Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 mei 2004
gepubliceerd op 07 juni 2004

Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035865
pub.
07/06/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decreet/2004/05/07/2004035865/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2004. - Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° het decreet van 8 mei 2002 : het decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt van 8 mei 2002;2° het kaderdecreet : het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;3° universele dienstverlening : het geheel van basisdiensten en -voorzieningen inzake werk en opleiding, die gratis door de VDAB worden gewaarborgd.Deze basisdiensten en -voorzieningen omvatten tenminste ten aanzien van werkzoekenden de inschrijving en herinschrijving, de bekendmaking van vacatures, het verstrekken van informatie inzake werk en opleiding, de beroepskeuzevoorlichting, de beroepsvoorkeur-, geschiktheids- en kennistesten, de kosteloze arbeidsbemiddeling, de trajectbepaling en de trajectverwijzing en ten aanzien van de werkgevers, de registratie van vacatures, de steun bij de omschrijving van vacatures, het verstrekken van informatie inzake werk en opleiding, de toeleiding van werkzoekenden en het accountmanagement. De Vlaamse regering bepaalt de nadere inhoud van de universele dienstverlening; 4° geïntegreerde dienstverlening : het geheel van afgestemde dienstverlening die door de partijen die diensten aanbieden in de werkwinkels wordt aangeboden en die, wat de dienstverlening aangeboden door de VDAB betreft, in elk geval de universele dienstverlening omvat;5° dienstenwerkgelegenheid : de werkgelegenheid die bijdraagt tot het vervullen van nog niet ingevulde maatschappelijke behoeften die betrekking kunnen hebben op zowel individuele, gezinsgebonden als collectieve aangelegenheden;6° werkwinkel : een vlot bereikbaar en toegankelijk fysisch loket dat wordt ingericht door de in artikel 20, § 2, bedoelde partijen en tot taak heeft, enerzijds, het verzorgen van de geïntegreerde dienstverlening en, anderzijds, het verschaffen aan alle rechtsonderhorigen van de basisinformatie inzake dienstenwerkgelegenheid;7° arbeidsbemiddeling : de activiteiten die erop gericht zijn werkzoekenden en werknemers bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling of werkgevers bij het zoeken van werkzoekenden of werknemers;8° traject : een geplande, efficiënte en flexibele aaneenschakeling van verschillende stappen in een logische volgorde met als doel de kansen op duurzame werkgelegenheid te verhogen;9° statuut van de werkzoekende : het geheel van de bepalingen inzake de rechten en plichten van de werkzoekende die opgenomen worden in de trajectovereenkomst die met elke werkzoekende wordt afgesloten;10° ingeschreven erkende personen met een handicap : een persoon met een handicap die als dusdanig is erkend door de entiteit binnen de Vlaamse overheid die instaat voor de erkenning van personen met een handicap en die als werkzoekende is ingeschreven bij de VDAB. HOOFDSTUK II. - Oprichting

Art. 3.§ 1. Er wordt een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid zoals bedoeld in artikel 13 van het kaderdecreet opgericht.

Het in het eerste lid bedoelde agentschap draagt als naam « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », afgekort : « VDAB ».

Alle officiële akten, officiële aankondigingen of andere officiële stukken, uitgaande van het agentschap, vermelden de benaming van het agentschap, met onmiddellijk daarvoor of daarna, deze leesbaar en voluit geschreven woorden : « publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid ».

De bepalingen van het kaderdecreet zijn van toepassing op de VDAB. § 2. De Vlaamse regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het agentschap behoort. § 3. De Vlaamse regering bepaalt de vestigingsplaats van het agentschap.

De raad van bestuur van het agentschap kan beslissen één of meer regionale vestigingen van het agentschap op te richten. HOOFDSTUK III. - Missie, taken en bevoegdheden

Art. 4.De VDAB heeft als missie om, in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden, enerzijds de arbeidsbemiddeling en anderzijds de begeleiding en de opleiding met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers te verzekeren, te organiseren en te bevorderen.

