Etaamb.openjustice.be
Decreet van 18 mei 2018
gepubliceerd op 15 juni 2018

DECREET tot wijziging van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging

bron
vlaamse overheid
numac
2018012517
pub.
15/06/2018
prom.
18/05/2018
ELI
eli/decreet/2018/05/18/2018012517/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MEI 2018. - DECREET tot wijziging van het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging sluiten houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging sluiten houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen

Art. 2.In het opschrift van het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging sluiten houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "studentenvoorzieningen" wordt vervangen door het woord "studentensportvoorzieningen";2° het woord "studentensportvereniging" wordt vervangen door het woord "studentensportorganisatie".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036567 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036560 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 mei 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport , ingevoerd door de resolutie van de Raad van Europa van 11 mei 2007, zoals gewijzigd op 13 oktober 2010 (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede "titel I, hoofdstuk VI, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "deel 2, titel 1, hoofdstuk 2, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013"; 2° in punt 7° wordt de zinsnede "artikelen 21 en 22 van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004036500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen sluiten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen" vervangen door de zinsnede "artikel II.195 en II.196 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013".

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036567 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036560 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 mei 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport , ingevoerd door de resolutie van de Raad van Europa van 11 mei 2007, zoals gewijzigd op 13 oktober 2010 (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt tussen het woord "het" en het woord "sportaanbod" het woord "gezond" ingevoegd;2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: "Voor de financiering van de uitvoering van de sportbeleidsplannen van de associaties wordt in een jaarlijks subsidiebedrag voorzien.De subsidie wordt als volgt verdeeld en bestaat uit: 1° een vast bedrag per associatie; 2° een aanvullend bedrag dat afhankelijk is van het officieel gevalideerde aantal ingeschreven studenten in het voorgaande academiejaar in de universiteit en de hogescholen die deel uitmaken van de betreffende associatie."; 3° het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt: "De Vlaamse Regering bepaalt het jaarlijkse subsidiebedrag waarin wordt voorzien voor de financiering van de uitvoering van de sportbeleidsplannen van de associaties, vermeld in het derde lid, en het vaste bedrag per associatie, vermeld in het derde lid, 1°.".

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036567 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036560 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 mei 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport , ingevoerd door de resolutie van de Raad van Europa van 11 mei 2007, zoals gewijzigd op 13 oktober 2010 (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "studentensportvereniging die instaat voor de organisatie" vervangen door de woorden "studentensportorganisatie voor de organisatie";2° tussen het eerste en het tweede lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt: "De raad van bestuur van de overkoepelende studentensportorganisatie kan een of meer van zijn leden-associaties aanwijzen die mee instaan voor de operationele uitvoering van de organisatie van associatieoverschrijdende studentensportinitiatieven en de deelname van studenten aan internationale studentensportinitiatieven. De jaarlijkse subsidie van de overkoepelende studentensportorganisatie omvat naast de subsidie voor de opdrachten, vermeld in het eerste lid, werkingssubsidies en personeelssubsidies. De Vlaamse Regering kan de verhouding tussen de personeels- en werkingssubsidies bepalen.

Minimaal 10 percent van de subsidie moet besteed worden aan de concrete organisatie van associatieoverschrijdende studentensportinitiatieven en de deelname van studenten aan internationale studentensportinitiatieven."; 3° in het bestaande tweede lid, dat het vierde lid wordt, wordt het woord "studentensportvereniging" vervangen door het woord "studentensportorganisatie".

Art. 6.In artikel 5, 7°, van hetzelfde decreet wordt het woord "studentensportvereniging" vervangen door het woord "studentensportorganisatie".

Art. 7.In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt de zin "De studenten moeten in dit overlegplatform vertegenwoordigd zijn." opgeheven.

Art. 8.In het opschrift van hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt het woord "studentensportvereniging" vervangen door het woord "studentensportorganisatie".

Art. 9.In artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036567 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036560 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 mei 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport , ingevoerd door de resolutie van de Raad van Europa van 11 mei 2007, zoals gewijzigd op 13 oktober 2010 (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt het woord "studentensportvereniging" vervangen door het woord "studentensportorganisatie";2° in punt 1° worden de woorden "overeenkomstig de wet waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel rechtspersoonlijkheid wordt verleend" vervangen door de zinsnede "als vereniging zonder winstoogmerk conform de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen";3° in punt 3° wordt het woord "studentensportcompetities" telkens vervangen door het woord "studentensportinitiatieven";4° in punt 5° worden punt a) en b) vervangen door wat volgt: "a) ze zijn in overeenstemming met het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014035090 bron vlaamse overheid Decreet inzake gezond en ethisch sporten sluiten inzake gezond en ethisch sporten; b) ze zijn in overeenstemming met het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten;"; 5° punt 7° wordt vervangen door wat volgt: "7° geleid worden door een algemene vergadering waarin de gesubsidieerde associaties, vermeld in artikel 3, en een vertegenwoordiging van de studenten afgevaardigd zijn, en door een raad van bestuur waarin de gesubsidieerde associaties vertegenwoordigd zijn;"; 6° in punt 10° wordt het woord "manifestaties" vervangen door het woord "initiatieven";7° in punt 11° wordt de zinsnede ", het werkingsverslag, de rekeningen en de begroting" vervangen door de woorden "en het werkingsverslag van het voorbije werkingsjaar".

Art. 10.In artikel 14 van hetzelfde decreet wordt het woord "studentensportvereniging" vervangen door het woord "studentensportorganisatie".

Art. 11.Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 12.In artikel 16 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036567 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036560 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 mei 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport , ingevoerd door de resolutie van de Raad van Europa van 11 mei 2007, zoals gewijzigd op 13 oktober 2010 (1) sluiten, wordt het woord "studentensportvereniging" telkens vervangen door het woord "studentensportorganisatie".

Art. 13.In artikel 17 van hetzelfde decreet wordt het woord "studentensportvereniging" vervangen door het woord "studentensportorganisatie". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 14.Voor de subsidiëring van de associaties en de overkoepelende studentensportvereniging voor het werkingsjaar 2018, en voor de controle van de erkenning van de overkoepelende studentensportvereniging op basis van het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging sluiten houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging blijft het voormelde decreet, zoals van kracht voor 1 september 2018, van toepassing: 1° tot en met 30 juni 2019 voor de overkoepelende studentensportvereniging;2° tot 31 december 2019 voor de associaties.

Art. 15.De overkoepelende studentensportvereniging die op 1 september 2018 erkend is voor de lopende olympiade 2017-2020 op basis van het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging sluiten houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging, zoals van kracht voor 1 september 2018, blijft erkend voor de lopende olympiade 2017-2020 als overkoepelende studentensportorganisatie op voorwaarde dat ze blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 12 van het voormelde decreet.

Art. 16.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 mei 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2017-2018 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1518 - Nr.1 - Verslag : 1518 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1518 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 9 mei 2018.

^