Etaamb.openjustice.be
Arrest
gepubliceerd op 25 oktober 2010

Uittreksel uit arrest nr. 93/2010 van 29 juli 2010 Rolnummer 4802 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 1.2, eerste lid, 20┬░, g), en 3.2.12 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2010204254
pub.
25/10/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Uittreksel uit arrest nr. 93/2010 van 29 juli 2010 Rolnummer 4802 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 1.2, eerste lid, 20┬░, g), en 3.2.12 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, ingesteld door de Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart.

Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechters R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 november 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 november 2009, heeft de Kerkfabriek Sint-Clemens te Hoeilaart, met zetel te 1560 Hoeilaart, Gemeenteplein 12, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 1.2, eerste lid, 20┬░, g), en 3.2.12 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2009). (...) II. In rechte (...) Wat de bestreden bepalingen betreft B.1.1. De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de artikelen 1.2, eerste lid, 20┬░, g), en 3.2.12 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

B.1.2. Artikel 1.2, eerste lid, 20┬░, van het voormelde decreet bepaalt : ┬ź Voor de toepassing van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder : [...] 20┬░ Vlaamse besturen : a) de Vlaamse ministeries, agentschappen en openbare instellingen;b) de Vlaamse provincies, gemeenten en districten;c) de Vlaamse gemeentelijke en provinciale extern verzelfstandigde agentschappen;d) de Vlaamse verenigingen van provincies en gemeenten, vermeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen, vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;e) de Vlaamse openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen, vermeld in hoofdstuk 12 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze co├Ârdinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;f) de polders, vermeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, vermeld in de wet van 5 juni 1956 betreffende de wateringen;g) de Vlaamse kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporali├źn van de erkende erediensten ┬╗. B.1.3. Artikel 3.2.12 van hetzelfde decreet bepaalt : ┬ź Benevens de vrijstellingen, verleend bij of krachtens deze afdeling, geldt onverkort de algemene onbelastbaarheid van de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten voor wat betreft goederen van het openbaar domein en van goederen van het privaat domein die voor een dienst van openbaar nut worden aangewend ┬╗.

Wat het belang betreft B.2.1. De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekende partij bij de vernietiging van het bestreden artikel 3.2.12 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten vermits uit artikel 3.2.6 van hetzelfde decreet zou voortvloeien dat de voormelde bestreden bepaling enkel op die partij van toepassing zou zijn in zoverre het heffingsreglement van de gemeente Hoeilaert niet ervan afwijkt.

B.2.2. Wanneer een wetsbepaling een categorie van personen bevoordeelt, kunnen diegenen die van het voordeel van die bepaling verstoken blijven, in dat verschil in behandeling een belang vinden dat voldoende rechtstreeks is om die bepaling aan te vechten. Te dezen beklaagt de verzoekende partij zich erover dat zij niet dezelfde algemene onbelastbaarheid zou genieten als de rechtspersonen vermeld in de bestreden bepaling. Zij heeft bijgevolg voldoende belang om die bepaling aan te vechten. Het feit dat een gemeentelijk heffingsreglement van die bepaling kan afwijken, doet geen afbreuk aan het belang van de verzoekende partij, vermits, in afwezigheid van een dergelijke afwijking, het aangeklaagde verschil in behandeling blijft bestaan en het de verzoekende partij rechtstreeks en ongunstig zou kunnen raken.

B.2.3. De exceptie wordt verworpen.

Wat het eerste middel betreft B.3. Het eerste middel is gericht tegen artikel 1.2, eerste lid, 20┬░, g), van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009. Volgens de verzoekende partij zou die bepaling niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 19 en 21 van de Grondwet, met artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

B.4.1. Volgens de Vlaamse Regering zou het middel onontvankelijk zijn in zoverre het de schending aanvoert van voormelde internationale verdragsbepalingen.

B.4.2. Het Hof is niet bevoegd om wetskrachtige normen rechtstreeks te toetsen aan verdragsbepalingen. Tot de bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gewaarborgde rechten en vrijheden behoren evenwel de rechten en vrijheden die voortvloeien uit internationale verdragsbepalingen die Belgi├ź binden.

Dat is het geval voor artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. In zoverre het middel de schending van die internationale verdragsbepalingen aanvoert, in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het ontvankelijk.

B.4.3. De exceptie wordt verworpen.

I. Ten aanzien van de vrijheid van godsdienst B.5. Het Hof dient allereerst na te gaan of de bestreden bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 19 en 21 van de Grondwet, met artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Vermits het Hof, krachtens artikel 1, 2┬░, van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de bijzondere wet van 9 maart 2003, bevoegd is om uitspraak te doen op beroepen tot vernietiging van onder meer een decreet wegens schending van de artikelen van titel II van de Grondwet, waartoe de artikelen 19 en 21 van de Grondwet behoren, kan het Hof rechtstreeks toetsen aan voormelde grondwetsbepalingen, in samenhang gelezen met artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, zonder dat het die bepalingen dient te lezen in samenhang met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

B.6. Artikel 19 van de Grondwet bepaalt : ┬ź De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd ┬╗.

Artikel 21 van de Grondwet bepaalt : ┬ź De Staat heeft niet het recht zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst of hun te verbieden briefwisseling te houden met hun overheid en de akten van deze overheid openbaar te maken, onverminderd, in laatstgenoemd geval, de gewone aansprakelijkheid inzake drukpers en openbaarmaking.

Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijksinzegening voorafgaan, behoudens de uitzonderingen door de wet te stellen, indien daartoe redenen zijn ┬╗.

Artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : ┬ź 1. Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door de eredienst, door het onderwijzen ervan, door de practische toepassing ervan en het onderhouden van de geboden en voorschriften. 2. De vrijheid van godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen andere beperkingen zijn onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, en die in een democratische samenleving nodig zijn voor de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen ┬╗. Artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten bepaalt : ┬ź 1. Een ieder heeft het recht op vrijheid van denken, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de vrijheid een zelf gekozen godsdienst of overtuiging te hebben of te aanvaarden, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging tot uiting te brengen door de eredienst, het onderhouden van de geboden en voorschriften, door praktische toepassing en het onderwijzen ervan. 2. Op niemand mag dwang worden uitgeoefend die een belemmering zou betekenen van zijn vrijheid een door hemzelf gekozen godsdienst of overtuiging te hebben of te aanvaarden.3. De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of overtuiging tot uiting te brengen kan slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter bescherming van de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede zeden of de fundamentele rechten en vrijheden van anderen.4. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich de vrijheid te eerbiedigen van ouders of wettige voogden, de godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen of pupillen overeenkomstig hun eigen overtuiging te verzekeren ┬╗. B.7. De vrijheid van godsdienst omvat onder meer de vrijheid om hetzij alleen, hetzij met anderen, zijn godsdienst tot uiting te brengen.

Geloofsgemeenschappen bestaan traditioneel in de vorm van georganiseerde structuren. De deelname aan het leven van de geloofsgemeenschap is een uiting van de geloofsovertuiging die de bescherming geniet van de vrijheid van godsdienst. Mede in het perspectief van de vrijheid van vereniging, houdt de vrijheid van godsdienst in dat de geloofsgemeenschap vreedzaam kan functioneren, zonder willekeurige inmenging van de overheid. De autonomie van de geloofsgemeenschappen is immers onmisbaar voor het pluralisme in een democratische samenleving en raakt derhalve de kern zelf van de vrijheid van godsdienst. Zij vertoont niet alleen een rechtstreeks belang voor de organisatie van de geloofsgemeenschap op zich, maar ook voor het daadwerkelijke genot van de vrijheid van godsdienst voor alle actieve leden van de geloofsgemeenschap. Indien de organisatie van het leven van de geloofsgemeenschap niet door artikel 9 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zou zijn beschermd, zouden alle andere aspecten van de vrijheid van godsdienst van het individu hierdoor kwetsbaar worden (EHRM, 26 oktober 2000, Hassan en Tchaouch t. Bulgarije, ┬ž 62). De in artikel 21, eerste lid, van de Grondwet gewaarborgde vrijheid van eredienst erkent diezelfde organisatorische autonomie van de godsdienstige gemeenschappen. Elke godsdienst is vrij zijn eigen organisatie in te richten.

B.8. Wanneer de decreetgever een maatregel neemt die moet worden beschouwd als een inmenging in het recht van de erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen, dient het Hof na te gaan of die inmenging verantwoord is. Opdat de inmenging verenigbaar is met de vrijheid van godsdienst en met de vrijheid van eredienst, is vereist dat de maatregel het voorwerp uitmaakt van een voldoende toegankelijke en precieze regeling, dat hij een wettig doel nastreeft en dat hij nodig is in een democratische samenleving, wat inhoudt dat de inmenging moet beantwoorden aan ┬ź een dwingende maatschappelijke behoefte ┬╗ en dat er een redelijk verband van evenredigheid moet bestaan tussen het nagestreefde wettige doel, enerzijds, en de beperking van die vrijheden, anderzijds.

B.9. Luidens de bestreden bepaling worden onder de Vlaamse besturen onder meer ┬ź de Vlaamse kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporali├źn van de erkende erediensten ┬╗ verstaan. Bijgevolg zijn de bepalingen van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten die de Vlaamse besturen betreffen, eveneens van toepassing op de voormelde kerkfabrieken en instellingen. Nagegaan dient te worden of de decreetgever hierdoor een maatregel heeft genomen die een inmenging impliceert in het recht van de erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen en of een dergelijke maatregel beantwoordt aan de in B.8 vermelde vereisten. a) Opname in het register van onbebouwde percelen B.10.1. Onbebouwde percelen die een potentie tot bebouwing hebben, worden opgenomen in het register van onbebouwde percelen. De opbouw van het register dient het mogelijk te maken een overzicht te krijgen van de onbebouwde bouwgronden en kavels die eigendom zijn van Vlaamse besturen waarbij wordt vermeld of zij al dan niet beantwoorden aan de bijzondere karakteristieken, vermeld in artikel 3.2.1, 1┬░, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten (artikel 2.2.5 van het voormelde decreet).

B.10.2. Het loutere feit dat de onbebouwde bouwgronden en kavels die eigendom zijn van de Vlaamse kerkfabrieken worden opgenomen in het register van onbebouwde percelen houdt geen maatregel in die een inmenging impliceert in het recht van de erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen. b) Het activeringstoezicht B.11.1. Indien het ┬ź bindend sociaal objectief ┬╗, vermeld in artikel 4.1.2 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten, in een gemeente niet is verwezenlijkt binnen de daartoe voorgeschreven termijn, kan de Vlaamse Regering ten aanzien van Vlaamse besturen maatregelen van activeringstoezicht nemen (artikel 3.2.1 van het voormelde decreet).

De Vlaamse Regering sommeert het Vlaams bestuur om de nodige maatregelen te nemen opdat zijn onbebouwde bouwgronden of kavels die niet beantwoorden aan een of meer van de bijzondere karakteristieken, vermeld in artikel 3.2.1, 1┬░, van het voormelde decreet, kunnen worden geschrapt uit het register van onbebouwde percelen (artikel 3.2.2, ┬ž 1, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten). Bij ontstentenis van een gegronde rechtvaardiging, legt de Vlaamse Regering aan het betrokken Vlaams bestuur een activeringsplicht op, die de verplichting inhoudt om de voormelde nodige maatregelen te nemen ten aanzien van de onbebouwde bouwgronden en kavels die niet door een rechtvaardigingsbesluit worden gedekt (artikel 3.2.2, ┬ž 3, van het voormelde decreet).

