van een integraal Vlaams topsportbeleid;8° het uitbouwen van een Kenniscentrum Sport;9° het adviseren en begeleiden van de uitbouw van de sportinfrastructuur in Vlaanderen;10° vanuit de opgebouwde kennis en terreinexpertise beleidsgerichte input ter beschikking stellen van de beleidsondersteuning, bedoeld in artikel 4, § 1, van het kaderdecreet. Voor het vervullen van zijn taak is BLOSO bevoegd om : 1° onroerende goederen te verwerven, te vervreemden of er zakelijke rechten op te vestigen;2° tot onteigening ten algemenen nutte over te gaan, na machtiging van de Vlaamse regering. HOOFDSTUK IV. - Bestuur en werking

Art. 6.De Vlaamse regering regelt het bestuur en de werking van het agentschap. HOOFDSTUK V. - Financiële middelen

Art. 7.§ 1. Het verzelfstandigd agentschap kan beschikken over volgende ontvangsten bestemd voor gezamenlijke uitgaven : 1° dotaties;2° inkomsten uit eigen participaties en uit door het agentschap verstrekte leningen aan derden;3° leningen van allerlei aard, onder de voorwaarden door de Vlaamse regering bepaald. § 2. Het verzelfstandigd agentschap kan beschikken over volgende ontvangsten die beschouwd worden als toegewezen ontvangsten : 1° opbrengsten van de Nationale Loterij;2° opbrengsten van de eigen activiteiten, alsook de vergoeding van diensten die door het BLOSO in het kader van zijn taak, zoals bepaald in artikel 5 van dit decreet, worden gepresteerd alsook de ontvangsten uit de verkoop van eigen publicaties;3° ontvangsten voortvloeiend uit daden van beheer;4° opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties en van roerende en onroerende eigendommen;5° inkomsten uit sponsoring, coproducties en cofinanciering;6° subsidies waarvoor het agentschap als begunstigde in aanmerking komt;7° schenkingen en legaten;8° vergoedingen voor prestaties aan derden, volgens de modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst. § 3. De ontvangsten genoemd in § 2, 1° tot 4°, dienen als volgt te worden aangewend : - artikel 7, § 2, 1° : voor de decretale subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties; - artikel 7, § 2, 2° : voor de exploitatie van de BLOSO-centra waaronder de organisatie van sportkampen en sportklassen, voor de organisatie van sportkaderopleidingen door de Vlaamse Trainersschool en voor de organisatie van sportpromotionele evenementen en sportmanifestaties; - artikel 7, § 2, 3° : voor allerlei uitgaven ingevolge daden van beheer; - artikel 7, § 2, 4° : voor de bouw/nieuwbouw of renovatie van de BLOSO-centra. § 4. De ontvangsten genoemd in § 2, 5° tot 8°, dienen te worden aangewend voor de specifieke projecten waarvoor ze worden verkregen.

Het hoofd van het agentschap beoordeelt vooraf de opportuniteit en de risico's verbonden aan de aanvaarding van schenkingen en legaten zoals vermeld in § 2, 7°. HOOFDSTUK VI. - Samenwerking

Art. 8.BLOSO wordt gemachtigd om samenwerkingsakkoorden te sluiten met andere overheden of rechtspersonen.

Art. 9.Voor de sportkaderopleiding (de Vlaamse Trainersschool) enerzijds, en het integrale Vlaamse topsportbeleid anderzijds, wordt de samenwerking tussen BLOSO en de betrokken sportactoren geconcretiseerd via twee autonome stuurgroepen waarin de betreffende partners op basis van gelijkwaardigheid vertegenwoordigd zijn. HOOFDSTUK VII. - Coördinatie

Art. 10.§ 1. De Vlaamse regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetsbepalingen te wijzigen, aan te vullen, te vervangen of op te heffen, om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet en van het kaderdecreet.

De besluiten die krachtens deze paragraaf worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na de datum van de inwerkingtreding ervan. De bekrachtiging werkt terug tot deze laatste datum.

De in deze paragraaf aan de Vlaamse regering opgedragen bevoegdheid vervalt negen maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd alleen bij een decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven. § 2. De Vlaamse regering kan de bepalingen van de decreten betreffende het agentschap coördineren, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie. Te dien einde kan zij : 1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen. De coördinatie treedt pas in werking nadat ze bij decreet is bekrachtigd. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 11.In Titel I van het decreet betreffende het bestuurlijk beleid van 12 december 1990 wordt hoofdstuk 6, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 1998 en 8 december 2000, opgeheven.

Art. 12.Het decreet van 31 mei 1989 houdende oprichting van een Vlaams Sportfonds wordt opgeheven.

Art. 13.Behoudens andersluidende bepalingen, worden de begroting en rekeningen opgemaakt en goedgekeurd en de controle door het Rekenhof uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut van categorie A.

Art. 14.Voor de huidige titularis van de rang A2L wordt een functie van algemeen directeur voorzien, tot hij aangesteld wordt in een andere functie of het agentschap verlaat.

Art. 15.De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport, M. KEULEN _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken. - Ontwerp van decreet : 2155, nr. 1. - Verslag van het Rekenhof : 2155, nr. 2. - Amendementen : 2155, nr. 3. - Verslag : 2155, nr. 4. - Amendementen : 2155, Nr. 5. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2155, nr. 6.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 27 en 29 april 2004.

^