Art. 5.§ 1. Teneinde de in artikel 4 bedoelde missie waar te maken, vervult de VDAB de volgende taken : 1° algemene taken : a) het bevorderen van en bijdragen tot de betere werking van de arbeidsmarkt;b) arbeidsbemiddeling met het oog op het optimaal afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;c) het waarborgen van de universele dienstverlening, alsmede het faciliteren van de geïntegreerde dienstverlening;d) het verzorgen van de trajectbegeleiding van werkzoekenden, door, onder meer, de bevordering, de organisatie en het verstrekken en subsidiëren van de begeleiding van werkzoekenden in functie van het zoeken naar een geschikte job, hetzij in eigen beheer, hetzij door organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten en tot hetzelfde doel worden erkend en waarmee de VDAB een samenwerkingsovereenkomst afsluit, hetzij in samenwerking met de representatieve werknemers- en/of werkgeversorganisaties;deze taak omvat de inwerkingstrajecten bedoeld in artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid; e) het verzorgen van de loopbaanbegeleiding van werknemers, door, onder meer, de bevordering, de organisatie en het verstrekken van begeleiding van werknemers en het toekennen van tegemoetkomingen voor de begeleiding in functie van de persoonlijke aspiraties van elke werknemer inzake het beheer van zijn persoonlijke beroepsloopbaan;f) het organiseren en bevorderen van het levenslang leren van werkzoekenden en werknemers;g) de kennisverzameling en -verspreiding inzake de arbeidsmarkt en zijn werking;h) het stimuleren van duurzame partnerschappen ter bevordering van de dienstverlening inzake arbeidsbemiddeling, opleiding en begeleiding met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt;i) het instaan voor de netwerkvorming ter bevordering van de dienstverlening inzake arbeidsbemiddeling, opleiding en begeleiding met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt, door, onder meer, de uitbouw en het onderhouden van netwerken op Vlaams, nationaal, supranationaal en internationaal vlak die bijdragen tot de verwezenlijking van de missie van de VDAB;j) de coördinatie van de uitvoering van de projecten van de Vlaamse regering en van de Europese projecten die op de in dit artikel bedoelde taken betrekking hebben;k) het instaan voor de productontwikkeling en -innovatie inzake de dienstverlening aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers inzake arbeidsbemiddeling, opleiding en begeleiding met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt door, onder meer, de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten en/of de opwaardering van bestaande diensten en producten inzake arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt, via inzonderheid samenwerkingsovereenkomsten met andere organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten en met werknemers- en/of werkgeversorganisaties en die beschikken over specifieke kennis, in het bijzonder met betrekking tot specifieke doelgroepen;2° taken op het vlak van de arbeidsbemiddeling : a) de organisatie en bevordering van de aanwerving en de plaatsing van werkzoekenden en werknemers;b) de toekenning van tegemoetkomingen met als doel de aanwerving en de plaatsing van werkzoekenden en werknemers te bevorderen;c) het waarborgen en faciliteren van een goede beroeps- en loopbaanoriëntering;d) de inrichting van tewerkstellingscellen bij herstructurering en sluiting van ondernemingen in overleg met de werknemersorganisaties en conform de voorwaarden en modaliteiten nader bepaald door de Vlaamse regering;3° taken op het vlak van de competentie-ontwikkeling met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt : a) het stimuleren, organiseren en bevorderen van de competentieontwikkeling en -erkenning van werkzoekenden en werknemers inzonderheid door de inrichting van competentiecentra, de erkenning van de verworven competenties en de organisatie van opleidingen met als doel het verwerven van aangepaste competenties met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt;b) het verschaffen, organiseren en bevorderen van beroepsopleidingen en de bijhorende begeleiding aan werkzoekenden en werknemers door, onder meer, het verzorgen van sollicitatietraining, van beroepsspecifieke opleiding, van persoonsgerichte vorming in opleidingscentra en/of op de werkvloer;c) het toekennen van tegemoetkomingen inzake opleiding met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt, inzonderheid het toekennen van opleidingscheques;4° taken inzake de evenredige participatie op de arbeidsmarkt in het algemeen : het bijdragen tot de tenuitvoerlegging van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid als bedoeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 8 mei 2002 en zulks op een dermate wijze dat gestreefd wordt naar de verwezenlijking van de doelstellingen die in artikel 5 van het decreet van 8 mei 2002 zijn vooropgesteld;5° taken inzake de integratie van personen met een handicap in het bijzonder : a) het toekennen van tegemoetkomingen ter ondersteuning van de inschakeling op de arbeidsmarkt van de ingeschreven erkende personen met een handicap;b) het verzorgen van de trajectbegeleiding, de beroepsoriëntering, de beroepsopleiding en het verlenen van de toegang tot de gesubsidieerde tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen;c) het erkennen en subsidiëren van organisaties die instaan voor het verzorgen van de trajectbegeleiding, de beroepsoriëntering en de beroepsopleiding;6° taak inzake het statuut van de werkzoekende : a) het sluiten van een overeenkomst met elke werkzoekende die in de trajectbegeleiding wordt opgenomen, waarin de rechten en plichten van partijen, alsmede de inhoud van de trajectbegeleiding zelf, worden geregeld;b) het attesteren van acties van de werkzoekende die door de VDAB gekend zijn. § 2. De Vlaamse regering kan nadere regels uitvaardigen betreffende de in artikel 5, § 1, vermelde aangelegenheden. In deze regels kunnen de taken van het agentschap verder worden gepreciseerd en/of geconcretiseerd. § 3. De VDAB staat in voor het verzekerd aanbod inzake de in § 1 bedoelde taken en inzake de krachtens § 2 daaraan aangebrachte preciseringen en/of concretiseringen. § 4. Onverminderd andersluidende bepalingen in andere decreten en/of de uitvoeringsbesluiten daarvan en onverminderd hetgeen is bepaald in de volgende leden, worden de taken bedoeld in § 1 in beginsel gratis aangeboden.