B.11.2.1. Bij niet-naleving van de activeringsplicht kan de hogere overheid elk middel aanwenden dat in de organieke regelgeving op het betrokken bestuur is voorgeschreven als sanctie voor de niet-uitvoering van maatregelen die in rechte zijn voorgeschreven (artikel 3.2.3 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten). Dit komt neer op het uitoefenen van een vorm van dwangtoezicht (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 111).

B.11.2.2. Het algemeen administratief toezicht op kerkfabrieken houdt in dat een besluit waarbij de kerkraad de wet schendt of het algemeen belang schaadt, kan worden geschorst en vernietigd (artikelen 58 en 59 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materi├źle organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap ┬ź Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie ┬╗ en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een co├Âperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ┬ź Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het ┬ź Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ┬╗ tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Fonds Jongerenwelzijn ┬╗ en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, geco├Ârdineerd op 4 april 1990 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het administratief toezicht sluiten betreffende de materi├źle organisatie en werking van de erkende erediensten). De provinciegouverneur kan een of meer commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven om de maatregelen ten uitvoer te brengen die zijn voorgeschreven bij de wetten, decreten, algemene reglementen en besluiten van de Staat, de gemeenschap, het gewest of de provinciale of gemeentelijke instellingen (artikel 63 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materi├źle organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap ┬ź Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie ┬╗ en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een co├Âperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ┬ź Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het ┬ź Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ┬╗ tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Fonds Jongerenwelzijn ┬╗ en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, geco├Ârdineerd op 4 april 1990 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het administratief toezicht sluiten).

B.11.2.3. Uit de combinatie van artikel 3.2.3 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten met de in B.11.2.2 vermelde bepalingen van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materi├źle organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap ┬ź Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie ┬╗ en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een co├Âperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ┬ź Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het ┬ź Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ┬╗ tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Fonds Jongerenwelzijn ┬╗ en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, geco├Ârdineerd op 4 april 1990 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het administratief toezicht sluiten vloeit voort dat bij de niet-uitvoering door een kerkfabriek van de maatregelen om onbebouwde bouwgronden of kavels die niet beantwoorden aan een of meer van de bijzondere karakteristieken, vermeld in artikel 3.2.1, 1┬░, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten, te kunnen schrappen uit het register van onbebouwde percelen, een door de provinciegouverneur aangewezen commissaris die maatregelen ten uitvoering kan brengen.

Dat betekent ┬ź dat de Vlaamse overheid in de plaats kan treden van de publieke actor ┬╗ en dat ┬ź de Vlaamse overheid [...] dan rechtstreeks de eigen bevoegdheden van dat gedecentraliseerd bestuur [uitoefent] ┬╗ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 19).

In de parlementaire voorbereiding werd hieromtrent nog verklaard : ┬ź De Vlaamse Regering kan aldus bvb. een goed verkopen, waarbij in de koopovereenkomst duidelijk wordt gestipuleerd dat de koper het goed zal bebouwen (de koopprijs wordt teruggestort aan de betrokken nalatige overheidsinstantie). Evengoed kan bvb. een opstalrecht worden verleend aan een sociale woonorganisatie met het oogmerk om het onroerend goed voor woningbouw te bestemmen (de overeenkomst waarin het opstalrecht wordt gestipuleerd, wordt strikt gezien afgesloten tussen het nalatige bestuur (waarvoor de Vlaamse Regering optreedt) en de houder van het opstalrecht.) ┬╗ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 19).

B.11.2.4. Wanneer een door de provinciegouveurneur aangewezen commissaris zou overgaan tot de verkoop van een onbebouwde bouwgrond of kavel van een kerkfabriek, wordt afgeweken van artikel 34 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materi├źle organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap ┬ź Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie ┬╗ en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een co├Âperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ┬ź Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het ┬ź Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ┬╗ tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Fonds Jongerenwelzijn ┬╗ en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, geco├Ârdineerd op 4 april 1990 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het administratief toezicht sluiten, luidens welke bepaling de kerkraad beslist over alle handelingen van beheer en van beschikking van de goederen en de gelden die toebehoren aan de kerkfabriek of die ter beschikking zijn gesteld van de eredienst.

B.11.3. In zoverre het activeringstoezicht voor de Vlaamse kerkfabrieken de verplichting inhoudt om de nodige maatregelen te nemen opdat hun onbebouwde bouwgronden of kavels die niet beantwoorden aan een of meer van de bijzondere karakteristieken, vermeld in artikel 3.2.1, 1┬░, van het decreet, kunnen worden geschrapt uit het register van onbebouwde percelen, en in zoverre bij niet-naleving van die verplichting de hogere overheid elk middel kan aanwenden dat in de organieke regelgeving op het betrokken bestuur is voorgeschreven als sanctie voor de niet-uitvoering van maatregelen die in rechte zijn voorgeschreven, houdt het activeringstoezicht een maatregel in die een inmenging impliceert in het recht van de erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen. Bijgevolg dient te worden nagegaan of die maatregel beantwoordt aan de in B.8 vermelde vereisten.

B.12.1. Het activeringstoezicht beoogt ┬ź dat bijkomende gronden vrijkomen voor de creatie van een sociaal woonaanbod ┬╗ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 55).

In de parlementaire voorbereiding werd hieromtrent het volgende verklaard : ┬ź Het spreekt inderdaad voor zich dat de gronden die ontwikkeld worden op grond van de regeling inzake het activeringstoezicht, aangewend worden voor de verwezenlijking van sociale woningen of kavels : de aanleiding voor de uitoefening van het activeringstoezicht is immers net het feit dat het bindend minimumpercentage inzake het sociaal woonaanbod binnen de gemeente niet wordt bereikt ┬╗ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, pp. 55 en 111).

B.12.2.1. Het activeringstoezicht betreft enkel onbebouwde bouwgronden en kavels. Het geldt niet ten aanzien van een kerkgebouw of enig ander gebouw dat wordt aangewend voor de uitoefening van een eredienst.

