Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 december 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015036590 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006 type ministerieel besluit prom. 04/12/2015 pub. 10/02/2016 numac 2016200560 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 15, 31 en 32 van organisatieafdeling 18, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 04/12/2015 pub. 10/02/2016 numac 2016200561 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 04/12/2015 pub. 10/02/2016 numac 2016200562 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 04, 11, 21, 12, 13 en 04 en 14 van de organisatieafdelingen 13, 14, 16, 17 en 18 en programma 01 van de organisatieafdelingen 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 04/12/2015 pub. 02/03/2016 numac 2016201061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie voor onderzoek van de Rijnschepen wat het Waalse Gewest betreft

decreet

type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036539 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen betreft type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036542 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 134 en 242 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036544 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166/1 en 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036560 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 mei 2014 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport , ingevoerd door de resolutie van de Raad van Europa van 11 mei 2007, zoals gewijzigd op 13 oktober 2010 (1) type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 173 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036567 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036573 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 85 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 type decreet prom. 04/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036574 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013, wat de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening betreft

beschikking

type beschikking prom. 04/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031885 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type beschikking prom. 04/12/2015 pub. 15/04/2016 numac 2016031026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015036556 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap v.z.w. ESF-Agentschap aan het Departement Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015036555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het Departement Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 23/12/2015 numac 2015036557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en van diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036564 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015036568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036579 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers voor wat betreft het tijdelijk niet ontvankelijk verklaren van nieuwe aanvragen voor de erkenning van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015036595 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het verlenen van instemming tot afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aanpalende openruimte gebieden' type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015036594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere bepaling van de principes van goed bestuur in het kader van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Studiedienst van de Vlaamse Regering aan het Departement Kanselarij en Bestuur type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015036638 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen en uitzonderlijk vervoer over de weg, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015036650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integratie van het intern verzelfstandigd agentschap Studiedienst van de Vlaamse Regering in het departement Kanselarij en Bestuur type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CB-B-2-AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016035068 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

overeenkomst

type overeenkomst prom. 04/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031883 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2015 type overeenkomst prom. 04/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031884 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2015
^