Conform de door de beheersovereenkomst te bepalen voorwaarden en modaliteiten kan de VDAB, bij gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur en voor de in die beslissing aangewezen diensten, van de werkgever, de werknemer, de werkzoekende, of, desgevallend, de persoon behorend tot een specifieke categorie van belanghebbenden als bedoeld in artikel 5, § 1, tweede lid, een vergoeding vragen.

De in het tweede lid bedoelde mogelijkheid geldt niet voor de taken van universele dienstverlening die, in alle omstandigheden, steeds kosteloos moeten worden aangeboden.

Art. 6.§ 1. Met het oog op de vervulling van de in artikel 4 bedoelde missie en de in artikel 5 bedoelde taken is de VDAB gerechtigd alle activiteiten te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde missie en voormelde taken. § 2. Als rechtspersoon is de VDAB algemeen rechts-, handelings- en procesbekwaam, zulks binnen de perken van zijn missie en takenstelling als bedoeld in respectievelijk de artikelen 4 en 5 en binnen de perken van het kaderdecreet.

Onverminderd het bepaalde in het kaderdecreet, in dit decreet, in andere decreten en in hun uitvoeringsbesluiten, beschikt de VDAB, met het oog op de vervulling van de in artikel 4 bedoelde missie en de in artikel 5 bedoelde taken, tevens over de hierna vermelde bijzondere bevoegdheden die de VDAB uitoefent in overeenstemming met het bepaalde in het Kaderdecreet en in dit decreet, zijn uitvoeringsbesluiten en de beheersovereenkomst die de VDAB verbindt : 1° rekening houdende met het bepaalde in artikel 5, § 4, het bepalen en opleggen van een vergoeding voor de dienstverlening van VDAB, de universele dienstverlening uitgezonderd;2° het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met één of meer van de hierna vermelde instellingen of personen, indien zulks nodig is voor de vervulling van zijn missie en taakstelling : a) binnenlandse, buitenlandse of supra- of internationale overheidsinstellingen werkzaam binnen een soortgelijke bevoegdheidssfeer als de VDAB;b) de entiteit binnen de Vlaamse overheid die instaat voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en/of binnenlandse, buitenlandse of supra- of internationale organisaties werkzaam binnen een soortgelijke bevoegdheidssfeer;c) lokale overheden;d) binnenlandse en/of buitenlandse ondernemingen;e) binnenlandse en/of buitenlandse middelbare scholen, hogescholen, universiteiten en instellingen voor het volwassenenonderwijs;f) in de schoot van de bedrijfssectoren opgerichte opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven;g) binnenlandse of buitenlandse arbeidsmarktactoren;h) andere instellingen of personen dan vermeld onder 2°, a) tot g), van dit lid;3° het lid worden en zijn van inter- of supranationale organisaties, instellingen of organismen, al dan niet bekleed met rechtspersoonlijkheid, in de mate dat een dergelijk lidmaatschap bij- draagt tot de verwezenlijking van de missie en de taken van het agentschap. § 3. Met het oog op de vervulling van de in artikel 4 bedoelde missie en de in artikel 5 bedoelde taken kan de Vlaamse regering de in de §§ 1 en 2 bedoelde bevoegdheden nader preciseren en/of nader concretiseren. HOOFDSTUK IV. - Bestuur en werking Afdeling 1. - Raad van bestuur

