Etaamb.openjustice.be
Decreet van 04 december 2015
gepubliceerd op 21 december 2015

Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

bron
vlaamse overheid
numac
2015036567
pub.
21/12/2015
prom.
04/12/2015
ELI
eli/decreet/2015/12/04/2015036567/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2015. - Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende omvorming van de v.z.w. « de Rand » tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie » en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel sluiten tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO

Art. 2.Het opschrift van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende omvorming van de v.z.w. « de Rand » tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie » en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel sluiten tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO wordt vervangen door het opschrift " Decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende omvorming van de v.z.w. « de Rand » tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie » en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel sluiten betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen"".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 5 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° wordt het woord "Bloso" vervangen door de woorden "agentschap Sport Vlaanderen";2° in punt 2° wordt de zinsnede ", de topsportmanager" opgeheven;3° in punt 3° worden de woorden "Bloso-centrum (-centra)" vervangen door de woorden "eigen centra";4° punt 4° wordt opgeheven; 5° punt 5° wordt vervangen door wat volgt : "5° Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen, afgekort NADO Vlaanderen : de administratie van de Vlaamse Gemeenschap die bevoegd is voor de uitvoering van het antidopingbeleid.".

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : "Het agentschap Sport Vlaanderen is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, bedoeld bij artikel 10 van het Kaderdecreet.Het agentschap draagt als naam "Sport Vlaanderen"."; 2° in het derde lid wordt het woord "Bloso" vervangen door de woorden "het agentschap Sport Vlaanderen".

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 5 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "Bloso" wordt vervangen door de woorden "agentschap Sport Vlaanderen";2° tussen het woord "sportbeleid" en de woorden "uit te voeren" wordt de zinsnede ``voor te bereiden," ingevoegd;3° tussen de woorden "uit te voeren" en het woord "conform" worden de woorden ``en te evalueren" ingevoegd.

Art. 6.Artikel 5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 5 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 5.§ 1. Het agentschap Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse Regering, bij de voorbereiding en de evaluatie van het integrale Vlaamse sportbeleid van breedtesport tot topsport, met inbegrip van de medisch verantwoorde sportbeoefening, en voert het beleid uit. De opdracht van het agentschap Sport Vlaanderen omvat in elk geval : 1° het ondersteunen van sportactoren via subsidiëring of begeleiding;2° het ontwikkelen, aanbieden en erkennen van sportkaderopleidingen en het valoriseren met diploma's of attesten via de Vlaamse Trainersschool;3° het adviseren, begeleiden en ondersteunen van de uitbouw van sportinfrastructuur, met bijzondere aandacht voor omgevingskwaliteit;4° het exploiteren en uitbouwen van de eigen centra;5° het voeren en coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau;6° het uitvoeren van het topsportbeleid;7° het stimuleren van gezond en ethisch sporten;8° het uitvoeren van het antidopingbeleid, conform de WADA-code;9° het inzetten op beleidsontwikkeling en -verspreiding voor de sportsector, en op een Kennis- en Informatiecentrum Sport en het aansturen en opvolgen van wetenschappelijk onderzoek;10° het opvolgen van het internationale sportbeleid;11° het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen de sportsector of met andere beleidsvelden. In het eerste lid, 8°, wordt verstaan onder WADA-code : de Wereldantidopingcode die goedgekeurd is door het Wereldantidopingagentschap op 5 maart 2003 in Kopenhagen, en alle latere wijzigingen ervan.

Voor de opdracht, vermeld in het eerste lid, 8°, geniet NADO Vlaanderen volledige operationele autonomie.

Voor het vervullen van zijn taak is het agentschap Sport Vlaanderen bevoegd om : 1° onroerende goederen te verwerven, te vervreemden of er zakelijke rechten op te vestigen;2° tot onteigening ten algemenen nutte over te gaan, na machtiging van de Vlaamse Regering. § 2. Binnen het kader van de missie en de taken van het agentschap Sport Vlaanderen, kan de Vlaamse Regering opdrachten aan het agentschap toewijzen.".

