Etaamb.openjustice.be
Decreet van 05 mei 2006
gepubliceerd op 06 juli 2006

Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO

bron
vlaamse overheid
numac
2006035984
pub.
06/07/2006
prom.
05/05/2006
ELI
eli/decreet/2006/05/05/2006035984/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MEI 2006. - Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° 2° wordt vervangen door wat volgt : « 2° de Vlaamse Trainersschool : het samenwerkingsverband tussen het BLOSO, de topsportmanager, de universitaire opleidingsinstituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse hogescholen Lichamelijke Opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties, dat sportkaderopleidingen organiseert in Vlaanderen;»; 2° 3° wordt vervangen door wat volgt : « 3° BLOSO-centrum (-centra) : de Vlaamse sportinfrastructuren die eigendom zijn van het agentschap of door het agentschap zelf beheerd en geëxploiteerd worden;»; 3° er worden een 4° en 5° toegevoegd, die luiden als volgt : « 4° de beheersovereenkomst : de beheersovereenkomst bedoeld in artikel 8 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003;5° de topsportmanager : het personeelslid van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media belast met de coördinatie van topsportbeleid.».

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de woorden "en een integraal Vlaams topsportbeleid uit te bouwen" geschrapt.

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° 4° wordt vervangen door wat volgt : « 4° de planning van de internationale uitwisseling van trainers, sportexperts en topsporters uitvoeren;»; 2° 7° wordt vervangen door wat volgt : « 7° het uitvoeren van het Vlaams topsportbeleid in samenwerking met de topsportmanager;».

Art. 5.Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 9.Voor de sportkaderopleiding (de Vlaamse Trainersschool) enerzijds, en het integrale Vlaamse topsportbeleid anderzijds, wordt de samenwerking tussen BLOSO, de topsportmanager en de betrokken sportactoren geconcretiseerd via twee autonome stuurgroepen waarin de betreffende partners op basis van gelijkwaardigheid vertegenwoordigd zijn. ».

Art. 6.Artikel 14 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 14.Bij het verzelfstandigd agentschap wordt een functie van algemeen directeur voorzien. ».

Art. 7.Dit decreet treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 5 mei 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, B. ANCIAUX. _______ Nota (1) Zitting 2005-2006. Stukken. - Ontwerp van decreet, 704 - Nr. 1. - Amendement, 704 - Nr. 2. - Verslag 704 - Nr.3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 704 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 26 april 2006.

^