Art. 7.§ 1. De VDAB wordt bestuurd door een raad van bestuur, die samengesteld is uit : 1° een voorzitter die niet behoort tot of verbonden is met de organisaties bedoeld in 2°;2° een gelijk aantal leden die worden aangesteld op voordracht van respectievelijk de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die alleen stemgerechtigd zijn;3° de gedelegeerd bestuurder van de VDAB bedoeld in artikel 14, eerste lid. § 2. Het aantal leden van de raad van bestuur, bedoeld in § 1, 2°, wordt door de Vlaamse regering vastgesteld na advies van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties.

Art. 8.De leden van de raad van bestuur worden aangesteld door de Vlaamse regering conform artikel 18, § 1, van het kaderdecreet en rekening houdend met het bepaalde in artikelen 7, 9 en 14, tweede lid, van dit decreet.

Art. 9.De in artikel 7, § 1, 2°, bedoelde leden van de raad van bestuur worden uit lijsten van ten minste twee kandidaten per te begeven mandaat, door de Vlaamse regering aangesteld, op voordracht van de in bedoeld punt vermelde representatieve organisaties.

Art. 10.De in de artikel 7, § 1, 1° en 3°, bedoelde leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de Vlaamse regering worden ontslagen.

Art. 11.De in artikel 7, § 1, 2°, bedoelde leden van de raad van bestuur kunnen door de regering worden ontslagen na overleg met de betrokken representatieve organisaties.

Het ontslag kan ook worden verzocht door de representatieve organisaties op wier voordracht het betrokken lid is aangesteld. Na overleg met de betrokken organisaties, willigt de Vlaamse regering zulk gehandhaafd verzoek in.

Art. 12.§ 1. De raad van bestuur vormt een college en functioneert overeenkomstig de regels die gelden voor beraadslagende organen.

Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15, geniet de raad van bestuur de volheid van bestuursbevoegdheid, met uitzondering van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van de missie en de taken van de VDAB te verrichten. § 2. Tot de voorbehouden bevoegdheden van de raad van bestuur waarvoor geen delegatie mogelijk is, behoren in elk geval : 1° het sluiten van de beheersovereenkomst, bedoeld in artikel 14 van het Kaderdecreet;2° het opstellen van het ontwerp van begroting en van de rekeningen;3° het vaststellen, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, van het jaarlijks ondernemingsplan, evenals een operationeel plan op middellange en lange termijn als bedoeld in artikel 15, § 1, 4°, van het Kaderdecreet;4° het bepalen van de regels op grond waarvan de VDAB samenwerkingsovereenkomsten met private arbeidsmarktactoren kan sluiten;5° het beslissen over de deelname van de VDAB aan de oprichting van of de deelname in, alsmede het bestuur of de leiding en de financiering van publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen;6° de goedkeuring van de rapportering aan de Vlaamse regering over de uitvoering van de beheersovereenkomst;7° het rapporteren over de uitvoering van de begroting;8° het vaststellen van de vergoedingen bedoeld in artikel 5, § 4, tweede lid. Afdeling 2. - Bijzondere commissies of comités

Art. 13.§ 1. De raad van bestuur kan uit zijn schoot bijzondere commissies inrichten die worden belast met welomschreven taken van adviserende aard.