Art. 7.Artikel 7 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 7.§ 1. Het agentschap Sport Vlaanderen kan beschikken over de volgende ontvangsten : 1° dotaties, met inbegrip van de dotatie voor de werking van NADO Vlaanderen;2° inkomsten uit eigen participaties en uit door het agentschap verstrekte leningen aan derden;3° leningen van allerlei aard, onder de voorwaarden, door de Vlaamse Regering bepaald;4° opbrengsten van de eigen activiteiten, alsook de vergoeding van diensten die door het agentschap Sport Vlaanderen in het kader van zijn taak, vermeld in artikel 5 van dit decreet, worden gepresteerd, alsook de ontvangsten uit de verkoop van eigen publicaties;5° ontvangsten die voortvloeien uit daden van beheer of daden van beschikking met betrekking tot de eigen roerende en onroerende goederen;6° opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties;7° inkomsten uit sponsoring, coproducties en cofinanciering;8° de terugvordering van ten onrechte verrichte betalingen;9° subsidies waarvoor het agentschap als begunstigde in aanmerking komt;10° schenkingen en legaten;11° vergoedingen voor prestaties aan derden, volgens de modaliteiten, bepaald in het ondernemingsplan;12° opbrengsten van administratieve geldboeten en terugbetalingen van de kosten, vermeld in artikel 41 en 45 van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten, en de vergoedingen die antidopingorganisaties en sportverenigingen betalen om middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering en afhandeling van de dopingcontroles, vermeld in artikel 17/1 van het voormelde decreet;13° administratieve geldboeten inzake sportaangelegenheden, andere dan deze vermeld in punt 12°. In het eerste lid, 11°, wordt verstaan onder ondernemingsplan : het ondernemingsplan, vermeld in artikel 5/1 van het Kaderdecreet.

Tenzij het anders is bepaald in een decreet, worden de ontvangsten, vermeld in het eerste lid, beschouwd als ontvangsten die bestemd zijn voor de gezamenlijke uitgaven.

De dotatie voor de werking van NADO Vlaanderen, vermeld in het eerste lid, 1°, en de ontvangsten, vermeld in het eerste lid, 12°, kunnen alleen worden aangewend voor de werking van NADO Vlaanderen.

Het hoofd van het agentschap beoordeelt vooraf de opportuniteit en de risico's die verbonden zijn aan de aanvaarding van schenkingen en legaten als vermeld in het eerste lid, 10°. § 2. Het agentschap wordt gemachtigd een reservefonds aan te leggen.

In de begroting is het reservefonds toegewezen aan het hele agentschap.

Het agentschap mag de middelen in het reservefonds voor de volgende taken aanwenden : 1° de taken, vermeld in artikel 5;2° de verwerving en het beheer van patrimonium dat wordt aangewend voor de realisatie van de taken, vermeld in artikel 5. Het spijzen van het reservefonds is afhankelijk van een machtiging door het Vlaams Parlement in de jaarlijkse begroting. Die machtiging kan alleen betrekking hebben op het deel van de uitgavenkredieten dat in de begroting aan het agentschap wordt toegekend en dat in het begrotingsjaar zelf niet wordt aangewend.".

Art. 8.In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt het woord "Bloso" vervangen door de woorden "Het agentschap Sport Vlaanderen".

Art. 9.Artikel 9 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 5 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 9.Voor de sportkaderopleiding (de Vlaamse Trainersschool) wordt de samenwerking tussen het agentschap Sport Vlaanderen en de betrokken sportactoren geconcretiseerd via een autonome stuurgroep waarin de betreffende partners op basis van gelijkwaardigheid vertegenwoordigd zijn.".

Art. 10.Artikel 13 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 13.Het agentschap Sport Vlaanderen treedt in de rechten en verplichtingen van de Vlaamse Gemeenschap, die betrekking hebben op de opdrachten en bevoegdheden die zijn overgedragen bij het decreet van 4 december 2015 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de hangende en toekomstige gerechtelijke procedures met betrekking tot die opdrachten en bevoegdheden.". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende omvorming van de v.z.w. « de Rand » tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie » en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel sluiten houdende omvorming van de vzw `de Rand' tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand

Art. 11.In artikel 10/2, 1°, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende omvorming van de v.z.w. « de Rand » tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie » en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel sluiten houdende omvorming van de vzw `de Rand' tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, wordt het woord "Bloso" vervangen door de woorden "agentschap Sport Vlaanderen". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007035873 bron vlaamse overheid Decreet houdende het statuut van de sportschutter sluiten houdende het statuut van de sportschutter

Art. 12.In artikel 2, 13°, van het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007035873 bron vlaamse overheid Decreet houdende het statuut van de sportschutter sluiten houdende het statuut van de sportschutter worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "Bloso" wordt vervangen door de woorden "agentschap Sport Vlaanderen";2° de zinsnede ``, de topsportmanager" wordt opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het decreet van 13 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201242 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van schoolsport type decreet prom. 13/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009201212 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman sluiten houdende de organisatie van schoolsport