B.12.2.2. Uit artikel 3.2.1, 1┬░, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten blijkt bovendien dat het activeringstoezicht enkel betrekking heeft op onbebouwde bouwgronden of kavels van Vlaamse besturen die niet beantwoorden aan een of meer van volgende bijzondere karakteristieken : ┬ź a) zij zijn kennelijk rechtstreeks dienstig voor de uitoefening van de taak van de betrokken rechtspersoon; b) zij zijn ingericht als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden;c) zij zijn het voorwerp van een recht van erfpacht, van opstal, van vruchtgebruik of van gebruik;d) zij worden verpacht ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de pacht door alle middelen rechtens mag worden geleverd;e) zij zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan het heffingsjaar geregistreerd in het Ge├»ntegreerd Beheers- en Controlesysteem;f) zij zijn onderworpen aan een bouwverbod of aan enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw onmogelijk maakt;g) de onmogelijkheid om woningen op te richten vloeit voort uit een vreemde oorzaak die het Vlaamse bestuur niet kan worden toegerekend, zoals de beperkte omvang van de bouwgronden of kavels, of hun ligging, vorm of fysieke toestand;h) zij zullen blijkens een ten minste reeds voorlopig vastgesteld of voorlopig aangenomen ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg een met wonen onverenigbare bestemming krijgen;┬╗.

Luidens artikel 15, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008036023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen sluiten houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen, zoals toegevoegd bij artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, gelden bij het onderzoek of onbebouwde bouwgronden en kavels van Vlaamse besturen al dan niet beantwoorden aan de voormelde bijzondere karakteristieken, volgende richtlijnen : ┬ź 1┬░ een onderzoek op stukken volstaat : a) indien de aanwezigheid of afwezigheid van bijzondere karakteristieken eenvoudig kan worden afgeleid uit stukken waarover de gemeente beschikt, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer de juridische onbebouwbaarheid van de bouwgrond of kavel voortvloeit uit een reeds voorlopig vastgesteld of voorlopig aangenomen ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg waardoor het gebied een met wonen onverenigbare bestemming krijgt;b) indien de aanwezigheid of afwezigheid van bijzondere karakteristieken eenvoudig kan worden afgeleid uit stukken of verklaringen die door het Vlaamse bestuur worden bezorgd of die bij het Vlaamse bestuur kunnen worden opgevraagd, zoals bijvoorbeeld het feit dat de bouwgronden of kavels al dan niet bezwaard zijn met een recht van erfpacht, van opstal, van vruchtgebruik, of al dan niet het voorwerp uitmaken van een pacht ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969;2┬░ een eenvoudige vaststelling door een gemeentelijke ambtenaar volstaat indien de aanwezigheid of afwezigheid van bijzondere karakteristieken duidelijk visueel vaststelbaar is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer de onbebouwbaarheid van de bouwgrond of kavel voortvloeit uit de inrichting als collectieve voorziening;3┬░ in andere gevallen dan deze vermeld in 1┬░ en 2┬░ volstaat een gemotiveerde verklaring van het Vlaamse bestuur ┬╗. B.12.2.3. De kerkfabriek is belast met ┬ź de zorg voor de materi├źle voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken ┬╗ (artikel 4 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materi├źle organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap ┬ź Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie ┬╗ en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een co├Âperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ┬ź Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het ┬ź Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ┬╗ tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Fonds Jongerenwelzijn ┬╗ en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, geco├Ârdineerd op 4 april 1990 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het administratief toezicht sluiten). Voor zover onbebouwde bouwgronden of kavels rechtstreeks dienstig zijn voor de uitoefening van de eredienst, bijvoorbeeld omdat de kerkfabriek aantoont dat ze worden aangewend voor een openluchtviering, kunnen de maatregelen van het activeringstoezicht niet van toepassing zijn op die gronden of kavels. Bovendien blijkt uit het voormelde artikel 15, derde lid, 3┬░, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008036023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen sluiten dat, indien een onderzoek op stukken of een eenvoudige vaststelling niet volstaat om aan te tonen dat er sprake is van ┬ź bijzondere karakteristieken ┬╗, een gemotiveerde verklaring van de kerkfabriek volstaat.

B.12.3.1. Wanneer de Vlaamse Regering, met toepassing van artikel 3.2.2, ┬ž 1, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten, een kerkfabriek zou aanmanen om de nodige maatregelen te nemen opdat haar onbebouwde bouwgronden of kavels die niet beantwoorden aan een of meer van de voormelde bijzondere karakteristieken kunnen worden geschrapt uit het register van onbebouwde percelen, kan die kerkfabriek aan de Vlaamse Regering een rechtvaardigingsbesluit overzenden.

B.12.3.2. Luidens de parlementaire voorbereiding, kunnen diverse rechtvaardigingsgronden worden aangevoerd (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 19) : enerzijds, kan de kerkfabriek aanvoeren dat de onbebouwde bouwgronden of kavels die haar toebehoren ┬ź niet realiseerbaar zijn, in de zin van artikel 3.2.1, 1┬░ ┬╗ (ibid. ), dit wil zeggen dat ze beantwoorden aan een of meer van de in die bepaling vermelde bijzondere karakteristieken; anderzijds, kan de kerkfabriek ten aanzien van onbebouwde gronden of kavels die niet beantwoorden aan voormelde bijzondere karakteristieken ┬ź verschoningsgronden [aandragen] die aangeven waarom vooralsnog niet tot realisatie kon worden overgegaan (bvb. financi├źle moeilijkheden), en op een aannemelijke en gemotiveerde manier [aangeven] hoe binnen een redelijke termijn aan de gemaakte afspraken zal worden voldaan ┬╗ (ibid. ).

