Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 mei 2004
gepubliceerd op 07 juni 2004

Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap «*****» en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de **** regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035842
pub.
07/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decreet/2004/05/07/2004035842/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****>****_title">7 MEI 2004. - **** betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap «*****» en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de **** regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel (1)****><****>
**** **** **** heeft aangenomen en Wij, ****, bekrachtigen hetgeen volgt : **** betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap «*****» en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de **** regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel. <****>****_article">Artikel 1.Dit decreet regelt een ****- en ****. <****>****_article">Art. 2.In het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de **** regering om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel wordt een hoofdstuk ****, bestaande uit artikelen 1 tot en met 1bis, ingevoegd, dat luidt als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 3.In hetzelfde decreet wordt een artikel 1bis ingevoegd, **** : « Artikel 1bis In dit decreet wordt verstaan onder : ****_list">1° het **** : het decreet **** Beleid van 18 juli 2003;****_list">2° het Agentschap : het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde **** **** voor Rekrutering en Selectie;****_list">3° de **** : de Bijzondere Wet tot Hervorming der **** van 8 augustus 1980.». <****>****_article">Art. 4.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk ****, bestaande uit artikel 2, ingevoegd, dat luidt als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 5.Aan artikel 2 van hetzelfde decreet, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2, een § 3 en een § 4 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 2. **** in artikel 2, § 1, vermelde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap als bedoeld in artikel 29 van het ****. § 3. **** bepalingen van het **** zijn van toepassing op het Agentschap. § 4. **** **** regering bepaalt tot welk homogeen **** het **** behoort. » <****>****_article">Art. 6.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk ****, bestaande uit artikel 3, ingevoegd, dat luidt als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 7.Aan artikel 3 van hetzelfde decreet, waarvan de bestaande tekst § 2 zal vormen, wordt een § 1 en een § 3 toegevoegd, die luiden als volgt : « § 1. Het agentschap heeft als missie haar leden professioneel te begeleiden bij de rekrutering en selectie van hun statutair en contractueel overheidspersoneel, onverminderd artikel 87, § 2, van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen, alsook bij de realisatie van hun personeelsbeleid. § 3. Het Agentschap kan instaan voor de coördinatie en materiële uitvoering van de **** voor het statutair personeel van de diensten van de **** regering mits hiertoe delegatie wordt verleend in overeenstemming met artikel 87, § 2, van de Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. » <****>****_article">Art. 8.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk ****, bestaande uit artikelen 4, 5 en 5bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 9.Aan artikel 4 van hetzelfde decreet wordt vóór § 1, die § 1bis wordt, een nieuwe § 1 ingevoegd, die luidt als volgt : « § 1. Het Agentschap en de **** regering sluiten een ****, zoals bedoeld in artikel 31 van het ****.****><****>**** **** bepaalt onder meer de uit te voeren taken, de informatie en **** inzake de taken en financiële situatie, de specifieke controle, de duur, de ****- en **** van de overeenkomst. **** **** omvat onder meer de nadere modaliteiten betreffende het toezicht van de **** regering op het Agentschap, de nadere modaliteiten betreffende de aanwending van de aan het Agentschap ter beschikking gestelde personeelsleden, gebouwen en infrastructuur, alsook de nadere modaliteiten betreffende de coördinatie en materiële uitvoering van statutaire **** in overeenstemming met artikel 87, § 2, van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen.****><****>**** voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de ****, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk negen maanden na de beëdiging van een nieuwe **** regering na algehele vernieuwing van het **** ****.****><****>**** bij het verstrijken van een **** geen nieuwe **** in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd, tot op het ogenblik dat een nieuwe **** in werking treedt. » <****>****_article">Art. 10.In artikel 4, § 2, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden «*****» en de woorden «*****» de woorden «*****» ingevoegd. <****>****_article">Art. 11.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de woorden «*****» vervangen door «*****». <****>****_article">Art. 12.In hetzelfde decreet wordt een artikel 5bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «*****» <****>****_article">Art. 13.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk ****, bestaande uit artikelen 5ter en 6, ingevoegd, dat luidt als volgt : «*****». <****>****_article">Art. 14.In hetzelfde decreet wordt onder **** **** - **** een artikel 5ter ingevoegd dat luidt als volgt : « Artikel 5ter § 1. **** **** bepaling wordt de controle door het Rekenhof ten aanzien van het Agentschap uitgeoefend overeenkomstig dit artikel, onverminderd specifieke wettelijke of **** regelingen.****><****>Het Rekenhof oefent op budgettair en boekhoudkundig vlak een **** uit ten behoeve van het **** ****. **** **** **** kan het Rekenhof gelasten de wettigheid en de regelmatigheid van sommige uitgaven te onderzoeken, alsook financiële audits en onderzoeken van beheer uit te voeren.****><****>Het Rekenhof heeft permanent en onmiddellijk toegang tot de boekhoudkundige verrichtingen. Het kan zich te allen tijde alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, doen verstrekken die betrekking hebben op het beheer en het budgettair en comptabel proces, of die het nodig acht om zijn opdrachten te kunnen vervullen. Het Rekenhof kan een controle ter **** organiseren.****><****>Het Rekenhof stelt zich rechtstreeks in verbinding met de bevoegde minister. **** bevoegde overheid is verplicht binnen een termijn van ten hoogste één maand te antwoorden op de opmerkingen van het Rekenhof.****><****>Deze termijn kan verlengd worden door het Rekenhof.****><****>Het Rekenhof kan de rekeningen van het **** in zijn **** van **** publiceren. § 2. Binnen de twee maanden na goedkeuring ervan bezorgt het Agentschap zijn jaarrekeningen, opgesteld en goedgekeurd in overeenstemming met de bepalingen van het van toepassing zijnde private ****- of ****, aan het Rekenhof. » <****>****_article">Art. 15.**** **** regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.****><****>Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.****><****>****, 7 mei 2004.****><****>De minister-president van de **** regering, ****. **** **** **** minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en ****, ****. VAN **** _______ Nota ****_list">(1) Zitting 2003-2004. Stukken. - **** van decreet, 2261 - ****. 1. - **** van het Rekenhof, 2261 - ****. 2. - Amendementen, 2261 ****. 3. - Verslag, 2261 - ****. 4. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2261 - ****. 5.****><****>Handelingen. - Bespreking en aanneming. **** van 4 en 5 mei 2004.
^