Art. 13.In artikel 6, vierde lid, van het decreet van 13 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201242 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van schoolsport type decreet prom. 13/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009201212 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman sluiten houdende de organisatie van schoolsport, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt : "5° een afgevaardigde voor de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit";2° in punt 7° wordt de zinsnede "Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" vervangen door de woorden "agentschap Sport Vlaanderen";3° in punt 12° wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de woorden "agentschap Sport Vlaanderen"; 4° er wordt een punt 13° toegevoegd, dat luidt als volgt : "13° een afgevaardigde voor de Vlaamse minister bevoegd voor Volksgezondheid;". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging sluiten houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging

Art. 14.In artikel 2 van het decreet 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° agentschap Sport Vlaanderen : het agentschap, dat opgericht is bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende omvorming van de v.z.w. « de Rand » tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie » en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel sluiten betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen";".

Art. 15.In artikel 3, eerste lid, artikel 4, tweede lid, artikel 10, eerste lid, artikel 12, 11°, artikel 13, eerste lid, en artikel 16, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "Bloso" telkens vervangen door de woorden "agentschap Sport Vlaanderen". HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof

Art. 16.In artikel 4, § 1, 2°, van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, gewijzigd bij de decreten van 9 november 2012, 6 december 2013 en 31 januari 2014, wordt de bepaling "- Agentschap ter bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - Bloso" vervangen door de bepaling "- Agentschap Sport Vlaanderen". HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012035866 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 06/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012035986 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204483 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012036021 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft sluiten houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid

Art. 17.In artikel 2 van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204477 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012035866 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 06/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012035986 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204483 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012036021 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft sluiten houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid wordt punt 14° vervangen door wat volgt : "14° agentschap Sport Vlaanderen : het agentschap dat opgericht is bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende omvorming van de v.z.w. « de Rand » tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie » en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel sluiten betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen".".

Art. 18.In artikel 10, 12, tweede lid, artikel 21, 22, § 2, eerste lid, en artikel 27, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "Bloso" vervangen door de woorden "agentschap Sport Vlaanderen". HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het decreet van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013206603 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector sluiten houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector

Art. 19.In artikel 2 van het decreet van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013206603 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector sluiten houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector wordt punt 1° vervangen door wat volgt : "1° agentschap Sport Vlaanderen : het agentschap dat opgericht is bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende omvorming van de v.z.w. « de Rand » tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie » en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel sluiten betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen";".

Art. 20.In artikel 5, 6, 13, 14, 15, 16, § 2, 17 en 18, van hetzelfde decreet wordt het woord "Bloso" telkens vervangen door de woorden "agentschap Sport Vlaanderen". HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014035090 bron vlaamse overheid Decreet inzake gezond en ethisch sporten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten inzake gezond en ethisch sporten

Art. 21.In artikel 14, § 4, eerste lid, van het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014035090 bron vlaamse overheid Decreet inzake gezond en ethisch sporten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten inzake gezond en ethisch sporten worden de woorden "bij de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst" vervangen door de woorden "bij het agentschap Sport Vlaanderen".

Art. 22.Artikel 16 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 1. - Wijzigingen van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten

Art. 23.In artikel 15, § 1, zesde lid, van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten0, wordt de zin "NADO Vlaanderen zal daarbij gebruikmaken van alle informatie en onderzoeksmaatregelen die hij ter beschikking heeft, inclusief de verwerving van informatie en de medewerking van de federaties, het publiek, sporters en begeleiders, laboratoria, farmaceutische bedrijven, regelgevende en tuchtrechtelijke antidopinginstanties en de media." vervangen door de zin "NADO Vlaanderen zal voor de uitvoering van haar taken onder deze titel gebruikmaken van alle informatie en onderzoeksmaatregelen die ze ter beschikking heeft, inclusief de informatie in ADAMS, de verwerving van informatie en de medewerking van andere antidopingorganisaties, ordehandhavingsdiensten, magistraten, sportverenigingen en federaties, het publiek, sporters en begeleiders, laboratoria, farmaceutische bedrijven, publieke overheden, tuchtrechtelijke instanties en de media.".