B.12.3.3. Uit wat voorafgaat blijkt dat de rechtvaardigingsgronden die een Vlaams bestuur kan aanvoeren niet beperkt zijn tot het al dan niet beantwoorden aan de bijzondere karakteristieken, bepaald in artikel 3.2.1, 1┬░, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten. Een kerkfabriek vermag andere gronden aan te voeren die verantwoorden dat zij niet de nodige maatregelen neemt opdat haar onbebouwde bouwgronden of kavels kunnen worden geschrapt uit het register van onbebouwde percelen. Bij de beoordeling van het gegrond karakter van een door een kerkfabriek aangevoerde rechtvaardiging, dient de Vlaamse Regering bovendien de in B.7 beschreven autonomie waarover de kerkfabrieken beschikken, in acht te nemen.

B.12.4. De Vlaamse Regering kan, bij ontstentenis van een rechtvaardiging, een kerkfabriek verplichten om binnen de door haar te bepalen termijn maatregelen te nemen opdat haar onbebouwde bouwgronden of kavels die niet beantwoorden aan een of meer van de voormelde bijzondere karakteristieken kunnen worden geschrapt uit het register van onbebouwde percelen. Ofschoon die termijn ┬ź ten hoogste vijf jaar [bedraagt] vanaf de betekening van de beschikking waarbij de activeringsplicht wordt opgelegd ┬╗, vloeit hieruit voort dat de kerkfabrieken over de nodige tijd zullen beschikken om die maatregelen te nemen. De door de Vlaamse Regering bepaalde termijn dient overigens redelijk te zijn teneinde een kerkfabriek toe te laten de maatregelen in kwestie te nemen op een wijze die de kerkfabriek in staat stelt het beheer van haar goederen op een zorgvuldige wijze uit te voeren en het meerjarenplan dat de financi├źle afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeenteraad bevat (artikel 41 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materi├źle organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap ┬ź Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie ┬╗ en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een co├Âperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ┬ź Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het ┬ź Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ┬╗ tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Fonds Jongerenwelzijn ┬╗ en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, geco├Ârdineerd op 4 april 1990 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het administratief toezicht sluiten), na te leven.

B.12.5. Uit wat voorafgaat, blijkt dat de toepassing van het in de artikelen 3.2.1 tot 3.2.4 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten bepaalde activeringstoezicht beantwoordt aan de in B.8 vermelde vereisten. c) De activeringsheffing B.13.1.1. Artikel 3.2.5, ┬ž 1, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten machtigt de gemeenteraden ┬ź tot het heffen van een jaarlijkse belasting, geheven op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels ┬╗. Behoudens afwijking in de gemeentelijke heffingsreglementen (artikel 3.2.6) is die activeringsheffing verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het heffingsjaar eigenaar is van een bouwgrond of kavel (artikel 3.2.7) die niet is vrijgesteld van die heffing.

B.13.1.2. De activeringsheffing ┬ź vervangt (grotendeels) de bestaande regeling betreffende de heffing op onbebouwde percelen en gronden als vermeld in het huidige artikel 143 DRO ┬╗ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 113).

B.13.2.1. De activeringsheffing is niet enkel van toepassing op de kerkfabrieken, of op de Vlaamse besturen in het algemeen, maar op elke persoon die eigenaar is van een bouwgrond of een kavel en die niet is vrijgesteld van die heffing. De grondslag van die belasting houdt geen enkel verband met de opdracht en de activiteiten van de kerkfabrieken.

B.13.2.2. Het loutere feit dat de Vlaamse kerkfabrieken worden onderworpen aan een belasting die hen niet specifiek viseert en die hun opdracht niet onmogelijk maakt of op buitensporige wijze bemoeilijkt, houdt geen onverantwoorde inmenging in in het recht van de erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen. d) Geconcerteerde acties B.14.1.1. Luidens artikel 4.1.7, eerste lid, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten berekent elke gemeente bij elke algehele herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, voor haar grondgebied, de gezamenlijke oppervlakte van de onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen, met uitzondering van de gronden die voldoen aan een of meer van de bijzondere karakteristieken, vermeld in artikel 3.2.1, 1┬░, van het decreet en de gronden die eigendom zijn van sociale woonorganisaties, respectievelijk het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

B.14.1.2. Artikel 4.1.7, tweede lid, van het voormelde decreet bepaalt : ┬ź Door middel van haar regiefunctie, vermeld in artikel 28 van de Vlaamse Wooncode, waakt de gemeente er over dat de diverse Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen geconcerteerde acties ondernemen opdat, binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, ten minste een kwart van deze gezamenlijke oppervlakte aangewend wordt voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. De gemeenteraad stelt ter zake een actieprogramma vast ┬╗.

B.14.1.3. Artikel 28 van het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode bepaalt : ┬ź ┬ž 1. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. ┬ž 2. De gemeente stimuleert de realisatie van sociale woonprojecten op haar grondgebied, ongeacht de initiatiefnemer. De gemeente gaat, volgens de procedure en in de gevallen die door de Vlaamse regering worden bepaald, na of sociale woonprojecten op haar grondgebied door een sociale huisvestingsmaatschappij kunnen worden gerealiseerd.

De gemeenten dragen er zorg voor dat de woonprojecten en individuele verrichtingen van de sociale woonorganisaties, het OCMW of haarzelf in het belang van de bewoners op elkaar worden afgestemd. Daartoe zien de gemeenten erop toe dat de sociale woonorganisaties zo veel mogelijk onderling overleg plegen. Ze kunnen de sociale woonorganisaties en het OCMW voor overleg samenroepen. De sociale woonorganisaties zijn verplicht in te gaan op de vraag tot overleg vanwege de gemeente.

De Vlaamse Regering kan, binnen de perken van de kredieten die daartoe op de begroting van het Vlaamse Gewest worden ingeschreven en onder de voorwaarden die ze heeft bepaald, de gemeentelijke en intergemeentelijke werking met het oog op het realiseren van de opdrachten vermeld in ┬ž┬ž 1 en 2 en het verbeteren van de dienstverlening aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, subsidi├źren.

