Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004003231 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Chimay (vroeger V(...) Straat « Les Quartiers », een grond gekadastreerd of het geweest zijnde wijk A, nr. 43 M, palende o(...) type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003235 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht type wet prom. 17/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003236 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van het administratief personeel van de Raad van State, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004007110 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 4926 van 25 april 2004 : Worden de hierna vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 oktober 2004 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, Landmacht **** luitenant-generaals **** ****. en **** ****. ****-majoor **** ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004021062 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 april 2004 wordt aan de heer Hellinckx, Etienne, geboren op 6 november 1943, met ingang van 1 januari 2005 eervol ontslag verleend op zijn verzoek uit zijn ambt van adviseur-generaal voor wetenschaps De betrokkene mag zijn aanspraak op een pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004040403 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de staatsschuld op 31 maart 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004003221 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 juni 1999-2002-2004-2006, voor de periode van 4 juni 2004 tot 3 juni 2006 bevestigt type ministerieel besluit prom. 28/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 1995 waarbij de invoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 28/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 1995 waarbij de invoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 24/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot tweede verlenging van de aanstelling in het hoger ambt van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Pensioenen type ministerieel besluit prom. 28/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035887 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004201302 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 73/2004 van 5 mei 2004 Rolnummer 2741 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 226 tot 228 van de programmawet van 24 december 2002 (« Heffing farmacie 2003 »), ingesteld door de v.z.w. AVGI en(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004201402 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 80/2004 van 12 mei 2004 Rolnummer 2639 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 19 juli 2002 tot wijziging van de wet van 21 april 1965 houdende het statuut van de reisburea Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...)

decreet

type decreet prom. 12/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 181 inzake privé-tewerkstellingsdiensten, aangenomen te Genève op 19 juni 1997 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de maatregelen die genomen moeten worden om de invoer, de uitvoer en de ongeoorloofde eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te voorkomen, aangenomen te Parijs, op 14 november 1970 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Republiek Moldova, gedaan te Brussel op 24 juni 2003 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderconventie van de WGO tegen tabak, gedaan te Genève op 21 mei 2003 type decreet prom. 12/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 type decreet prom. 17/11/2003 pub. 04/06/2004 numac 2004033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Fonds Jongerenwelzijn » en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990 type decreet prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035834 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035837 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing" type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035840 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » type decreet prom. 29/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004201656 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004201707 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 1998 betreffende de verlening van toelagen voor afvalpreventie en -beheer aan de ondergeschikte besturen

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004201608 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 17 mei 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie zijn ingekomen op 19 mei 2004 Die zaak is ingeschreven onder nummer 3004 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004008105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs - medewerkers P & O (niveau 1) voor alle federale overheidsinstellingen, instellingen van openbaar nut, instellingen van de sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelij(...) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatb(...)

document

type document prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004008106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige burgerlijk bouwkundig ingenieurs (niveau 1) voor de Regie der Gebouwen (AFG04005) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de t(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese (...) type document prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004008107 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige burgerlijk ingenieurs-architecten (niveau 1) voor de Regie der Gebouwen (Ref : AFG04011) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004007103 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren **** Bij koninklijk besluit ****. 4854 van 18 maart 2004 : Worden de bepalingen van het koninklijk besluit ****. 4447 van 3 april 2003 ingetrokken met Wordt majoor **** ****. **** benoemd tot de graad van luitenant-kolonel **** (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/06/2004 numac 2004009400 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Brussel : 1 ; - te Dendermonde : 1 (vanaf 1 maart 2005); - te Luik : 1 (vanaf 17 september 2004). Elke kandid(...)
^