Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 mei 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de ****, de **** en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective type wet prom. 07/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004009427 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet type wet prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake experimenten op de menselijke persoon type wet prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, § 10, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 april 2004 tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, de Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 april 2004 tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 2004 type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken I, III, IV en V van de wet van 2 maart 2004 houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000242 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 maart 2004 tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004000240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken I, II en IV van de bijzondere wet van 2 maart 2004 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk IV van de wet van 20 januari 2003 tot versterking van de wetgeving tegen het racisme tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 december 2003 betreffende het vakantiegeld voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004000244 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 december 2002 houdende oprichting van een sociale dienst bij de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 maart 2004 houdende bepalingen ingevolge het arrest nr. 5/2004 van 14 januari 2004 van het Arbitragehof waarbij sommige bepalingen van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie werden vernietigd type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van het administratief personeel van de Raad van State, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de minimumrusturen van zeelieden en shoregangers type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van het permanent Hof van arbitrage type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 57 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, met betrekking tot de theoretische en praktische cursussen voor beroepsopleiding en herscholing binnen de sector voor het loontrekkend personeel van de bewakingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 25/05/2004 numac 2004022386 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid en § 2, vierde lid van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004022387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2003 en 2004

decreet

type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/05/2004 numac 2004035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 2 april 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035801 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035800 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Fonds Jongerenwelzijn » en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende omvorming van de v.z.w. « de Rand » tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035837 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035840 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035844 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035857 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende invoering van 11 juli als Vlaamse vakantiedag type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035855 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het "Vlaams Zorgfonds" tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap «*****» en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de **** regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035854 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035858 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035864 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap Ondernemen" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035872 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004035969 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen betreft type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004035971 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het stimuleren van de beveiliging van woongelegenheden door rookmelders type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004035983 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004036002 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het administratief toezicht type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036108 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid, gedaan te Londen op 17 juni 1999, bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004036109 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 1989 inzake hulpverlening, opgemaakt in Londen op 28 april 1989 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004036111 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, wat betreft de gerechtelijke jeugdbijstand ter bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing in urgente gevallen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004036120 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003, gesloten tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van leefmilieu en gezondheid type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036122 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, opgemaakt in New York op 15 november 2000 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036124 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30 november 1999 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036125 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het koninkrijk Spanje en het Koninkrijk België betreffende het Airbus A330/A340-programma en met de bijlagen 1 en 2, ondertekend in Madrid op 26 juli 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036128 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, opgemaakt in Straatsburg op 9 november 1995 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036127 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 26 april 2002 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036129 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn en de Slotakte, opgemaakt in Parijs op 3 april 2001 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036130 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met : 1. de Overeenkomst betreffende de bouw en exploitatie van een Europese synchrotronstralingsinstallatie, de bijlagen 1 tot 4, de Slotakte en de resoluties 1 tot 5, ondertekend in Parijs op 16 december 1988; 2. de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese synchrotronstralingsinstallatie, alsook de wijze van uitvoering daarvan, en de briefwisseling, ondertekend in Brussel op 12 november 1990; 3. het Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en exploitatie van een Europese installatie voor synchrotronstraling en de bijlage 1 bij het Protocol, ondertekend in Parijs op 9 december 1991; 4. het Addendum bij de Slotakte van de Conferentie van Gevolmachtigden voor de oprichting van een Europese installatie voor synchrotronstraling, ondertekend te Parijs op 16 december 1988 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004036173 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat type decreet prom. 07/05/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036199 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor organisaties ressorterend onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector type decreet prom. 07/05/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004036222 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 gesloten tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van leefmilieu en gezondheid. - Addendum type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio-omroep en de televisie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036273 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van de leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004036306 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de toekenning van dienstencheques voor kinderopvang type decreet prom. 07/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004036307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036334 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (1) type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004036443 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het Limburgs Universitair Centrum en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg type decreet prom. 07/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004036448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de onderwijsgebonden sport type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004036482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de integrale jeugdhulp type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp type decreet prom. 07/05/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036541 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat betreft het vreemdetalenonderwijs in het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 07/05/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036555 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universtiteit Antwerpen en tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen, wat het Universitair Ziekenhuis Antwerpen betreft type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/11/2004 numac 2004036638 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004036644 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Nederlandstalig onderwijs in Brussel-Hoofdstad type decreet prom. 07/05/2004 pub. 19/11/2004 numac 2004036701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Jongerenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid » type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot het aannemen van de statuten van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035980 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot goedkeuring van de statuten van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart, de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036134 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17 « provisie voor het economisch relancebeleid » voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036637 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmaties van specifieke structuuronderdelen van de tweede en derde graad van instellingen voor voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004036730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake tijdelijke projecten voor initiatieven voor de transitie van moeilijk bemiddelbare jongeren in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de aanvragen tot vrijstelling van cursussen en examen in het kader van de opleiding van de leden van de brandweerdiensten en de aanvragen tot gelijkstelling van brevet van de leden van de brandweerdiensten type omzendbrief prom. 07/05/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004000295 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Interministeriële omzendbrief PLP 35 betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie type omzendbrief prom. 07/05/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Interministeriële omzendbrief PLP 35 betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 07/05/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de aanvragen tot vrijstelling van cursussen en examen in het kader van de opleiding van de leden van de brandweerdiensten en de aanvragen tot gelijkstelling van brevet van de leden van de brandweerdiensten. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 07/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Interministeriële omzendbrief PLP 35 betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. - Erratum type erratum prom. 07/05/2004 pub. 20/07/2005 numac 2005035834 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen . - Erratum type erratum prom. 07/05/2004 pub. 25/02/2010 numac 2010035153 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. - Erratum
^