De Vlaamse Regering stelt de bijzondere regels vast voor de toekenning en de verdeling van de subsidies. ┬ž 3. De Vlaamse regering begeleidt en ondersteunt de gemeenten bij het uitwerken van hun woonbeleid en in het bijzonder bij het toezien op de co├Ârdinatie met het Vlaamse woonbeleid. De entiteit die door de Vlaamse Regering belast wordt met de ondersteuning van het lokale woonbeleid kan deelnemen aan de overlegvergaderingen, die door de gemeente met toepassing van ┬ž 2 worden samengeroepen. Ze kan ook op eigen initiatief een dergelijke overlegvergadering samenroepen ┬╗.

B.14.2. Ofschoon aanvragen voor een vergunning worden geweigerd wanneer die niet verenigbaar zijn met de afspraken die op grond van artikel 4.1.7 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten worden gemaakt, en ofschoon het miskennen van die afspraken het voorwerp van sanctie kan uitmaken middels de figuur van het activeringstoezicht (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 48), dient te worden vastgesteld dat het voormelde artikel 4.1.7 de gemeenten niet het recht verschaft om dwingende maatregelen te nemen om de diverse Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen ertoe te brengen geconcerteerde acties te ondernemen. Bijgevolg houdt die bepaling geen maatregel in die een inmenging van de gemeenten impliceert in het recht van de erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen. e) Sociale en bescheiden woningbouw B.15.1.1. Luidens artikel 4.1.8, tweede lid, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten wordt in elk van de verkavelingsprojecten en bouwprojecten, vermeld in het eerste lid van die bepaling, een sociaal woonaanbod verwezenlijkt dat, indien de gronden eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen, gelijk is aan ten minste twintig en ten hoogste veertig procent van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels.

Luidens artikel 4.2.1, tweede lid, van het voormelde decreet wordt in elk van de verkavelingsprojecten en bouwprojecten, vermeld in het eerste lid van die bepaling, een bescheiden woonaanbod verwezenlijkt dat voor wat betreft gronden die eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen, gelijk is aan veertig procent van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels, verminderd met het op grond van het bij of krachtens het gemeentelijk reglement Sociaal Wonen opgelegde percentage inzake de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod.

B.15.1.2. Indien de gronden eigendom zijn van natuurlijke of rechtspersonen, bedraagt die verplichting voor sociale woningbouw ten minste tien en ten hoogste twintig procent van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels en voor bescheiden woningbouw twintig procent, verminderd met het op grond van het bij of krachtens het gemeentelijk reglement Sociaal Wonen opgelegde percentage inzake de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod.

In de parlementaire voorbereiding werd hieromtrent het volgende verklaard : ┬ź De grotere verantwoordelijkheid in hoofde van de (semi)publieke sector kan worden onderbouwd op grond van het feit dat de groep van eigenaars die meer dan tien percelen aanhouden voor 65 % bestaat uit overheden in ruime zin ├ęn op grond van het administratiefrechtelijke specialiteitsbeginsel, betrokken op het domeinrecht, hetgeen inhoudt dat (functionele) openbare diensten in beginsel slechts goederen kunnen aanhouden die ten nutte komen van hun takenpakket ┬╗ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 50).

B.15.1.3. De verplichting een sociaal en bescheiden woonaanbod te verwezenlijken is enkel van toepassing op de ┬ź grote nieuwe verkavelings- en bouwprojecten ┬╗ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 49), bepaald in de artikelen 4.1.8, eerste lid, 1┬░ tot 4┬░, en 4.2.1, eerste lid, 1┬░ tot 4┬░, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten.

B.15.1.4. Indien een verkavelingsproject of een bouwproject een sociaal en/of bescheiden woonaanbod dient te verwezenlijken, wordt aan de verkavelingsvergunning, respectievelijk de stedenbouwkundige vergunning, van rechtswege een sociale last verbonden in de zin van artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009. Zij verplicht de verkavelaar of de bouwheer ertoe handelingen te stellen opdat een sociaal woonaanbod zou worden verwezenlijkt dat overeenstemt met het op het verkavelingsproject of het bouwproject toepasselijke percentage (artikelen 4.1.16, ┬ž 1, en 4.2.5, ┬ž 1, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten).

B.15.1.5. De Vlaamse Regering stelt indicatieve streefprijzen op voor de verkoop of verhuur van woningen en de verkoop van kavels die deel uitmaken van het bescheiden woonaanbod (artikel 4.2.9 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten).

B.15.2. De bepalingen van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten die het sociaal en bescheiden woonaanbod regelen, houden op zich voor de kerkfabrieken geen rechtstreekse verplichting in om verkavelings- of bouwprojecten te verwezenlijken. Die verplichting kan wel in voorkomend geval uit de overige bepalingen van het voormelde decreet voortvloeien, en met name uit het activeringstoezicht. Het feit dat een kerkfabriek, die middels het activeringstoezicht ertoe zou worden gebracht een verkavelings- of bouwproject te verwezenlijken, zou worden verplicht, wanneer het om een groot project gaat, een sociaal en bescheiden woonaanbod te verwezenlijken, houdt geen onverantwoorde inmenging in in het recht van de erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen.

B.16. Uit wat voorafgaat, vloeit voort dat, voor zover de decreetgever een maatregel heeft genomen die een inmenging impliceert in het recht van de erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen, hetgeen het geval is wat het activeringstoezicht betreft, die maatregel beantwoordt aan de in B.8 vermelde vereisten.

II. Ten aanzien van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie B.17. Het Hof dient eveneens na te gaan of de bestreden bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de Vlaamse kerkfabrieken op dezelfde wijze worden behandeld als de overige in artikel 1.2, eerste lid, 20┬░, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten vermelde Vlaamse besturen.