De raad van bestuur draagt de volle verantwoordelijkheid voor het functioneren en het optreden van de in het eerste lid bedoelde commissies. § 2. Indien commissies of comités als bedoeld in de § 1 worden ingericht, regelt het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 16 er de werking van. Afdeling 3. - Gedelegeerd bestuurder

Art. 14.De Vlaamse regering wijst de gedelegeerd bestuurder van de VDAB aan.

De gedelegeerd bestuurder is van rechtswege lid van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder wordt bijgestaan door drie algemene directeurs.

Art. 15.§ 1. Onverminderd andere wettelijke en/of decretale bepalingen en hun uitvoeringsbesluiten is de gedelegeerd bestuurder, binnen de perken van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, alsmede van het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 16, belast met het dagelijks bestuur van de VDAB. De inhoud van het dagelijks bestuur wordt nader vastgelegd in het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 16 en omvat in elk geval : 1° inzake het management van de dienstverlening : de voorbereiding en de uitvoering van de strategische meerjarenplannen en jaarlijkse ondernemingsplannen, voortvloeiende uit de beheersovereenkomst en goedgekeurd door de raad van bestuur;2° inzake de productontwikkeling : het ontwikkelen van nieuwe en het verbeteren van bestaande diensten, producten en processen die kaderen in het beleid van de VDAB, inpasbaar zijn in de strategische planning en werden goedgekeurd door de raad van bestuur;3° inzake het personeelsbeleid : het voeren van een coherent personeelsbeleid, afgestemd op de strategische evolutie van het agentschap en de omgevingsfactoren waarbinnen de dienstverlening plaatsvindt overeenkomstig de rechtspositieregeling van het personeel alsmede met de richtlijnen van de raad van bestuur dienaangaande;4° inzake het financieel beleid : de uitvoering van alle budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen, met inbegrip van het registreren van de verbintenissen, de goedkeuring en de boeking van de verplichtingen, de boeking van de vorderingen en het doen van alle ontvangsten en uitgaven binnen de machtigende begroting;5° inzake het beheer van de infrastructuur : het voeren van een coherent beleid voor gebouwen, verbruiks- en patrimoniumgoederen, een efficiënt voorraadbeheer, alsmede het optimaal beheren van de infrastructuur van de VDAB binnen de limieten van het door de raad van bestuur goedgekeurde investeringsprogramma;6° inzake communicatie en public relations : het voeren van een eigentijds intern en extern communicatiebeleid, met inbegrip van een proactief en reactief mediabeleid, in overeenstemming met de door de raad van bestuur vastgelegde richtlijnen dienaangaande. § 2. De gedelegeerd bestuurder is belast met de voorbereiding van de beslissingen van de raad van bestuur.Hij verstrekt aan de raad van bestuur alle inlichtingen en brengt alle voorstellen die voor de werking van de VDAB nuttig of nodig zijn op de agenda van de raad van bestuur. § 3. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de VDAB in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, inbegrepen het optreden voor administratieve rechtscolleges, en treedt rechtsgeldig in naam en voor rekening van VDAB op, zonder dat hij zulks aan de hand van een beslissing van de raad van bestuur moet staven. § 4. Onverminderd de rechtspositieregeling van het personeel, mag de gedelegeerd bestuurder onder zijn verantwoordelijkheid één of meer specifieke bevoegdheden, met inbegrip van die bedoeld in de § 3, delegeren aan één of meer personeelsleden van de VDAB. § 5. De gedelegeerd bestuurder voert de beslissingen van de raad van bestuur uit. Afdeling 4. - Huishoudelijk reglement