In artikel 48, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten0, wordt na de eerste zin, de volgende zin ingevoegd : "De door NADO Vlaanderen ontvangen persoonsgegevens mogen enkel worden doorgegeven aan andere antidopingorganisaties, ordehandhavingsdiensten, magistraten, publieke overheden en tuchtrechtelijke instanties, die deze eveneens enkel mogen aanwenden voor antidopingdoeleinden.".

Art. 24.In hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten0, wordt een artikel 17/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 17/1.NADO Vlaanderen kan aan andere antidopingorganisaties of sportverenigingen op hun verzoek de nodige middelen voor de uitvoering en afhandeling van dopingcontroles tegen kostprijs ter beschikking stellen.".

Art. 25.§ 1. In artikel 28, § 1, eerste lid, en artikel 29, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten0, wordt het woord "hun" geschrapt.

In artikel 30 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten0, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° de overtreding inzake dopingpraktijken begaan binnen het Nederlandse taalgebied door een begeleider die niet onder de disciplinaire bevoegdheid van een federatie valt zoals bepaald in artikel 25;". § 2. In de artikelen 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41 en 42 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten0, wordt het woord "sporter" vervangen door de woorden "sporter of begeleider", met uitzondering van de volgende bepalingen, waarin het woord "sporter" niet vervangen wordt : - artikel 41, § 1, eerste lid, 3° ; - artikel 41, § 1, laatste lid; - artikel 42, § 1, 2° en 3° ; - artikel 42, § 4, tweede lid; - artikel 42, § 5, laatste lid.

Art. 26.In artikel 41, § 5, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten0, worden in de eerste zin de woorden "Als NADO Vlaanderen vaststelt" vervangen door de woorden "Als wordt vastgesteld".

Art. 27.In artikel 42 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 2°, a), wordt de zinsnede "4, 5 of 6" vervangen door de zinsnede "5 of 6";2° in paragraaf 1, 3°, wordt de zinsnede "paragraaf 6" vervangen door de zinsnede "paragraaf 5 of 6";3° in paragraaf 1, 4°, wordt de zinsnede "paragraaf 6" vervangen door de zinsnede "paragraaf 5 of 6";4° in paragraaf 1, 5°, wordt de zinsnede "paragraaf 6" vervangen door de zinsnede "paragraaf 5 of 6";5° in paragraaf 1, 6°, wordt de zinsnede "paragraaf 6" vervangen door de zinsnede "paragraaf 5 of 6";6° in paragraaf 1, 7°, wordt de zinsnede "paragraaf 6" vervangen door de zinsnede "paragraaf 5 of 6";7° aan paragraaf 1 wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt : "8° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, eerste lid, 9° : minimaal twee jaar en maximaal vier jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding, tenzij paragraaf 5 of 6 van toepassing is.Een inbreuk waarbij een minderjarige betrokken is, wordt als een bijzonder ernstige overtreding beschouwd en zal, als ze gepleegd is voor andere inbreuken dan specifieke stoffen, resulteren in een levenslange uitsluiting voor de meerderjarige betrokkene."; 8° in paragraaf 5, eerste lid, inleidende zin, wordt het woord "fout" vervangen door het woord "schuld";9° in paragraaf 6, 3°, wordt de zinsnede "artikel 3, 1°, 2°, 4°, 5° of 6° " vervangen door de zinsnede "artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 5° of 6° ";10° in paragraaf 8, eerste lid, worden de woorden "schuld of fout" vervangen door de woorden "schuld of nalatigheid".

Art. 28.§ 1. In titel 7 van hetzelfde decreet, wordt het opschrift van hoofdstuk 1, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten0, vervangen door wat volgt : "Hoofdstuk 1. - Communicatie omtrent, erkenning van en toezicht op de naleving van disciplinaire maatregelen". § 2. Artikel 44 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten0, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 44.NADO Vlaanderen en de sportverenigingen zijn belast met het toezicht op de naleving van de voorlopige schorsingen en disciplinaire uitsluitingen van sporters en begeleiders.".

Art. 29.Artikel 46 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006035984 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 05/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006036050 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal sluiten0, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 46.Degene die zich schuldig maakt aan een dopingpraktijk, wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met een geldboete van 200 tot 2.000 euro, of met een van die straffen alleen.". HOOFDSTUK 1 2. - Slotbepalingen

Art. 30.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 22, dat in werking treedt op 1 januari 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 4 december 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Documenten. - Ontwerp van decreet, 545 - Nr. 1. - Verslag, 545 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 545 - Nr.3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 25 november 2015.

^