B.18.1.1. Het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten beoogt ┬ź een ge├»ntegreerd antwoord te [...] bieden ┬╗ op een aantal ┬ź maatschappelijke vragen ┬╗ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 9) waaronder de ┬ź herijking van het instrumentarium van het grond- en pandenbeleid [...] in het licht van een nieuw beleid ┬╗ (ibid., p. 6). Ter realisatie van het Vlaams regeerakkoord 2004-2009 dat het recht op een betaalbare woning vooropstelt als een van de hoofdprioriteiten van de zittingsperiode, is ┬ź er nood [...] aan een ruimer decretaal kader met stimulerende en dwingende maatregelen voor de activering van bouwgronden, renovatieprojecten, e.d. ┬╗ (ibid. ).

B.18.1.2. Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten blijkt dat de overheden 65 pct. uitmaken van de eigenaars die meer dan tien percelen aanhouden (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 50) en dat ┬ź de overheid in ruime zin [...] over ruim 8.000 ha onbebouwde percelen in woonzones [beschikt] ┬╗ (ibid., p. 18). Nog volgens de parlementaire voorbereiding hebben ┬ź (semi)publieke initiatiefnemers [...] een voorbeeldfunctie in het ondersteunen van de steunbehoevende doelgroepen op de woningmarkt ┬╗ en dienen ┬ź slapende bouwgronden van de (semi)publieke actoren [...] bijgevolg prioritair ingezet te worden voor de verwezenlijking van die doelstelling ┬╗ (ibid. ).

B.18.2.1. Wat de toepassing van het decreet op de kerkfabrieken betreft, werd in de parlementaire voorbereiding het volgende overwogen : ┬ź Bij de voorbereidingen van voorliggend ontwerpdecreet is de vraag gesteld in welke mate deze systematiek ook van toepassing kan zijn op de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporali├źn van de erkende erediensten, gelet op de beperkte vervreemdingsmogelijkheden die in hoofde van deze besturen zouden gelden. In dat kader weze beklemtoond dat bij de totstandkoming van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materi├źle organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap ┬ź Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie ┬╗ en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een co├Âperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ┬ź Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het ┬ź Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ┬╗ tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Fonds Jongerenwelzijn ┬╗ en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, geco├Ârdineerd op 4 april 1990 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het administratief toezicht sluiten betreffende de materi├źle organisatie en de werking van de erkende erediensten uitdrukkelijk is uitgegaan van het feit dat de kerkbesturen volledig autonoom zijn om over hun patrimonium te beschikken [...]; de verkoop van privaatdomeingoederen van de kerkbesturen kan sinds de decreetgeving van 2004 geschieden om gegronde redenen, zoals het aanwenden van middelen voor het uitvoeren van herstellingswerken, de verkoop van gronden die weinig opbrengen, etc. ┬╗ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 48).

B.18.2.2. De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid (artikel 3, tweede lid, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materi├źle organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap ┬ź Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie ┬╗ en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een co├Âperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ┬ź Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het ┬ź Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ┬╗ tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Fonds Jongerenwelzijn ┬╗ en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, geco├Ârdineerd op 4 april 1990 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het administratief toezicht sluiten). Ze is onderworpen aan het in hoofdstuk V van titel II van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materi├źle organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake subsidies, en de controle door het Rekenhof type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035842 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap ┬ź Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie ┬╗ en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse regering om een co├Âperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035856 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroomcertificatensysteem, en tot interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap ┬ź Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035823 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het ┬ź Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ┬╗ tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Fonds Jongerenwelzijn ┬╗ en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, geco├Ârdineerd op 4 april 1990 type decreet prom. 07/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035839 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ┬ź Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ┬╗ type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen type decreet prom. 07/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het administratief toezicht sluiten bepaalde administratief toezicht.

B.18.2.3. Gelet op de doelstelling van de decreetgever en de vaststelling dat de kerkfabrieken openbare instellingen zijn die zijn onderworpen aan het toezicht van de Vlaamse overheden, is het niet zonder redelijke verantwoording dat zij op dezelfde wijze worden behandeld als de overige in artikel 1.2, eerste lid, 20┬░, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten vermelde Vlaamse besturen. Dat, zoals de verzoekende partij aanvoert, de Vlaamse kerkfabrieken, in tegenstelling tot de overige in artikel 1.2, eerste lid, 20┬░, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten vermelde Vlaamse besturen, geen bevoegdheden hebben inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, doet geen afbreuk aan het voorgaande. Het uitgangspunt van de decreetgever is immers de vaststelling dat de Vlaamse besturen in belangrijke mate eigenaar zijn van bouwgronden en kavels die ongebruikt blijven. Of die besturen al dan niet eveneens bevoegdheden hebben inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw is, ten aanzien van die vaststelling en de doelstelling van de decreetgever, niet pertinent.

B.19. Het Hof dient ten slotte na te gaan of de bestreden bepaling bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de Vlaamse kerkfabrieken op verschillende wijze worden behandeld als (a) de in artikel 1.2, eerste lid, 21┬░, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten vermelde Vlaamse semipublieke rechtspersonen besturen en (b) de instellingen belast met het beheer van de materi├źle en financi├źle belangen van de erkende niet-confessionele gemeenschappen. a) Het verschil in behandeling ten aanzien van de Vlaamse semipublieke rechtspersonen B.20.1. Luidens artikel 1.2, eerste lid, 21┬░, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten wordt voor de toepassing van dat decreet en zijn uitvoeringsbesluiten verstaan onder Vlaamse semipublieke rechtspersonen : ┬ź rechtspersonen die niet behoren tot de Vlaamse besturen, doch met ├ę├ęn of meer Vlaamse besturen een bijzondere band vertonen, doordat zij voldoen aan beide hiernavolgende voorwaarden : a) hun werkzaamheden worden in hoofdzaak gefinancierd of gesubsidieerd door ├ę├ęn of meer Vlaamse besturen;b) hun werking is rechtstreeks of onrechtstreeks onderworpen aan enig toezicht in hoofde van een Vlaams bestuur middels ├ę├ęn van de hiernavolgende regimes : 1) een administratief toezicht;2) een toezicht op de aanwending van de werkingsmiddelen;3) de aanwijzing, door een Vlaams bestuur, van ten minste de helft van de leden van de directie, van de raad van bestuur, of van de raad van toezicht;┬╗.