Art. 16.§ 1. De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, dat inzonderheid volgende materies regelt : 1° de vaststelling van de regelen in verband met de bijeenroeping van de raad van bestuur op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, van de gedelegeerd bestuurder of van twee leden van de raad van bestuur die echter niet mogen behoren tot eenzelfde representatieve organisatie bedoeld in artikel 7, § 1, 2°;2° de vaststelling van de regelen in verband met het voorzitterschap van de raad van bestuur in geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter;3° de vaststelling van de regelen in verband met het herstel van de pariteit wanneer de leden die respectievelijk de werkgevers- en de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, op een vergadering niet in gelijk aantal aanwezig zijn.In het huishoudelijk reglement zal in elk geval bepaald worden dat in een dergelijk geval het jongste lid, of de jongste leden, van de voltallige partij, respectievelijk de numeriek meer vertegenwoordigde partij, zich zal, respectievelijk zullen onthouden; 4° het huishoudelijk reglement schrijft in elk geval voor dat, opdat de raad van bestuur op geldige wijze zou kunnen beraadslagen en/of beslissen, ten minste de helft van de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en de helft van de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties aanwezig moet zijn, met dien verstande dat deze vereiste niet geldt voor een tweede of volgende vergadering met eenzelfde agenda als een eerste vergadering waarop voormeld aanwezigheidsquorum niet werd gehaald;5° de vaststelling van de regelen inzake de wijze van stemmen in de raad van bestuur;6° rekening houdend met het bepaalde in artikel 15, § 1, tweede lid, de omschrijving van de inhoud van het dagelijks bestuur;7° de vaststelling van de regelen die de betrekkingen tussen de raad van bestuur en de bijzondere commissies en/of comités regelen;8° de vaststelling van de regelen die de bijzondere commissies of comités in acht moeten nemen bij de uitoefening van hun bevoegdheden;9° het bepalen van de voorwaarden waaronder de raad van bestuur voor het onderzoek van bijzondere vraagstukken een beroep op bijzonder bevoegde personen kan doen. § 2. De raad van bestuur legt het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de Vlaamse regering. § 3. De Vlaamse regering neemt zijn beslissing tot al dan niet goedkeuring van het huishoudelijk reglement binnen de 30 dagen na de in § 2 bedoelde mededeling. Bij ontstentenis van een beslissing binnen die termijn wordt het huishoudelijk reglement verondersteld te zijn goedgekeurd.

De Vlaamse regering motiveert zijn beslissing tot niet-goedkeuring van het huishoudelijk reglement. In een dergelijk geval wordt de gemotiveerde beslissing onverwijld meegedeeld aan de raad van bestuur van VDAB die, rekening houdend met de opmerkingen van de regering, de nodige aanpassingen verricht, waarna opnieuw de procedure bedoeld in de §§ 2 en 3 moet worden toegepast totdat de goedkeuring wordt bekomen. HOOFDSTUK V. - Beheersovereenkomst

Art. 17.De VDAB wordt bij het sluiten van de beheersovereenkomst vertegenwoordigd door de raad van bestuur. HOOFDSTUK VI. - Diverse bepalingen inzake de verhouding van de VDAB met andere partijen actief op het vlak van de arbeidsbemiddeling, de begeleiding en de opleiding met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt Afdeling 1. - Samenwerking

Art. 18.§ 1.Tussen de entiteit binnen de Vlaamse overheid die instaat voor de vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en de VDAB kan een samenwerkingsovereenkomst inzake de werking van de competentiecentra worden gesloten. § 2. Opdat de in § 1 bedoelde samenwerkingsovereenkomst uitvoerbaar zou worden, is een voorafgaandelijke goedkeuring vereist van de Vlaamse regering.

Het bepaalde in het eerste lid geldt tevens voor eventuele wijzigingen aan de bedoelde samenwerkingsovereenkomst. § 3. De coördinatie van de uitvoering van de in § 1 bedoelde samenwerkingsovereenkomst kan geheel of gedeeltelijk worden toevertrouwd aan een daartoe door de Vlaamse regering aangewezen of opgerichte managementgroep.

Art. 19.§ 1.Tussen de entiteit binnen de Vlaamse overheid die instaat voor personen met een handicap en de VDAB wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als voorwerp de erkenning en de monitoring van de ingeschreven erkende personen met een handicap. § 2. Opdat de in § 1 bedoelde samenwerkingsovereenkomst uitvoerbaar zou worden, is een voorafgaandelijke goedkeuring vereist van de Vlaamse regering. § 3. Er wordt jaarlijks een evaluatierapport met betrekking tot deze samenwerkingsovereenkomst opgemaakt dat ter kennis wordt gebracht van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Afdeling 2. - Bepalingen inzake de werkwinkels

Art. 20.§ 1. Na het advies van de raad van bestuur van de VDAB te hebben ingewonnen, deelt de Vlaamse regering het grondgebied van het Vlaamse Gewest in zogenaamde verzorgingsgebieden in. De indeling in verzorgingsgebieden gebeurt op grond van de volgende criteria : 1° de aanwezigheid van doelgroepen;2° de bereikbaarheid van de werkwinkels;3° de afstemming van lokale entiteiten. De Vlaamse regering kan deze criteria aanvullen.

