Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 mei 2004
gepubliceerd op 04 juni 2004

Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing"

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035838
pub.
04/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decreet/2004/05/07/2004035838/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2004. - Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketering". HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK II. - Definities

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° het kaderdecreet : het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;2° VLAM : het « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing », opgericht op 22 september 1994 als vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;3° sector : verzameling van organisaties die een of meer productgroepen vertegenwoordigen in het economische proces;4° sectorgroep : sectoraal overlegorgaan binnen de VLAM-structuur;5° productgroep : verzameling van producten die een zekere economische samenhang vertonen;6° marktdeelnemer : al wie betrokken is in het economische proces van productie, verwerking, distributie en verhandeling van een bepaald product;7° categorie van marktdeelnemers : verzameling van marktdeelnemers die een zekere economische samenhang vertoont. HOOFDSTUK III. - Oprichting als privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Art. 3.VLAM is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap als bedoeld in artikel 29 van het kaderdecreet.

Het juridische statuut van VLAM is een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

De Vlaamse regering wordt gemachtigd toe te treden tot en deel te nemen aan de werking van VLAM. De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toepassing op het agentschap.

De Vlaamse regering bepaalt tot welk beleidsdomein het agentschap behoort. HOOFDSTUK IV. - Missie en taken

Art. 4.De missie van VLAM is om, in opdracht van de Vlaamse regering en het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de sectorgroepen bij VLAM, in binnen- en buitenland en in actieve samenwerking tussen zo veel mogelijk schakels in de keten, de marketing te verzorgen van de producten en diensten van de Vlaamse landbouw, tuinbouw, visserij en agroalimentaire sector, waarvoor bijdragen betaald worden door de marktdeelnemers uit de sectoren in kwestie of waarvoor overheidsmiddelen ter beschikking gesteld worden, om de afzet, de toegevoegde waarde, de consumptie en het imago van deze producten te bevorderen en op die manier bij te dragen tot leefbare en duurzame sectoren in het belang van alle actoren in de keten en van de Vlaamse agrarische producent in het bijzonder.

Art. 5.VLAM heeft tot taken van beleidsuitvoering : 1° de afzet van de producten van de landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding te bevorderen, zowel in het binnenland als in het buitenland, met bijzondere nadruk op de vergroting van het marktaandeel, de marktpositionering en het imago van deze producten en op het ontwikkelen van nieuwe markten;2° marktonderzoek uit te voeren rond de producten van de Vlaamse landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding en op basis hiervan marketingstrategieën te ontwikkelen voor de producten en productgroepen in kwestie;3° de communicatie over en promotie van de producten in kwestie te verzorgen, in het algemeen en in het bijzonder bij producent, handel, distributie en consument, om de producten in kwestie een grotere bekendheid in deze economische schakels te geven;4° een overlegforum te vormen voor de belanghebbende economische actoren en hun representatieve beroepsorganisaties uit de diverse schakels van de Vlaamse landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding rond marketingaangelegenheden die betrekking hebben op hun producten;5° wetenschappelijke en opvoedkundige informatie verzamelen en verspreiden over de voedingswaarde van de producten van de landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding;6° in samenwerking met de belanghebbende sectoren systemen van integrale ketenbewaking te ontwikkelen, ingang te doen vinden, te beheren en het produceren van producten van hoge, bovenwettelijke kwaliteit te bevorderen, alsmede de communicatie hierover te voeren en de marketing ervan te organiseren;7° in overleg en in samenwerking met andere bevoegde en betrokken organisaties en overheden op te treden als kanaal voor crisiscommunicatie in de gevallen waarin dat noodzakelijk is om de positie van de producten van landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding veilig te stellen of opnieuw te consolideren;8° de ingevolge dit decreet ingestelde verplichte bijdragen te innen bestemd voor de marketing en afzetbevordering van de producten van de landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding;9° met alle middelen inzake informatie en public relations een betere kennis van en begrip voor de landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding te bevorderen;10° alle andere initiatieven te nemen en activiteiten te voeren die kunnen bijdragen tot de realisatie van de bovengenoemde missie. De Vlaamse regering kan bijzondere opdrachten toewijzen aan VLAM, die aansluiten bij de missie en taken van dit agentschap. HOOFDSTUK V. - Bestuur en werking

Art. 6.De statuten en samenstelling van de raad van bestuur van VLAM, alsmede de wijzigingen die hierin worden aangebracht, worden meegedeeld aan de Vlaamse regering.

De raad van bestuur van VLAM bepaalt de samenstelling van de bij VLAM ingestelde sectorgroepen, productgroepen en categorieën van marktdeelnemers.

De statuten van VLAM bepalen de representativiteitsvereisten en de procedure tot samenstelling van de sectorgroepen, evenals hun bevoegdheden.