De Vlaamse Regering kan een niet-limitatieve lijst opstellen van de Vlaamse semipublieke rechtspersonen (artikel 1.2, tweede lid, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten).

B.20.2. De onbebouwde bouwgronden en kavels die eigendom zijn van Vlaamse semipublieke rechtspersonen, worden, net zoals die van de Vlaamse besturen, vermeld in het register van onbebouwde percelen (artikel 2.2.5, ┬ž 1, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten). De gemeenten waken door middel van hun ┬ź regiefunctie ┬╗ erover dat de diverse Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen geconcerteerde acties ondernemen opdat, binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, ten minste een kwart van de gezamenlijke oppervlakte wordt aangewend voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod (artikel 4.1.7, tweede lid, van het voormelde decreet). De normen die voor verkavelingprojecten of bouwprojecten het verplicht te verwezenlijken sociaal en bescheiden woonaanbod bepalen, zijn dezelfde voor gronden die eigendom zijn van Vlaamse semipublieke rechtspersonen als voor gronden die eigendom zijn van Vlaamse besturen (artikel 4.1.8, tweede lid, 1┬░, en artikel 4.2.1, tweede lid, 1┬░, van het voormelde decreet). Wat de voormelde bepalingen betreft, is het verschil in behandeling onbestaande.

B.20.3.1. In tegenstelling tot de Vlaamse besturen, zijn de Vlaamse semipublieke rechtspersonen evenwel niet onderworpen aan het activeringstoezicht. In de parlementaire voorbereiding van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten werd omtrent de uitsluiting van de Vlaamse semipublieke rechtspersonen van het activeringstoezicht het volgende verklaard : ┬ź Semipublieke actoren zullen bij nalatigheid veelal kunnen worden aangesproken middels de overheidscontrole op de financiering of subsidi├źring van die actoren ┬╗ (Parl. St., Vlaams Parlement, 2008-2009, nr. 2012/1, p. 19).

B.20.3.2. Uit de in B.20.1 vermelde omschrijving van de Vlaamse semipublieke rechtspersonen, blijkt dat het om rechtspersonen gaat die financieel afhankelijk zijn van of onderworpen zijn aan het toezicht van de Vlaamse besturen. De decreetgever vermocht bijgevolg redelijkerwijs aan te nemen dat die besturen aldus over voldoende instrumenten beschikken om de Vlaamse semipublieke rechtspersonen ertoe aan te zetten de nodige maatregelen te nemen opdat hun onbebouwde bouwgronden of kavels uit het register van onbebouwde percelen kunnen worden geschrapt. b) Het verschil in behandeling ten aanzien van de instellingen belast met het beheer van de materi├źle en financi├źle belangen van de erkende niet-confessionele gemeenschappen B.21.1. Uit artikel 6, ┬ž 1, VIII, eerste lid, 6┬░, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze co├Ârdinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen vloeit voort dat de gewesten, wat de ondergeschikte besturen betreft, bevoegd zijn inzake ┬ź de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporali├źn van de erkende erediensten, met uitzondering van de erkenning van de erediensten en de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten ┬╗.

B.21.2. De gewesten zijn daarentegen niet bevoegd inzake de erkende niet-confessionele gemeenschappen.

B.21.3. Gelet op het voorgaande is het verschil in behandeling dat voortvloeit uit het feit dat luidens de bestreden bepaling de kerkfabrieken wel en de instellingen die belast zijn met het beheer van de erkende niet-confessionele gemeenschappen niet onder de Vlaamse besturen worden verstaan, niet zonder redelijke verantwoording.

B.22. Het eerste middel is niet gegrond.

Wat het tweede middel betreft B.23. Het tweede middel is gericht tegen artikel 3.2.12 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten. Volgens de verzoekende partij zou die bepaling niet bestaanbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten een algemene onbelastbaarheid genieten voor wat betreft goederen van het openbaar domein en van goederen van het privaat domein die voor een ┬ź dienst van openbaar nut ┬╗ worden aangewend, terwijl de Vlaamse kerkfabrieken niet eenzelfde algemene onbelastbaarheid zouden genieten.

B.24. Uit de bestreden bepaling vloeit voort dat de goederen van het openbaar domein en de goederen van het privaat domein van de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten, die voor een ┬ź dienst van openbaar nut ┬╗ worden aangewend, zijn vrijgesteld van de activeringsheffing. Bijgevolg zijn niet alle gronden en kavels van de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten vrijgesteld van die heffing. Dat is enkel het geval wanneer ze ofwel zonder onderscheid bestemd zijn tot het gebruik van allen, ofwel worden aangewend voor een openbare dienst, en ze daartoe speciaal worden ingericht.

B.25. Ofschoon de Vlaamse kerkfabrieken niet de algemene onbelastbaarheid genieten die in de bestreden bepaling vermeld is, zijn de goederen van die besturen die behoren tot het openbaar domein en de goederen van die besturen die behoren tot het privaat domein maar die voor een dienst van openbaar nut worden aangewend, vrijgesteld van de activeringsheffing. Er kan immers ofwel geen sprake zijn van onbebouwde bouwgrond of van een onbebouwde kavel, ofwel dient te worden aangenomen dat die grond of die kavel niet voor bebouwing kan worden bestemd ingevolge zijn inrichting als collectieve voorzieningen (artikel 3.2.10 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035396 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning tot afstemming van de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten).

B.26. Het tweede middel is niet gegrond.

Om die redenen, het Hof verwerpt het beroep.

Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 29 juli 2010.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

De voorzitter, M. Bossuyt.

^