Van een advies bedoeld in het eerste lid kan de Vlaamse regering op gemotiveerde wijze afwijken. § 2. Samen met de steden en/of gemeenten waarvan het grondgebied deel uitmaakt van een in § 1 bedoeld verzorgingsgebied, gaat de VDAB, per dergelijk verzorgingsgebied, over tot de oprichting van één of meer werkwinkels. § 3. De dagelijkse werking van de lokale werkwinkel wordt opgevolgd door een dagelijks beheer.

Het dagelijks beheer bestaat uit ten minste een vertegenwoordiger van de VDAB en de lokale overheid. § 4. Ter gelegenheid van de oprichting van een werkwinkel als bedoeld in § 2, sluiten de VDAB en de in § 2 bedoelde steden en/of gemeenten een samenwerkingsovereenkomst.

Rekening houdend met het bepaalde in dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, vermeldt de in het eerste lid bedoelde samenwerkingsovereenkomst een nadere regeling aangaande tenminste de volgende kwesties : 1° het aanduiden van de rechtsvorm van de werkwinkel, met dien verstande dat een werkwinkel enkel kan worden georganiseerd onder de rechtsvorm van hetzij een vereniging zonder winstoogmerk als bedoeld in de wet van 27 juni 1921, hetzij een feitelijke vereniging;2° het personeel van de werkwinkel;3° de middelen van de werkwinkel;4° het vastleggen van een huishoudelijk reglement inzake de werking van de werkwinkel;5° het oprichten van een Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid;6° de betrokkenheid van andere organisaties die diensten aan werkzoekenden of werknemers aanbieden in de werkwinkel. De in het eerste lid bedoelde samenwerkingsovereenkomst kan geen afbreuk doen aan de taken van de werkwinkel zoals bepaald in artikel 2, 6°. § 5. Het in § 4, 5°, bedoelde Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid verstrekt adviezen aan de in artikel 20, § 2, bedoelde partijen.

Het Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid is samengesteld uit ten minste de volgende personen : a) een afgevaardigde van de lokale overheid die optreedt als voorzitter;b) een vertegenwoordiger van de VDAB;c) een vertegenwoordiger van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn;d) een vertegenwoordiger van de lokale particuliere begeleidings- en opleidingsorganisaties;e) de sociale partners, zoals vertegenwoordigd binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;f) een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en/of g) een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. De aanduiding van de in het eerste lid, f) en g), bedoelde leden gebeurt op grond van een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de federale overheid.

De aanduiding van de overige leden wordt bepaald door de respectieve organisaties die dezen vertegenwoordigen.

De leden van het Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid kunnen in onderling overleg personen toevoegen aan het Forum voorzover deze personen organisaties vertegenwoordigen die een rol opnemen in de werkwinkel.

Art. 21.§ 1. De VDAB waarborgt de kwaliteit van haar dienstverlening die middels de werkwinkels wordt aangeboden en oefent met het oog hierop toezicht uit over de werking van de werkwinkels. § 2. Een werkwinkel kan een of meer erkende werkwinkelconsulenten hebben.

De titel van erkende werkwinkelconsulent kan enkel worden gevoerd door de persoon aan wie de VDAB deze titel verleent.

De hoedanigheid van erkende werkwinkelconsulent kan slechts worden verleend aan de persoon die, met succes, een daartoe door de VDAB georganiseerde opleiding heeft gevolgd.

De VDAB waakt erover dat de in het derde lid bedoelde opleiding gelijkwaardig is als deze inzake de VDAB-consulenten.