Art. 7.Alle categorieën marktdeelnemers van de Vlaamse landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding die verplichte bijdragen betalen aan VLAM, moeten rechtstreeks of onrechtstreeks vertegenwoordigd zijn in de bestuursorganen van VLAM, evenals in de advies- en overlegorganen die betrekking hebben op de door hen vertegenwoordigde productgroepen. HOOFDSTUK VI. - Samenwerkingsovereenkomst

Art. 8.Er wordt tussen het Vlaamse Gewest en VLAM een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin onder meer worden bepaald : de uit te voeren taken, de modaliteiten van de werkingssubsidie, de informatie en rapportageplicht inzake de taken en de financiële situatie, de nadere voorwaarden betreffende het beheer, het toezicht en de werking van VLAM en de nadere voorwaarden betreffende het ter beschikking stellen van personeelsleden, middelen en infrastructuur, de duur, de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van de overeenkomst. HOOFDSTUK VII. - Toezicht

Art. 9.VLAM is onderworpen aan het toezicht van het Vlaamse Gewest. HOOFDSTUK VIII. - Financiële bepalingen, terbeschikkingstelling van personeel en infrastructuur

Art. 10.Jaarlijks kan aan VLAM ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap een werkingssubsidie toegekend worden.

Art. 11.VLAM heeft als enige organisatie in Vlaanderen het recht om verplichte bijdragen te innen van de marktdeelnemers uit de sectoren landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding.

De Vlaamse regering stelt, op initiatief van VLAM, de bijdragen, de bijdrageplichtigen en de inningsvoorwaarden vast en verklaart ze algemeen bindend voor alle betrokken marktdeelnemers. VLAM kan dit initiatief alleen nemen als de bijdragen, bijdrageplichtigen en inningsvoorwaarden in kwestie werden goedgekeurd in de betreffende sectorgroep.

De besluiten bedoeld in het tweede lid, zijn van rechtswege opgeheven met terugwerkende kracht tot op de dag van de inwerkingtreding ervan als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd in het jaar dat volgt op dat van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 12.De Vlaamse regering is gemachtigd om personeelsleden van de Vlaamse ministeries, IVA's met rechtspersoonlijkheid en publiekrechtelijke EVA's, zoals bepaald in het kaderdecreet, ter beschikking te stellen van VLAM.

Art. 13.De Vlaamse regering is gemachtigd om infrastructuur ter beschikking te stellen van VLAM. De terbeschikkingstelling geldt slechts tot wederopzegging, zonder dat hieruit schadeloosstelling ten aanzien van het Vlaamse Gewest kan worden geëist door VLAM. HOOFDSTUK IX. - Samenwerking

Art. 14.VLAM kan samenwerkingsprotocollen sluiten met andere overheden of rechtspersonen, voorzover die kunnen bijdragen tot het realiseren van de missie en taken van VLAM. Deze protocollen worden meegedeeld aan de functioneel bevoegde minister.

Art. 15.Tussen VLAM en de entiteit van de Vlaamse overheid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid inzake buitenlandse handel wordt een protocol gesloten dat de onderlinge samenwerking regelt.

Dit protocol, alsmede iedere wijziging daarin, wordt meegedeeld aan de Vlaamse regering. HOOFDSTUK X. - Slotbepalingen

Art. 16.Het decreet van 20 december 1996 betreffende het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2001, wordt opgeheven.

Art. 17.Het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij wordt bekrachtigd met ingang van de datum van de inwerkingtreding ervan.

Art. 18.§ 1. Tot andersluidende bepaling, wordt de controle door het Rekenhof ten aanzien van VLAM uitgeoefend overeenkomstig dit artikel, onverminderd specifieke wettelijke of decretale regelingen.

Het Rekenhof oefent op budgettair en boekhoudkundig vlak een informatieopdracht uit ten behoeve van het Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement kan het Rekenhof gelasten de wettigheid en de regelmatigheid van sommige uitgaven te onderzoeken, alsook financiële audits en onderzoeken van beheer uit te voeren.

Het Rekenhof heeft permanent en onmiddellijk toegang tot de boekhoudkundige verrichtingen. Het kan zich te allen tijde alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, doen verstrekken die betrekking hebben op het beheer en het budgettair en comptabel proces, of die het nodig acht om zijn opdrachten te kunnen vervullen. Het Rekenhof kan een controle ter plaatse organiseren.

Het Rekenhof stelt zich rechtstreeks in verbinding met de bevoegde minister. De bevoegde overheid is verplicht binnen een termijn van ten hoogste één maand te antwoorden op de opmerkingen van het Rekenhof.

Deze termijn kan verlengd worden door het Rekenhof.

Het Rekenhof kan de rekeningen van VLAM in zijn Boek van Opmerkingen publiceren. § 2. Binnen de twee maanden na goedkeuring ervan bezorgt VLAM zijn jaarrekeningen, opgesteld en goedgekeurd in overeenstemming met de bepalingen van het van toepassing zijnde private vennootschaps- of verenigingrecht, aan het Rekenhof. HOOFDSTUK XI. - Inwerkingtreding

Art. 19.De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, Mevr. P. CEYSENS _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken. - Ontwerp van decreet : 2205, nr. 1. - Amendement : 2205, nr. 2. - Verslag van het Rekenhof : 2205, nr.3. - Amendementen : 2205, nr. 4. - Verslag : 2205, nr. 5. - Amendementen : 2205, nr. 6. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2205, nr. 7.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. - Morgenvergadering van 28 april 2004 en vergaderingen van 29 april 2004.

^