De VDAB waakt erover dat op de erkende werkwinkelconsulenten gelijkwaardige deontologische voorschriften toepassing vinden als deze die gelden voor de VDAB-consulenten. § 3. De VDAB stelt, ten behoeve van de werkwinkels, aan de in de schoot daarvan werkzame erkende werkwinkelconsulenten, het instrumentarium, nodig voor de verwezenlijking van een eenvormig dossier- en trajectbeheer in Vlaanderen ter beschikking.

De erkende werkwinkelconsulenten hebben toegang tot de voor de werkwinkel ontwikkelde databanken van de VDAB en hebben ten aanzien van het gebruik van deze databanken dezelfde rechten en plichten als de VDAB-consulenten.

Minstens omvat het in het eerste lid bedoelde instrumentarium een geëigend cliëntvolgsysteem.

Art. 22.De VDAB beheert de middelen die de Vlaamse regering jaarlijks ter beschikking stelt voor de werkwinkels en staat in voor de verdeling daarvan onder elk van de werkwinkels. HOOFDSTUK VII. - Financiële middelen

Art. 23.§ 1. Het agentschap kan beschikken over volgende ontvangsten : 1° dotaties;2° leningen;3° fiscale heffingen voorzover bij decreet toegewezen aan het agentschap;4° retributies voorzover bij decreet toegewezen aan het agentschap;5° ontvangsten voortvloeiend uit daden van beheer of beschikking met betrekking tot eigen domeingoederen;6° schenkingen en legaten in speciën;7° inkomsten uit eigen participaties en uit door het agentschap verstrekte leningen aan derden;8° opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties;9° de subsidies waarvoor het agentschap als begunstigde in aanmerking komt;10° terugvorderingen van ten onrechte gedane uitgaven;11° vergoedingen voor prestaties aan derden, volgens de modaliteiten bepaald in de beheersovereenkomst. § 2. Behoudens andersluidende bepalingen, worden de begroting en rekeningen opgemaakt en goedgekeurd en de controle door het Rekenhof uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut van categorie B. § 3. Het agentschap kan schenkingen of legaten aanvaarden. Het daartoe gemandateerde orgaan beoordeelt vooraf de opportuniteit en de risico's van de aanvaarding. HOOFDSTUK VIII. - Coördinatie

Art. 24.§ 1. De Vlaamse regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetsbepalingen betreffende de missie, taken en bevoegdheden van VDAB te wijzigen, aan te vullen, te vervangen of op te heffen, om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet en van het kaderdecreet.

De besluiten die krachtens deze paragraaf worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben indien zij niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen de 9 maanden na de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging werkt terug tot deze laatste datum.

De in deze paragraaf aan de Vlaamse regering opgedragen bevoegdheid vervalt 9 maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd alleen bij een decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven. § 2. De Vlaamse regering wordt ermee belast de bepalingen van de wetten en decreten betreffende de VDAB, alsook de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie, te coördineren. Te dien einde kan de regering : 1° de te coördineren bepalingen anders inrichten, inzonderheid opnieuw ordenen en vernummeren;2° de verwijzingen in de te coördineren bepalingen dienovereenkomstig vernummeren;3° de te coördineren bepalingen met het oog op onderlinge overeenstemming en eenheid van terminologie herschrijven zonder te raken aan de erin neergelegde beginselen;4° de verwijzingen naar de in de coördinatie opgenomen bepalingen die in andere niet in de coördinatie opgenomen bepalingen voorkomen, naar de vorm aanpassen. De coördinatie treedt pas in werking nadat zij bekrachtigd is door het Vlaams Parlement. HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen Afdeling 1. - Opheffingsbepalingen

Art. 25.Het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en het decreet van 20 maart 1984 houdende uitbreiding van bevoegdheden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling worden opgeheven. Afdeling 2. - Inwerkingtreding

Art. 26.De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, A. BYTTEBIER (1) Zitting 2003-2004. Stukken. - Ontwerp van decreet, 2206, nr. 1. - Verslag van het Rekenhof, 2206, nr. 2. - Amendementen, 2206, nr. 3. - Verslag, 2206, nr. 4. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2206, nr. 5.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. - Morgenvergadering van 28 april 2004 en vergadering van 29 april 2004.

^